Kerkbode september/oktober

Nr. 5, september, oktober 2023

Jaargang 5

————————————————–

Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. 

(Lukas 15:24)         

Terug naar de verloren Vader

De gelijkenis van de verloren zoon spreekt meer tot de verbeelding dan welke gelijkenis ook.

Verbeeld in de kunst. Verkondigd in talloze preken. (Eén voorganger bleef zo lang preken over de verloren zoon, dat iemand opmerkte: Dominee, u hebt inmiddels meer aan de verloren zoon verdiend, dan hij in zijn hele leven heeft uitgegeven.)

De Zaligmaker schaarde deze gelijkenis of parabel bij twee andere: de gelijkenis van het verloren schaap en de gelijkenis van de verloren penning. De aanleiding was de gedachte bij Farizeeën en Schriftgeleerden dat Hij te amicaal omging met de tollenaars en andere zondaars, door zelfs de maaltijd met hen te gebruiken.

Jezus vertelt de gelijkenissen met als strekking: God, de Herder, de Geest, zoekt het verlorene en vindt! Tot vreugde in de hemel! Vreugde voor de zich kerende zondaar. En voor allen die verblijd zijn over de ene zondaar die zich bekeert.

De verloren zoon heeft zijn vader als het ware dood gewenst door zijn ongehoorde vraag: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Wat hem betreft is hij zijn vader voorgoed kwijt. De verloren vader. Met opzet!

De zoon kiest voor geld, vrijheid en geluk, zonder de ogen en de correcties van de vader.

De vertelling is sober. Hoe heeft vader dit ervaren? Er staat geen woord over. Maar hoe pijnlijk moet het zijn! Doodverklaard door je eigen kind.

Deden wij eigenlijk niet hetzelfde in het verloren paradijs? Afrekenen met God. Kiezen voor eigen wegen van vrijheid en geluk. Zonder God. Zonder Vader.

Hoezeer trapten wij God op het hart?

En hij deelde hun het goed. Hij deelde beide zonen het goed! Nee, we lezen niets van een poging van vader om zijn jongste zoon van deze dwaasheid te weerhouden. En we lezen niets van protest van de oudste.

Het had toch gekund? Ik denk aan een woord uit de brief van Jakobus: Hij die een zondaar van de dwaling van zijn weg weerhoudt, zal een ziel van de dood behouden en een menigte van zonden bedekken.

Maar vader blijft wel vader… Hij laat zijn zoon gaan; maar hij laat hem niet los!

En hij deelde hun het goed. Het doet denken aan God, Die de zondaar wegzendt uit het paradijs, met de mogelijkheid zich nu uit te gieten in de zonden. Maar met de blijvende eis om Zijn wet te vervullen in liefdevolle gehoorzaamheid. -Met het verlangen dat de zondaar zichzelf zal tegenkomen en zich zal bekeren.

God blijft wel God en Hij houdt vast aan Zijn scheppingsorde en -liefde.

De jongste zoon komt zichzelf tegen in al zijn dwaasheid van een geldverkwistend en vader verkwistend zondig leven. En tot zichzelf gekomen zijnde… Dan wordt het pas echt een ver gelegen land. Ver van vader. Ver van thuis…

Overleggend bij zichzelf spreekt hij van zonde tegenover de hemel en tegenover zijn vader; en van totale onwaardigheid… 

Herkennen wij ons in de overleggingen van zijn hart?

Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan!

En hij doet het! Hij voegt de daad bij het woord.

Terug naar de verloren vader.

Wat en hoe zal hij onderweg met veel gemengde gevoelens gefantaseerd hebben over de ontvangst die hem ten deel zou vallen? … Het staat er allemaal niet. Het laat zich raden.

Maar het verlangen om terug te keren naar huis, het huis van vader, stuwt hem! Hij kan en wil niet anders.

Terug naar de verloren vader!

En wij? Kennen wij ook het verlangen om terug te keren naar de door eigen schuld verloren God? Een onweerstaanbaar verlangen. Gewerkt door de Heilige Geest. Een droefheid naar de Vader.

En als hem zijn vader zag! Komend van verre.

