Kerkbode mei/juni 2023

Nr. 3, mei, juni 2023

Jaargang 5

————————————————–

Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. (Rom.10:8b)

Geen ander evangelie!

Voor Paulus hoeft er geen discussie te zijn: preken is van levensbelang. Immers, hoe zullen wij in Jezus geloven als wij nooit van Hem horen? Hoe zullen wij horen als Gods Woord niet gesproken wordt?

Het is volstrekt duidelijk: het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte Woord van God!

Paulus heeft de pen opgepakt om te schrijven aan de gemeente te Rome. Denk daarbij niet aan een grote kathedraal waarin honderden mensen samenkomen. Denk eerder aan kleine groepjes christenen, verspreid over de stad.

Paulus heeft deze gemeente niet gesticht, maar hij hoopt haar te bezoeken op doorreis naar Spanje. Zo is zijn voornemen. Het is goed dat de gemeente hem leert kennen door deze brief.

Voor Paulus staat centraal dat God de goddeloze rechtvaardigt. Om wie Christus is en hetgeen Hij heeft volbracht, -voldaan.

Hij weet dat de naam Jezus niet bij iedereen weerklank vindt. Zo is er in de synagoge, bij de rechtzinnige Jood, geen plaats voor Jezus.

Waarom niet?

Nu, er zijn twee namen waarop de vrome Jood zijn hoop heeft gevestigd en bouwt: Mozes en Abraham!

Mozes: het strikt en nauwgezet onderhouden van de wet des HEEREN. Dit doen en dat nalaten.  En uiteraard het stipt onderhouden van de offerdienst. De dienst der verzoening.

Abraham: de besnijdenis; het verbond. Doorvertaald: de doop.

Twee namen om op te bouwen. Mozes: de rechtvaardigheid door de wet. Abraham: de rechtvaardigheid door de besnijdenis.

Dal lijkt een gewettigde verbondsweg om in het reine te komen en te zijn met God.

Maar… Dat is het niet, zo betoogt Paulus.

Dit is het door ons -geroepen apostelen- gepredikte Woord: de rechtvaardiging door het geloof!

Het geloof in de Heere Jezus Christus alleen! In Hem, Die zijn leven gaf aan het kruis. Die door de Vader werd opgewekt. Die gekend wordt door de Heilige Geest.

In 1 Korinthe zegt Paulus: Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar: -de kracht Gods en de wijsheid Gods.

Wij preken de rechtvaardiging van de goddeloze, in de weg van het geloof! Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven!

Hoe weet Paulus dat zo zeker? Nu, dat heeft hij zelf genadevol geleerd: vijanden worden met God verzoend door het bloed van de gekruisigde en opgestane Christus.

Misschien, heel misschien bouwen wij ook wel op Mozes en Abraham… Ik doe zo m’n goede best… Ik let op wat ik doe en laat. Ik offer tijd en geld aan de kerk. Ik ben gedoopt. Kortom: ik kom er wel! -Is dat mijn evangelie? Het evangelie waar ik op bouw?

Nu, dan kom ik er niet. Dan kom ik niet tot de lofprijzing en aanbidding van God. Dan kom ik niet in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Immers, -Jezus zegt: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij! De weg naar het Vaderhuis voert door Zijn doorboorde handen en doorstoken zijde. Door lijden, Zijn lijden, tot heerlijkheid. Eén Naam is onze hope!

Hij, Jezus is het Die de wet vervult in alle gehoorzaamheid en volkomenheid. Jezus is het Die het schuldoffer brengt. Het offer van Zijn leven! Golgotha! Jezus is het Die duidelijk maakt dat het nieuwe verbond gestalte krijgt door Zijn bloedstorting en volkomen genoegdoening voor de zonden!

Kind van God kun je alleen zijn, gewassen en gereinigd door Zijn bloed. Abba Vader!

Een geloofslied.

Er is geen ander Evangelie, dan het Evangelie van God, -van Zijn Zoon. Mijn Evangelie met een hoofdletter. Dat is: het Evangelie waarin ik door de Heilige Geest ben betrokken en van harte mag delen.

Het is het Evangelie van Hem Die, nadat Hij alles had volbracht en verschenen was aan Zijn volgelingen, met vele gewisse kentekenen, is opgevaren naar de hemel.

Hij , Die de hemelen is doorgegaan en Die bidt: Vader, Ik wil, dat waar ik ben , ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld.

Geen ander evangelie, dan het Evangelie van eeuwige, verkiezende liefde in Christus.

Laat ons dat Evangelie met het hart geloven en met de mond belijden. Door Zijn Geest: Jezus alleen! (GAvG)

 

Voor alle in het kerkblad genoemde data geldt:  Deo Volente!

Voor adressen van genoemde personen:  zie het u toegezonden of uitgereikte adressenblad.

 

Zieken en meeleven

 • Mevr.Ida Vroegindeweij verbleef enkele weken geleden korte tijd voor onderzoek in het ziekenhuis vanwege een tia. We zijn dankbaar dat die, naar bleek, geen ernstige gevolgen heeft gehad.

