Kerkbode juli / augustus 2020

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 4, juli/augustus 2020, Jaargang 2

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

zeggende van zichzelf, dat hij wat groots was. (Hand.8:9b)

Groot zijn of klein worden?

Groot, groter, grootst. Groot moet het zijn.
Dat vindt Simon ook. Simon de tovenaar. Groot moet hij zijn. En het lukt hem aardig: hij weet het volk van Samaria helemaal in extase te brengen. Hoe? Met zijn toverkunsten. Zijn occulte spelletjes.

Heeft God dat dan niet verboden, -tovenarij, waarzeggerij? Zeker, maar daar lijkt Simon geen boodschap aan te hebben of althans zich niet aan te storen.
En het volk? Het volk ziet Simon en zijn kunsten als “de grote kracht van God”.
Simon laat het zich welgevallen. Goddelijke eer! -Gevaarlijk. Denk aan Herodes. (Hand.12)

Maar… Hij lijkt concurrentie te krijgen. Ene Filippus, een evangelist, verkondigt het Koninkrijk van God en de Naam Jezus Christus. Ja, in het land van de bastaarden, Samaria. Hij doet dat met zoveel zeggingskracht dat velen die hem horen zijn woord geloven en zich laten dopen. Wat een zegen. Wat een werk van de grote God! Nee, Filippus zegt niet van zichzelf dat hij wat groots is. -Geef God de eer! God is groot!

Simon is zeer onder de indruk van wat hij hoort en ziet. Ook hij gelooft, wordt gedoopt en volgt nu Filippus op de voet.

Ook in Jeruzalem wordt gehoord wat er in Samaria gebeurt. Met blijdschap worden Petrus en Johannes, de apostelen, gezonden om in de vreugde van het geloof te delen en te bidden om Gods zegen. In het bijzonder de gave van de Heilige Geest.

Als Simon zo de apostelen hoort, bezig ziet en merkt dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest, stelt hij vast dat hier mogelijk voor hem winst te behalen valt: als hij nu eens de gave zou hebben om de Heilige Geest uit te delen, dan zou hij daar goede handel van kunnen maken. Een andere manier om groot te worden! Daarom biedt hij Petrus en Johannes geld aan om die gave te ontvangen.
Voor de apostelen een moment van verzoeking. Aanvaarden zij dat Simon hun zoveel macht toedicht? Nemen zij zijn geld aan om er “beter” van te worden? Of houden zij in hun weg het oog op God gericht?… -Het laatste!

De gaven van God zijn niet te koop met geld of goed gedrag. Het is alles werkelijk louter en geheel Gods geschenk. Het mogen delen in Christus Borgwerk door de Geest. Petrus schrijft in zijn eerste brief: U bent niet verlost door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus. Zo is het. De verlossing is Gods geschenk. Christus is Gods gave. Zo ook de Geest. Jezus Bloed is niet te koop; de Geest is ook niet te koop.

Nee, Simon zit op een verkeerd spoor. Ongezouten wordt het hem aangezegd: Je bent zo bitter als gal, een samenballing van ongerechtigheid. Je geld brengt je naar het verderf! Bekeer je. Bid God om vergeving. Word klein voor Hem! Leef van Gods genade. Maak Hem groot!

Zijn wij werkelijk klein voor Hem?… God is groot! (GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data en voornemens geldt Deo volente!

