Kerkbode september / oktober 2019

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 3, september/oktober 2019
Jaargang 1 (vanouds: jaargang 62)

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Want bij U is de fontein des levens (Psalm 36:10a)

Bij U !

De vakantietijd is weer voorbij gegaan. Sommigen maakten verre reizen naar bijzondere oorden. Maar u? … Wellicht bleef u thuis of althans dicht bij huis. We kennen onze gemeenteleden immers als niet al te reislustig… Af en toe een weekje naar hier of naar daar. De Veluwe. De Moezel. Niet al te lang. Ik moet de eerste van ons nog ontmoeten die drie maanden met een cruiseschip de oceanen bevoer.

Kinderen en kleinkinderen slaan de vleugels breder uit …

De wereld lokt en lonkt. Er is ondanks onze zondeval nog heel veel moois te zien in Gods schepping; de natuur. Ook zijn er indrukwekkende bouwwerken, lang of kort geleden door mensenhoofden en -handen gerealiseerd. Schatten van cultuur, bijeengebracht in musea en elders, roepen om onze aandacht. In het museum Catharijneconvent (Utrecht) kun je van alles vinden aan kerkschatten. Zeer oude boeken, beelden schilderijen… En nog altijd is daar de “Refotentoonstelling”: Bij ons in de Biblebelt. (Tot en met 22 september) Hoe denken en leven de refo’s anno nu? -De refo geschetst en gehoord. Portret van ons zonderling volkje.
Wellicht een verhelderende tentoonstelling voor karikatuurmakers. En -heel misschien- het aanzetje voor een randkerkelijke om ook eens (een keer) naar een kerk te gaan…

Maar… Waar gaat u naar toe met uw onrustige hart? Jij? Het Catharijneconvent? De kerk?…
Petrus had het bij het juiste eind, toen hij op Jezus vraag (“Willen jullie ook niet weg- gaan?”) antwoordde: “Heere, tot wie zullen wij heengaan? Tot wie anders heen dan tot U alleen, -Gij immers hebt de woorden van het eeuwige leven.”

Ja, bij U HEER’ is de levensbron. De heilsfontein.
Geen mooiere of betere plek om te zijn, dan bij de Heere.
Zoals Asaf zingt in Psalm 73: “Maar nu, wat mij betreft, het is mij goed om dicht bij God te zijn!”

De levensbron. De fontein van levend water.

Daar moet je zijn. Niet alleen maar om er naar te kijken, maar juist om dat water te proeven, -te drinken! Je geestelijke dorst te lessen.

Wanneer drink je uit de heilsfontein? Als God je door Zijn Geest dorstig heeft gemaakt.
“Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Zoals een opgejaagd hert dorst naar het water.”

De heilsfontein is Christus. Ik denk aan de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, Joh.4.
Hoe Hij Zichzelf openbaart. Hij is het levende water. Hij wekt op om dat water te begeren.

Waar moet ik zijn? “Bij U is de fontein des levens!” Bij U alleen!
Een oceaan van levend water. Ziet u het? Proeft u het? -Dan alleen als een geschenk van God.

Laat ons dan tot Hem uitgaan! Uitgaan tot Jezus. Bid om die genade! Bid om dorst naar Hem. Bid om het water des levens. God wil het de grootste zondaar geven. Rust voor uw ziel. Rust in Hem.
Er blijft dan een rust over voor het volk van God! Een eeuwige rust.

“Bij U!“
(GAvG)

Voor alle genoemde voornemens en data geldt het voorbehoud van Jacobus.

Uit de gemeente

Onze zieken

*Mevr.Ria Veen uit Houten werd gemist in de kerk… Dat is een zeldzaamheid. Zij verbleef in het Antoniusziekenhuis (Nieuwegein), waar door doktoren werd nagedacht over een medische ingreep. Zij onderging uiteindelijk toch geen operatie, vanwege de grote risico’s die daar aan kleven. Hoe verder?

Onze tijden zijn in Gods hand. We wensen Ria en Wim van harte vertrouwen op God toe, voor ziel en lichaam.

*mevr.de Gier-van Doorn is zodanig verzwakt en hulpbehoevend, dat zij werd opgenomen in
Chr.Zorgcentrum Huis ter Leede, Leerdam.
We wensen haar daar een goede, gezegende tijd toe. “Mijn genade is u genoeg!”
Bezoek mijnerzijds en een kaartje van u die dit leest, zal haar overtuigen van ons meeleven.

