Kerkbode maart / april 2020

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 2, maart/april 2020, Jaargang 2

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. (Joh.10:14)

De goede Herder

 

Soms zegt iemand iets en je haalt je schouders op. Wat moet ik er mee?…Ik kan er niets mee.
Hoe anders is dat met de woorden van Jezus.
Alle woorden die Hij heeft gesproken zijn zeer behartigenswaardig! Daarom zie je ook in sommige uitgaven van de Bijbel de woorden die Jezus sprak in rood afgedrukt. Let op!

Jezus spreekt de woorden van de Vader, zo zegt Hij Zelf bij herhaling.
Hij is de grote Profeet uit het midden der broederen, Die God zou schenken. Hij spreekt louter de woorden van God. (Deut.18)

Jezus openbaart met woorden en daden de Godsnaam: HEERE.
Ik ben Die Ik ben; Ik zal zijn Die Ik zijn zal.
Dat Hij dat doet blijkt in het bijzonder uit de “Ik ben-woorden” die Hij spreekt.
U weet er vast wel een paar te noemen. Ik ben het Brood des levens; Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven…
Ik ben de Weg… Het doet mij denken aan de wielrenners die zich spoedden over de doodlopende weg naast ons huis. De jongens, in de tuin aan het werk, riepen hen nog toe: Deze weg loopt dood hoor! -Zo van: u kunt beter omkeren. Maar één van de wielrenners riep: O, dat zullen we wel zien! -Hij heeft het gezien…
Jezus roept ons op om te keren. Ons te keren tot God, -tot Hem. Zeg nu niet: Ik zal wel zien.
Ga niet door op een doodlopende weg!

Jezus zegt: Ik ben de goede Herder!
Dit woord gaat des te meer spreken, als je er op let hoe de Bijbel spreekt over slechte herders. Bijvoorbeeld in Jer.23 en vooral in Ezechiël 34. Wat doen die slechte herders? En: wat doen ze niet?
Wat ze doen? Ze weiden zichzelf! Ze letten niet op de schapen. Ze zijn voortdurend bezig met zichzelf.
Wat ze niet doen? De zwakke sterken zij niet. De zieke helen zij niet. Het gebrokene verbinden zij niet. Het weggedrevene brengen ze niet terug. Het verlorene zoeken zij niet.
Geen wonder dat God Zijn “wee u!” uitspreekt over zulke herders.

Maar God zegt meer: Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.
Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn; en Ik zal richten tussen klein vee en klein vee. En Ik zal één enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; Die zal ze weiden en Die zal hun tot een Herder zijn.

Nu, dat woord is in vervulling gegaan! Jezus is de goede Herder. Hij zoekt Zichzelf niet. Hij zoekt de eer van de Vader. Altijd. Hij zoekt de zondaar. Denk aan die geweldige gelijkenis over de herder en zijn verloren schaap. (Lukas 15) Alzo zal er blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert.
Ik denk aan die dominee, die zei: Gemeente, ik hoop dat de hemel vandaag zal daveren van vreugde!
Vreugde, omdat Hij zoekt. Omdat Hij vindt! Omdat Hij nooit half werk doet. Omdat Hij uitgaat in de nacht van Golgotha. Omdat Hij Zijn leven geeft voor de schapen. Omdat Hij dood en graf overwint. Mijn dood. Mijn graf!
Vreugde, omdat u zich laat vinden!…

Van die goede Herder staat geschreven dat Hij Zijn schapen zal weiden op de bergen van Israël. Nu dat heeft Hij gedaan. Dat doet Hij.
De berg der zaligsprekingen. De berg Golgotha. De berg Sion.
Hoe komt u daar?
Hij roept Zijn schapen bij de naam. Hij kent hen! Hij drijft ze uit en gaat hen voor.
Anders zouden ze er nooit komen…Ze komen er door Woord en Geest.
Aan Zijn voeten, onder Zijn kruis, aan Zijn tafel!

