Kerkbode januari/februari 2023

Nr. 1, januari, februari 2023

Jaargang 5

————————————————–

 

Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Joh.1:35.

 Des anderen daags wederom….

Onlangs was het nieuwjaarsdag. Een nieuw jaar. Een nieuwe dag. Een bijzondere dag. De eerste dag van het jaar onzes HEEREN 2023. Een dag waarop je naar binnen kunt kijken: welk goed voornemen heb ik? Hoe zal ik het ten uitvoer brengen?

Ja, ondanks alle in het verleden gestrande schepen met de naam “Het Goede Voornemen”,  blijven we toch fantaseren…

Johannes de Doper richt de blik juist naar buiten. Hij roept ons op datzelfde te doen. Zoals hij gisteren deed, zo doet hij nu.

Weer klinkt hetzelfde ”monotone”  evangeliewoord: “Zie het Lam Gods!”

Andreas hoort het. Hij is één van de twee discipelen van Johannes de Doper. De Elia van het Nieuwe Testament. Merkwaardige man. Bewogen evangelist. Heenwijzer naar het Lam; Christus Jezus. Niet iedere evangelist ziet zijn hoorders tot Jezus gaan. Maar Johannes mag het zien: twee uit zijn discipelen. Een dubbele zegen!

Andreas gaat vandaag niet alleen. Hij heeft een metgezel. Hoe is zijn naam? Bent u het? Jij? Zij volgden Jezus!

Er is voor een profeet en apostel, voor een dominee en een pastoraal werker, geen groter vreugde dan te horen en te zien dat zijn gemeenteleden de Heere volgen. Waar anders heen, dan tot Hem alleen?

In 3 Johannes lezen we: “Geliefden, vóór alle dingen wens ik dat gij wel vaart en gezond zijt, gelijk uw ziel wel vaart. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” En de Waarheid is Hij, het Lam Gods!

Ga vandaag dan  met Andreas mee. Ga dan dit jaar niet zonder Jezus. Niet zonder Lam. Stel God niet langer verzoekend op de proef. Tart Zijn geduld niet. Hij is het waard dat u met Andreas gaat; uitgaat tot Hem. Onmiddellijk en zonder geredeneer. Gehoorzaam en met grote verwachting.

Hij is het immers Die het goede voornemen van de Vader volkomen vervult: de Vader verheerlijken in Zijn gerechtigheid en Zijn offer aan het vloekhout. De zondaar zaligen in Zijn bloed en de kracht van Zijn opstanding. Wat een zegen!

Lezen: Joh.1:19-37 

Zingen: psalm 37: 2 en 3 berijmd. 

Zie ook het dagboek Gebouwd op het Fundament; red. ds. M. Goudriaan (uitgeverij Den Hertog)

Bovenstaande is een bewerking van de tekst bij 1 januari. Aan dit dagboek mocht ik destijds meewerken. (GAvG)                                                            

Voor alle data en voornemens, vermeld in dit kerkblad geldt: onder het voorbehoud van Jakobus. Voor adressen zie uw adressenblad. Nieuwe adressen worden wel vermeld.

 

 

Onze zieken

  • De oude vriend Gijs Barneveld (Versteeglaan, Groenekan) werd opgenomen in Hilverzorg, Augustinushof 63, 1216LD Hilversum. Daar ontvangt hij een tijdelijk thuis. De laatste tijd gaat het lopen steeds moeilijker. Ook de ogen worden minder. En nu er ook wat verwardheid bij kwam (in verband met gordelroos), werd voor deze tijdelijke oplossing gekozen. We wensen hem van harte Gods nabijheid toe.
  • Mevr. Jans Lam-Wendt kreeg onderdak in De Wijngaard, afd. Lepelaar; kamer 6. De laatste tijd werd het steeds moeilijker om de gedachten goed bij elkaar te houden… Op deze plaats ontvangt zij de nodige zorg. Het is wel erg wennen… We wensen haar van harte innerlijke rust en een fijn thuis toe in de Wijngaard. (Dennenweg 2; 3735 MR Bosch en Duin)
  • Dhr. Jan Heldoorn (Bilthoven) heeft te maken met de nodige lichamelijke zorgen, die zeer regelmatig bezoek aan dokter of ziekenhuis noodzakelijk maken. We hopen van harte dat het Jan en Gerrie in 2023 beter mag gaan.
  • Mevr. Louise Rijksen tobt met de gezondheid zodanig, dat kerkbezoek ook niet goed meer mogelijk is.
  • Mevr. Joke Boom heeft een onderzoek ondergaan in het ziekenhuis. Gedacht werd aan problemen met het hart. Maar gelukkig was daarvan geen sprake.
  • Mevr. Aaltje Kazius heeft goede en minder goede dagen. Haar gezondheidstoestand is er de laatste tijd niet beter op geworden. Ook hier komt de ouderdom met gebreken.
  • Dhr. Co v.d.Wind maakte ook weer het een en ander mee op gezondheidsgebied. Maar het mag weer goed gaan.
  • We noemen ook Albert van der Horst, die samen met Ina ook een zorgvolle tijd doormaakt. De laatste berichten waren gelukkig relatief gunstig.