Graag willen we ds. Baan bedanken voor de pastorale bijstand tijdens mijn vakantieperiode. (GAvG)

Overleden

In het Reformatorisch Dagblad hebt u kunnen lezen dat op 30 aug. jl. te Kesteren is overleden onze oud-organist Willem Torn Broers.Na een kort ziekbed is hij op 79-jarige leeftijd gestorven.
We denken met dankbaarheid en ontroering terug aan de vele jaren waarin deze beminnelijke man het Groenekanse kerkorgel met liefde en toewijding bespeelde. We wensen zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen van harte Gods troostvolle nabijheid toe.
Er is kracht in het bloed van het Lam. (GAvG)

Huwelijksjubileum

Onze organiste Gerrie Heldoorn-Selles en haar man Jan Heldoorn mogen op 28 september een gedenkdag hebben: 35 jaar getrouwd. Een geschenk van God! Graag wensen we Gerrie en Jan met de kinderen en allen die hen lief zijn een gezegende dag en toekomst toe. Meer dan eens waren er zorgen en vragen, maar de Heere heeft steeds kracht en wegen gegeven om verder te kunnen gaan. Hem zij de dank! Ga de toekomst tegemoet in vertrouwen op Hem! (GAvG)

Bijbelkring

Graag starten we een nieuw seizoen met de Bijbelkring. Centraal staat het evangelie naar Johannes. Het evangelie van de ontmoetingen. Woensdagavond 18 september om 20.00 uur hopen we elkaar te mogen ontmoeten in de consistoriekamer van het kerkgebouw.
Die avond zal een inleidend karakter dragen. U kunt ter voorbereiding lezen Joh.1:1-18.
Volgende data zijn: 9 oktober, 23 oktober en 13 november etc.
U en ook jij: hartelijk welkom! (GAvG)

Catechese

Graag ook starten we met de catechese, onder leiding van ds.Kruijmer en mij. De eerste maandag van oktober, de 7e dus,
willen we elkaar graag weer ontmoeten in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk (Julianalaan)
Aanvang 19.00uur. Het zou mooi zijn als we weer een groepje jonge mensen samen kunnen krijgen. Je bent erg welkom, om met elkaar de Bijbel te lezen en te spreken over Gods recht op ons leven en de invulling daarvan, levensvragen, geloof en twijfel, christen en samenleving etc. (GAvG)

Hervormingsavond

Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om de hervormingsavond van Stichting In de Rechte Straat (IRS) bij te wonen in de Stulpkerk te Lage Vuursche op 1 november, aanvang 19.45 uur.

Het openingswoord wordt verzorgd door ondergetekende. Voorganger is prof.dr.M.J.Kater (Chr.Ger.) Hij zal een lezing houden in het kader van de Reformatie. Verder is er samenzang en orgelspel.
Graag nodig ik u en jou van harte uit namens het com. Gooi en Sticht van St. IRS,
G.A. van Ginkel.

Jarigen

3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, Houten ( 81 jaar)
3 oktober: Mevr. A.C. Vroegindeweij-Voskuil, Bilthoven (81 jaar)
3 november: Mw. A. Kazius-Berkhof, (83 jr.)

Kinderclub

Vanaf september is er ook dit seizoen één keer per maand kinderclub in de consistorie.
Dit zijn de data: 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari, 19 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni.
We beginnen om half drie en proberen om half vier een Bijbelverhaal gehoord en een knutselwerkje gemaakt te hebben.
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn hartelijk welkom! (jufs Voskuil en van Ginkel).

Weeksluiting Dijckstate

De maandelijkse weeksluitingen in Dijckstate worden voor 2019 hervat op de volgende data:
20 september – Ds. van der Zwan
18 oktober – Ds. Kruijmer
15 november – Prop. van Ginkel
De diensten beginnen om 19.30u. Na afloop zijn we nog even bijeen voor een kop koffie of thee.
In december is er geen weeksluiting wegens optreden Kunst en Genoegen in Dijckstate.

Ook het veertiendaagse Bijbeluur op donderdagmiddag in Dijckstate wordt voortgezet. De leiding hiervan berust bij ds. van der Zwan, of – om en om – bij Riet Ritman.
Het eerstkomende Bijbeluur is op 12 september a.s. o.l.v. ds. van der Zwan. Aanvang om 15.00u, en ook hier na afloop – plm. 16.00u – gezamenlijk een kop thee of koffie drinken.
Allen hartelijk welkom.

