Kerkbode september / oktober 2022

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

________________________________________________________

Nr. 5, september/oktober 2022

Jaargang 4

 

En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. (1 Joh.2:17)

 

En de wereld gaat voorbij…

Voorbij. Een woord om eens bij stil te staan, bij het voortgaan. Wat gaat er veel voorbij. Denk maar aan de vakantietijd. Je kijkt er tegenaan, leeft er naar toe, en… weer voorbij. De tijd glipt tussen je vingers door, als het warme zand op het strand. We hebben de hand er niet in.

We zochten wat rust, probeerden te snuiven aan wat andere cultuur, dichtbij of ver weg. Het deed ons goed, of stelde soms wat teleur. Vandaag resteert een woord: voorbij.

Zo gaat de wereld voorbij, zegt Johannes. Een woord dat op vele manieren terugkeert in de Bijbel. De ernst van het feit dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat wij op reis zijn naar onze eeuwige bestemming. Dat wij voor God moeten verschijnen.

Onlangs overleed een vrouw die daar bijzonder mee bezig was: Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Het was het enige thema dat haar nog zeer bezig hield.

Is er een antwoord van God? Zeker.

Ik denk aan de voorganger in de kleine christelijke gemeente te Spa, waar wij in de zomervakantie een dienst bezochten. Hij eindigde met:

“U hebt genoeg aan het Woord van God; aan het volbrachte werk van Christus.”

Verlangen wij daar naar? Naar Gods Woord; naar Christus? Of zijn wij nog vooral of zelfs volledig gericht op de begeerlijkheden van de wereld; -begeerlijkheden die voorbij gaan?!

De Schepper heeft ons veel moois gelaten in deze wereld. Ondanks alle milieuproblematiek, die er zeker is, hebben we kunnen genieten van schoonheid van de schepping.

En ook van het werk van mensen, die wijsheid en kracht ontvingen van God om prachtige bouwwerken te ontwerpen. Schitterende kathedralen, bijna onneembare kastelen, imponerende bruggen.

En toch… Wat is een kathedraal zonder God?  Een prachtige hoop stenen; niet meer…

Wat is een bijna onneembaar kasteel? Als je even wacht, wellicht toch ook een ruïne.

Wat is een imponerende brug? In de vakantietijd hoorden we van een brug in Noorwegen. Ingestort. En weet u nog van Genua?…

De wereld gaat voorbij.

De kathedraal van God heeft een Naam: Christus Jezus.

Hij is de vaste Burcht. Die blijft. Toevlucht voor de Zijnen.

Hij is de Brug van God gegeven; de Middelaar, Die ons leidt over de afgrond van zonde, schuld en dood.-Die ons leidt tot God, de Vader. Die ons Thuis brengt.

Hij gaat NIET voorbij!

Wie gelooft in Hem, die blijft, Die heeft eeuwig leven, in Hem. -Die alleen.

Nee, dat betekent niet dat we niet meer hoeven te sterven. We zullen allen eens sterven, tenzij we de wederkomst van Christus op de wolken meemaken tijdens ons leven.

Die de wil van God doet. Wat is Gods wil? Dit is de wil en het werk van God, dat u gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft. Er is geen groter vreugde dan Hem te kennen, -door Hem gekend te zijn. Een blijvende, een eeuwige vreugde. Een blijdschap die de wereld niet kan bieden. Maar die Hij schenkt, uit genade!

(GAvG)  

Voor alle voornemens en data in dit kerkblad vermeld geldt het voorbehoud van Jacobus.

Voor namen zie het u toegezonden of aangereikte adressenblad.

 

Onze zieken

In de maand augustus was ds. M. Baan actief in het bezoekwerk. We bedanken hem heel hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid.

Gelukkig was er geen sprake van zeer ernstige dingen. Hoewel… Je kunt opeens lelijk vallen, zoals Maria du Mortier. Jan Heldoorn tobt met z’n gezondheid.

