Kerkbode mei / juni 2020

Hervormde huisgemeente Blauwkapel – Groenekan

Nr. 3, mei/juni 2020 Jaargang 2

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de HEERE. (Klaagliederen 3:40)

Wat te doen?

 

Heel veel woorden werden reeds gesproken en geschreven over de bijzondere tijd waarin we ons bevinden. Zo, zoals het nu is, maakten wij het niet eerder mee, De oudsten onder ons weten nog van de tweede wereldoorlog, maar als je hen spreekt hoor je: “Dat was toch anders!”…

We zijn er allen van overtuigd dat wij iets heel bijzonders meemaken.
Wat heeft het ons allemaal te zeggen? Hoe moeten we dit duiden?

Duiden, -betekenis zoeken en vinden, is belangrijk met het oog op de toekomst.
Het zou dwaas zijn geen lering te trekken uit de dingen die gebeuren.
Wij belijden van harte dat Gods hand in alle dingen is. God de HEERE regeert. In dat geloofsvertrouwen spreekt ook Jeremia. Op de puinhopen van Jeruzalem leert hij zich verootmoedigen. En hij neemt u en mij graag mee: Kom, laat ons onze wegen onderzoeken.
Laat ons terugkeren tot God met verootmoediging, schuldbelijdenis en gebed om Zijn genade.
Nee, over God niets te klagen. Het zijn Zijn goedertierenheden en barmhartigheden dat we er nog mogen zijn. Zijn trouw is groot.

Terugkeren tot de HEERE. Zijn we dan weg gegaan? Hebben wij hem verlaten?
Jeremia kijkt naar land en volk. En naar zichzelf…
Als wij kijken naar ons land, ons volk, -ja dan kunnen we alleen maar zeggen dat wij meer en meer God de rug hebben toegekeerd. De samenleving heeft God meer en meer uitgerangeerd.
Zij is ontspoord.
En wij? Persoonlijk en als kerken?… Wij zouden een voorbeeld moeten zijn van liefde en dienstbetoon. Eensgezindheid in een hemelse wandel. Moeten wij niet deemoedig vaststellen dat wij onze roeping hebben verzaakt?…

Wat te doen?
Wij hebben allen een boodschap aan wat er vandaag geschiedt.

Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en laat ons wederkeren tot de HEERE.
Met verootmoediging en schuldbelijdenis.

Nog wil God ons terecht wijzen. Hij plaagt of bedroeft ons niet van harte. Hij heeft er geen zin of vreugde in mensen te kwellen. Hij verlangt er naar Zijn genade te schenken aan een arme zondaar. Kom dan en laat ons wederkeren tot de HEERE en laat ons onze schuld belijden.
Op de puinhopen van ons zondig bestaan klinkt de lokroep van de Opgestane Heere: Kom herwaarts tot Mij, gij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.

Wat te doen? Zo laat ons dan tot Hem uitgaan. We hebben hier geen blijvende stad, -wij zoeken de toekomende. Wij. Wie? Gasten en vreemdelingen. U,-Ik? (GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data en voornemens geldt: Deo volente.

Uit de gemeente

Onze zieken

We denken aan hen die in verpleeghuizen en zorgcentra verblijven. Mevr. Van Zoeren, mevr. Van Stokkum. Wat een moeilijke tijd! Als je geen bezoek mag ontvangen en de dagen lang, lang duren. We wensen u van harte “bezoek van de hemel toe”, denkend aan de Psalmdichter:
“HEERE, bezoek mij met Uw heil!”

