Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Homepagina

Welkom

Graag heten wij, leden van de hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan, u van harte welkom op onze website.

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Zolang art.I.3 van de kerkorde gehandhaafd blijft, willen wij ons van harte bewegen binnen dit kerkverband.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij verlangen ernaar gemeente te zijn in gehoorzaamheid aan het Woord van God, de Bijbel.

Niet alleen in onze reguliere samenkomsten, maar juist ook middenin “de wereld”, -het alledaagse leven.

Wij geloven en belijden dat onze Heere Jezus Christus ons roept tot navolging van Hem, met hart en handen. “Volg Mij!”

De weg die Jezus gaat en is, is de weg van de Liefde.

Ondertussen belijden wij Jezus niet slechts als ons grote Voorbeeld, maar als onze enige Zaligmaker, Die, door Zijn offer aan het kruishout op Golgotha, verzoening heeft aangebracht door voldoening. Hij is onze eeuwige Koning.

Norm

De norm voor ons denken, spreken en handelen is dus de Heilige Schrift.

Daarnaast en daaraan ondergeschikt zijn er de belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk (Apostolische geloofsbelijdenis, Nicea, Athanasius) en die uit de tijd van de Reformatie (Heidelberger Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels). Deze belijdenisgeschriften worden door ons van harte onderschreven.

Eredienst

Het gemeente-zijn scharniert op het Woord en de Woordverkondiging. Op de zondag mogen we één maal samenkomen in het kerkgebouw. (15.30 uur)

De eredienst is van het allergrootste belang voor het leven en welzijn van onze gemeente.

Nog altijd gaan de deuren van de kerk open, ondanks het kleine aantal bezoekers van de diensten. Samen mogen we zingen, bidden om de Geest, horen naar het Woord.

Het voortgaan van de evangelieverkondiging ervaren wij als een zegen van God.

Wij zijn verwonderd over Zijn trouw.

Winterseizoen

In het najaar en winterseizoen zijn er activiteiten rondom toerusting en vorming vanuit het Woord. Zo zijn er de Bijbelkring, de catechese en de kinderclub.

*In de Bijbelkring, die zo’n 10 keer per seizoen samenkomt, wordt een Bijbelboek nader bekeken  en uitgediept en is er alle ruimte voor gesprek, vragen etc. onderlinge doordeweekse ontmoeting wordt als waardevol ervaren. De Bijbelkring wordt erg goed bezocht.

*De catechese wordt gegeven in samenwerking met de hervormde gemeente Maartensdijk en ook de Vuursche. Zij vindt plaats in een zaal van de Ontmoetingskerk in Maartensdijk.

*Ook de  kinderclub voor kinderen van zo’n 4 tot 12 jaar mag worden vermeld. Met veel plezier komen de kinderen op de laatste woensdagmiddag van de maand samen in de consistorie-kamer.

Hersteld hervormde gemeente

Met de hersteld hervormde gemeente ter plaatse worden geen gezamenlijke activiteiten ondernomen. Wat ons betreft behoort dit principieel zeker tot de (toekomstige) mogelijkheden.