Kerkbode mei / juni 2021

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 3, mei, juni 2021, Jaargang 3

http://www.groenekan-blauwkapel.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Jezus dan zei tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? (Joh.21:5)

Niets gevangen?

 

Vanouds heeft een meditatie een thema. -Ik heb even getwijfeld. Er zou immers heel goed boven kunnen staan: Ga nooit vissen zonder Jezus!
Wat is er aan de hand in Joh. 21?
Jezus verschijnt voor de derde keer aan Zijn discipelen. Waarom?

Tot versterking van hun geloof en om hen toe te rusten tot het ambt: vissers van mensen zijn!

De discipelen, zeven in getal, zijn samen gekomen bij het meer van Tiberias. Simon Petrus neemt het voortouw. Ik ga vissen!
De anderen stemmen in en samen stappen zij onmiddellijk in de vissersboot.
En in die nacht vingen zij niets!

Wat een zegen. Niets vangen. Een les ontvangen.
Welke les? Ga nooit vissen zonder Jezus! “Zonder Mij kunt gij niets doen!”
Nee, dat woordje “Ik” voorop als je gaat vissen, -doe dat nooit meer.
Je kunt geen visser (van mensen) zijn zonder de Vis, Ichthus: Jezus Christus, Zoon van God, Zaligmaker.
Hij staat reeds op de oever, terwijl zij nog tobben. Zij wisten niet dat het Jezus was. Zij herkenden Hem niet.
Je leert de Opgestane pas zien, als Hij Zichzelf openbaart.

En Hij zei tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs?
Ze horen het als: Jullie hebben zeker niets gevangen? Het antwoord is bot: Neen!

Toespijs. Alsof Hij vraagt: iets voor bij het brood. Wat past er bij brood? Wat, als Hijzelf het Brood is?… -Een Kerk, een Gemeente, een school vissen…

Hij zei tot hen: Werp het net uit ter rechterzijde van het schip en gij zult vinden!
Alsof Hij iets van vissen weet. Zijn zij niet de ervaren vissers? Zij kennen het meer op hun duimpje. Hij zegt: Vis op de juiste manier. Dat is de manier die Hij juist vindt: horend naar Zijn stem!

Ik denk aan Petrus. Eerder. (Lucas 5:1-11) Doch op Uw Woord zal ik het net uitwerpen! -En u weet hoe overweldigend dat afliep.

Zij wierpen het dan en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.
Aan land gekomen, zien zij een kolenvuur liggen met vis en brood!
Zie: Hij heeft hen helemaal niet nodig voor Brood en vis. Maar Hij wil hen gebruiken in Zijn dienst! Wat een genade!

Jezus zei tot hen: Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Breng wat Ik je als een zegen heb laten vangen, voor Mij! -Vang niet voor jezelf, vang voor Mij!

153 vissen. Er is over gespeculeerd. Wat voor bijzondere betekenis heeft dit getal? Nu dat is duidelijk: Alle vissen zijn geteld. Alle vissen zijn gekend. Er wordt er niet één gemist.
Er is er geen één verloren gegaan, van hen die gevangen werden in het net.
Zo zal er ook niemand verloren gaan, die wordt gevangen in het net van het Evangelie.

Jezus zei tot hen: Kom herwaarts, houd het middagmaal.
Zij wisten: het is de Heere.
Hij nam het brood en gaf het hun. En de vis.

Hij Die alles geeft, Hij moet zijn geprezen. Door al wat op aarde leeft!

Dit was de derde openbaring. Opdat ook gij gelooft en zult leven, toegerust tot Zijn dienst! (GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data en voornemens geldt: Deo volente.

Onze zieken / corona

Nee, meerderen van ons zijn niet zonder zorgen en tobberijen. De oude dag laat zich hier en daar ook meer en meer gelden…
Allen van harte Gods nabijheid toegewenst in alle omstandigheden, onze ouderen in het bijzonder.

