Visie en missie

De norm voor ons denken, spreken en handelen is de Heilige Schrift.

Daarnaast en daaraan ondergeschikt zijn er de belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk (Apostolische geloofsbelijdenis, Nicea, Athanasius) en die uit de tijd van de Reformatie (Heidelberger Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels). Deze belijdenisgeschriften worden door ons van harte onderschreven.

Wij geloven dat God een Woord heeft voor de hele wereld. Het is ons verlangen in onze omgeving een ‘leesbare brief’ van Christus te zijn en onze naasten te getuigen van Hem. 
‘Alles wat adem heeft love de HEERE!’

Wij geloven dat dit een Bijbelse opdracht is te streven naar eenheid tussen christenen en de verschillende kerkverbanden. Concreet betekent dit voor ons dat wij een goed contact proberen te onderhouden met de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente.