Kerkbode maart / april 2021

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 2, maart, april 2021, Jaargang 3

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het alzo geschieden moet? (Matth.26:54)

Vervulling!

 

Het is zover. De ure is gekomen. En zij sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.
Zij steken de handen uit naar Jezus. Petrus steekt zijn hand uit naar zijn zwaard.

Nee, zijn naam wordt hier niet genoemd, maar het is overduidelijk: Petrus slaat de dienstknecht van de hogepriester zijn oor af. (Zie Joh.18:10)
Had hij zelf zijn oren gebruikt en echt naar Jezus gehoord, dan had dit niet hoeven gebeuren…
Maar er mankeert iets aan Petrus’ oren…

Heeft Jezus niet gezegd, toen Petrus beweerde dat Hij niet hoefde te lijden: Ga weg achter mij, satanas! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn.
De boodschap was zo duidelijk: Sta Mij niet in de weg; loop Mij niet voor de voeten. Ga achter Mij. Volg Mij. -Naar Golgotha en Pasen.
En dan die ontdekkende vraag: Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?

Petrus is het kwijt. Het Woord van toen. Maar niet zijn zwaard van nu. Hij slaat er op.
Wie of wat wil hij raken?
Uit alles blijkt dat Petrus uiteindelijk de grootste moeite heeft met Jezus Zelf!
Niet met hen die Hem gevangen nemen. Maar met een Jezus Die Zich gevangen laat nemen.
Straks in de zaal van Kajafas komt Petrus ontluisterend openbaar! In al zijn ergernis.
Ik? -Ik ken de Mens niet! -Bekrachtigd met vloeken en eedzwering.

En nu? Nu is het nog niet zover. Petrus kan de zaak nog ten goede keren voor Zijn Meester.
Impulsief, maar niet minder van harte, hanteert hij het zwaard.
Toen zei Jezus tot hem: Keer uw zwaard weer in zijn plaats. Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of
meent gij dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten?
Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het alzo geschieden moet?

Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden? De Schriften, die zeggen…
Zwaard! Ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen de Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla die Herder en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. (Zach.13)

Een zwaard voor Jezus. Dat kon Petrus niet bedenken…Het kruis. De vloekdood.
Het is te ongerijmd! Het is te dwaas!
Te dwaas? Nee, hierin is de wijsheid en liefde van God; de Vader. Hierin is de Zegen; in deze weg van de Zoon.

De Schriften, die zeggen…
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen;(…) Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (…) Als een lam werd Hij ter slachting geleid. (Jes. 53)

Hoe anders zouden de Schriften vervuld worden?
Doe weg dat zwaard. Strek de handen uit naar Jezus. Laat Hem de kruisweg gaan.
Ook voor u! De weg van volkomen vervulling. (GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data en voornemens geldt: Deo volente.

Onze zieken

Tot op heden bleef ons allen het coronavirus bespaard. Althans voor zover wij weten en kunnen bekijken. Velen weten inmiddels wel van anderen die ziek werden. Soms ook binnen de eigen familiekring.
In Wijk(en Aalburg) en Veen, waar ik werk, zijn inmiddels velen ernstig ziek geweest en meerderen overleden.
In onze kleine gemeente is er (nu ik dit schrijf) geen sprake van ernstige ziekte door het virus. God zij dank!
Wel zijn er de nodige tobberijen die behoren bij het oud worden en oud zijn.
Paulus wist: Als mijn aardse tabernakel wordt afgebroken, heb ik het blij vooruitzicht van een huis bij God! (2 Kor.5) Ik hoop dat ook u en ik dat met hem mogen weten!
Allen in alles Gods nabijheid toegewenst. (GAvG)

Kerkdiensten

Na aanscherping van de coronamaatregelen in januari was tot op heden de kerkdienst niet mee te beleven in het kerkgebouw. We zijn dankbaar dat de zondagse dienst wel wekelijks kon worden uitgezonden. De HEERE heeft ons steeds weer de gelegenheid geboden om Zijn Woord te horen.
De commissie huisgemeente heeft besloten om met ingang van 7 maart weer een dienst te houden met kerkgangers. U mag weer naar de kerk komen! En…we zien u graag komen!
Hartelijk welkom!
En wat het zingen betreft: u hebt gelijk, het hoort bij en in de dienst, maar doe het ingetogen.
Gezegende diensten toegewenst. (GAvG)

Bijbelkring

De Bijbelkring wordt vooralsnog niet opgestart. We wachten nog even. U zult er begrip voor hebben. (GAvG)

Goede Pasen

Graag wens ik u allen goede Paasdagen toe. Te mogen delen in het wonder van Zijn opstanding. Opgewekt. Levend gemaakt. Door de Geest van Pinksteren. De Geest van de Opgestane.
Vanouds ligt er een zwaar accent op Kerst, de vleeswording van het Woord. Maar, hoe ellendig zouden wij zijn, als het Kind in de kribbe was gebleven?…
Hij is de kruisweg gegaan. Gestorven. Begraven. Opgestaan.

God zij dank! Eeuwig lof en eer voor deze heerlijke boodschap van gerechtigheid en leven; in Hem! (GAvG)

Jarig

7 maart: Daan van Ginkel, Maartensdijk
15 maart: Mw. R. Veen, Heemraadserf 20, Houten
10 mei: Dhr. H. Osnabrugge (Manus), NP Tull en ’t Waal

Verjaardag ds. Baan

Op en rondom 16 februari kreeg ik allerlei felicitaties vanuit de huisgemeente met betrekking tot mijn 75ste verjaardag. Daarvoor heel hartelijk bedankt! We hebben gemerkt, dat we nog altijd een warme plek in uw hart hebben.
We hopen met u, dat de Heere gezondheid, kracht en genade mag geven niet alleen aan ons, maar ook aan u allen!
Met een hartelijke groet, ds. Baan

Gift

In de maand februari werd er bij pastoraal bezoek een gift ontvangen van 40 euro. Hartelijk dank. (GAvG)

Financiën

Januari 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen: Per bank € 305

Diaconie
Ontvangen: Per bank € 75

Februari 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen: Per bank € 201

Diaconie (bestemming Kinderclub)
Ontvangen: Per bank € 30

De Emmaüsgangers

Wij gingen in de schemering
en hoorden slechts Zijn kalme stem;
wij meenden: ’t was een vreemdeling
hier in Jeruzalem.

Ons hart dat zwaar was van verdriet
(was Jezus niet aan ’t kruis gedood?)
hervond de rust; maar zag nog niet
wie ons de vrede bood.

Totdat Hij bij ons binnenkwam
en aanzat aan ons avondmaal,
het brood brak, en de beker nam
en reikte naar de schaal.

Zijn handen, door het licht bestraald,
vertelden ons: ‘het is volbracht’.
*
Wij waren kind’ren die verdwaald,
weer werden thuisgebracht.

Uit: Dit is mijn troost, Enny IJskes-Kooger

Rekeningnummers:

diaconie hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL55RABO0373742878
kerkvoogdij hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL33RABO0373742886

ANBI nummer huisgemeente:

Ter informatie: het nummer is 813612809. NB niet vermelden bij het overmaken van uw gift! U maakt uw gift over op bovenstaand(e) rekeningnummer(s) en NIET op het ANBI-nummer!