Kerkbode september / oktober 2020

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 5, september/oktober 2020, Jaargang 2

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Hij zal de dagen verlengen. (Jesaja 53 :10m)

Als de dagen korten…

September. We stoten elkaar aan -met enige reserve vanwege het nog steeds dreigende virusgevaar- en zeggen: Het wordt weer vroeger donker; merk je het ook?
Een opmerking, een vraag waarin wat weemoed klinkt. De dingen gaan voorbij. De lente, de zomer… Ons leven.

Onze dagen korten. Het kan op je af komen. Hoe lang nog? Of hoe kort?
Het is de werkelijkheid van ons leven: het heeft een einde. Althans hier.
Want in het geloof zeggen we: Dood is niet dood. De mens gaat naar zijn eeuwig huis.
Maar… Juist dat kan je erg bezig houden. Waar ga ik heen?

Waar zouden we naar toe gaan, zonder Jesaja 53. -Zonder de lijdende, strijdende en overwinnende “Knecht des HEEREN”? De Bijbel is er duidelijk over: dan restte er voor ons allen niets anders dan de eeuwige dood. Het eeuwig zonder God en Zijn liefde zijn.
Door de Heilige Geest geleid, zie ik het in, met droefheid en berouw. -God verlaten. De dood verdiend. -Gena, o God, gena!
Nee, God verlangt niet naar een definitief einde van ons leven. God verlangt naar ons behoud.
God schept een nieuw begin. Alleen in het geloof deel je er in. Dat wel…

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet zal (voortgaan te) verderven, maar het eeuwige leven zal hebben.
Zijn Zoon gegeven…
In de vloek. In de dood. -Uit Zijn Vaderhuis. In de verlatenheid aan het kruis.
Zijn dagen zijn gekort… Hierin is de liefde van de Vader geopenbaard!
En de dwaasheid van ons mensen: Kruis Hem, kruis Hem!
De straf die ons de vrede aanbrengt werd door Hem gedragen. Plaatsvervangend en volledig. Het is volbracht.

Hij heeft de dagen verlengd. Pasen! Hij is opgestaan. Opgewekt. Levend gemaakt.
Nieuw leven. Eeuwig leven. In Hem. Vast en zeker!
Geloof je het?

De dagen korten. Nog spreekt Hij van de nieuwe morgen. Daar zal geen nacht meer zijn.
Geen zonde en geen schuld.
God van Licht en leven. Laat je vinden, in Zijn doorboorde handen. -In Zijn verzoenend bloed. -Nu!

Nog even. Hij zal de dagen verlengen. Dat heeft Hij gedaan (Pasen) en dat zal Hij doen bij Zijn wederkomst op de wolken. Hij zegt immers: Zie Ik maak alle dingen nieuw! En wat Hij zegt, dat doet Hij!
Zeg het uzelf en elkaar, als de dagen korten: Hij zal de dagen verlengen! (GAvG)

Voor alle voornemens en data in deze kerkbode geldt: Deo volente.

Uit de gemeente

 • Onze zieken

Manus Osnabrugge tobt met zijn gezondheid; de longen. Vandaar dat hij ook minder in de kerk wordt gezien. Manus en Liesbeth, God zij jullie in dit alles zeer nabij! Hij schept adem. In Hem is kracht.

We leven mee met Albert en Ina van der Horst. Albert moet deze maand 25 keer worden bestraald. Een bevolkingsonderzoek, gericht op de darmen, wees uit dat er iets niet goed zit.
Mogelijk volgt er na de bestralingen een operatieve ingreep.
Van harte Gods nabijheid toegewenst in alles. (GAvG)

 • Catechese

De gedachte is om de eerste maandag van oktober weer te starten met de catechese.
Je krijgt hierover nog tijdig bericht! (GAvG)

 • Bijbelkring

Alles overwegende rondom corona, lijkt het ons het beste om de Bijbelkring voorlopig niet te houden. Het is goed te begrijpen dat u, trouwe deelnemer, dit heel jammer vindt. Immers de onderlinge ontmoeting, rondom het Woord, hebben wij als heel waardevol ervaren. We richten ons nu op het nieuwe jaar. Dan hopen we een nieuwe start te kunnen maken. (GAvG)

 • Corona tijd

Alle tijd is Gods tijd. Ook deze tijd, die zo werd en wordt gestempeld door het woord corona.
We zijn dankbaar dat niemand “van ons” persoonlijk met het virus te maken kreeg. Dankbaar dat we toch steeds samen kunnen komen in de eredienst op de zondag.
Het virus waart nog rond. Voorzichtigheid blijft geboden. Vandaar ook ons besluit rondom de Bijbelkring. Ook de aanvankelijk voor het najaar geagendeerde gemeenteavond wordt “geparkeerd”. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van dingen die van belang zijn.
Allen van harte Gods nabijheid en innerlijke rust toegewenst, in deze bijzondere tijd! Vertrouw op Hem. (GAvG)

 • Huwelijksjubileum

Terwijl ik bezig ben met het typen van deze berichten voor het kerkblad, vertelt jongste dochter: Aart Stam was eind augustus 40 jaar getrouwd. -Dat geldt dan uiteraard ook zijn vrouw!
Denkend aan de goede banden en het vele dat Aart als gedelegeerd kerkenraadslid en Annie (op de achtergrond) voor de gemeente hebben gedaan, willen wij hen heel hartelijk feliciteren! De HEERE zij met jullie in Zijn eeuwige trouw!
Feliciteren, dat kunt ook u doen door een kaartje te zenden naar: Fam.D.A.Stam, (GAvG)

