Kerkblad september / oktober 2021

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 5, september, oktober, Jaargang 3

http://www.hervormdehuisgemeente groenekan-blauwkapel.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Ik breid mijn handen uit tot U! (Psalm 143:6a)

Uitgebreide handen

 

Psalm 143 maakt deel uit van de groep boetpsalmen (6,32,38,51,102,130,143).
In deze psalmen vind je doorgaans een ootmoedige belijdenis van zonde en schuld.
Maar, psalm 143 vormt dan toch een beetje een uitzondering…
De belijdenis van zonde en schuld is hier verondersteld aanwezig, in het bijzonder vanwege het tweede vers. Ga niet in het gericht met Uw knecht, want niemand die leeft zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.

Verklaarders trekken soms een lijn naar 2 Sam.16, waar David op de vlucht is voor Absalom en door Simeï (afkomstig uit het geslacht van Saul) wordt uitgevloekt. De manier waarop David daar dan op reageert bewijst zijn schuldbesef en verootmoediging.

David op de vlucht. Wellicht dus voor zijn eigen zoon. Absalom. Een triest dieptepunt…
Als je eigen kind je tot vijand wordt en je naar het leven staat. Ik denk aan een woord van de Heiland: Kinderen zullen opstaan tegen de ouders en hen doden (Matth.10)

Wat doet David nu?
Vers 5 vertelt het ons: Hij denkt aan de dagen van toen. Hij overlegt Gods daden in de geschiedenis van het volk en van hem persoonlijk. Hij spreekt met zichzelf over de werken van Gods handen. De werken van de HEERE. De God, Die hoe de omstandigheden ook zijn of wijzigen, Dezelfde is en blijft in eeuwige trouw aan Zijn Woord en Zijn volk.
Bij Die God, Wiens weg was in de zee, is geen ding onmogelijk!

En, zo, in dat geloof, zegt hij: Ik breid de handen uit tot U!
Kortom in biddende overgave vervolgt hij zijn vluchtweg.

Maar… Kun je je handen wel uitbreiden tot God? -Vuile handen? Zondaarshanden?
Wil God die wel zien en aanvaarden?…
Ja!
Want Hij, de HEERE Zelf, breidt Zijn handen uit tot een doodschuldig volk. Zo ergens, dan wel in Jesaja 65 wordt dit aangrijpend beschreven:

Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik. Ik heb mijn handen uitgebreid, de ganse dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Een volk, Mij geduriglijk tergende in Mijn aangezicht (…)

David breidt de handen uit tot God. En hij weet en gelooft, dat er maar één pleitgrond is: de Naam en de gerechtigheid van God!

We kunnen van deze psalm veel leren. Geef het uit handen. Geef je over aan God, de HEERE.
Laat los, al het andere waar je op leunt en steunt. Eén Naam blijft over.
Leg jouw vuile handen in de doorboorde handen van de Heiland. Bid om die genade. Dat te mogen doen in oprecht geloof.

Ik breid de handen uit tot U. Houdt Gij mijn beide handen in Uw liefde en trouw omvat!
(GAvG)

*Voor alle in dit kerkblad genoemde data en voornemens geldt Deo volente.
*Adressen van genoemde personen kunt u terugvinden op het u toegezonden adressenblad.

Onze zieken

*Louise Rijksen tobt de laatste maanden nogal met haar gezondheid, hoewel een medische behandeling in het ziekenhuis wel enige verbetering bracht. Ze zou graag weer naar de kerk komen, maar dat is (nog) niet goed mogelijk. We hopen dat ze wat meer mag opknappen en weer ter kerke kan gaan.
*Ria Veen heeft ook het nodige meegemaakt; inclusief opname in het ziekenhuis. Helaas is aan haar kwaal niet veel te doen; althans niet zonder (te) grote risico’s. Bij het verder gaan blijft er een zekere spanning… -God staat er boven.
Onze tijden zijn in Zijn hand.
*Onze oude vriend Barneveld zou ook graag in ons midden zijn, maar het lopen wordt steeds moeilijker. Toch een beetje de oude dag…
*Mevr.Boom uit Westbroek tobt wat met haar evenwicht… Vervelend; maar de glimlach blijft.
*Manus Osnabrugge komt met zuurstof gelukkig een heel eind.
*Onze oud-koster Albert van der Horst heeft behandelingen ondergaan met hoopgevend resultaat.
*En dan de niet genoemde anderen…
Soms weten we van elkanders tobberijen, soms ook niet. Het is goed om met elkaar mee te leven! In het bijzonder in het gebed.
Allen Gods nabijheid toegewenst. (GAvG)

Overleden

*In Hilversum overleed deze zomer de zwager van Co v.d. Wind en van Ria van Vulpen, dhr.Teus den Toom. Ook Wim en Ria Veen werden geconfronteerd met het overlijden van een zwager, Gerrit Kok; vriend ook van Co v.d. Wind.
Hoeveel mensen gingen ons voor…We wensen allen die verdrietig zijn van harte Gods vertroosting toe. Hoeveel roepstemmen!

