Kerkbode november/december 2022

Nr. 6, november, december 2022

Jaargang 4

——————————————–

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. (Spr.3:6)

 Ken Hem

 

Het boek Spreuken behoort tot de Wijsheidsliteratuur. Je vindt er wijze raadgevingen met betrekking tot de alledaagse levenspraktijk. Soms ook met een glimlach gelezen. Denk bijvoorbeeld aan:  Je kunt beter op een hoek van het dak wonen, dan met een kijfachtige huisvrouw. Waarbij je dan mag denken aan een plat en niet al te hoog dak. (Om misverstand te voorkomen: voor mij is er nog geen noodzaak…)

Allerlei spreekwoorden zijn aan Spreuken ontleend. Wie weet het nog, in ons steeds meer van de Bijbel vervreemde land? Om er een paar te noemen: Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Ga tot de mier gij luiaard, zie haar wegen, en word wijs. Beter een goede buur dan een verre vriend (broeder). Zo zijn er nog wel een paar te noemen. Overigens ook aan andere Bijbelboeken zijn veel zegswijzen ontleend.

In Spreuken vinden we ook de spreuk van Manus. Dat wil zeggen de spreuk die hij zo belangrijk vond, dat iedereen in zijn omgeving die mocht horen en uit het hoofd mocht leren.

Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken.

Ken Hem. Wie is dat? Dat is de HEERE. Vers 5 zegt: Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

De HEERE. De “Ik ben Die Ik ben. Ik zal zijn, Die Ik zijn zal.” De eeuwig Getrouwe. Trouw aan Zijn Naam. Trouw aan Zijn Woord. Trouw aan Zijn kind. De Verbondsgod.

Ken Hem. Leef in gemeenschap met Hem. Ga dagelijks met Hem om. Zoek Zijn aangezicht voortdurend. Hoor Zijn Woord. Bid om Zijn genadevolle nabijheid!

Ga niet alleen over de gevaarvolle wegen in dit leven.

Ken Hem in al uw wegen. Betrek de HEERE bij al wat je doet of laat. Eigenlijk verdrietig dat die aansporing zo nodig is… Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat we horen naar de stem van de HEERE en dat we dagelijks bidden om Zijn zegen. Maar… Helaas, het is niet vanzelfsprekend voor ons gevallen mensen… Vandaar de oproep!

Ken Hem. Het is van levensbelang.

Jezus zegt: Vader, dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus Die Gij gezonden hebt.

Kennen betekent leven!

Bid om de Heilige Geest. Die leert kennen. Die doet leven.

Ken Hem in al uw wegen. Wegen vormen de verbinding tussen plaatsen en mensen. Reis niet zonder God! In je werk, in je studie in je relaties. Betrek de HEERE er in.

En weet: er is maar één Weg terug naar God: Jezus alleen. Hij zegt: Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Betrek Jezus in je weg naar God. Ga niet in eigen kracht.

Hij zal uw paden recht maken. Zijn ze dan krom?…

Ja, zonder Hem zijn mijn paden krom. Niet op Hem, de HEERE,  gericht. Maar met Hem, wordt mijn kromme pad recht. Dat belooft Hij. En Hij doet wat Hij zegt! Altijd.     (GAvG) 

Voor alle in dit kerkblad genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Voor alle adressen ziet u de (u eerder) toegezonden adressenlijst.

Overleden

Overleden (1)

Op 8 oktober jl. overleed op 73 jarige leeftijd onze Manus. Manus Osnabrugge, echtgenoot van Liesbeth, vader van Wim, Marga en Diana. Schoonvader en opa ook. En zeer trouw en meelevend gemeentelid.

Tot vrijwel het laatst in de kerk. Graag aanwezig in de Bijbelkring. Betrokken horend, bewogen sprekend. Er was hem veel aan gelegen dat we allen de HEERE zouden mogen kennen en in liefde met elkaar zouden voortgaan. De Groenekanse Huisgemeente was hem werkelijk dierbaar.

