Kerkbode juli / augustus 2019

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 2, juli/augustus 2019
Jaargang 1 (vanouds: jaargang 62)

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. (Matth.18:20)

Samen in de Naam van Jezus

 

Enige tijd geleden was ik in de Groenekanse kerk als hoorder, toen vriend Belder uit Harskamp voorging. Hij refereerde in de dienst aan 28 jaar geleden. Toen had hij ook in Groenekan gepreekt. Voor een volle kerk, zo zei hij.
De voorbije tijden van weleer! Een volle kerk op de zondag. En doordeweeks een consistoriekamer volgepakt met catechisanten of bezoekers van de Bijbelkring. Zoals in de tijd van ds. Haverkamp… Ja, andere tijden…
Waren de dagen van toen beter dan die van nu?… Je zou het bijna denken, maar zeg het niet te snel. Waarom niet? Omdat je God te kort zou doen!

’t Is waar, nu, in genoemde dienst, telden we rond de twintig mensen.
En straks?…Gaat het echt naar twee of drie?… Dat is niet veel. Dat is bedroevend weinig… Tenzij! Tenzij Jezus in het midden is. Vraag het maar aan de Emmaüsgangers. “Was ons hart niet brandende in ons als Hij tot ons sprak op de weg?” Hoe goed en rijk het was.
Toen Hij het brood brak… Toen de ogen geopend werden. Samen in de Naam van Jezus.

Ervaren wij dat ook zo: en Jezus in het midden!? Midden tussen de zondaars. Midden tussen die paar kerkgangers. Midden tussen die kleine rest…Midden tussen ons?
Jezus Zelf spreekt de zeer bemoedigende woorden: Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden.

Hoe is Hij er dan? Altijd in het gewaad van Zijn Woord en door de kracht van Zijn Geest.

Komen wij samen in Zijn Naam? Bidden wij om Zijn komst in ons midden? En dat niet alleen in de eredienst, maar ook in andere samenkomsten?…
Wat is het gebed belangrijk. Het gebed om Zijn komst. Steeds opnieuw.

En Jezus in het midden. De Gekruisigde. De Opgestane. Dat Jezus tussen ons wil komen en wil zijn. Met de misdadigers gerekend. Dat stemt tot diepe verwondering en verootmoediging. Wie zijn wij immers?

Nee, het loopt niet storm in Groenekan. (In het land wordt hier en daar gedacht dat we als gemeente radicaal zijn opgeheven. Dat het helemaal voorbij is.) Het kerkgebouw puilt niet uit. Maar als Jezus in het midden is, dan is het vol. Vol van Gods liefde en genade.
God telt de aantallen niet. Zijn er tien? Zijn er twintig? Nee, het gaat God niet om een nummer of getal. Bij Hem is ieder mens in tel. God zoekt die ene… Die verlorene. God zoekt u. God zoekt mij.
Is Hij dan zo ruim in Zijn genade? Wil Hij dan ook mij bij zich hebben?
Denk niet klein van God. God zoekt ook uw leven. Laat u vinden. In Christus Jezus.

En het zal zijn een schare die niemand zal kunnen tellen! Uit alle windstreken.
Samen in de Naam van Jezus heft die schare een eeuwig loflied aan!
Zal u er bij zijn? Of sluit u uzelf nog steeds buiten? Laat u met God verzoenen!

Samen in de Naam van Jezus. Altijd met Hem. Niets heerlijker dan dat.
(GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

In de achterliggende tijd waren er hier en daar de nodige zorgen omtrent de gezondheid. Dhr. Jan Heldoorn (Bilthoven) verbleef kort na het verschijnen van het vorige kerkblad enige tijd in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Nu ik dit schrijf, begin juli, is hij zojuist teruggekeerd van opnieuw een opname in het ziekenhuis. We wensen Jan en Gerrie vertrouwen toe en de doktoren wijsheid.
Hoop op God, sla ’t oog naar boven!

Ook andere gemeenteleden hebben te maken met
lichamelijke zorgen -ik denk aan mevr. Ria Veen (Houten)- of kwalen van “de oude dag”. We denken in het bijzonder ook aan mevr. van Zoeren-Kazius in de Amandelhof te Zeist.
Allen van harte Gods nabijheid toegewenst.

