Kerkblad juli / augustus 2021

Hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 4, juli, augustus, Jaargang 3

http://www.hervormde huisgemeente groenekan-blauwkapel.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Verwachting.

 

Psalm 27 : 4 “Eén ding heb ik van de Heere begeerd”.

 

Als je Psalm 27 leest, dan vallen daarin hele grote tegen¬stellingen op. Eerst wordt er op de juichtonen van een lofzang gezongen: de Heere is mijns levens kracht! Daarna wordt er vanuit de diepte gebeden: hoor, Heere, mijn stem, als ik roep! Die hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar in deze Psalm steeds af. Dat is niet vreemd. Waarom niet? Omdat het leven van het geloof voortdurend sterke wisselingen kent. Het ene ogenblik is er blijdschap en vreugde. Maar het volgende moment is er angst en droefheid.
Toch kun je niet zeggen, dat die wisselingen zonder enige reden zomaar uit de lucht komen vallen. Er is wel degelijk alle reden voor. Wat is er dan aan de hand?
Wel, David, de grote koning van Jeruzalem, is in deze Psalm een heel eind van Jeruzalem verwijderd. Niet vanwege vakantie, maar omdat hij met geweld verdreven is uit zijn paleis. Welke vijand heeft dat op zijn geweten? Zijn eigen zoon Absalom heeft vader David verdreven! Vandaar die diepte en die nood, die ons vanuit deze Psalm tegemoet klinken! Toch kent deze Psalm daarnaast ook de hoogte van een lofzang. Hoe dat mogelijk is? David mag te midden van deze geweldige ellende vertrouwen op zijn God. De Heere is zijn licht en zijn heil!
Toch wil dit Godsvertrouwen niet zeggen, dat David daardoor blind is geworden voor zijn nood. Nee, al is God zijn licht, David blijft daarnaast ook klagen: Hoor, Heere, mijn gebed als ik tot U roep.
U zult zeggen: maar dat is toch vreemd? Sluit de smeking de lofzang dan niet uit?
Nee! De smeekbeden van David zijn niet het kermen van een wanhopige! Ondanks zijn grote nood weet David, dat de Heere die God is Die hem helpen zal. De Heere laat Zijn kind niet los. Dáárom laat David zijn Heere ook niet los in het grootste gevaar. Hij móét smeken, want hij kàn eenvoudig niet zonder God en Zijn tempeldienst.
U zult zeggen,: maar waarom kan David eigenlijk niet zonder zijn God?

Omdat David Hem nodig heeft om “de liefelijk¬heden des Heeren te aanschouwen”.
Wat moeten we bij die uitdrukking denken?
Wel, in de tempeldienst van Jeruzalem werd de goedertierenheid van God tot uitdrukking gebracht. De offers spraken van Gods genade voor een schuldig mens. Bij alles wat er in de tempel gebeurde, stond de verzoening centraal. En deze dienst der verzoening bevat veel liefelijkheid voor een schuldig mens. Een liefelijkheid, die eeuwen later duidelijker geopenbaard zou worden door het offer van de Heere Jezus Christus op Golgotha.
Welnu, dàt wonder van Gods genade wil David zo graag weer ‘onderzoeken’. Dat wil zeggen: Davids hart is zó nauw verbonden met Gods genade, dat hij daar steeds meer van wil kennen en proeven.
Mag ik eens vragen: is dat bij u en bij mij ook zo? Dat we steeds meer willen weten van de goedheid en de getrouwheid en de vergeving en de barmhartigheid des Heeren? Ondanks alle vragen en noden waar we in verkeren?
In dat geval geeft David ons aan het slot van deze Psalm een goede en wijze raad, te midden van al onze vragen en problemen en nood: Wacht op de Heere, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de Heere!
Waarom dit een ontzettend wijze raad is?
Omdat wie het van deze Heere verwacht, niet beschaamd zal worden!

Ds. M. Baan
Veenendaal

Voor alle in het kerkblad genoemde data en voornemens geldt: Deo volente.

Onze zieken

In de achterliggende tijd hadden meerderen van ons te maken met gezondheidszorgen.
Zo werd mevr. Louise Rijksen een poosje opgenomen in het ziekenhuis, met hartklachten (hartfalen). Tot haar grote spijt kan zij vooralsnog de kerkdiensten niet bezoeken, hoewel de klachten verminderd zijn..
Mevr. Boom tobt met haar evenwicht, waardoor kerkgang ook voor haar soms moeilijk is.. Gerrie Heldoorn kon even het orgel niet bespelen vanwege een slijmbeursontsteking.
We denken ook aan onze oud-koster Albert v.d. Horst. Hij onderging in het ziekenhuis een ingrijpende behandeling.
Er zijn meer namen te noemen…
Graag en van harte wensen we u allen Gods zegenrijke nabijheid toe.

Geboorte

Jan en Gerrie Heldoorn mochten opa en oma worden. Zo werd ons bericht op 28 juni jl. Zoon Teshale en schoondochter Jeanine werden de gelukkige ouders van Jeftha Samuël. Prachtige, bijbelse namen. Het geeft aan hoezeer Teshale en Jeanine hun zoontje zien als een geschenk van God! De HEERE is goed en zeer te prijzen. Geslacht aan geslacht zal Zijn Naam loven.
Wij wensen de kleine vriend en zijn ouders en grootouders van harte Gods zegen toe!

Voor adressen van genoemden zie de u toegezonden adressenlijst.

