Kerkbode november / december 2020

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 6, november/december 2020, Jaargang 2

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

…als zij erkennen, een ieder de plage zijns harten… (1 Kon.8:37-40)

Erken de plaag van je hart

Ze was een klein meisje. ’t Was een arme tijd. Eind 19e eeuw. Hoe komen we rond?… Dat was een voortdurende vraag.
Oud geworden vertelde Opoe het ons: “Toen vond ik mijn vader, biddend in een greppel… Dat beeld van mijn vader, geknield voor God, worstelend om Zijn zegen, ben ik nooit vergeten.”

Is het onbescheiden als je zegt dat je deze vader wel eens in het hart had willen kijken? Wat heeft hij gebeden?…

Soms vind je in de Bijbel een gebed, waarin God in het hart laat kijken. Ik denk aan het gebed van Salomo. Bij de inwijding van de tempel sprak hij het uit. Geknield voor het altaar. De handen opgeheven naar omhoog. Uitgebreid tot God. Een gebed voor het hele volk. Gericht op de eer van God. Openhartig, ontroerend, zeer bewogen.
Een gebed om de open ogen van God. Zijn onmisbare zegen. In het besef dat er veel gebeurt en nog kan gebeuren. En dat wij zondige mensen zijn, die fouten maken en in gebreke blijven.
Een gebed om Gods voortdurende genade.

De verzen 37 – 40 vormen een klein, enigszins afgerond stukje uit dit gebed. En als je goed leest, moet het je toch wel raken: Stel dat er sprake is van pest, -een ernstige ziekte, hoort U dan vanuit de hemel! -Hoor dan als wij erkennen de plaag van ons hart! Een ieder van ons.

Vandaag horen wij veel van de plaag van het coronavirus; covid 19. We staan er bij stil, denken er over na met zorg en… Buigen ook wij met deze plaag voor God?
Salomo zegt ons als het ware: sta niet slechts stil bij die plaag om je heen, die de wereld vervult met zorg, maar sta vooral ook stil bij de plaag van je hart.
De plaag om ons heen, noopt ons tot nadenken over ons bestaan, ons leven voor God.
Als Salomo zijn hart en het hart van het volk beziet, in het licht van het Woord, dan ziet hij
de plaag van zonde, afwijking van God en Zijn geboden. Hoe goed is het om dan juist die plaag eerst voor God ootmoedig te
belijden en vervolgens te bidden om afwending van de plaag die ons omringt.

Je zou kunnen zeggen: Salomo suggereert een verband tussen de ziekteplaag en de plaag van ons hart. Vandaag vinden wij het moeilijk om in dit soort verbanden te denken. Corona is toch geen straf voor onze zonden?…
Zonder daar nu snel een antwoord op te geven, stellen we vast dat Salomo ons wel aan het denken zet. Bezin je op je leven voor God. En breng die bezinning onder woorden voor God, in het gebed. Met verootmoediging.

De plaag van het hart. Als er Iemand is Die die plaag heeft gezien, dan is het de Zaligmaker.
Hij Die Zich biddend in het hart laat kijken. Hij Die, de plaag dragend, op de vloekheuvel bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij Die dood en graf overwon.

Nee, het virus heeft niet het laatste woord. God zij dank. Het laatste woord is aan de Vader van Opoe. (GAvG)

Voor alle in dit kerkblad vermelde data en voornemens geldt Deo volente.

Uit de gemeente

 • Onze zieken

We leven mee met hen onder ons die tobben met de gezondheid. Hoewel voor genoemden niet alle zorgen dezelfde zijn in zwaarte en ernst, denken we in het bijzonder aan Albert van der Horst, Manus Osnabrugge, Jan Heldoorn, Ria Veen, Gijs Barneveld…en vul uw naam maar in. Allen van harte Gods nabijheid toegewenst. Houd het oog gericht op God en de uitkomst zal niet falen. Want wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheen. (GAvG)

 • Dankdag en … weer op weg naar het einde van het jaar

Met dankbaarheid zien we om en op, nu het zomerseizoen ten einde is en de oogst is binnengebracht. Dankdag voor gewas en arbeid. Begin november staan we als gemeente stil bij al hetgeen God ons heeft geschonken in Zijn zorg, liefde en trouw. En het is goed om dat te doen.
We zijn dankbaar dat het kerkelijk leven voortgang mocht vinden in een zeer bewogen tijd.
De HEERE is goed voor ons! Dat die goedheid onverdiend is klinkt voor sommigen misschien als een cliché, maar is toch helemaal waar!

We zijn blij dat Wilma Gieselbach en Joëlle van der Slikke onze kerkdiensten komen bezoeken en trouw en van harte met ons willen meeleven. Op verschillende manieren hebben we hen hartelijk welkom geheten. Hierbij nogmaals. Het adres van hen en van alle betrokkenen bij onze gemeente vindt u op de u toegezonden adressenlijst.

 • Deze kerkbode is weer voor twee maanden.