Mijn schapen horen Mijn stem en zij volgen Mij. Ik ken de Mijnen en Ik word van de Mijnen gekend. -Ja, Heere, zonder U kan ik en wil ik niet meer leven!
De Heere kent degenen die de Zijnen zijn. Dat is zeker. Een ieder die de naam van Christus noemt sta af van ongerechtigheid! Ken Hem in liefde. Dien Hem getrouw.

Zo zullen wij, de schapen Uwer weide,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten. (GAvG)

Voor alle in de kerkbode genoemde data geldt Deo volente!

Uit de gemeente

Onze zieken

Onze kleine gemeente kent een hoge gemiddelde leeftijd;-relatief veel ouderen. En… bij het ouder worden en oud zijn komen ook de nodige ongemakken… Daar vertelt u mij soms iets van. Over oren die niet goed meer horen en ogen die niet goed meer zien; armen die trillen en benen die niet meer willen… Zo gaat dat. God weet het. Laat die wetenschap u verblijden.
De goede God geve u allen de kracht om voort te gaan in dankbaarheid voor het leven.

Mevr.van Zoeren (Zorgcentrum Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2; 3708AB Zeist) is opnieuw gevallen. Fijn als u aan haar denkt; ook in het gebed!

We leven mee met mevr.Van Stokkum-van Loenen (Zorgcentrum d’Amandelboom ; Noord Houdringelaan 82; 3722BT Bilthoven). Zij verloor in januari haar jongste dochter, Gijsje. Aangrijpend! We wensen haar en Jos, de man van Gijsje, van harte Gods troostvolle nabijheid toe.

We denken ook aan onze invalorganiste mevr Fia Lam (dr.Welfferweg 34; 3615AN Westbroek), Zij werd getroffen door een hersenbloeding, raakte in coma, maar mocht weer ontwaken. Nu ik dit schrijf ligt zij nog in het UMC. We bidden van harte om Gods nabijheid!

Goede Vrijdag

De kerkenraad van de Hersteld hervormde gemeente heeft gevraagd om op Goede Vrijdag, 10 april, 10.00uur, samen de morgendienst te houden.
Deze dienst staat dan weliswaar onder verantwoordelijkheid van de Hersteld hervormde gemeente, maar onze gemeente levert de voorganger. Mij is gevraagd in deze dienst voor te gaan.
Persoonlijk waardeer ik deze geste bijzonder, vanuit de gedachte dat het goed is om altijd te (blijven) zoeken naar hetgeen bindt, in plaats van naar hetgeen scheiding geeft. Ook de commissieleden hebben van harte ingestemd. Ik hoop dat ook u, allen, door uw aanwezigheid laat blijken elkaar graag onder de Woordbediening te ontmoeten. (GAvG)

Bijbelkring

De Bijbelkring wordt met vreugde voortgezet. Met zo’n acht á negen mensen horen we naar wat de Bijbel ons zegt en delen we onze gedachten. Heel waardevol, om elkaar zo te ontmoeten. Ook u wordt van harte uitgenodigd!
4 maart Jezus en Martha (Joh.11)
18 maart Jezus en Thomas (Joh.20)
1 april Jezus en Petrus (Joh.21) (GAvG)

Catechese

30 maart wordt het catechisatieseizoen afgesloten. Graag willen we onze jongeren bedanken voor hun betrokkenheid tijdens de lessen. Het was goed elkaar te ontmoeten!

Ds. Kruijmer bedanken wij hartelijk voor zijn inzet voor onze jonge mensen! (GAvG)

Visitatie

Ds. W.T.V. Verhoeven, de classispredikant, die we nog kennen van de hartelijke toespraak toen we huisgemeente werden, hoopt onze gemeente op 1 april -geen grap!- te bezoeken. Zij zal gesprekken voeren met (in volgorde) ondergetekende, de commissieleden en -zo u wilt- met u. U kunt haar ontmoeten van 20.00 uur tot 20.30 uur in de consistoriekamer van het kerkgebouw. Maak van die gelegenheid gerust gebruik! U kunt met haar spreken over het reilen en zeilen van de huisgemeente.(GAvG)

Gemeenteavond

Op 22 april zal er om 20.00 uur een gemeenteavond worden gehouden in de consistoriekamer van het kerkgebouw. Tijdens deze avond willen we ons ook bezinnen op het Heilig Avondmaal. Wat houdt dit in? Wat maakt het misschien moeilijk om deel te nemen? Etc.
Graag willen we elkaar deze avond ontmoeten. (GAvG)

Heilig Avondmaal en censura morum

Op 22 april is er om 19.00 uur censura morum in de consistoriekamer van het kerkgebouw.

