Kerkbode januari / februari 2020

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 1, januari/februari 2020, Jaargang 2

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U! (Psalm 39:8)

En nu?

 

En nu? -Dat zijn woorden die je gebruikt bij het opmaken van de balans.

En het is goed om dat te doen. Nu. Aan het begin van een nieuw jaar, door God ons geschonken.

En nu… We hebben onze plannen, agendapunten, goede voornemens.
Voor het aangezicht van God. Echt? Is er ruimte voor Hem in onze agenda?

Agenda. Letterlijk vertaald uit het Latijn: de dingen die gedaan moeten worden.
Welke dingen moeten worden gedaan? Maak de balans eens op.

Jezus zegt: Eén ding is nodig. Jan Amos Comenius, pedagoog en theoloog van weleer, schreef er een heel boekwerk over. Ik las het met aandacht, vele jaren geleden. Eén ding! Staat er niet teveel in onze agenda? Mijn agenda?
Of juist te weinig? Is er ook ruimte gereserveerd voor Hem?
Wat een zegen dat God Zelf ruimte maakt voor Zichzelf. Dat Hij Zijn plaats verrassend inneemt in je leven. Ongevraagd. Overrompelend.
“Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden.”

En nu?
Terwijl je leven een handbreed is gesteld. Wij gaan snel voorbij. En wat wij verzamelen, … wie zal het eens tot zich nemen?
Psalm 39 ziet het leven eerlijk onder ogen. Een leven voor het aangezicht van God. Grijp je niet vast aan vergankelijke dingen, geld en goed, carrière en roem. Nee. Grijp vast aan Hem, met de armen van het geloof. Dat is wat de psalmdichter doet!

Nu dan, o HEER’ wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop die staat op U!
Verwacht de HEERE. Zoek Hem. Leef voor Hem. Zie op Hem. Buig voor Hem. Belijd Hem!
Leef met verwachting!

De Adventstijd is niet voorbij. Hij is nu! Totdat Hij komt op de wolken van de hemel. Alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God! Alzo is onze wandel in de hemelen, waaruit wij de Zaligmaker verwachten. Alzo zijn wij ook dit jaar slechts vreemdelingen en bijwoners op de aarde.

En nu? En nu voort, als pelgrim. Op doorreis.
Tentbewoners. Sla je pinnen niet te vast in. Vergeet het niet: we zijn onderweg!
Dat mogen ze weten! Wie? De mensen om ons heen, met wie wij het leven leven.
Kom er voor uit dat je zonder God niet kunt en niet wilt leven. Belijd vrijmoedig Zijn Naam.
Want Deze God is onze God!

En nu? Nu is het aan u; -aan jou!
Stem je in met het lied van de psalmdichter? Of weiger je te leven in afhankelijkheid van Hem? (GAvG)

Voor alle in de kerkbode genoemde data geldt Deo volente!

Uit de gemeente

Bij de aanvang…

Bij de aanvang van het jaar 2020, dat God ons geeft, wensen wij elkaar van harte Zijn genadevolle nabijheid toe. Het ga u goed onder Zijn zegen! Wij weten niet wat er allemaal zal gebeuren. Wel weten wij dat onze tijden in Zijn hand zijn. En dat het Kerstkind, dat Koning is, spoedig zal weerkomen op de wolken van de hemel!
Ga verder in vertrouwen. Hef uw ogen op naar omhoog en verwacht Hem! Hij is nabij! (GAvG)

Onze zieken

Helaas stoppen lichamelijke ongemakken niet zomaar aan het eind van het jaar. Ze gaan mee het nieuwe jaar in…
Eén troost: de HEERE aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat we het alles in Zijn hand overgeven! Hij wil ons troostvol nabij komen in Hem, Die in alle benauwdheid is geweest. Vraag voortdurend naar de HEERE en Zijn sterkte. En geloof: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
Jan Heldoorn, die in dit nieuwe jaar de reis naar het ziekenhuis in Rotterdam al moest maken, mocht, na onderzoek en enkele dagen verblijf daar, naar huis terugkeren.
We denken hier ook aan onze rouwdragenden. We vermelden hier ook de familie van ds. Chr. Stelwagen (Westeinde 37; 8071ZL Nunspeet). Wij ontvingen ook als gemeente een rouwkaart na zijn overlijden in december jl. Meer dan eens mocht hij in onze gemeente voorgaan. Ds. Stelwagen kon de dingen aangaande het Koninkrijk van God op een bijzondere manier verwoorden. Diepgaand, verrassend en voor wie het begreep: zeer pastoraal.

Soms ook een beetje scherp… Maar altijd met het oog gericht op het doel: de verheerlijking van Gods Naam in Christus, -Zijn weg en werk. Het is ons verlangen dat Zijn prediking van toen voor velen tot zegen zal zijn, ook nu hij niet meer onder ons is. (GAvG)

Catechese

De catechisatielessen worden weer voortgezet. In de Ontmoetingskerk komen we op 6 januari weer samen; aanvang 19.00 uur. Fijn jullie weer te mogen ontmoeten! (GAvG)

Bijbelkring

15 januari Jezus en de Joden (1); Joh.7
5 februari Jezus en de overspelige vrouw; Joh.8
19 februari Jezus en de Joden (2); Joh.8
Heel hartelijk welkom! Iedereen!
Aanvang 20.00 uur in het kerkgebouw. (GAvG)

Nog even een terugblik

Een dubbele terugblik: de gemeenteavond en de Kerstmiddag.