Toelevend naar de jaarwisseling straks, memoreren wij het overlijden van
*mevr. Jannetje Alberta van Zoeren Kazius op de Eerste Pinksterdag van dit jaar. Zij werd 88 jaar.
*dhr.Cornelis Marinus Adrianus van Eijk, op 27 juni. Hij werd 68 jaar oud.
Meerderen onder ons verloren een familielid of goede bekende.
Het jaar is nog niet om…We hopen gespaard te blijven. Allen zijn wij mensen van de dag. Voor het aangezicht van de eeuwige God!

Graag willen we allen bedanken die zich ook dit jaar hebben ingezet voor het welzijn van onze gemeente. Ik denk aan de commissieleden, aan onze organiste Gerrie en ook hulporganist Wim de Waal. En in het bijzonder ons aller vriend Douwe, de koster, die rondom corona zoveel extra werk kreeg te verrichten. Hartelijk dank. Neelke voor het verzorgen van het kerkblad. Ook dhr. Leeflang, die zo trouw voor het beheer van onze financiën zorgt, zeggen we hartelijk dank. En ds. Baan voor het waarnemen in vakantietijd!
Gemeente “de Ark” bedanken wij voor de bereidheid ons ambtelijk bij te willen staan.
De Hersteld herv. gem. bedanken wij voor het mogen gebruiken van het gebouw en voor de goede onderlinge contacten. (GAvG)

 • Catechese

In overleg met onze jongeren is de catechese beëindigd. Er was te weinig draagvlak om voort te gaan. Wel willen we elkaar graag eens per maand ontmoeten op een bezinningsavond. Een voorstel dat vanuit de jongerengroep zelf werd gedaan. Hierover wordt aan betrokkenen tijdig bericht gedaan via de email.
Graag willen we ds. Kruijmer (De Vuursche) heel hartelijk dankzeggen voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet. We hopen beiden dat de opening van het Woord in het catecheselokaal en de gesprekken die er mochten zijn, hebben geleid, of nog zullen leiden, tot een oprechte verbondenheid aan de God van het Woord en aan elkaar! (GAvG)

 • Bijbelkring

Nee, voorlopig niet… U zult het begrijpen! Maar we blijven hopen op andere tijden. Zodra het weer kan, ontvangt u bericht.

 • Gemeenteavond

Nee, ook die voorlopig niet. Wat nuttig en nodig is om met u te delen, wordt kenbaar gemaakt via de email of anderszins.

 • Kerstmiddag

Nee, ook een Kerstmiddag, zoals vorig jaar, zit er nu niet in. Gegeven de omstandigheden zoals zij zich nu laten aanzien is het beter om even niets te organiseren. Dat neemt niet weg dat we u allen van harte een zeer gezegende Kerst en straks ook een goede jaarwisseling toewensen. (GAvG)

 • Aftredend commissielid

Met ingang van 31 december aanstaande is commissielid/secretaris J.W. Du Mortier, Pr. W. Alexanderplantsoen 35, 3738DJ Maartensdijk, afredend. Het betreft hier een aftreden “volgens de kalender”. (Een regulier aftreden.)
Dhr. Du Mortier kan doorgaan in een tweede termijn en is daartoe bereid, tenzij u bezwaren hebt en een ander zou willen voordragen. U krijgt hierbij de gelegenheid om tot 14 dagen na verschijningsdatum van dit kerkblad een naam in te dienen, schriftelijk en ondertekend, bij de secretaris van de commissie of bij uw pastoraal werker.
Worden er geen namen ingediend dan gaat per 1 januari 2021 de tweede termijn van dhr. Du Mortier in.

Dhr. Osnabrugge heeft aangegeven het werk als commissielid wat te willen gaan minderen of eventueel beëindigen vanwege gezondheidsredenen. We hebben daar alle begrip voor, maar zijn blij dat hij voorlopig als adviserend commissielid dienst blijft doen. (GAvG)

 • Dienst op oudejaarsdag, op nieuwjaarsdag NIET

Op oudejaarsdag is er een dienst om 15.30uur in de middag.
Nieuwjaarsdag is er geen dienst.
3 januari, de eerste zondag van het jaar hopen we weer samen te komen en zullen we ons in prediking en gebed richten op het zojuist begonnen, nieuwe jaar. (GAvG)

 • Jarig

17 november: mevr. Ria van Vulpen, Houten
25november: mevr. Maria du Mortier, Maartensdijk
25 november: Jan Westeneng, Kockengen
7 december: Rick van Ginkel, Maartensdijk
2 januari: Douwe Tijsma, Westbroek

Financiën

 • Juli 2020

Kerkvoogdij
Ontvangen € 324,85
per bank € 120, € 20 voor het kerkblad
Diaconie
Ontvangen € 125,25
per bank € 50

 • Augustus 2020

Kerkvoogdij
Ontvangen € 348,45
per bank € 220
Diaconie (bestemming Woord en Daad)
Ontvangen € 252,20

Hartelijk dank!