Onze ouderen hebben en houden hun kleine of grote lichamelijke tobberijen. Iemand zegt: “Het is niet makkelijk om oud te zijn. Maar met Gods hulp en lieve mensen om ons heen, is er een weg om te gaan.” Mooi, als je het zo kunt zien. En God kunt danken.

Allen Zijn nabijheid van harte toegewenst.

 

Gemeentemiddag

Op zaterdag 17 september is er een gemeentemiddag in en rondom het kerkgebouw. U kunt dit ook beschouwen als onze opening van “het winterwerk”.

Van 14.00 tot 19.00 bent u welkom. Wilma en Joëlle zullen iets lekkers bakken en een spel verzorgen. Onder begeleiding van Gerrie hopen we een poosje te zingen in de kerk. Wilt u graag een  bepaalde psalm of geliefd lied zingen, geeft u dat dan door wanneer u zich aanmeldt voor de gemeentemiddag. We sluiten af met een broodmaaltijd.

Graag even doorgeven aan Neelke (0346 211469 | nvginkel@kliksafe.nl) als u denkt te komen.

Bijbelkring

Wellicht is het u bekend dat ik ook voor de Vuursche wat hoop te doen, nu de gemeente vacant is, na het vertrek van ds. G.H. Kruijmer. Dat geldt crisispastoraat en ook de Bijbelkring. In verband daarmee is onze Bijbelkring beperkt tot eenmaal per maand.

Het thema is: Bijbelse kernwoorden; 7x G.

De data zijn (steeds dinsdagavond; aanvang 20.00 uur in het kerkgebouw):

 • 20 september | Geloof
 • 18 oktober | Gerechtigheid
 • 8 november | Genade
 • 6 december | Gebod
 • 3 januari | Gebed
 • 8 februari |Gemeente 
 • 14 maart | Getuigen

Bezoek classispredikant

We herinneren u aan het voorgenomen bezoek van onze classispredikant ds. W.T.V. Verhoeven op dinsdag 11 november. Schrijf het in de agenda. Tussen 19.00uur en 20.00uur kunt u haar in het kerkgebouw ontmoeten.

Moedergemeente de Ark

Proponent H.A. Neervoort heeft gemeend voor het op hem uitgebrachte beroep te moeten bedanken. Een teleurstelling voor De Ark. Van harte wensen we onze moedergemeente Gods nabijheid toe bij het zoeken naar invulling van de vacature voor een herder en leraar.

Verhuizingen

In de achterliggende tijd zijn Christiaan en Johan du Mortier beiden verhuisd. Chris naar Ede Johan naar Hilversum. Een goede tijd toegewenst!

Fijn dat Chris en Johan altijd trouw onder de Woordbediening waren in Groenekan. Wie weet mogen we jullie nog eens ontmoeten.

Hun nieuwe adres kunt u vinden op de herziene adressenlijst, die u is toegezonden.

Herdenking Hervorming

Vrijdagavond 28 oktober wordt in de kerk te Lage Vuursche de hervorming van de kerk herdacht. In een samenzijn dat om 20.00 uur aanvangt hoopt ds. M. Goudriaan (Ede) een meditatief moment te verzorgen, op verzoek van het Com. Gooi en Sticht van Stichting In de Rechte Straat. Een en ander omlijst met zang en muzikale bijdrage. Graag nodigen wij u allen uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Het is goed om te herdenken. Om stil te staan en om te zien. Met dankbaarheid. 

Verjaardagen

 • 3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, Brouwersgilde 2, 3994 CL Houten
 • 3 oktober: Mevr. A.C. Vroegindeweij-Voskuil, Soestdijkseweg Noord 358, 3723 HJ Bilthoven
 • 3 november:  Mw. A. Kazius-Berkhof, Maertensplein 4, 3738 GJ Maartensdijk
 • 8 november, Mevr. Baan, Markiezenhof 14,3905 HL Veenendaal

Kinderclub

Op de laatste woensdagmiddag van de maanden september en oktober (28 september en 19 oktober) zijn kinderen van 4 t/m 12 welkom op de Kinderbijbelclub.