 • Dank

We danken onze oud-consulent hartelijk voor het waarnemen in de vakantietijd! Altijd bereid om iets te doen. Zo blijft de verbondenheid. (GAvG)

 • De Ark

Onze moedergemeente de Ark willen wij graag van harte Gods wijsheid toewenden bij het zoeken naar haar nieuwe predikant. Alle ambtsdragers in het bijzonder Gods leiding, raad en liefde toegewenst. (GAvG)

 • Jarig

3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, Houten
3 oktober: Mevr. A.C. Vroegindeweij-Voskuil, Bilthoven
3 november: Mw. A. Kazius-Berkhof, Maartensdijk

Bijdrage van ds. Baan

 • Veranderingen

Het was door de coronacrisis al weer enkele maanden geleden, dat ik in de kerkdienst in Groenekan was voorgegaan. De laatste weken heb ik die achterstand weer ruimschoots ingelopen. Maar wanneer je dan na maanden weer de weg inslaat naar het lommerrijke Groenekan, dan denk je: wat zal ik daar aantreffen? Het eerste wat opviel was, dat Douwe bij de ingang zijn roemruchte plek weer had ingenomen en mij minzaam begroette. Maar er waren meer dingen precies gelijk gebleven, want ook Gerrie zat weer getrouwelijk 1 verdieping hoger achter de klavieren. En toen de dienst begon, zag ik de vertrouwde gezichten (bijna) allemaal weer op hun vaste zitplaatsen. Kortom: er was eigenlijk niets veranderd. Oók zongen we weer!
Dat laatste kun je niet van alle gemeenten, waarin ik de afgelopen tijd voorging, zeggen. In de ene kerk speelde het orgel koraalmatig de opgegeven verzen, terwijl de gemeente stil zweeg om geen virusdeeltjes in het rond te strooien. De hoorders werden geacht meditatief de psalmverzen te overdenken, maar ik weet echt niet waar ze op die momenten zoal aan hebben gedacht…..
In een andere gemeente hadden ze een man en een vrouw gevonden, die als duo achter twee microfoons plaatsnamen en “plaatsvervangend” de psalmverzen ten gehore brachten. Waar de stilzwijgend toekijkende gemeenteleden intussen met hun gedachten vertoefden, dat weet ik echt niet……
Op weer een andere preekplaats werd per zangronde niet meer dan 1 vers gezongen. Blijkbaar leefde daar de gedachte, dat het coronavirus zich pas verspreidt, wanneer je meerdere psalmverzen achter elkaar gaat zingen…..
Ook maakte ik een kerkdienst mee, waarin de psalmen vanaf een “usb-stick” ten gehore werden gebracht. Oude zangopnamen uit de betreffende kerk werden dan via de geluidsinstallatie ten gehore gebracht. Als dominee moest je wel vooraf uit een beperkt aantal psalmverzen kiezen, want niet alle psalmen waren digitaal voorradig. Waar iedereen in de kerk op die momenten stilzwijgend aan zat te denken, ik zou het u niet kunnen vertellen……!
Eén ding is me wel duidelijk geworden: het coronavirus houdt er op diverse plaatsen blijkbaar verschillende eigenschappen op na, waar de gemeenten terdege rekening mee moeten houden. U zult zeggen: kan dat dan, dat het coronavirus zich op de ene plaats anders openbaart dan op een andere? Nou, volgens geleerden kàn het coronavirus zomaar veranderen. In wetenschappelijk taal heet dat: “muteren”.
In Groenekan zingen we gelukkig nog altijd gewóón! Op dit punt was er tot mijn opluchting helemaal niets veranderd! En dat is op zich niet zo vreemd, want weet u wat er óók niet veranderd is? Het Evangelie! Daar is geen tittel of jota aan veranderd. Waarom niet? Omdat de Heere niet verandert!
Of dat van belang is? Zeker wel, want als dat onveranderlijke Woord van de Heere je tot een wonder wordt, dan word je zèlf veranderd! En daar gáát het toch om?

Met een hartelijke groet,
Ds. M. Baan

Kinderclub

We wachten, vanwege de coronaonzekerheden, nog even met kinderclub.
Misschien kunnen we later in het seizoen alsnog starten …

Berichtje van Manus en Liesbeth

Via deze weg willen we een ieder bedanken voor de felicitaties en goede wensen,
Die we mochten ontvangen voor ons 45-jarig huwelijks jubileum.
Het heeft ons goed gedaan, dat u zo met ons meeleefde.
En dat we als geloofsgenoten zo met elkaar omgaan.
Zo willen we ook u allen de nabijheid van de Heere toewensen.

Met vriendelijke groeten Manus en Liesbeth

Financiën

 • Juli 2020

Kerkvoogdij
Ontvangen € 324,85
per bank € 120, € 20 voor het kerkblad
Diaconie
Ontvangen € 125,25
per bank € 50

 • Augustus 2020

Kerkvoogdij
Ontvangen € 348,45
per bank € 220
Diaconie (bestemming Woord en Daad)
Ontvangen € 252,20

Hartelijk dank!