 

Allen van ganser harte in alles Gods nabijheid en zegen toegewenst. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot! Wat Hij belooft doet Hij. En onze kleine gemeente wek ik graag van harte op om met elkaar mee te leven. U doet het ook!

Bijbelkring

U wordt weer van harte uitgenodigd:

  • 7 februari kernwoord gemeente
  •  14 maart   kernwoord getuigen

 

Goed om samen te luisteren naar het Woord van God en daar over in gesprek te zijn! U bent welkom! Aanvang altijd 20.00uur in het kerkgebouw.

Verhuisd

Mevr. C.de Gier van Doorn verhuisde binnen Leerdam naar Huis ter Leede, Oranjehof 2, 4141GC. We wensen haar van harte een goede en gezegende tijd toe in haar nieuwe woning.

Ook mevr. J.Lam-Wendt, die, zoals bekend (zie boven), verhuisde naar De Wijngaard in Bosch en Duin wensen we een heel goede tijd toe.

Een nieuw jaar

Kerst is weer voorbij. De jaarwisseling weer achter de rug. Allen van harte Gods zegen toegewenst in het nieuwe jaar, 2023. Wij weten niet wat het jaar brengt, maar wel dat God boven alles staat. Die wetenschap geeft hem of haar die in het geloof mag wandelen rust. God de HEERE regeert.  Hoe het ook gaat.

Zijn raad wordt vervuld. Zijns heilsplan wordt volvoerd. Zijn Woord triomfeert. Zijn Geest leidt!  Hij zij u allen in alles zeer nabij!

Verjaardagen

13 januari:  Dhr. G.A. van Ginkel, Dorpsweg 232a, 3738 CM Maartensdijk

16 februari: Dhr. W. Veen, Heemraadserf 20, 3993 KA Houten

16 februari: Ds. M. Baan, Markiezenhof 14, 3905 HL Veenendaal

25 februari: Mw. J. Lam-Wendt, Wijngaard, Dennenweg 2; 3735 MR Bosch en Duin

7 maart: Daan van Ginkel, Dorpsweg 232a, 3738 CM Maartensdijk

Financiën

November 2022

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 280

Dankdagcollecte € 345

Nagift dankdag 150

Per bank € 345

Totaal ontvangen € 1120

Diaconie

Ontvangen:

Collectes € 171

December 2022

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 403,70

Per bank € 580

Totaal ontvangen € 983,70

Diaconie (bestemming De Herberg)

Ontvangen:

Collectes € 197,50

Per bank € 50

Totaal ontvangen € 247,50

Gemeenteleden en meelevenden van de Hervormde huisgemeente Groenekan, wij willen u hartelijk dankzeggen voor alle giften die geschonken zijn in 2022. God heeft onze gemeente rijkelijk gezegend dat we in Zijn diensten mild konden geven. Heel hartelijk bedankt namens de commissieleden. Wij wensen u een gezegend 2023 en een gezond levensjaar.

De commissie,

Co v.d. Wind

Weeksluiting Dijckstate, Maartensdijk

Op D.V. vrijdag 20 januari 2023 hoopt Ds. M. van der Zwan uit Westbroek voor te gaan en op D.V. vrijdag 17 februari Ds. A.J. Speksnijder uit Maartensdijk. De avonden beginnen om 19.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. U wordt van harte uitgenodigd!