Kerkbode maart/april2023

Nr. 2, maart, april 2023

Jaargang 5

————————————————–

 

Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht. (Pred.3:14)

Het werk van God!

 

Opnieuw is het lijdenstijd. In de prediking van het Woord staat de weg van de Zaligmaker centraal. Zijn lijdensweg. Zijn weg naar Golgotha. Sommigen vinden het oprecht een moeilijke tijd. Confronterend immers. Als je inleeft: Hij moest die weg gaan voor mijn zonden,-mijn schuld. Ja…, wat heb ik Hem aangedaan!?… Deze lijdensweg kan en mag ons toch niet onbewogen laten?!

De Prediker schrijft zijn boekje honderden jaren voor de komst van Jezus. Hij heeft niet van Zijn werk gehoord of gelezen. Nee. En toch… Het is alsof hij vooruit mag zien. Als je vanuit het lijden van de Christus, “terugleest” wat hij schrijft in onze tekst. Ja, dan valt het op.

Hij heeft het daar over het werk van God. En hij belijdt dat dat eeuwigheidswaarde heeft.

Geheel anders dus dan het ijdele werk van mensen. Hij zegt ook dat er aan dat werk van God niets is toe te voegen of van af te doen. Kortom: Gods werk is volmaakt!

En, zo zegt Hij, Gods werk heeft een doel: opdat men vreze voor Zijn aangezicht!

De Prediker is overtuigd van het bestaan van God en van het feit dat wij mensen het leven ontvingen uit Zijn hand. We leven voor Zijn aangezicht. Verantwoordelijk. Immers: God zal ieder werk  van ons in het gericht brengen. Met die realiteit van het oordeel eindigt Prediker zijn laatste hoofdstuk.

Ons werk is ijdel. Wie kan met zijn werk voor God bestaan in de dag van het gericht?

Met jouw werk kom je niet uit. Niet uit bij God, maar bij de leegte. Wat dan?

Let dan nu op het werk van God, zegt de Prediker.

Gods werk is niet ijdel.

Wat krijgt dat werk van God een geweldige invulling en vervulling in de weg van Jezus, de Zaligmaker. Hij heeft gezegd:

Het is mijn spijze te doen de wil en het werk van Degene Die Mij gezonden heeft. Ik wil Zijn werk volbrengen.

Nu, dat doet Hij. Van eeuwigheid. In de tijd. Hij gaat het oordeel in!…

Hij spreekt Gods Woord, Hij offert Zijn leven, Hij triomfeert over graf en dood. Wat is dat?

Dat is het werk van God! Het is volbracht! Het werk van de Vader.

Opdat we Hem, de Vader(!) kennen, liefhebben en dienen in hartelijke Godsvreze. Opdat onze blijdschap vervuld zal worden. Vreugde in God! Door de Heilige Geest, Die het werk van God toepast aan het hart.

Voor ons de vraag: Kennen wij de vreugde van het mogen delen in het werk van God? Het werk van de Zaligmaker. En als wij die vreugde (nog) niet kennen, -er is nog gegeven tijd.

Er is nog een tijd om God te zoeken. Een tijd om je te laten vinden. Door Hem!

Laat de tijd die over is in ons leven dan tijd zijn voor Hem. Om het met Petrus te zeggen:

Daar dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees te leven.  (GAvG)

Voor alle genoemde data en voornemens geldt DV.

Voor adressen zie uw adressenblad.

 

Zieken en meeleven

U bent het van mij inmiddels wel gewend: geen uitvoerige verhalen in ons kerkblad over ziekte en zorg, maar wel de oproep tot een hartelijk meeleven met elkaar.

Ik noem een paar namen.

Joke Boom had en heeft wat te maken met lichamelijke tobberijen, maar probeert opgeruimd te blijven. -In vertrouwen op God.

Van Jan Heldoorn en onze nestor Barneveld kunnen we hetzelfde zeggen.

Verder kunnen wij gerust vaststellen dat meerderen in onze kleine gemeente iets beginnen te merken van het feit dat zij 65+ zijn…

Ik denk aan een woord van Paulus. Zoek het eens op. Een woord over afbraak van het lichaam en toch een vreugdevol voortgaan! 2 Kor. 5:1.

Onlangs sprak ik nog even Ina en Albert. Met dankbaarheid stelde Albert vast dat het naar omstandigheden goed met hem mag gaan.

We leven mee met Ria van Vulpen-Nobel. Bij een ernstig verkeersongeluk in Duitsland kwam haar zwager, man van zus Steinie, om het leven. Van het ene op het andere moment eeuwigheid…

Aangrijpend. De HEERE zij deze rouwdragende familie troostvol nabij.

Bijbelkring

We komen nog eenmaal samen als Bijbelkring. Op 14 maart is onze laatste ontmoeting.