*In zorgcentrum De Wijngaard overleed op 6 augustus jl. mevr.Gijsbertje van Stokkum-van Loenen. Zij mocht 89 jaar oud worden. Zij was sinds 2002 weduwe van Gerrit Hermanus Willem van Stokkum. Lange tijd verbleef Bertha in Zorgcentra. (De Amandelboom en de Wijngaard) De laatste jaren werd het steeds moeilijker voor haar om zicht te houden op de wereld en betrokken te blijven. Maar lang mocht zij getuigen van haar zicht op God en Zijn werk; -het bloed van Christus.
Aangrijpend dat haar drie dochters, Fijtje, Jennie en Gijsje, haar reeds waren voorgegaan.
Bertha wist dat het ook voor haar eens komen zou en ze verlangde spoedig heen te mogen gaan. In gesprekken en brieven getuigde zij van haar verlangen en maakte zij duidelijk dat voor haar de enige grond van zaligheid het werk van Christus was.
Jaren lang leefde zij mee met de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Donderdag 12 augustus werd er een rouwdienst gehouden in het Groenekanse kerkgebouw.
Centraal stond Psalm 42, met als thema “verlangen”. Het lichaam van Bertha werd daarna ter aarde besteld op de hersteld hervormde begraafplaats in Maartensdijk.
De Heere gedenke schoonzoon Jos en de kinderen van Fijtje, Brent en Jelmer. Ook zus Joke in Maartensdijk en verdere familie.
Correspondentieadres:
Jos van Beerschoten, Maartensdijk.
(GAvG)

Heilig Avondmaal

U wordt herinnerd aan de dienst op 3 oktober. Deze vangt een uur eerder aan! Dus om half drie. En dat vanwege de viering van het Heilig Avondmaal. Voor het eerst als huisgemeente.
De voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt gedaan in de dienst van 26 september, waarin ds.P.Molenaar hoopt voor te gaan. De dienst van bediening van het Heilig Avondmaal wordt geleid door ds.M.Baan.
We bidden de HEERE om een zeer gezegende dienst.

Mocht u behoefte gevoelen om gebruik te maken van het Censura Morum dan kunt u mij bellen voor een afspraak. U wordt dan thuis bezocht door mij en één van de commissieleden.
(GAvG)

Bijbelkring

Dit seizoen 21/22 hopen we weer samen te komen als kring rondom de Bijbel.
Centraal staat het boek Richteren. Een accent ligt op de Richter Simson.
De Bijbelkring is op dinsdagavond; aanvang altijd 20.00uur; in het kerkgebouw.(De consistoriekamer, direct bij de ingang.)
Er zit steeds drie of vier weken ruimte tussen de avonden.
Voel u niet verplicht om te komen, maar u bent zeer welkom! Jong en oud!

Programma en data:
*28 september inleiding op Richteren (Richt.2:6 tot en met 3:6)
*19 oktober Van Othniël naar Debora en Barak (Richt.3:6 tot en met Richteren 5)
*16 november Gideon. (Richt.6,7,8) accent op Gideon en het teken (Richt.6:33-40)
*14 december Jeftha (Richt. 11,12) accent op Jeftha’s gelofte (Richt.11:29-40)
*4 januari Simson geboorte (Richt.13)
*25 januari Simsons huwelijk (Richt.14)
*15 februari Simsons overwinningen (Richt.15; accent op vs.14-20 Simsons dorst)
*15 maart Simson en Delila (Richt.16:1-21)
*5 april Simsons dood (Richt.16:22-31)
*26 april Simson in het Nieuwe Testament (Hebr.11)
Simson en Jezus.
(GAvG)

Gemeentemiddag

Zaterdag 18 september is er een ontmoetingsmiddag in en rondom het kerkgebouw in Groenekan.
De middag begint om half drie en eindigt rond zes uur. Centraal staat “ontmoeting” met elkaar, let wel met in acht neming van geldende coronamaatregelen!
Het programma is globaal als volgt:

*half drie tot half vier -welkom en ontmoeting (koffie/thee)
*half vier tot vier – kleine overdenking rondom het Heilig Avondmaal
(mede met het oog op de toekomstige viering)
*vier uur tot vijf uur -ontmoeting (fris)
*vijf tot zes -gezamenlijke maaltijd en afsluiting

Voor kinderen en ouderen zijn er ook spelletjes aanwezig! Heel fijn als u/jij komt!