Dank

Ik wil iedereen bedanken voor het meeleven,
dat ik heb ontvangen uit de gemeente Groenekan
Het was geweldig kaarten, en in welke vorm dan ook
daar wordt je stil van. Het is alles goed gelukt,
daar mogen wij dankbaar voor zijn.

Een Hartelijke Groet van Ria Veen

 

(Dit berichtje, van mevrouw Veen die de diensten al geruime tijd helaas niet bij kan wonen, had eerder geplaatst behoren te worden, hierbij alsnog …)

Persbericht

Reformatieherdenking Lage Vuursche

Het nieuwe seizoen van IRS Gooi & Sticht vangt aan met een Reformatieherdenking in de Stulpkerk van Lage Vuursche op vrijdagavond 28 oktober, aanvang: 20.00 u. De voorzitter, drs. G.A. van Ginkel verzorgt de opening, en ds. M. Goudriaan spreekt over een nader te bepalen thema.

Thema-avonden Maartensdijk

In Maartensdijk wordt door het regionale comité sinds 1999 ieder seizoen een aantal thema-avonden belegd. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven.

Na de lezing is er gelegenheid vragen in te dienen, die na de pauze door de inleider behandeld worden. Van iedere lezing wordt een samenvatting uitgereikt.

Het programma voor het winterseizoen 2022-2023 bestaat uit drie avonden met de volgende sprekers en thema’s:


Dinsdag 15 november 2022
Thema:  Luther en de Joden
Sprekers: Ds. M. van Kooten

Dinsdag 17 januari 2023
Thema: Nochtans gereformeerd
Spreker: Ds. Joz. A. de Koeijer

Dinsdag 21 maart 2023
Thema: Ontmoetingen
Spreker: Evangelist H. Bor

Voor alle data geldt Deo Volente.

Locatie: Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Aanvang : 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur
Entree: € 3,- (kostendekkend)
Koffie/ thee: € 1,-

Naast de entree wordt een collecte gehouden voor het werk van stichting IRS.

Meer informatie over IRS: www.irs.nu en bij de voorzitter van het comité: drs. G.A. van Ginkel, tel. 0346-213445


Financiën

 Juli 2022 Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 294,60

Per bank € 700

Totaal ontvangen: € 994,60

 

Diaconie

Ontvangen:

Collectes € 215,40

 

Augustus 2022 Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 272,50
Per bank € 135

Totaal ontvangen: € 471,50

 

Diaconie (diaconale hulp wereldwijd, via Woord en Daad))

Ontvangen:

Collectes € 190
Per bank € 30

 

Comissie

Commissie:

 • J.A. Rijksen, Paltzerweg 115, 3722 JD Bilthoven, tel. 030-6930644 (voorzitter)
 • J.W. du Mortier, Prins Willem Alexanderplantsoen 35, 3738 DJ Maartensdijk, tel. 0346213750 (secretaris)
 • v.d. Wind, Brouwersgilde 2, 3994 CL, Houten, tel. 0306371785 (penningmeester)
 • Osnabrugge, Waalseweg 31b, 3999 NP Tull & ’t Waal, tel. 0306011477
 • Boom, Kerkdijk 73a, 3615 BC Westbroek, tel. 0346281564

 

Pastoraal werker:

Drs. G.A. van Ginkel, Dorpsweg 232a, 3738 CM Maartensdijk, tel. 0346213445,

gavanginkel@kpnmail.nl

 

 

Rekeningnummers:

 Diaconie hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan:
NL55RABO0373742878

Kerkvoogdij hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan:
NL33RABO0373742886

 

 

ANBI nummer huisgemeente:  813612809. 

NB niet vermelden bij het overmaken van uw gift! U maakt uw gift over op bovenstaand(e) rekeningnummer(s) en NIET op het ANBI-nummer!