Manus… We zullen hem erg missen. Maar dat geldt uiteraard nog meer voor Liesbeth en de kinderen met hun gezinnen.

Op donderdag 13 oktober werd er een rouwdienst gehouden in de hervormde kerk van Tull en’t Waal. Psalm 31 stond centraal. Een lied van vertrouwen op de HEERE. Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten! Onze tijden zijn in Gods hand.

Na de dienst werd het lichaam van Manus in Houten ter aarde besteld.

Manus is in handen van de rechtvaardige God. De God Die verlangen geeft en ook vervulling. De God Die nooit half werk doet. Zo mogen en moeten wij hem overgeven.

Voor ons allen een roepstem: Zijn wij bereid om te sterven? Kunnen wij God ontmoeten? Weten wij ons in Christus geborgen?

We zijn blij en dankbaar dat Liesbeth van harte aan onze gemeente verbonden wil blijven!

 

Overleden (2)

De dankdag was nog maar net begonnen… Op 2 nov. jl. werd ons zeer trouwe gemeentelid Ria Veen-Kersbergen (77) weggenomen uit dit leven. Ook hier zeggen we onze Ria. Maar dat geldt des te meer voor Wim, en de dochters Sophieke, Jeanette en Yvonne met de gezinnen.

Wat zal ook Ria gemist worden. Geruime tijd was zij ziek en werd er getobd. Ze wist dat ze zeer kwetsbaar was. Maar ze wist ook dat God beschikt over onze tijd van leven en sterven. Onlangs werd zij getroffen door wat achteraf bezien toch meer en ernstiger is geweest dan een tia. Trouw werd Ria verzorgd door haar dochters; bijgestaan door Wim.

Wat kan alles snel anders zijn…

Ze zette zich ertoe om ook de gemeentemiddag mee te maken en genoot van de hartelijke onderlinge band, waaraan zij zelf in zo grote bescheidenheid bijdroeg. Ria stond niet vooraan.

Ria verlangde er naar dat het goed mocht zijn tussen God en haar hart. De woorden die centraal zullen staan in de rouwdienst -ik schrijf dit op de dankdag- geven goed haar verlangen weer: En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U. (Psalm 39:8) Woorden ook boven de kennisgeving van overlijden. We gunnen Ria van harte dat ze Thuis mag zijn bij God. God is Rechter, Die beslist. Ook over ons leven…. Zijn wij geborgen in Christus? Weten wij: Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin?

De HEERE zij Wim, de kinderen, kleinkinderen en het verdere nageslacht, dat is of komt, genadevol nabij.

(Mocht het kerkblad vroeg genoeg uitkomen: condoleren is aan het woonhuis, zaterdag 5 nov. van 15.00 tot 16.00 in de middag; en van 19.00 tot 20.00 in de avond. De rouwdienst maandag 7 nov. 13.30 uur, Pleinkerk, Houten)

Onze zieken

We denken aan dhr. Jan Heldoorn,  mevr. Joke Boom, mevr. Louise Rijksen, mevr. Aaltje Kazius, mevr. Jans Lam, dhr. Gijs Barneveld en… u die ik verzuim te noemen. Allen met de eigen, heel persoonlijke zorgen.

Ook onze oud-koster Albert van der Horst willen we noemen. Opnieuw zijn er zorgen.

Meerderen hadden of hebben te maken met corona. Gelukkig zijn de ziekteverschijnselen meestal mild.

We wensen allen die te maken hebben met ziekte en zorg van harte Gods nabijheid toe.

Gemeentemiddag

Dankbaar zien we terug op de gemeentemiddag, 17 september jl. In een zeer hartelijke sfeer mochten we samenzijn in het kerkgebouw. Joëlle en Wilma zorgden voor taart en een mooi spel. Neelke vertelde een verhaal. We zongen samen psalmen en andere geestelijke liederen. Manus zong boven ons allen uit…We sloten af met een gezamenlijke maaltijd. Heerlijke soep van Joke. Belegde broodjes van Liesbeth.