Uit de gemeente

  • Overleden

In zorgcentrum Amandelhof in Zeist overleed op tweede Pinksterdag ons gemeentelid mevr.Jannetje Alberta van Zoeren-Kazius.(88) Jannie van Zoeren leefde op de achtergrond altijd trouw met ons mee. In haar goede dagen woonde zij met haar man Jaap in Blauwkapel. Na het overlijden van Jaap in 2009 werd het leven heel anders voor haar. Wat heeft zij hem gemist. Verhuizing naar Maartensdijk en later naar het zorgcentrum in Zeist onderstreepten dat het ook voor haar naar een laatste levensfase ging. De laatste maanden gaf zij voortdurend aan te verlangen naar het einde.
In haar rouwdienst, zaterdag 6 juni in het kerkgebouw te Groenekan, stond Psalm 25 centraal. HEERE, maak mij Uw wegen bekend. Haar lied, zou je kunnen zeggen. Een boodschap, ook voor de kinderen, van wie wij Ina en Albert het beste kennen. De HEERE gedenke de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Emma en ontferme Zich over hen met Zijn troost en genade. Die wens geldt ook de schoonzus van Jannie, mevr.Aaltje Kazius-Berkhof.

Zaterdag 27 juni jl. overleed in Doorn dhr. Cornelis Marinus Adrianus van Eijk. Cees was zijn leven lang zwaar gehandicapt. Desondanks mocht hij 68 jaar oud worden. Bert van Hell, oud-ouderling van onze gemeente, heeft hem gedurende vijftien jaar om de drie weken bezocht. We memoreren dit met veel waardering. Ook de trouwe zorg die hem in Doorn door het team van de Bartimeüs-woongroep werd verleend.

Allen die rouw dragen vanwege het overlijden van Cees wensen wij van harte Gods troost toe.
Bovenaan de rouwadvertentie in het RD staat: Hij denkt voor eeuwig aan Zijn verbond. (Psalm 11:5b) Dan volgt: In zijn vertrouwde omgeving nam de HEERE onze God Cees in alle rust tot Zich. De afscheidsbijeenkomst vond plaats in besloten kring.

Louise Rijksen verloor een zeer goede vriendin, Ger. Ook Louise wensen wij van harte Gods troostvolle nabijheid toe. (GAvG)

  • Zieken

Ria van Vulpen (Houten) onderging een schildklierbehandeling. Co van der Wind (Houten) werd geholpen aan een oog.
Manus Osnabrugge (Tull en ’t Waal) tobt met z’n gezondheid. Vooral de longen geven zorgen.
Ook anderen in de gemeente hebben in meerdere of mindere mate te maken met zorgen. We wensen allen vertrouwen op God toe. Hef uw ogen op naar omhoog. Die de HEERE verwachten zullen nieuwe kracht ontvangen. (GAvG)

  • Huwelijksjubileum

17 juli hopen Manus en Liesbeth Osnabrugge 45 jaar getrouwd te zijn. Een hartelijke felicitatie! De HEERE heeft jullie elkaar doen ontmoeten en in liefde verbonden mogen jullie deze dag met kinderen en kleinkinderen gedenken. Zijn zegen toegewenst voor nu en voor de toekomst! Ga verder, ziende op Zijn liefde en trouw!
En weet: …we zijn blij met jullie in de huisgemeente en hopen elkaar nog vaak te mogen ontmoeten! (GAvG)

  • Vakantie

Het is weer vakantietijd. Binnenkort hoop ik enige tijd niet beschikbaar te zijn voor pastoraat.
Maar, geen nood.
Met dankbaarheid vermeld: Vanaf zondag 9 augustus wordt er tot het einde van die maand waargenomen door de ons welbekende ds. M. Baan. Voor pastorale bijstand mag u hem vrijmoedig benaderen. Telnr.0318-302069.

  • Corona en kerkelijk leven

Corona had en heeft ingrijpende gevolgen voor het kerkelijk leven. Kerkgang bleek opeens niet meer vanzelfsprekend. De catechese werd voortijdig beëindigd. De Bijbelkring ook. Pastoraal bezoek was niet goed mogelijk…