Vader op de uitkijk! Wat een prachtig beeld van de wachtende God. Wachtend op de terugkeer van de zondaar, die Zijn liefde zo door en door krenkte.

Een God Die in Zichzelf bewogen is met ontferming en barmhartigheid! Die, ouderwets gezegd, redenen neemt uit Zichzelf om de zondaar te ontvangen!

Hij ziet, Hij loopt toe, Hij omhelst, Hij kust, Hij geeft de tekenen van het kindschap: de mantel, de ring, en zelfs het gemeste kalf!

Wat een geweldige heenwijzing naar God, Die de zondaar ontvangt. Die bekleedt met de mantel der gerechtigheid. Die het geslachte Lam schenkt tot eeuwige vrolijkheid!

En zij begonnen vrolijk te zijn. Een vrolijkheid in Hem, Die door de Vader werd gezonden in een vergelegen land; het land van zonde, schuld en dood. Het verloren paradijs. Ja, Die nederdaalde ter helle.

Die niet alles doorbracht, maar alles volbracht. En Die alles overwinnend terugkeerde tot de Vader! Tot blijdschap in de hemel en op de aarde. Tot vreugde van de Vader en tot blijdschap van die zondaar, van toen en van nu, die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Die dood was, maar die nu mag leven in Hem. -Die verloren was, maar die werd gevonden.

En zij hielden nooit meer op vrolijk te zijn! (GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data geldt:  Deo Volente!

Voor adressen van genoemde personen:  zie het u toegezonden of uitgereikte adressenblad.

 

Zieken en meeleven

Meerderen van ons hebben te maken met verval van krachten en lichamelijke tobberijen.

We denken aan mevr. Kazius, die werd opgenomen in De Wijngaard (Dennenweg 2; 3737MR; Bosch en Duin; afd. Kervel), dhr. Barneveld,  mevr. Lam, mevr. De Gier, mevr. Boom, mevr. Vroegindeweij, mevr. Louise Rijksen, dhr. Heldoorn, dhr. v.d. Wind, dhr. Veen… En vult u maar aan…

Allen in alles Gods nabijheid toegewenst, in het bijzonder ook rondom (toekomstige) medische ingrepen en het gebruik van medicijnen.

 

Orgel

Het orgel in het kerkgebouw heeft zo nu en dan een grote onderhoudsbeurt nodig. Uiteraard zijn daar kosten aan verbonden. Graag willen wij als gemeente een steentje bijdragen. Wij maken immers dankbaar gebruik van het orgel voor de begeleiding van de gemeentezang. Daarom wordt de kerkvoogdijcollecte in de maand september bestemd voor het onderhoud van het orgel. Deze inzameling van harte aanbevolen!

Gemeentemiddag

Een herinnering aan de gemeentemiddag op zaterdag 16 september.

Het programma is globaal als volgt:

 • vanaf 14.00uur  inloop – koffie/thee; onderlinge ontmoeting
 • 14.45 uur opening middag met gebed, Schriftlezing en korte overdenking. Psalm. 56 “Zijn Woord prijzen!”
 • 15.15 uur onderlinge ontmoeting; (tweede) koffie/thee, en de mogelijkheid om een spel te doen
 • 16.00 uur tot ca 16.30uur  zingen in de kerk o.l.v. organist Wim de Waal
 • 16.30 uur tot 17.00 uur onderlinge ontmoeting; een drankje en de mogelijkheid  om een spel te doen
 • 17.00uur tot 18.00 uur gezamenlijke broodmaaltijd

 

Opening door dhr. J. Rijksen en afsluiting van maaltijd en middag door ds. M. Baan

NB Als u graag een lied wil opgeven kunt u dat doen bij Neelke.

Bij teveel aanmeldingen wordt een selectie van liederen gemaakt.

Wim hoopt in ieder geval een improvisatie te spelen uitgaande van psalm 56. Die psalm wordt ook gezongen.

Allen heel hartelijk welkom! Geef u wel even van tevoren op, zodat we rekening kunnen houden met het aantal personen voor de maaltijd etc. U kunt zich opgeven bij Neelke 0346-211469.