In de achterliggende tijd dachten we samen na over Bijbelse kernwoorden. Het was goed om dat te doen. Fijne, zinvolle ontmoetingen en gesprekken bij een opengeslagen Woord van God.

Ook de laatste keer bent u heel hartelijk welkom! Het thema is: getuigen.

Aanvang 20.00uur in het kerkgebouw.

Verhuisd

  • Dhr. G. Barneveld verhuisde naar zorgcentrum De Wijngaard, Dennenweg 2; 3737MR te Bosch en Duin. Afd. Laurier, kamer 9. (Wijzig zijn adres op uw adressenblad!) We wensen hem een goede, gezegende tijd toe. In het verlangend uitzien naar de laatste woning. Ik denk aan Joh.14.
  • Het nieuwe adres van mevrouw C. de Gier – van Doorn is Oranjehof 30, 4141 GC Leerdam (in het vorige kerknieuws stond abusievelijk Oranjehof 2).

Gemeenteavond

Graag willen we half mei een gemeenteavond houden. U wordt tijdig geïnformeerd over de exacte datum en opzet van de avond.

Verjaardagen

2 april, Walter Reitsma, Soestdijkseweg Noord 358, 3723 HJ Bilthoven

Dank

Graag willen we Neelke van Ginkel en haar zeer trouwe assistente Helma Voskuil bedanken voor hun jarenlange inzet voor de kinderclub. Een mooie tijd! Veel kinderen mochten het evangelie horen en een leuk knutselwerkje doen. Nu het aantal kinderen zeer sterk is teruggelopen en de eigenlijke doelgroep (randkerkelijke kinderen) zo goed als geheel ontbreekt, werd besloten het clubwerk te beëindigen. We danken God voor wat Hij gaf in de ontmoetingen met de kinderen. We danken Hem voor de liefde en kracht die Hij gaf, om dit werk met vreugde te kunnen doen.

Zegenwens

Onze moedergemeente De Ark, Bilthoven mocht op zondag 26 februari jl. haar nieuwe herder en leraar ontvangen. Op die dag werd ds. P. van Duijvenboden aan haar (en dus ook een beetje aan ons…) verbonden. We wensen dominee en allen die hem lief zijn een goede tijd toe in De Ark. Gods zegen in alles van harte toegewenst. (GAvG)

Financiën

Januari 2023

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 524,80

Per bank € 200

Totaal ontvangen € 724,80

 

Diaconie

Ontvangen:

Collectes € 260,85

Per bank  €50,00

Totaal ontvangen 310,85

 

Februari 2022

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 294,20

Per bank € 352

Totaal ontvangen € 646,20

 

Diaconie

Ontvangen:

Collecte bestemming HGJB € 62,50

Collectes bestemming noodhulp in Syrië en Turkije € 266,20

Totaal ontvangen € 328,70

Weeksluiting Dijckstate, Maartensdijk

  • Op D.V. vrijdag 17 maart 2023 hoopt prop. G.A. van Ginkel uit Maartensdijk voor te gaan. De avond begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. U wordt van harte uitgenodigd!

  • Op D.V. vrijdag 21 april 2023 is de voorganger Ds. A.J. Speksnijder uit Maartensdijk. De avond begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. U wordt van harte uitgenodigd!

NPV Thema-avond

Op DV donderdag 13 april 2023 hoopt de Nederlandse Patiëntenvereniging – afdeling Gemeente de Bilt, haar jaarlijkse thema-avond te houden.

Mevrouw Roelande Hagendijk, in het dagelijkse leven werkzaam als praktijkondersteuner GGZ, hoopt deze avond een lezing te verzorgen over “Aandacht voor de psychisch kwetsbare mens!”.

Hoe kun je nu goed omgaan met iemand uit uw nabije omgeving die het psychisch niet goed aan kan (familie, collega)? En wat kun je betekenen voor onze medemensen in de kerkelijke gemeente? Wat zegt de Bijbel hierover? Zomaar een paar vragen die deze avond centraal staan.

De avond begint om 20.00 uur in het Hervormd Centrum, Dorpsweg 24B in Maartensdijk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen! Welkom!

Concert Passie/Pasen met medewerking van Mannenkoor Con Forza uit Woerden

Op DV zaterdag 25 maart is er een Passie/Paas concert in de Hersteld Hervormde Kerk te Groenekan. Deze avond is er samenzang en is mannenkoor Con Forza uit Woerden uitgenodigd te komen zingen. Deze avond mogen we het lijden, sterven en opstaan van Christus herdenken.

Aanvang; 19.30 uur, kerk open om 19.00 uur

De collecte is deze avond bestemd voor evangelisatie en kinderwerk in Roemenië. Hier hopen wij (Marije Naaktgeboren en Tirsa van Asselt) deze zomervakantie dv op werkvakantie te gaan. 

Wij zien uit naar uw komst!