En vandaag -juist voor het verschijnen van ons kerkblad- volgde nog een bericht. Mevr.de Gier-van Doorn (Kievitlaan/”Toutenburg”; Maartensdijk) kwam op haar oude dag ten val en moest een heupoperatie ondergaan in het Diakonessenhuis, Utrecht. We wensen haar van harte herstel toe.

Dat voor ons allen het woord mag leven: Wij dan weten dat, zo ons aardse huis wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben. Een eeuwig huis en thuis in de hemelen. Niet bereid door onze mensenhanden, maar door de doorboorde handen van de Heiland. (GAvG)

  • Dubbel vreugde

Onlangs was er vreugde bij de fam. Heldoorn. Zoon Teshale trouwde met zijn Jeanine.
En de fam. Du Mortier mocht de huwelijksdag meemaken van zoon Peter en vriendin Rianne.
Beide families en in het bijzonder de twee jonge stellen wensen wij van harte Gods Zegen toe. Het mooiste is voor ons allen: getrouwd mogen zijn met God. In gerechtigheid, in geloof; -tot in eeuwigheid! (Zie Hosea 2) Laat dat onze bede zijn, voor elkaar en voor onszelf. (GAvG)

  • Jarigen

14 juli: Mw. L. Rijksen, Groenekan
17 juli: Mw. C. de Gier-van Doorn, (91 jaar)
1 september: Mw. J.A. van Zoeren-Kazius, Zeist (88 jaar)

Terugblik op 5 mei

In de dienst van 5 mei jl. hebben we afscheid genomen van onze namens de classis Utrecht gedelegeerde ambtsdragers, de heren Burghout, Van Dam, Kuus, Stam en Van der Wilt.
Ook van onze consulent ds. Baan en dhr. Hendriks, onze gemeenteadviseur.
In de dienst stond centraal Psalm 77. “Ik zal de daden des HEEREN gedenken!” Het thema was: Het houdt niet op!
Na de verkondiging sprak dhr. Rijksen, voorzitter com. huisgemeente, de scheidende ambtsdragers hartelijk toe en bedankte hij de classis voor de ruimte die werd geboden om de jaren door voort te kunnen gaan en tot deze voortzetting in de vorm van een huisgemeente te kunnen komen..
Vervolgens sprak de classispredikant, ds. Verhoeven, de scheidende ambtsdragers en de gemeente toe. Deze toespraak vindt u hierbij afgedrukt.
Al met al een gedenkwaardige middag, waarin het Woord en het gebed om Gods voort-durende zegen centraal stonden. Aan Gods zegen is alles gelegen! (GAvG)

Toespraak ds. Verhoeven:

Gemeente, het is niet uit rijkdom, dat hier een huisgemeente ontstaat. U laat een tijd van onzekerheid achter u.
Veel mensen hebben meegedacht, hoe het verder moest.

Dit is iets om dankbaar voor te zijn.

Maar boven de dankbaarheid aan mensen geldt de dankbaarheid aan God, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Ook in tijden van krimp weten we ons door de Heer geborgen.

Bij deze dag wil ik u een tekst meegeven. Een motto.
De tekst is een tekst uit de openbaring van Johannes en wel uit de brief aan Filadelfia.

In de zesde brief schrijft Johannes (hoofdstuk3)
Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.

Voor mij wordt hier alles gezegd, dat wij elkaar moeten zeggen: het zit hem niet in kracht. Het zit hem niet in grote aantallen, als het gaat om gemeente van Christus te zijn. Twee dingen zijn belangrijk: het Woord van God in acht te nemen en Zijn naam niet te verloochenen.

U gaat hier verder als huisgemeente, maar ook als huisgemeente gemeente van Christus.

Ik hoop, ik bid dat de mensen om u heen dit zullen herkennen, dat u op deze wijze een lichtend voorbeeld mag zijn door het Woord van God in acht te nemen en zijn naam niet te verloochenen.

Ik wens u veel zegen toe. Onze voorbede gaat met u.

En nu voort…

Inmiddels zijn de eerste maanden als huisgemeente verstreken. Er is, zo voor het oog, weinig veranderd. De diensten zijn als vanouds doorgegaan. De voorgangers worden door een commissielid naar de kansel begeleid. Het went snel… De commissieleden hebben al tweemaal in goede harmonie vergaderd. Het pastoraat wordt voortgezet. We zijn dankbaar voor hetgeen de HEERE ons geeft. Bid voortdurend om Zijn zegen! (GAvG)

Financiën

  • Bijzondere diaconale collectes

In haar laatste vergadering heeft de com. Huisgemeente nagedacht over bijzondere diaconale doelen om voor te collecteren.
De ene maand wordt gecollecteerd voor de diaconie algemeen, de volgende maand voor een bijzonder doel. In principe alle zondagen van die maand!
Gedacht is aan diaconaat en zendingswerk in eigen land en wereldwijd. Ook aan Israël en de vervolgde kerk.