Voortgang kerkdiensten

We zijn dankbaar dat we op de zondagmiddag steeds weer kunnen samenkomen rondom het Woord van God. Samen horen, bidden, zingen… Het is een geschenk! Wat hebben we kunnen merken dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Dank God!
Ook in de vakantietijd zijn de diensten weer ingevuld. Meerdere voorgangers komen graag naar Groenekan. Het kleine aantal hoorders blijkt geen hinderpaal.
Waar twee of drie… Laat het zo mogen zijn, dat ook wij samenkomen in de Naam van de Heere.

Let wel: in de laatstgehouden commissievergadering is besloten om op zondag 3 oktober het Heilig Avondmaal te vieren. De dienst zal worden geleid door ds. M. Baan.
Bij wijze van uitzondering vangt deze dienst een uur eerder aan dan gewoonlijk. Dus: 14.30 uur.

Gemeentemiddag

Er werd nog iets besloten: het is goed om op zaterdag 18 september een gemeentemiddag te houden in het kerkgebouw. Nu reeds van harte uitgenodigd om elkaar dan te ontmoeten.
De invulling van de middag wordt bekend gemaakt in de eerstvolgende kerkbode.
Aanvang van de middag is om 14.30 uur en er zal worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Zet de datum maar in de agenda!

Bijbelkring

Als de ontwikkelingen rondom het coronavirus gunstig blijven, willen we proberen eind september de Bijbelkring weer op te starten. Meerderen hebben de samenkomsten gemist! In het eerstvolgende kerkblad vindt u dan nadere gegevens met betrekking tot het programma en de data. De Bijbelkring zal dan op dinsdagavond worden gehouden

Vakantietijd

Vanaf maandag 5 juli tot het einde van de maand zal ds.Baan, die wij allen kennen, het pastoraat voor mij waarnemen. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn bereidheid daartoe. U kunt hem vrijmoedig benaderen, als u naar pastorale zorg verlangt. Schroom niet!

Financiën

Ja, ook daar werd over gesproken in de commissievergadering… Daar gaat het immers minder goed mee dan gehoopt… Dat zal vast ook wel te maken hebben met “corona”: we zijn dit jaar een aantal weken niet samengekomen en nu we wel weer samenkomen is de wijze van collecteren toch nog anders dan normaal. Vandaar dit ongebruikelijk verzoek mijnerzijds: laten we proberen met elkaar financieel een tandje bij te zetten… Uiteraard gaf u en geeft u gul. Toch, met enige schroom, deze vraag… (GAvG)

Financiën

Mei 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen:
Collectes € 339,50
Per bank € 190
Totaal ontvangen: € 529,50

Diaconie
Ontvangen:
Collectes € 126,45
GZB € 100

Juni 2021

Kerkvoogdij
Ontvangen:
Collectes € 253,20
Per bank € 320
Totaal ontvangen: € 573,20

Diaconie (bestemming GZB)
Ontvangen:
Collectes € 166
Per bank € 40
Totaal ontvangen: € 206

Gemeente, zoals u ziet, komt onze barometer niet op het juiste streepje. Toch willen wij, als commissie, iedereen hartelijk bedanken voor al uw giften.

Jarig

10 juli: Mw. Boom, Westbroek
14 juli: Mw. Louise Rijksen, Groenekan
17 juli: Mw. C. de Gier – van Doorn, Leerdam
7 augustus: Dhr. J. Rijksen, Bilthoven
12 augustus: Mw. Gerrie Heldoorn, Bilthoven
16 augustus: Dhr. Jan Heldoorn, Bilthoven

U T R E C H T S E – O R G E L Z O M E R – 2 0 2 1

Iedere donderdagavond (koopavond) in de zomervakantie, van DV 29 juli t/m 2 september zal om 20:00u een concert worden gegeven op het Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de monumentale Jacobikerk in de Utrechtse binnenstad

De eerste vijf concerten hebben als overkoepelend thema ‘de transcriptie’: muziek die oorspronkelijk niet voor het orgel is geschreven maar – mits goed ‘vertaald’ – daarop wel goed kan worden uitgevoerd. Er zullen heel diverse klassieke bewerkingen te horen zijn: van delen uit Bach-cantates tot traditionele muziek uit Argentinië.

De serie wordt afgesloten met het inmiddels traditionele Bach-concert door onze huisorganist: Gerrit Chr. de Gier.

29 juli – Gerrit Christiaan de Gier (Jacobikerk Utrecht)
5 augustus – Aart Bergwerff (Breda)
12 augustus – Gerben Budding (Gouda)
19 augustus – Laurens de Man (Janskerk Utrecht)
26 augustus – André van Vliet (Polsbroek)
2 september – 16e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de Gier)

Toegang Vrij!

Uw (gulle) giften in de collecte heeft ons in de voorgaande series in staat gesteld om deze concerten gratis toegankelijk te houden!
Ook dit jaar zal er na afloop van elk concert hiervoor een collecte gehouden worden.

Na afloop is er koffie, thee en fris verkrijgbaar, en er is een CD-tafel aanwezig. Ook is er de mogelijkheid om de kerk te bezichtigen, en elkaar en de musici te ontmoeten.

Kerk open om 19:30u.

Conform de richtlijnen van het RIVM is het gewenst dat bezoekers zich vooraf aanmelden. U kunt u gratis reserveren voor één of meerdere concerten; hiervoor gaat u naar https://jacobiconcerten.eventbrite.nl

Meer informatie op www.jacobiconcerten.nl of via onze Facebook-pagina

Parkeertip: Garage Paardenveld, Kroonstraat 9 Utrecht.