Op zondag 26 april is er dan de bediening van het Heilig Avondmaal in een dienst die aanvangt om 14.30 uur. Let op de gewijzigde tijd. (GAvG)

Huwelijksjubileum

Op 2 april hopen Wim en Ria Veen (Heemraadserf 20, 3991KA Houten) te gedenken hoe zij 50 jaar geleden in de echt werden verbonden. Door de Heere bewaard tot op deze dag, mogen zij met verwondering terug zien en vooruit zien. “Heere, Uw trouw is groot! ”Wij wensen Wim en Ria, hun kinderen en verdere nageslacht van harte een gezegende dag toe. (GAvG)

Moedergemeente “De Ark”

We leven mee met moedergemeente “De Ark”, die een beroep heeft uitgebracht op ds. G. Herwig, predikant te Nunspeet. We hopen voor haar dat de dominee in rust en met vrede een goede beslissing mag nemen. Boven alles staat: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? (GAvG)

Groet

Graag en van harte wensen we elkaar gezegende Paasdagen toe! Eerst mogen we stilstaan bij het grote werk van verzoening door voldoening. Het Paaslam is geslacht. Maar dan ook mag het opstandingsevangelie in alle heerlijkheid klinken. De Heere is waarlijk opgestaan.
Verblijd u in de Heere! (GAvG)

Verjaardagen

15 maart: Mw. R. Veen, Heemraadserf 20. 3991 KA Houten

Kinderclub

Op 25 maart en op 22 april is er kinderclub in de consistorie.
We beginnen om half drie. Welkom!

Verhuisd

Christiaan du Mortier is verhuisd. Helemaal naar Ede. Zijn adres daar is Nettelhorst 58, 6714 ME Ede.

Financiën

Hervormde huisgemeente, hartelijk bedankt voor uw offers. We zijn blij met het Woord en met het financiële.
Namens de commissie.

Januari 2020
Kerkvoogdij
Collectes € 398,75
Bijdragen Hhg per bank € 850
Giften € 95
Kerkblad 2020 € 20

Diaconie
Collectes € 88,30
Per bank € 10

Februari 2020
Kerkvoogdij
Collectes € 235
Bijdragen Hhg per bank € 275

Diaconie (kinderclub)
Collectes € 140
Per bank € 10

Berichten

1. Uitnodiging Thema-avond plaatselijke NPV
D.V. donderdagavond 26 maart om 20.00 in het Hervormd Centrum in Maartensdijk is er een thema-avond van de plaatselijke NPV.
Dhr. H.J. Koetsier, van de Stichting Winstuitverlies, hoopt te spreken over: “Wat als de ernstige ziekte kanker je treft? Jezelf, partner, ouder, kind, broer, zus of naaste.”.
Iedereen, ook niet-leden van NPV, hartelijk welkom!

2. Zaterdagmiddagconcerten Jacobikerk Utrecht 2020

Het is inmiddels een goede traditie om het muziekseizoen te starten met laagdrempelige insturmentale voorjaarsconcerten waarin Jong Talent klassieke muziek uit zal voeren.
Op elke eerste zaterdag van de maand (van D.V. 7 maart tot en met 2 mei) zal om 14:00 uur een concert worden gegeven, waarbij zowel de orgels en ook andere muziekinsturmenten bespeeld zullen worden.
Dit alles in de monumentale Jacobikerk aan het Jacobskerkhof in de binnenstad van Utrecht.