 • Mevr.Joke Boom heeft helaas te maken met longfibrose. Bij longfibrose vormen zich blijvende littekens in de longen, waardoor de longen minder goed zuurstof kunnen opnemen en ademen moeilijker wordt. Er bestaat helaas geen geneesmiddel. Er zijn wel middelen die het proces van verlittekening in de longen kunnen tegengaan. We wensen Joke en Bert veel sterkte en nabijheid van God toe voor de komende tijd.

 • We denken ook aan onze anderen, die te maken met verzwakking van lichaamskrachten en tobberijen. De Heere zij u allen zeer nabij en zegene de medicijnen die worden gebruikt.

Rondom de kerkdienst

Het is te begrijpen dat bijna niemand uit eigen beweging de “vooraanzittingen” in de kerk begeert. Daarom werd er informeel gevraagd: Vriend, kom hogerop. En wat blijkt? In de laatst gehouden diensten zitten we allemaal betrekkelijk vooraan. Voor de voorganger een vreugde. Er is meer contact met u, de hoorder, tijdens de preek. Dat maakt het preken in zekere zin makkelijker! Hartelijk dank dat u naar voren kwam en komt!

En, over makkelijk preken gesproken: bid altijd weer om de gave van de Geest, voor spreker en hoorder! (GAvG)

Gemeentemiddag

Tweemaal eerder was er een gemeentemiddag in september. Op beide keren zien we met veel vreugde terug. Graag willen we weer iets organiseren. Wat en hoe precies vermelden wij graag in een volgende uitgave van het kerkblad.

Maar… noteer nu vast de datum: zaterdag 16 september van 14.00 tot ca. 18.00uur!

Gemeenteavond

Dinsdag 30 mei 20.00 uur is er een gemeenteavond in de consistoriekamer.

De opzet van de avond is:

 • opening (dhr. Rijksen)
 • meditatief moment (dhr. van Ginkel)
 • stand van zaken in onze gemeente (“wel en wee”; aandachtspunten/zorgpunten)  (dhr. Boom)
 • gelegenheid tot het stellen van vragen (onder leiding van dhr. Rijksen)
 • sluiting (dhr. van Ginkel)

Graag vragen we u met enige nadruk: Kom ook deze avond!!! Uw/jouw komst wordt zeer gewaardeerd!

Verjaardagen

 • 27 mei: Cees Blauwendraat, Sherpa, Zwinstraat 6, 3744 MN Baarn
 • 29 mei: mevr. L. Osnabrugge, Waalseweg 31b, 3999 Tull en ‘t Waal
 • 6 juni, mevr. J. Boom, Kerkdijk 73a, 3615 BC Westbroek
 • 21 juni: dhr. G. Barneveld, zorgcentrum De Wijngaard, Dennenweg 2, 3737 MR Bosch en Duin

Kerkblad

Het drukken en verzenden van ons kerkblad geschiedt niet zonder kosten. Graag vragen we u

jaarlijks een bedrag over te maken voor de voortgaande vervaardiging en verzending van het informatieve blad. Er is geen vast bedrag aan gekoppeld, maar ook uw bijdrage is welkom.

U kunt storten op het vermelde rekeningnummer van de kerkvoogdij, met vermelding kerkblad. Heel hartelijk dank!

Weeksluiting 'Dijckstate' Maartensdijk

Op vrijdag 26 mei hoopt Ds. M. van der Zwan uit Westbroek voor te gaan en op vrijdag 16 juni prop. G.A. van Ginkel uit Maartensdijk.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

 

U wordt van harte uitgenodigd!

Financiën

Maart 2023

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 290,65

Per bank € 150

Biddagcollecte € 316,50

Totaal ontvangen € 757,15

Diaconie

Ontvangen:

Collectes € 162,80

 

 

Februari 2023

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 341,10

Diaconie

Ontvangen:

Collectes bestemming SDOK € 285,30

 

Namens de commissie heel hartelijk dank

Utrechtse orgelzomer 2023

Iedere donderdagavond (koopavond) in augustus zal om 20:00u een concert worden gegeven op het Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509/1823) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de monumentale Jacobikerk in de Utrechtse binnenstad

In 2023 is het tweehonderd jaar geleden dat orgelmaker
Abraham Meere het hoofdorgel voltooide met een rugwerk. Daarom speelt elke organist een of meer Nederlandse composities of koraalbewerkingen uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 

De serie wordt afgesloten met het inmiddels traditionele Bach-concert door onze huisorganist: Gerrit Chr. de Gier.

 

 • 3 augustus – Gerrit Christiaan de Gier (Jacobikerk Utrecht)
 • 10 augustus – Evan Bogerd (Westerkerk Amsterdam)
 • 17 augustus – Jan Hage (Domkerk Utrecht)
 • 24 augustus – Adriaan Hoek (Marekerk Leiden)
 • 31 augustus – 18e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de Gier)

Na afloop is er koffie, thee en fris verkrijgbaar, en er is een CD-tafel aanwezig. Ook is er de mogelijkheid om de kerk te bezichtigen, en elkaar en de musici te ontmoeten.

Kerk open om 19:30u.

Meer informatie op www.jacobiconcerten.nl of via onze Facebook-pagina

Parkeertip: Garage Paardenveld, Kroonstraat 9 Utrecht