Maar na een tijdlang op de zondagmiddag gehoord te hebben naar een meditatief moment in plaats van naar een preek, is er nu weer de gelegenheid om de dienst te bezoeken, zij het met inachtneming van regels. Iedere zondag is er weer een voorganger.
We mogen de HEERE danken dat de dingen enigszins een keer ten goede hebben genomen. Enigszins… Het coronavirus is immers nog altijd op vele plaatsen actief, met name in het buitenland. Laten we biddend oog houden voor onze naasten.
In de achterliggende coronatijd werden wij geroepen om ons te bezinnen op ons leven voor het aangezicht van God. Hoe verhouden wij ons tot God en tot onze naaste? Persoonlijk en als gemeente?
Bezinning, verootmoediging en terugkeer tot God. Laat corona niet zomaar aan je voorbij gaan. (GAvG)

  • Nieuwe vrienden

Het echtpaar Boom-Doornenbal, (Westbroek, tel.0346-281564) heeft aangegeven vriend te willen worden van onze huisgemeente. Meer dan eens kon u hen reeds ontmoeten onder de Woordbediening. Hartelijk welkom als vriend! (GAvG)

  • Jarig

14 juli : Louise Rijksen, Groenekan
17 juli: mevr. C. de Gier-van Doorn, Leerdam
7 augustus: dhr. J.A. Rijksen, Bilthoven

Financiën

  • Mei 2020

Kerkvoogdij
Ontvangen per bank € 285
Diaconie
Ontvangen per bank € 60

  • Juni 2020

Kerkvoogdij
Collectes € 449,85
Ontvangen per bank € 60
Diaconie (bestemming GZB)
Collectes € 272,50
Ontvangen per bank € 110,00

Leden, vrienden en gasten

Hartelijk bedankt voor uw bijdragen in de maanden mei en juni. Ondanks de tijd, dat alles wat anders was dan gewoon, is er rijkelijk gegeven.
Alleen de Heere komt de eer toe.
Vriendelijke groet,
Commissie

Ik mis de kerk
ook al zou ik niets horen.
Het samenzijn met een doel,
om God te ontmoeten met elkaar.
In gedachten zie ik de kerk vol met mensen.
Zo was het toen!
Nu een enkeling, maar toch …
We zijn er om Gods Stem te horen
en zielen die dezelfde behoefte hebben.
We denken aan vroeger,
maar ook aan de toekomst.
Gods Liefde heeft eeuwigheidswaarde.
Gelukkig!
Tijd is verdwenen!

 

Louise Rijksen, voor het kerknieuws, mei 2020

 

U T R E C H T S E – O R G E L Z O M E R – 2 0 2 0

Iedere donderdagavond (koopavond) in de zomervakantie, van DV 30 juli t/m 3 september) zal om 20:00u een concert worden gegeven op het Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de monumentale Jacobikerk in de Utrechtse binnenstad.
Het thema dit jaar is: ‘Inspiratie door Improvisatie’ In elk concert zullen de musici ter plekke improviseren en/of genoteerde improvisaties van anderen uitvoeren.
De serie wordt afgesloten met het inmiddels traditionele Bach-concert door onze huisorganist: Gerrit Chr. de Gier.

30 juli – Gerrit Christiaan de Gier (Jacobikerk Utrecht)
6 augustus – Ko Zwanenburg (Nicolaikerk Utrecht )
13 augustus – Wouter van der Wilt (Rotterdam
20 augustus – Arjan Versluis (Gorinchem)
27 augustus – Sietze de Vries (Groningen)
3 september – 15e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de Gier)

Toegang Vrij!

Uw (gulle) giften in de collecte heeft ons in de voorgaande series in staat gesteld om deze concerten gratis toegankelijk te houden!
Ook dit jaar zal er na afloop van elk concert hiervoor een collecte gehouden worden.
Na afloop is er koffie, thee en fris verkrijgbaar, en er is een CD-tafel aanwezig. Ook is er de mogelijkheid om de kerk te bezichtigen, en elkaar en de musici te ontmoeten.
Kerk open om 19:30u.
Conform de richtlijnen van het RIVM is het gewenst dat bezoekers zich vooraf aanmelden. U kunt u gratis reserveren voor één of meerdere concerten; hiervoor gaat u naar https://jacobiconcerten.eventbrite.nl

Meer informatie op www.jacobiconcerten.nl