We mogen ook opmerken dat niemand van ons ernstig ziek is geworden door het coronavirus.
Laten we niet vergeten God te danken.
We bidden ook van harte, dat de boodschap die uitgaat van het kleine virus in onze dagen zal worden verstaan: Keer je tot God. Belijd je afhankelijkheid. Leef voor Hem! (GAvG)

Preekbeurten

We zijn dankbaar dat er iedere zondag weer een voorganger kan en wil zijn in onze kleine gemeente. De preekbeurtenlijst is tot en met december ingevuld.
En… u blijft trouw komen. Laat het alles zijn tot eer van God en zegen voor ons hart.

De hemelvaartsdag zal er in onze gemeente geen dienst worden gehouden. De hersteld hervormde gemeente houdt haar morgendienst en velen van ons zullen hier of daar een morgendienst digitaal meemaken.
Voor ons zou het dan een middagdienst moeten worden, maar gezien het feit dat deze dag een familiedag is (en u reeds een morgendienst kon beluisteren) is er deze dag geen dienst.
Zondag 1 mei is er in de prediking, vanuit het evangelie naar Johannes, uitvoerig ingegaan op de aankondiging van Jezus hemelvaart. (GAvG)

Commissie

De heer Bert Boom uit Westbroek, trouw in de kerkdiensten aanwezig, is desgevraagd bereid gevonden om plaats te nemen in de commissie die de belangen van de huisgemeente behartigt. We zijn dankbaar dat de commissie zo wat extra kracht ontvangt. Graag vragen wij u allen de commissie ook in uw gebed te gedenken. (GAvG)

Jarig

10 mei: Dhr. H. Osnabrugge, Tull en ‘t Waal
23 mei: Daniël van Duinen, Zeist
27 mei: Cees Blauwendraat, Zwinstraat 6, 3744 MN Baarn
29 mei: Mw. L. Osnabrugge, Tull en ‘t Waal
6 juni: Mw. Boom – Doornenbal, Westbroek
7 juni: Mw. G. v. Stokkum – v. Loenen, Bilthoven
20 juni: Bert Nokkert, Kockengen
21 juni: Dhr. G. Barneveld, Groenekan

Financiën

Maart 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen:
Collectes € 282,50
Per bank € 175
Biddagcollecte € 472
Via past. werker € 40
Totaal ontvangen: €969,50

Diaconie
Ontvangen:
Collectes € 129,40

April 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen:
Collectes: € 351,80
Per bank € 70
Giften huisbezoek: € 50
Totaal ontvangen: € 471,80

Diaconie (bestemming vervolgde kerk)
Ontvangen:
Collectes: € 277,40

Hartelijk dank voor alle bijdragen!

Woord en Daad

Kastelentocht voor het hele gezin

Op Tweede Pinksterdag, D.V. maandag 24 mei, organiseren Woord en Daad Zeist en Soest een autopuzzeltocht door het afwisselende landschap van de Utrechtse Heulvelrug en zijn flanken. De route voert langs bossen, weiden en uitwaarden met kastelen en ridderhofsteden. Starten kan tussen 13 en 15 uur. De tocht begint op het recreatieterrein De Bergjes, Van Weerden Poelmanweg 8, Soesterberg. De tocht heeft een lengte van ongeveer 65 km en duurt ongeveer twee uur, afhankelijk van de verkeersdrukte en de tijd die je neemt voor pauzes. Tijdens deze tocht draait het niet om snelheid, maar om kennis, oriëntatievermogen en goed samenwerken. Er zijn leuke prijzen!

Leuk uitje in deze tijd
Tijdens de coronacrisis moeten we zo veel mogelijk sociale contacten vermijden. Dat maakt het uitdagend om activiteiten te bedenken die wel mogelijk zijn. Een autopuzzeltocht is in deze tijd goed mogelijk.
Ook om met andere families samen te doen, omdat je als gezin in je eigen auto blijft!
Tijdens de rit zoek je naar de goede antwoorden op de vragen en let je natuurlijk goed op de routebeschrijving.
Maak onderweg ook foto’s, want er is een prijs voor de beste foto. De foto moet karakteristiek zijn voor de rit en na inzending op de website gepubliceerd mogen worden. Wees creatief!
De foto moet karakteristiek zijn voor de rit en na inzending op de website gepubliceerd mogen worden. Wees creatief!
Op de startplek is er koffie, thee of fris met koek.