Bijbelkring

Ook dit seizoen (23/24) is er weer een Bijbelkring. Steeds op dinsdagavond. Let wel: met uitzondering van de eerste avond. Door omstandigheden rondom de HHgem. is die op woensdagavond 20 september.  Aanvang 20.00uur in de consistoriekamer van het kerkgebouw. Opnieuw staan Bijbelse kernwoorden centraal.

Het programma is als volgt:

 • 20 september | Verlangen   NB alleen deze avond op woensdag!!
 • 17 oktober | Vrede
 • 14 november |Verbond
 • 5 december | Verwachten
 • 9 januari | Vader
 • 13 februari | Verwonderen
 • 5 maart | Verloochenen

 

Allen heel hartelijk welkom! Ook de jongeren!

Verjaardagen

 • 3 oktober: dhr. J. v.d. Wind, Brouwersgilde 2, 3994 CL Houten

 • 3 oktober: mevr. A.C. Vroegindeweij – Voskuil, Soestdijkseweg Noord 358, 3723 HJ Bilthoven

 • 3 november: mevr. A. Kazius – Berkhof, zorgcentrum De Wijngaard, Dennenweg 2, 3737 MR Bosch en Duin

 • 8 november, mevr. M. Baan, Markiezenhof 14, 3905 HL Veenendaal

Felicitatie

We feliciteren van harte onze voorganger in de Woordbediening Walter Reitsma, nu hij zijn studie mocht afronden. De Heere schenke hem duidelijkheid in de weg die Hij voor hem heeft, in dienst van Zijn gemeente. Dien de HEERE met blijdschap!

In het onderstaande vindt u een bericht van Walter zelf, gericht aan onze gemeente:       

Beste huisgemeente te Groenekan,

 

Graag deel ik u mee dat ik afgelopen zomer mocht afstuderen aan de Masteropleiding Gemeentepredikant aan de PTHU. Hiervoor ben ik erg dankbaar, zonder Gods zegen was het niet gelukt; ik dank u daarbij ook voor uw trouwe gebeden. Binnenkort heb ik een colloquium gesprek met de landelijke PKN, ik hoop op een goede afloop. Daarnaast heb ik ook nog ander nieuws: 18 augustus ben ik verhuisd naar een appartementje in Zwolle. Het is voor mij een nieuwe en uitdagende ervaring om daarheen te gaan en ook in de noordelijke regio voor te kunnen gaan. Daarbij ga ik natuurlijk wel de huisgemeente missen, al zal ik natuurlijk wel op afstand meeleven. Ik dank u hartelijk voor de goede tijd en de hartelijke ontvangst die ik in de Groenekanse huisgemeente heb gehad en ik wens u Gods onmisbare zegen toe!

 Hartelijke groet,

Walter Reitsma

Weeksluiting 'Dijckstate' Maartensdijk

Op D.V. vrijdag 15 september hopen we voor de eerste keer van het nieuwe seizoen weer bij elkaar te komen.

Ds. M. van der Zwan uit Westbroek hoopt dan voor te gaan.Op D.V. vrijdag 20 oktober hoopt prop. G.A. van Ginkel uit Maartensdijk voor te gaan.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

U wordt van harte uitgenodigd!

Financiën

Juli 2023

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 292,60

Per bank € 444

Totaal ontvangen € 736,60

Diaconie

Ontvangen:

Collectes € 172,80

 

Augustus 2023

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 280,55

Diaconie

Ontvangen:

Collectes bestemming Woord en Daad € 288,55

Hartelijk dank namens de commissie.

Herdenking Hervorming

Op dinsdagavond 31 oktober willen we de Reformatie herdenken in de Stulpkerk te Lage Vuursche. Die avond, die om 19.30 uur aanvangt, wordt een overdenking verzorgd door ds. A.J. Speksnijder (Maartensdijk). U bent van harte uitgenodigd!

De herdenking wordt georganiseerd door Stichting In de Rechte Straat. Er wordt een collecte gehouden voor het werk van de stichting. Van harte aanbevolen.