We leven mee met de rouwdragende familie Van Woudenberg in Maartensdijk (Dorpsweg 139, 3738CC), nu man, vader en opa Henk van Woudenberg uit dit leven is weggenomen. Het echtpaar Van Woudenberg kwam in het verleden meer dan eens op de zondagmiddag naar Groenekan. Van Woudenberg genoot enige bekendheid als Ford-dealer, garagehouder in Maartensdijk.
De rouwdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 mei in de Zuiderkapel, Bilthoven, waarna het lichaam van dhr.Van Woudenberg ter aarde is besteld op de begraafplaats in Groenekan.
We wensen fam.Van Woudenberg van harte Gods troostvolle nabijheid toe. (GAvG)

Preekbeurten

Vanwege het coronavirus zijn de reguliere preekbeurten vooralsnog vervallen. De Commissie die zorg draagt voor onze huisgemeente heeft besloten dat het goed is nu vooralsnog niet meer samen te komen en ook de geagendeerde gastvoorgangers hun preekbeurt terug te geven. Wel is er wekelijks een uitzending van een overdenking. Iedere zondagmiddag om half vier, vanuit het kerkgebouw.
Zodra het redelijkerwijs weer goed mogelijk is om een preekbeurt te houden in het kerkgebouw en gastvoorgangers weer te laten komen, hopen we dat te doen.
De gastvoorgangers staan onder voorbehoud in deze kerkbode vermeld. (GAvG)

Bijbelkring, catechese en kinderclub

Bijbelkring, catechese en kinderclub kregen vanwege het coronavirus een abrupt einde.
Heel jammer, maar begrijpelijk. Dank voor uw en jullie betrokkenheid in de achterliggende tijd! Het was goed elkaar te ontmoeten! (GAvG)

Corona

In het kerkblad Voetius (land van Heusden en Altena) schrijft ds.B.J.W.Ouwehand (herv.gem.Andel) 23 april jl. de volgende zeer behartigenswaardige woorden:
Aan het begin van de Corona-crisis zag iedereen de crisis als een duidelijk bewijs van onze kwetsbaarheid. Inmiddels zien we de crisis steeds meer als het bewijs van het feit dat we in staat zijn grote bedreigingen te managen/beheersen en uiteindelijk te overwinnen. We komen vast en zeker sterker uit de crisis en we hebben alle reden om trots te zijn op wat we met elkaar hebben bereikt. Uiteindelijk zal ook na de crisis blijken dat de moderne mens God niet nodig heeft. Opnieuw zal blijken dat de mens prima in staat is zijn eigen leven te leiden. Naarmate de crisis beheersbaarder wordt, is dat de reactie die je steeds meer in onze samenleving hoort. Maar wat zal de reactie van ons als christenen zijn? Zal het enige verschil tussen christenen en niet-christenen zijn dat we als christenen God ervoor danken, terwijl ook wij vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag? Of maakt het ons wel blijvend klein voor God en gericht op Zijn hemels Koninkrijk?

Meeleven

Dominee W.T.V. Verhoeven, classispredikant, informeerde naar onze gemeente in deze Coronatijd. Hoe gaat het zo? Ik heb haar één en ander verteld over de voortgang van het gemeenteleven.
Ze is blij met de onderlinge band die er in Groenekan zo duidelijk is en laat u hartelijk groeten. Zij wenst u allen van harte Gods nabijheid en zegen toe. (GAvG)

Jarig

20 mei: Cees van Eijk, Doorn
27 mei: Cees Blauwendraat, Baarn
7 juni: Mw. G. v. Stokkum-v. Loenen, Bilthoven
20 juni: Bert Nokkert, Kockengen (51 jr.)
21 juni: Dhr. G. Barneveld, Groenekan

Dank!

Dankbaar en verrast door zoveel kaarten goede wensen bloemen en een kistje met levensmiddelen van de huisgemeente Blauwkapel Groenekan willen wij iedereen hartelijk danken voor zoveel medeleven bij ons 50 jarig huwelijk jubileum.
Het heeft ons geweldig goed gedaan zo’n warm gevoel. We missen een ieder van de gemeente nu we in deze corona tijd niet bijeen kunnen komen in de kerk.
Het is heel bijzonder dat we toch verbonden kunnen zijn via de kerktelefoon of internet. Alleen God de eer!
H G Wim en Ria Veen

Financiën

Maart 2020
Kerkvoogdij
Biddagcollecte € 497
Ontvangen €130
Diaconie
Ontvangen € 10

April 2020
Kerkvoogdij
Ontvangen € 621
Diaconie
Ontvangen €250

Rekeningnummers:

diaconie hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL55RABO0373742878
kerkvoogdij hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL33RABO0373742886