Boeken en betalen
Als je deze activiteit wilt boeken, kan dat door middel van het invullen van het contactformulier op www.woordendaadsoest.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-27364470 of naam, adres, telefoon, mailadres en het aantal volwassenen en kinderen mailen naar wdpuzzelrit2021@gmail.com.
Er kunnen per dag maximaal 45 auto’s deelnemen aan de tocht. Meld je daarom op tijd aan, uiterlijk tot 12.00 uur op de dag zelf. Betaling kan door het overmaken van € 25,00 per gezin of € 15,00 voor een duo naar NL17 RABO 0369 1588 57 t.n.v. Woord en Daad Soest e.o. te Baarn. Zodra de betaling gelukt is, ontvang je van ons de routebeschijving in je mailbox. De opbrengst komt ten goede aan jongeren die deelnemen aan het project Sterk voor werk in Ethiopië en een waterproject in het noorden van Burkina Faso. Meer informatie vind je elders op onze websites.

Wat neem je mee?
Een eigen auto met voldoende brandstof, een navigatiesysteem of goede autokaart (voor het geval je de draad kwijtraakt) en een schrijfblok met pen. Voor de kinderen is het ook leuk om mee te doen, dus print de route ook voor hen uit. Jullie hebben je puzzelcapaciteiten hard nodig om de tocht met succes te rijden en de goede antwoorden te vinden!

Let op!
We volgen de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid rondom het coronavirus zorgvuldig op. Deze puzzeltocht is bedoeld als leuk uitstapje, en wordt uitgevoerd met je eigen auto.
Alléén gezinsleden die al met elkaar in een huis wonen, kunnen deelnemen aan deze autopuzzeltocht. Tijdens de tocht blijf je zoveel mogelijk in de auto en stap je hooguit uit om een foto te maken of opdracht te doen. Meerdere families kunnen wel tegelijk deze tocht doen, zolang iedereen maar bij zijn eigen auto blijft. We doen een beroep op jullie verantwoordelijkheid om hier zelf zorg voor te dragen.
Deelname is voor eigen risico. Woord en Daad is op geen enkele manier aansprakelijk bij ongeval of schade.

Inzenden antwoorden en foto
Na afloop stuur je de antwoorden en je mooiste foto per mail naar wdpuzzelrit2021@gmail.com.
Wij plaatsen een selectie van de foto’s op onze site. De prijswinnaars krijgen hun prijs zo snel mogelijk thuisbezorgd.

Dorcas inzameldepot voor kleding start in Westbroek

WESTBROEK – Op 6-4-2021 opent Dorcas een nieuw inzameldepot voor textiel in Westbroek. Dorcas-vrijwilliger Siska Grootendorst start het inzameldepot bij de boerderij aan Kerkdijk 164. Bij het inzameldepot kan men kleding, schoenen en huishoudtextiel brengen. Met de opbrengst van het ingezamelde textiel werkt Dorcas aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Het inzameldepot is geopend op maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 21:00.

Dorcas-vrijwilliger aan het woord
‘Ik leverde mijn kleding altijd in bij het kledingdepot in Barneveld. Na mijn verhuizing naar Westbroek kwam ik erachter dat hier geen Dorcas-depot in de buurt is. Hier op de boerderij is aan het begin van de oprit een geschikte schuur, die wij graag ter beschikking stellen!’

Kleding uit de buurt
Mensen uit de buurt kunnen kleding en ander textiel inleveren bij het inzameldepot. Welk textiel u wel of niet kunt inleveren, vindt u op www.dorcas.nl/inzameldepots. Het is belangrijk dat alles schoon, heel, compleet en bruikbaar is. Voor opslag en transport is het belangrijk dat de kleding in een afgesloten vuilniszak en dat schoenen per paar verpakt worden.

Kledinginzameling als belangrijk onderdeel
Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie die werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. De werkwijze van Dorcas is erop gericht dat kwetsbare mensen op eigen benen kunnen staan en een (hoger) inkomen kunnen verdienen zonder afhankelijk te blijven. Dat versterkt het gevoel van eigenwaarde, maar zorgt ook voor een kansrijke leefomgeving waarin mensen en gemeenschappen tot bloei komen.