Kerkbode mei / juni 2019

Hervormde huisgemeente Blauwkapel – Groenekan

Nr. 1, mei/juni 2019
Jaargang 1 (vanouds: jaargang 62)

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

 Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Maar wanneer Die zal gekomen zijn…(Joh.16:13)

De komst van de Geest van Christus

 

De Zaligmaker heeft het werk van de Vader volbracht. Golgotha en Pasen liggen achter ons.

De Heere is waarlijk opgestaan, opgewekt, levend gemaakt!
Maar wat betekent dat nu voor ons? Worden wij er vrolijk van? Verheugd in God?
Of gaat het allemaal een beetje aan ons voorbij?
Wat kun je er naar verlangen, dat de heilsgeschiedenis die Jezus heeft geschreven, ook in je eigen hart wordt geschreven. Dat je echt mag weten: Mijn Verlosser leeft en Ik leef in Hem!
Hoe kom je tot die wetenschap en belijdenis?
Alleen door de Heilige Geest, de Geest van Christus.

De Geest van Christus. De door Christus verworven Geest. Door Zijn wetsvolbrenging en volkomen offer voor de zonde, heeft Hij de Geest verdiend.
De Geest komt niet zomaar! De Geest komt omdat het liefdegebod van de Vader door de Zoon is vervuld. Petrus heeft dat in zijn Pinksterrede ook duidelijk verwoord. (Hand.2:33)
Op grond van Zijn Middelaarswerk heeft Christus “de belofte des Heiligen Geestes ontvangen” van de Vader.

Christus belooft de Geest aan Zijn discipelen. Kort voor Zijn kruislijden spreekt Hij hen uitvoerig over de komst en het werk van de Geest. Maar wanneer Die gekomen zal zijn… Hij komt!

Wat doet de Geest? De Geest overtuigt van zonde en schuld. De Geest maakt ons oprecht bedroefd over de zonde, -bedroefd naar God! De Geest werkt berouw over en belijdenis van zonde en schuld. De Geest overtuigt mij van de onmogelijkheid om zalig te worden vanuit mijzelf. De Geest drijft mij uit tot “buiten de legerplaats”, -tot Christus.
De Geest plant mij in Hem. In het geloof.

Paulus verwoordt dat geweldig in Galaten 2: 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij heeft liefgehad heeft en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.
Geweldig als je dat mag weten!

De Geest leidt in de Waarheid. En de waarheid is een Persoon: Christus Jezus!
Pilatus vraag: “Wat is waarheid?”, heeft een antwoord. Maar Pilatus stelde zijn vraag als een zijn schouders ophalende relativist; niet oprecht belangstellend om het antwoord te horen…

De Waarheid is Hij, de Zaligmaker! De Geest leidt je in, in Hem. Om nu voortaan niet meer jezelf te leven, maar Hem te leven! Het opstandingsleven, -opgewekt, levend gemaakt door de Geest. De gave van de Vader, om Christus wil.

Bid maar om een vroege Pinksteren!

Leer mij, o God van zaligheden / mijn leven in Uw dienst besteden / Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand! / Uw goede Geest bestier’ mijn schreden; en leid’ mij in een effen land!
(GAvG)

DATA Voor alle data en voornemens in het onderstaande geldt: zo de HEERE wil en wij leven!

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Mevr. Ria Veen (Houten) verbleef enkele dagen voor onderzoek in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Het onderzoek bracht niets aan het licht. De gedachte dat je “zomaar” neer kunt vallen is niet plezierig en maakt onzeker… Laat de troost er mogen zijn dat de Heere alle dingen weet en boven alles staat.

Dhr. Manus Osnabrugge (Tull en ’t Waal) mag goed herstellen na de ingreep die enige tijd geleden in het ziekenhuis plaatsvond. Wat is het belangrijk dat hart en bloedvaten goed functioneren.

“Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God mijn Rotssteen en mijn Deel in eeuwigheid!”, dat is het allerbelangrijkste! Dat te mogen weten; in het geloof!

We denken ook aan de fam. Heldoorn. (Bilthoven) Na de levertransplantatie zijn er toch nog dingen die voortdurend aandacht vragen…

Al onze zieken en rouwdragenden van harte Gods onmisbare bijstand toegewenst! (GAvG)

  • Jarigen

20 mei: Cees van Eijk, Doorn
27 mei: Cees Blauwendraat, Baarn

7 juni: Mw. G. v. Stokkum-v. Loenen, Bilthoven
20 juni: Bert Nokkert, Kockengen
21 juni: Dhr. G. Barneveld, Groenekan

  • Huisgemeente

Per 1 mei heeft de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan opgehouden te bestaan…
We hebben met een zekere pijn naar die datum toegeleefd… Dat het zo ver met Groenekan is gekomen… Als het gaat over schuld – en daarover gaat het!- mag de vraag zijn: Ben ik het Heere?

Wie kan dit alles zonder bedroefdheid en schuldbelijdenis meemaken en aanvaarden…

Onze gevoelens zijn dubbel. Er is ook de blijdschap dat we als hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan mogen verder gaan, verbonden aan de wijkgemeente De Ark (Bilthoven), die als moedergemeente zo nodig ambtelijke bijstand zal verlenen. De benodigde dingen om voort te kunnen gaan zijn -zo goed als- geregeld. Er is een commissie ingesteld van “wijze mannen” om leiding te geven aan de huisgemeente.
Geen ambtsdragers meer, maar dan toch commissieleden.
De taken zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter: dhr. John Rijksen (Bilthoven);
Secretaris: dhr. Hans du Mortier (Maartensdijk);
Penningmeester: dhr. Co v.d. Wind (Houten);
Lid: dhr. Manus Osnabrugge (Tull en’ t Waal);
Adviserend lid: Neelke van Ginkel voor het jeugdwerk en ook ondergetekende.