De verdeling is “met ingang van de maand september als volgt:

September-diaconie
Oktober-Israël (via Isaäc da Costafonds – Woerden)
November-diaconie
December-De Herberg (Pastoraal diaconaal centrum; Oosterbeek)
Januari-diaconie
Februari -kinderclub Groenekan (= jeugdwerk eigen gemeente)
Maart-diaconie
April-vervolgde kerk/vluchtelingenwerk (via St. De Ondergrondse Kerk; Gorinchem)
Mei-diaconie
NB uitzondering: laatste zondag van mei (Pinksterzondag): GZB
Juni-GZB
Juli-diaconie
Augustus-diaconale hulpverlening wereldwijd (via St.Woord en Daad; Gorinchem)

Daarnaast zal onze gemeente incidenteel bijzondere doelen ondersteunen met een (diaconale) gift uit de (diaconale) kas.

  • Collectes mei 2019
Kerkvoogdij  € 385,20
Diaconie  €    72,00
Vervoer ref. school  €    49,20
  • Collectes juni 2019
Kerkvoogdij  € 341,00
Diaconie  €    62,00
GZB  €    50,00

Bijdragen: € 500,00 herv.huisgem. Bl.-Groenekan

Giften: € 10,00 en € 30,00

  • Kerkblad

Graag vragen we onze lezers de uitgave van ons kerkblad financieel te ondersteunen! Als richtlijn denken we aan zo’n 15
euro per jaar. Maar u mag uiteraard ook meer geven!… Voel u vrij.
U kunt uw gift overmaken op het nieuwe rekeningnummer van de kerkvoogdij.

  • Nieuwe rekeningnummers

Diaconie hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL55RABO0373742878

Kerkvoogdij hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL33RABO0373742886

  • Beste leden en vrienden,

We gaan de hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan duidelijk overzicht geven wat betreft de financiële inkomsten per maand van de kerkvoogdij. Totaal moet er 7500,=euro per jaar binnenkomen. Dat kan via de collectes kerkvoogdij, giften, kerkelijke bijdragen herv. huisgem. en opbrengst kerkblad.
Diaconie en de goede doelen vallen hier niet onder.

De commissie (die dit probeert te regelen) heeft er vertrouwen in dat dit mogelijk is. In vertrouwen op de grote God, en in hartelijke onderlinge verbondenheid!

U kunt in bijgaande grafiek volgen hoe de stand van zaken is.
Van het geven worden we niet armer, als de Heere in je komt wonen.

image002

Hartelijke groet, namens de commissie, Co v.d.Wind.

Leden en vrienden van de huisgemeente

De huisgemeente kent leden en vrienden.
Leden staan ingeschreven als doop- of belijdend lid in een PKN gemeente.
Men kan tegelijkertijd lid van de huisgemeente zijn en ingeschreven blijven staan in LRP.Vriend van de huisgemeente kan een ieder zijn. Draagt u de Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan een warm hart toe? Wordt vriend! Een berichtje naar nvginkel@kliksafe is voldoende.

Vakantietijd

Er breekt even een rustige tijd aan, nu de vakantie zich aandient. Maar ook dan kan er uiteraard van alles gebeuren.
Met ingang van zondag 11 augustus ben ik drie weken niet werkzaam in het pastoraat (11 aug. t/m 31 aug.) Voor noodzakelijke pastorale bijstand mag u contact opnemen met ds. M. Baan. Hij heeft toegezegd evenals in vorige jaren bijstand te willen verlenen tijdens mijn afwezigheid. Hartelijk dank daarvoor! Zijn tel. nr. is 0318-302069. (GAvG)