NB Graag vragen we u zich op te geven voor deze middag bij Neelke (van Ginkel) nvginkel@kliksafe.nl / 0346-213445
U kunt bij haar ook aangeven of u gebruik wilt maken van vervoer.

Pastoraat

Tot op heden was de eerste dinsdag van de maand gereserveerd voor (noodzakelijk) pastoraat voor leden van (en betrokkenen bij) de huisgemeente.
In praktijk blijkt het echter praktischer het pastoraat meer over de maand te verdelen.
Kortom: ik laat de eerste dinsdag van de maand los als vaste dag voor het pastoraat en ga het pastoraat meer over de maand verdelen. Ik denk vooral aan de avonden, maar maak vooraf een afspraak!
Het betekent niet dat er vanaf nu intensiever wordt bezocht. Er zijn ook nog andere plaatsen waar iets wordt gedaan…
U mag altijd bellen als u een pastorale ontmoeting wenst! Schroom niet!
(GAvG)

Dank

We bedanken dominee M. Baan hartelijk voor zijn inzet tijdens mijn vakantie. Mooi dat een vertrouwd gezicht het pastoraat kon waarnemen!
(GAvG)

Jarig

3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, Houten
3 oktober: Mevr. A.C. Vroegindeweij-Voskuil, Bilthoven
3 november: Christiaan van Duinen, Zeist
3 november: Mw. A. Kazius-Berkhof, Maartensdijk
8 november: mevrouw Baan, Veenendaal

Kinderclub

‘Juf, wanneer is er weer eens kinderclub?’ Deze vraag van een jongen uit Groenekan klonk afgelopen week op het schoolplein in Maartensdijk.
Eind september hopen we toch echt weer te starten. Op woensdagmiddag de 29e september, om half 3. Hartelijk welkom.
De jufs Voskuil en van Ginkel zien jullie graag komen.

Financiën

Juli 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen:
Collectes € 319,45
Per bank € 1465
Totaal ontvangen: € 1784,45

Diaconie
Ontvangen:
Collectes € 145,10

Augustus 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen:
Collectes € 347
Per bank € 350
Totaal ontvangen: € 697

Diaconie (bestemming Woord en Daad)
Ontvangen:
Collectes € 255,95

Beste leden en vrienden,
Zoals u ziet, is onze thermometer heel hard gestegen. Wij, als commissie, zeggen u heel veel dank daar voor.

Per ongeluk leverde iemand i.p.v. kopij voor het kerkblad het gedicht op de volgende bladzij aan. Er is nog wat ruimte, daarom drukken we het graag ook af:

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart;
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: Mijn ziel, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?
Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
Van ’t Lam, met de zonden der wereld belaân,
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
‘k stond blind, en van verre, in mijzelven zo rijk.
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer:
Ik weende om de pijn van mijn lijdenden Heer,
En dacht er niet aan, dat ik-zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.
Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreeze gewekt.
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed:
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!
Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet;
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus-alleen mijn gerechtigheid is!
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen satan de zegenkroon af!
Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis,
Naar ’t erfdeel daar Boven in ’t Vaderlijk huis:
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn:
Gestorven voor mij! Zal mijn zwanenzang zijn! (R.M. M’Cheyne)

Persbericht
Studieavond met ds. Heikoop in De Bilt
over ‘De strijd rondom Gods volk ’

Op woensdag 22 september 2021 is er in De Bilt een studieavond met ds. Heikoop, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De strijd rondom Gods volk . De bijeenkomst vindt plaats in De Voorhof, Burg. De Withstraat 29A, 3732 EJ De Bilt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824.

Thema
Centraal in deze lezing staan de vragen: waar komt antisemitisme vandaan? Welke verschijningsvormen, overeenkomsten en verschillen zijn er? Wat is de toekomst? Hoe is Israël hoe dan ook een zegen voor de wereld in Gods plannen?

Achtergrond spreker
Ds. Frank Heikoop is predikant in de Hervormde Gemeente te Harmelen. Tijdens zijn studie theologie in Utrecht heeft hij zich gespecialiseerd in de verhouding van christendom en Jodendom tot de Grieks-Romeinse gedachtewereld in de eerste eeuwen na Christus. Hij maakt vanaf 2018 deel uit van het bestuur van Christenen voor Israël, sinds 2020 is hij voorzitter. Hij is tevens redactielid van Israël en de kerk.