Laten we bidden dat alles mag zijn onder de zegen van de HEERE! (GAvG)

Nogmaals wil ik, mede namens u, mijn grote waardering uitspreken voor hetgeen consulenten (ds. G. H. Kruijmer, ds. M. Baan) en gedelegeerde ambtsdragers (J.J. Burghout, B. van der Wilt, D. A. Stam, H. Kuus en H. van Dam) in de achterliggende 15 jaren voor ons hebben gedaan!
Ook dhr. W.R. Hendriks, onvermoeibaar begeleider van de gemeente, heel hartelijk dank!

De Heere heeft hun kracht en liefde gegeven om de jaren door verder te gaan, hopend op perspectief voor de gemeente. Zij hebben dat integer en zeer trouw gedaan! Op de achtergrond soms ook geholpen door het gewaardeerde thuisfront…
We willen afscheid van hen nemen in en na een afscheidsdienst (en aanvangsdienst huisgemeente!) op 5 mei aanstaande. Na de dienst (die op de normale tijd begint) is er dan gelegenheid om de mannenbroeders de hand te drukken en met elkaar een kop koffie te drinken. (GAvG)

  • Koster

We waarderen het zeer dat onze joviale koster Douwe zijn kosterswerk wil blijven voortzetten!
Hartelijk dank! In het bijzonder ook voor het feit dat hij gewerkt heeft aan verbetering van het geluid in de dienst! (GAvG)

  • Kerkblad

Met ingang van dit nummer zal het kerkblad voortaan tweemaandelijks verschijnen.

  • Jubileum

Begin april mocht dominee C. Hoogerwerf, (Doorn) zijn 25-jarig ambtsjubileum gedenken. We wensen hem en zijn gezin van harte Gods zegen toe voor nu en voor de toekomst. De Heere zegene zijn ambtelijke dienst, verricht onder ons in het verleden en nu en straks elders. Het gesproken Woord van God zal niet zonder zegen zijn! Alleen God de eer. (GAvG)

Van de kerkvoogdij

De opbrengst van de collecten in maart 2019 is als volgt:

Kerkvoogdij  €                  339,10
Diaconie
Algemeen  €                    87,90
HGJB  €                    42,00
Totaal  €                  129,90

HERVORMDE GEMEENTE BLAUWKAPEL-GROENEKAN
Jaarrekening 2018

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan heeft op 16 april 2019 de jaarrekening over 2018 vastgesteld.
Deze is in verkorte vorm hieronder weergegeven.

Activa
Kortlopende vorderingen 521
Geldmiddelen 428.209
Totaal  428.730
 
Passiva
Algemene Reserve 424.323
Kortlopende schulden 4.407
Totaal  428.730
 
Baten
Rentebaten 10
Bijdragen levend geld 7.141
Restitutie belastingen en verzekeringen 1.141
Totaal   8.292
 
Lasten
Huur kerkgebouw 3.735
Pastoraatskosten 27.659
Lasten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten 97
Verplichte bijdragen aan andere organen 853
Salarissen en vergoedingen 4.485
Kosten kerkblad 821
Kosten beheer en administratie en bankkosten 3.251
Advieskosten Landelijke Kerk 8.152
Totaal  49.053
 
Tekort 40

De vorderingen en schulden zijn in januari 2019 afgewikkeld.
De restitutie van belastingen en verzekeringen houdt verband met de verkoop van de kerk.

De “Pastoraatskosten” bestaan uit salariskosten van de pastoraal werker en de preekbeurt-vergoeding aan gastpredikanten.
De vergoeding volgens de landelijke norm bedroeg € 124,- per preekbeurt exclusief reiskosten.
De totale vergoeding voor gastpredikanten was € 4.876,-.

Wij vertrouwen u met bovenstaande cijferopstelling voldoende te hebben geïnformeerd.
Tot nadere informatie zijn wij uiteraard gaarne bereid.

Namens uw College van Kerkrentmeesters
J.J. Burghout, voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Weeksluiting Dijckstate

  • In mei verzorgt de heer Verstoep, in juni ds. Van der Zwan de weeksluiting.

Ingekomen post

  • Jong stel, theologiestudent en juf, zoekt per juli woonruimte in omgeving Amersfoort/Utrecht. Telefoonnummer: 0683986517

 

Hemelvaart

 

Licht huift om hen de blauwe kolk
Des hemels, die de Heer doortrekt.
Toen heeft Hij troostend met een wolk
Hun heimwee overdekt.

En vlak nabij ontsprong een stem
(Gods bode is een fontein van licht):
– Verkondig in Jeruzalem
Zijn weerkomst ten gericht.

Een korte spanne dekt dit floers
Uw ogen voor zijn majesteit. –
Toen voelden zij zich heengeleid
Gelukkig en jaloers.

Nòg stelt Gij tussen ons de wolk,
Schoon haar Uw heilig vuur doorglom.
O, wanneer stort Gij tot uw volk?
Kom, Heere Jezus, kom!

                                       Willem de Mérode