1) 20 november jl. werd de gemeenteavond gehouden.
In zeer goede harmonie werd deze avond met elkaar gesproken over het voortgaan van de gemeente als huisgemeente.
Dankbaarheid overheerste, -voor de ruimte die ons wordt geboden om zo door te gaan.
Dank allereerst en allermeest aan de Heere.

Het was goed om deze avond ook dhr. Kees Leeflang te mogen ontmoeten; de man die namens de classis voor een goede gang van zaken rondom de financiën zorg draagt.
Er werd met elkaar gesproken over de wenselijkheid van de bediening van het Heilig Avondmaal. In de eerstvolgende commissievergadering zal er, de gemeente gehoord hebbende, een besluit worden genomen.
Ook spraken wij over één of meer gezamenlijke diensten met de hersteld hervormde gemeente. Graag gaan wij in op haar verzoek om aanstaande Goede Vrijdag een gezamenlijke morgendienst te houden.

2) De Kerstmiddag op 17 december jl. werd
bezocht door zo’n 16 mensen.
Ds. en mevr. Baan hebben zich samen met anderen (fam. Osnabrugge, Co v.d.Wind, Neelke) ingezet om deze middag inhoud te geven en organisatorisch in goede banen te leiden. Nu, dat mocht zo zijn! Een zeer geslaagde ontmoetingsmiddag.Het kerstevangelie heeft geklonken , er is gebeden en gezongen; het was goed!Nogmaals dank aan allen die iets hebben gedaan om deze middag mogelijk te maken, in het bijzonder ds. en mevr. Baan, die inmiddels “vrienden van de huisgemeente”
zijn geworden.(GAvG)

Commissievergadering

Voor de commissievergadering op 22 januari aanstaande vragen we uw gebed.
Gods zegen in het overleg en bij het nemen van beslissingen. (GAvG)

Verjaardag

13 januari hoop ik weer jarig te mogen zijn. Wie die dag langs wil komen is hartelijk welkom!
In de ochtend, of in de middag (zo tussen drie en vijf). Adres: Dorpsweg 232A, Maartensdijk.(GAvG)

Jarigen

16 februari: Dhr. W. Veen, Houten
16 februari: Ds. M. Baan, Veenendaal
25 februari: Mw. J. Lam-Wendt, Zeist

Kinderclub

Op 29 januari en op 19 februari is er kinderclub in de consistorie.
We beginnen om half drie. Welkom!

Financiën

Gemeente, we willen u verslag uitbrengen over het afgelopen jaar.
Toen we begonnen, hadden we wel zorgen hoe het zich allemaal zou ontwikkelen. De eerste maanden kregen we de indruk, dat er niet voldoende aan geld binnenkwam. Toen hebben we een grafiek in het kerkblad geplaatst die u een indruk gaf hoe de financiële situatie was op dat moment. Nadien zijn de inkomsten duidelijk verbeterd. We zijn blij en verrast. Nu, aan het eind van het jaar kunnen we stellen, dat we echt aan onze verplichtingen kunnen voldoen. We zijn u daar heel dankbaar voor. Dat de Heere daar de eer van mag ontvangen.

Namens de commissie hartelijk dank.

Collecteopbrengsten

November 2019

Dankdag € 396,80
Kerkvoogdij € 345,95
Kerkblad € 75
Giften € 35
Diaconie € 101,65

December 2019

Kerkvoogdij € 343
Kerstattentie € 20
Kerkblad € 50
Herv. Huisgemeente Bl./Gr.kan € 865
Diaconie € 20
Stichting Centrum De Herberg € 220

Bericht van het Woord en Daad comité Soest en omstreken

Een Woord en Daad-kringloopwinkel in onze regio? Wij hebben u nodig!
In de omgeving van Soest willen we met elkaar een Woord en Daad-kringloopwinkel starten. Waarom? Duurzaam gebruik van spullen, inzet voor projecten wereldwijd en een fantastische ontmoetingsplek in het dorp! Voor nu zoeken we kartrekkers die als vrijwilligers mee willen denken over de totstandkoming van een kringloopwinkel in onze regio
Wilt u met ons meedenken? En bent u enthousiast om voor Woord en Daad een kringloopwinkel op te zetten? Dan komen we graag met u in contact.

Op D.V.woensdag 19 februari 2020 beleggen we een informatieavond.Tijd en plaats volgt.
U bent daar van harte welkom! U kunt zich aanmelden via de website www.woordendaadsoest.nl

Alle Woord en Daad-winkels vindt u op: woordendaad.nl/winkels

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Arco Sturm, manager winkels. Mail: a.sturm@woordendaad.nl | Tel: 06 127 346 04 of
Marian Steenbeek, voorzitter Woord en Daad Soest e.o.. Mail: ja-st@hetnet.nl Tel: 06 18502874

Rekeningnummers:

diaconie hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan:
NL55RABO0373742878
kerkvoogdij hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL33RABO0373742886
(Het ANBI nummer voor de Hervormde huisgemeente Blauwkapel/Groenekan is 813612809, giften zijn aftrekbaar bij de belastingopgave)