Kerkbode november /december 2019

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr.4, november/december2019, Jaargang 1 (vanouds: jaargang 62)

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)
Hij zal de dagen verlengen. (Jes.53:10m)

Als de dagen korten…

 

Onlangs mocht ik voorgaan in een gemeente met veel kinderen. Een ambtsdrager vertelde met enige trots en veel blijdschap dat de gemiddelde leeftijd in zijn gemeente 27 jaar is. Kijkend naar zijn gemeente, zag hij een royale toekomst voor haar. Een gemeente die nog lang zou kunnen bestaan.
Nu, de gemiddelde leeftijd bij ons gaat eerder in de richting van 72… De dagen lijken te korten, zou je kunnen denken. Hoe zit het

met onze toekomst? -Kijkend naar de gemeente, schud je het hoofd. Als het perspectief van haar moet komen…; nee! Maar kijkend naar God, zie je vergezichten en belijd je dat bij Hem geen ding onmogelijk zal zijn. En dat een eeuwige toekomst vast en zeker is voor Zijn Kerk met een hoofdletter.

Als de dagen korten. Dat doen ze. Onlangs werd de klok weer verzet. Een uur terug. Alsof we de tijd naar onze hand kunnen zetten. Alsof we elkaar wat extra tijd kunnen geven. Al is het maar een uurtje. Alsof…Want terwijl wij de tijd terugzetten ging en gaat hij tegendraads door, in zijn van God gegeven ritme.

De korte dagen breken nu onomkeerbaar aan. Sommigen van ons worden wat weemoedig.-Betrekken het een beetje op zichzelf. Mijn tijd is wellicht bijna om… En dan?…
Als mijn dagen korten. Als het eeuwigheid wordt. Wat dan?

Dan is het goed om vandaag nog verwonderd stil te staan bij Jesaja 53. Het hoofdstuk over de lijdende Knecht, de Heere Jezus Christus. De weg van Zijn lijden wordt ons treffend geschetst. Beschreven een kleine 8oo jaar voordat het alles(!) daadwerkelijk plaatsvindt. Onvoorstelbaar: de hele lijdensweg van de Christus voorzegd.
Hij is de nacht ingegaan van oordeel, vloek en dood. Veracht, bespot, gehoond.
De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem! Door Zijn striemen is ons genezing geworden. Een nieuwe schepping. Nieuw leven. Door God gegeven.

Hij is de nacht ingegaan. Die bijzondere dag. Toen. Toen midden op de dag de nacht inviel.

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” -Met de misdadigers gerekend. Voor de overtreders gebeden. Zijn ziel uitgestort in de dood. “Het is volbracht!”

Hij zal de dagen verlengen. Hoe is het ingevuld, vervuld op de paasmorgen. De dood kon Hem niet houden. Hij is de Levende. De Vorst van het leven! De Heere is waarlijk opgestaan!
Zo heeft Hij Zijn dagen verlengd, maar ook de dagen van allen die in Hem geloven. Geen uurtje erbij, maar een eeuwigheid! Geen nacht meer, maar eeuwig Licht!

Onze dagen korten. Reizen wij met perspectief? Voor onszelf en voor anderen? Ook voor onze kleine gemeente? Alleen uit genade. In het gelovig zien op het Lam. Zie het Lam van God. De Gekruisigde, de Opgestane. En geloof: Hij zal de dagen verlengen. Laat de winter dan maar komen. Nog even wat korte dagen en dan… De nieuwe Morgen!
De langste dag: eeuwigheid. Een royaal, -een koninklijk perspectief voor Zijn gemeente.
(GAvG)

Voor alle genoemde voornemens en data in dit Kerknieuws geldt het voorbehoud van Jacobus.

Uit de gemeente

Onze zieken

Van harte wensen we onze zieken en allen die te maken hebben met tobberijen de zegenrijke nabijheid van de HEERE toe. In Hem is kracht en troost.
We denken in het bijzonder ook aan hen die in de achterliggende tijd werden geconfronteerd met het verlies van een geliefde. Gedenk hoe Hij, de Heere Jezus Christus, dood en graf heeft overwonnen en hoe het leven is bereid in Zijn verzoenend bloed. (GAvG)

Dankdag

Als u deze woorden leest, ligt de dankdag voor gewas en arbeid wellicht alweer achter ons. Wat is het goed om met dankbaarheid stil te staan bij al hetgeen de Heere ons heeft gegeven.
Persoonlijk en met elkaar. Het heeft ons aan niets ontbroken. Eten en drinken, een huis om in te wonen, een bed om in te slapen, kracht om te werken, inzicht om te studeren.