Afscheid

Zondag 23 juni heeft ds.R.W.de Koeijer afscheid genomen van onze moedergemeente “De Ark”. We wensen hem en zijn gezin een gezegende tijd toe in Waddinxveen. De achterblijvende gemeente is gelukkig niet Herderloos. De grote Herder der schapen leeft en bewaart Zijn gemeente. Toch wensen wij haar op Gods tijd een nieuwe herder en leraar toe. Van harte! (GAvG)

image001 logo W&DWoord en Daad Fietsdag “Rondje Eem”
Fietstocht-Diner-Concert voor het goede doel
Woord en Daad Soest e.o. organiseert op dinsdag 16 juli a.s. de jaarlijkse fietsdag voor het hele gezin . Al fietsend kunt u genieten van het prachtige en afwisselende landschap rond de rivier De Eem. Na afloop is er een openluchtdiner en ‘s avonds koor- en samenzang. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het project Sterk voor werk in Ethiopië. Dit programma pakt de migratieproblematiek aan en zet in op de ontwikkeling van vakonderwijs en werkgelegenheid voor jonge mensen in Ethiopië.

Fietstocht
De fietstocht is ruim 45 km lang. Een mooie route door het bos, over de hei, door de polder en langs het water. Er zijn diverse stops (voor koffie/thee of een versnapering) en een lunch op een boerderij. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart worden bij fam. Van Wiggen op het terrein van Houthandel J. van der Krol, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. U kunt vanaf 9.30 uur inschrijven. Tussen 16.00 en 17.00 uur zult u daar ook weer ‘finishen’.

Diner
Na afloop van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een driegangendiner geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen.

Concert
’s Avonds is er in de Stulpkerk van Lage Vuursche een muzikale afsluiting van de dag, waarin samenzang en een kooroptreden op het programma staan. De kerk is open om 19.00 uur, de muzikale afsluiting begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte.

Kosten
De kosten van de fietsdag (excl. lunch en diner) bedragen € 8,50 voor een volwassene en € 5,00 voor een kind t/m 12 jaar.
De prijs van de lunch bedraagt € 7,50 p.p. en van het diner € 19,50 p.p.
De huurprijs van een fiets is € 9,50 en van een E-bike € 21,50.
U betaalt contant bij inschrijving.

Aanmelden
Wilt u alleen meefietsen, dan is aanmelden niet noodzakelijk. Voor de huur van de fiets, de lunch en het diner dient u zich van tevoren wel aan te melden. Aanmelden voor de lunch en het diner kan tot uiterlijk donderdagavond 11 juli. Fietsen reserveren kan tot uiterlijk zaterdag 18.00 uur. Aanmelden kan op onze website:www.woordendaadsoest.nl of telefonisch bij Gert-Jan Bluemink, 06-27364470 (werkdagen na 18.00 uur, zaterdag de hele dag).

Comité Woord en daad Soest e.o. organiseert een drietal leuke activiteiten deze zomer.
Dinsdag 16 Juli
Fietstocht ‘Rondje om de Eem’. Zie hierboven

Zaterdag 31 Augustus
De jaarlijkse motortoertocht. De tocht gaat dit jaar door het Zuid Hollandse plassengebied. Dus als je motor stof staat te happen dan is dit de kans om samen met een leuke groep mensen er mooie dag van te maken.

Zaterdag 7 September
Liggen er bij jullie thuis ook nog spullen die eigenlijk best weleens verkocht mogen worden?
Wij hebben nu een mooie aanleiding!

Op D.V. zaterdag 7 september organiseren we een echte kofferbak verkoop (op het parkeerterrein van de Ichtuskerk , Albert Cuyplaan 2 c in Soest ).
Voor meer informatie zie de flyer en ook de site http://www.woordendaadsoest.nl/activiteiten.php
De opbrengst van alle activiteiten is bestemd het project STERK VOOR WERK IN ETHIOPIË van Woord en Daad.

UTRECHTSE ORGELZOMER 2 0 1 9/Jacobikerk

Iedere donderdagavond in augustus (van D.V. 1 augustus t/m 29 augustus) zal om 20:00 uur een orgelconcert worden gegeven op het Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de monumentale Jacobikerk aan het Jacobskerkhof in de binnenstad van Utrecht.

1 augustus – Gerrit Christiaan de Gier (Utrecht)
8 augustus – Rien Donkersloot (Amersfoort)
15 augustus – Piet van der Steen (Utrecht) mmv. Peter van Dinther (trompet)
22 augustus – Margreeth Chr. de Jong (Middelburg)
29 augustus – 14e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de Gier)

Toegang Vrij! Aanvang 19.30