7 maart – Strijkensemble van leerlingen IJsselsteinse Muziekschool
Leonora Back, Otto Back, Sara Melief, (viool)
Ido Heeres (viool/altviool) Inki Varga (piano)
Gerrit Chr. de Gier (orgel)

Werken van oa: Bach, Beethoven, Schubert en Vivaldi
7 april – Francesca Ajossa (Italie, 1999) orgel,
met medewerking van sopraan
2 mei – Leerlingen orgelklas Gerrit Chr. de Gier
Korstiaan Brouwer (orgel) en Annemarie Brouwer (hobo)
Mark Roos (orgel) en Corina Verweij (fluit)
Marijn Valk, (orgel) Geert Valk en Jan- Willem Valk (blokfluit)

Toegang Vrij!

3. Een Woord en Daad winkel in Soest?

Woord en Daad is van plan om in Soest e.o. een kringloopwinkel te starten. Waarom? Hergebruik van spullen, inzet voor onze naasten wereldwijd en een fantastische ontmoetingsplek! Voor meer informatie over de Woord en Daad kringloopwinkels kunt u terecht op www.woordendaadwinkels.nl . Voor de winkel in Soest zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die kunnen bijdragen door te klussen, inrichten en daarna de fase om een dag(deel) als vrijwilligers actief aan de slag te gaan in de winkel. Op dit moment is er al een enthousiaste groep die zich heeft opgegeven. Bij een minimale groep van rond de 40 vrijwilligers kunnen wij een goede start gaan maken met de invulling van de kringloopwinkel. Daarnaast zoeken we voor het winkelbestuur bestuursleden. Het bestuur zorgt ervoor dat de winkel op hoofdlijnen blijft draaien en zich ontwikkelt. We zoeken oa. een voorzitter, penningmeester, secretariaat, communicatiepersoon, vrijwilliger coördinator. Dus weet u mensen die zich graag in willen zetten op een van deze vrijwilligersfuncties dan kunt u het aan ons doorgeven. Voor contactgegevens, zie onder.

Pand gezocht
Om de kringloopwinkel te starten hebben we ook een geschikt pand nodig. Het gaat om een pand met een bruto vloeroppervlakte van 500-800 m2, er moet bestemming detailhandel of perifere detailhandel op zitten, goed bereikbaar met parkeergelegenheid. We gaan uit van een gemiddelde huurprijs van € 30,- tot 50,- per m2. We huren met BTW, en indien mogelijk is ook een giftwerking op de huur vanaf de eigenaar mogelijk omdat de Stichting Woord en Daad winkels de ANBI-status heeft. Mocht u in de omgeving panden weten of mensen die ons daarbij kunnen helpen, dan horen we het graag. Op deze manier realiseren we met elkaar een mooie kringloopwinkel in Soest en omgeving.

Verspreid door Nederland heeft Woord en Daad tientallen kringloopwinkels. Voor meer informatie over deze winkels kunt u kijken op woordendaadwinkels.nl of contact opnemen op met Arco Sturm (manager Woord en Daad Winkels), telefoon: 06 127 346 04, e-mail: a.sturm@woordendaad.nl

Thomas

Ik was er niet, toen Jezus bij hen kwam
en hun de tekens toonde in Zijn handen,
toen Hij hun uitgedoofde vuur deed branden
en ieder uit Zijn handen ’t brood aannam.

Ik wilde niet, zo volgzaam als een lam
mij bij de kudde trouwe schapen voegen
die van de herder alles maar verdroegen;
ik wilde zèlf bepalen of ik kwam.

Ik wilde zien en voelen of ik niet
met dromen mij in slaap zou laten wiegen,
of mij door schone taal laten bedriegen;
dat konden zíj misschien doen, maar ìk niet.
Toen zag ik Hem – en ik had geen verweer
maar kon slechts stamelen: “Mijn God, mijn Heer!”

Nel Benschop

 

Rekeningnummers:

diaconie hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL55RABO0373742878

kerkvoogdij hervormde Huisgemeente Blauwkapel-Groenekan: NL33RABO0373742886