Nog altijd mogen we samenkomen onder de Woordbediening. Er is een Bijbelkring. Ook catechese. De kinderclub niet te vergeten. Zo mocht al het gemeentewerk ook na 1 mei nog voortgang hebben.
Loof de HEERE! Vergeet geen van Zijn weldaden! (GAvG)

Vanaf november…

Met ingang van november is de tussenperiode (april/mei tot en met oktober) voor mij aan een einde gekomen. Ik heb besloten om mijn werk in Groenekan gewoon te blijven doen, maar niet meer in dienstverband. Dat betekent dat ik voortaan het pastorale werk als “vrijwilliger” doe en wel in principe op de eerste dinsdag van de maand. Let wel: u mag altijd ook op andere tijden een beroep op mij doen! (Ik hoop mijn werk in de herv. gem. Veen met enkele uren uit te breiden. Zit over mijn financiën niet in!)

Voor Groenekan verandert er erg weinig. Misschien een bezoekje minder, maar prediking, Bijbelkring en catechisatie gaan gewoon door. Laat het gebed om Gods zegen er voortdurend zijn. (GAvG)

Bezoekbroeders

Ja, zo zou je hen kunnen noemen. (Ik heb niet om hun toestemming gevraagd…) Ik bedoel
de heren Co v.d. Wind en Manus Osnabrugge. Samen hebben zij inmiddels een ronde gedaan door onze gemeente. Zeer gewaardeerd. Het is goed om elkaar wat beter te leren kennen.
We zijn dankbaar dat Co en Manus dit initiatief hebben genomen. We wensen u allen zegenrijke ontmoetingen toe. (GAvG)

Gemeenteavond

Woensdag 20 november aanstaande willen we graag een gemeenteavond houden. Aanvang 20.00uur in het kerkgebouw. Het is goed om elkaar te ontmoeten, terug te blikken op hoe het is gegaan vanaf 1 mei en samen vooruit te kijken naar de toekomst, biddend om Gods zegen.
We nodigen u en jou (leden en vrienden) van harte uit om deze avond aanwezig te zijn!

Bijbelkring

Met vreugde heeft de bijbelkring een vervolg gekregen. Ook u wordt van harte uitgenodigd om er bij te zijn op onderstaande data. Aanvang 20.00 uur in het kerkgebouw.

*13 nov. Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh.4)
*4 dec. Jezus en de 38 jaar zieke man (Joh.5)
*15 jan. Jezus en de Joden (1) (Joh.7)

Organist Louis

Onze tweede organist, Louis van Oosterom, heeft aangegeven te gaan stoppen met begeleiding van de diensten in Groenekan. We zijn Louis zeer erkentelijk voor de vele keren waarin hij de dienst in Groenekan met orgelspel begeleidde. Bezield, ingetogen, dienend orgelspel. Mooi. De Heere zij dank voor het mooie talent dat Hij heeft gegeven. In noodgevallen blijft Louis oproepbaar.

Louis, namens de hele gemeente een gezegende toekomst toegewenst met allen die je lief hebt en lief zijn. Hartelijk dank! (GAvG)

Nieuwjaarsdienst

Oudejaarsdag hopen we in een morgendienst samen te komen in het Groenekanse kerkgebouw. Nieuwjaarsdag echter heeft de hersteld herv.gem. een morgendienst in het kerkgebouw. U hebt uiteraard de vrijheid om een keer hersteld te kerken, maar het is ook goed mogelijk om als gemeente de kerkdienst in Bilthoven (Zuiderkapel) of de Vuursche mee te maken. De Vuursche houdt in 2020 weer voor het eerst sinds geruime tijd een nieuwjaarsdienst.
Aanvang 10.00 uur. Aanbevolen. (GAvG)

Groet

Het is een beetje vroeg maar gezien het feit dat er dit jaar geen kerkblad meer verschijnt willen we u allen nu reeds van harte een gezegende Kerst en jaarwisseling toewensen.
De Heere zij met u, nu en straks. (GAvG)

Jarigen

25 november: Jan Westeneng, Kockengen (64 jaar)

Kinderclub

Op 27 november en op 18 december is er kinderclub in de consistorie.
We beginnen om half drie. Welkom!

Financiën

Collectes en bijdragen in september:

Diaconie: € 104,50
Kerkvoogdij: € 358,30
Giften € 85
Kerkbode: € 15

Collectes en bijdragen in oktober:

Isaäc da Costafonds € 153,50
Kerkvoogdij: € 197,75
Giften: € 55

Dankbetuiging

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd na het overlijden van mijn innig geliefde man,
onze dierbare vader en lieve opa willen wij u hartelijk dankzeggen. Het heeft ons goed gedaan.

uit aller naam:
C. Torn Broers – van Blijderveen Kesteren/ Groenekan.

Rekeningnummers:

diaconie hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan:
NL55RABO0373742878
kerkvoogdij hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL33RABO0373742886