Financiën

Leden en vrienden,
Hartelijk dank voor de offervaardigheid!
Fijn, als je met elkaar deze Hervormde huisgemeente zo ondersteunt!
Alle eer aan God, dat we als gemeente dit mogen ontvangen!

Collectes en bijdragen in juli:

Diaconie: € 80,50
Kerkvoogdij: € 338:
Bijdrage Hervormde huisgemeente Bl.-Groenekan: € 1207
Gift via past. werker: € 50
Kerkbode: € 150,50

In de maand augustus:

Diaconie: € 47,50
Bond tegen het vloeken: € 40
Kerkvoogdij: € 282,90
Giften: € 30
Kerkblad: € 60

C. van der Wind

Fietstocht en Nazomermarkt Maartensdijk

Het Adullam Comité Maartensdijk organiseert, in samenwerking met het activiteiten comité van de HHK Maartensdijk (CPM), dit jaar voor het eerst een fietstocht (30 of 50 km) die u brengt op prachtige plekjes, langs afwisselende landschappen en bezienswaardigheden o.a. Maartensdijkse bossen, Hilversumse hei, de polder, de Vecht en slot Zuylen.

Startpunt bij de “Adullam Molenwinkel”, Westbroekse Molenweg 28, Westbroek.
Starttijd: Zaterdag 21 september, tussen 9.30 en 11.00 uur.
Inschrijfkosten: € 7,50 per volw. – € 5,00 per kind – € 25,00 per gezin.
Er is de mogelijkheid een lunchpakket te bestellen voor onderweg € 6,00 p.p.
Tevens zijn er fietsen te huur: € 10,00 per fiets, elektrische fiets € 30,00 per fiets.

Aanmeldingen en opvragen van info kan via fietstochtmaartensdijk@gmail.com
Inschrijven voor D.V. 14 september 2019

Ook komt u tijdens deze fietstocht langs onze Nazomermarkt die gehouden zal worden bij het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42b, in Maartensdijk van 10.00 – ± 15.00 uur.

Op deze markt zal van alles te koop zijn o.a.: (kinder-)kleding, hoeden, stoffen per meter, nachtgoed en lingerie, beenmode, vlees en vleeswaren, kaas, noten, koek, bloemen, deco-artikelen, (foto-)kaarten, bakproducten, HARA-artikelen, honing, fruit, Aloë-Vera producten, snoep, boeken, speelgoed en nog veel meer!
Ook kunt u uw 12-uurtje bij ons nuttigen.
Doet u niet aan de fietstocht mee dan bent u nog van harte welkom !

gelezen:

Moeders gebed

Veel van wat er tussen God en haar besproken werd, heb ik nooit gehoord, al kan ik er veel van vermoeden, één keer heb ik er – ongewild – iets van gezien.
Moeder was toen al oud, al enige malen grootmoeder.
Mijn vrouw en ik logeerden bij haar. Aan de avond van de dag, moeder was eerder naar haar kamer gegaan, wilde ik haar nog iets vragen. Ik stapte zo bij haar binnen, niet beter wetend of ik zou haar in bed vinden. Maar zo was het niet, zij lag op haar knieën voor haar bed.
Was het onbescheiden, dat ik een ogenblik bleef staan om dit tafereeltje in mij op te nemen? Ik kon niet anders, want ik begreep: zo gaat het hier elke avond en dan krijgen wij allemaal een beurt, de kinderen en de kleinkinderen.
Adolphe Monod schrijft zijn prachtige regels over het gebed:
Il y a deux manières de prier: L’une suppose une pieté sincère, l’autre une foi tout puissante. L’une demande et espère; l’autre veut, et attend jusq’elleait obtenu (Er zijn tweeërlei gebedsuitingen. De ene veronderstelt een ernstige vroomheid, de andere een geloof dat alles vermag. De ene vraagt en hoopt, de andere wil en wacht tot zij heeft ontvangen).
Moeders gebed zal zeker in de eerste categorie thuisgehoord hebben: vragen en hopen. Maar God alleen weet hoeveel bescherming en zegen daarvan in mijn leven voor mij is uitgegaan.

Ds. A.K. Straatsma in ‘Uit de kamferkist’