Een mooie, samenbindende middag! Dank voor allen die zich hebben ingezet om deze middag mogelijk te maken en in te vullen!

Bezoek classispredikant

Op 11 oktober jl. werd de Huisgemeente bezocht door classispredikant mevr. W.T.C. Verhoeven. In de middag sprak zij met mij over het gemeenteleven (algemeen) en bezocht zij ook Neelke in verband met het jeugdwerk (de kinderclub). Na een gezamenlijke maaltijd bij mij thuis, was er gelegenheid voor u om haar te ontmoeten. Van die gelegenheid werd niet massaal gebruik gemaakt… Vervolgens nam zij deel aan de commissievergadering. Ook onze zeer gewaardeerde financiële man,  dhr. Kees Leeflang,  was in die vergadering aanwezig.

Het is goed elkaar te ontmoeten, te spreken en goed van elkaar af te weten.

Op weg naar de jaarwisseling

Ja, dit is dan alweer de laatste kerkbode van het jaar 2022. Opnieuw zeggen we: wat gaat het allemaal ontzettend snel.

We zijn dankbaar dat het gemeenteleven onbelemmerd voortgang kon vinden. Trouw worden de belangen van de gemeente behartigd door de Commissie Huisgemeente. We danken de leden en in het bijzonder ook onze voorzitter dhr. John Rijksen voor de trouwe inzet. Ook Douwe en Gerrie, die zo trouw op hun post zijn als koster en organiste. En dhr. Wim de Waal, onze waarnemend organist.

Ook dhr. Kees Leeflang die nauwgezet zorg draagt voor de financiële belangen van de gemeente. Ook wat dat betreft is er geen zorg.

De contacten met de moedergemeente en de hersteld hervormde gemeente zijn goed. Ook dat stemt tot dankbaarheid. We hopen van harte dat De Ark op korte termijn  een nieuwe herder en leraar mag ontvangen uit Gods hand.

Vanaf 1 januari 2022 zijn ons nu twee gemeenteleden ontvallen.

*Dhr. Manus Osnabrugge,  73 jaar.

*Mevr.Ria Veen-Kersbergen, 77 jaar.

Beiden zojuist in dit kerkblad gememoreerd.

Meerderen tobben sterk met de gezondheid… De gemeente wordt in haar zondagse samenkomst klein. Maar, het mag allemaal nog voortgaan. Ons past grote dank aan God! Allen straks een gezegende Kerst en een goede jaarwisseling toegewenst. (GAvG)

Bijbelkring

Tweemaal kwamen we al samen. Twee kernwoorden werden besproken: geloof en gerechtigheid. Het was goed en fijn elkaar rondom het Woord van God te ontmoeten.

  • 8 november hopen we weer samen te komen. Kernwoord is dan genade.
  • 6 december gebod.
  • 3 januari gebed.
  • 7 februari gemeente.

Hartelijk welkom! Aanvang 20.00uur in het kerkgebouw.

Ter overdenking

Ooit vroeg iemand aan een vrouw: “Wat win je, wanneer je geregeld bidt tot God?”

De vrouw antwoordde: “Niets. Maar laat me je vertellen wat ik verloren heb: boosheid, trots, hebzucht, depressie, onzekerheid en angst voor de dood.”

Soms is het antwoord op onze gebeden niet winnen, maar verliezen. Uiteindelijk is dat winst!

Dank

Wij willen u bedanken voor alle kaarten, brieven en berichtjes die we mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van Manus. Het is een troost te weten dat wij niet de enige zijn die hem zullen missen. Dit zal ons tot steun zijn in de komende tijd.

Liesbeth Osnabrugge en familie

Financiën

September 2022

Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 285,50

Per bank € 425

 

Diaconie

Ontvangen:

Collectes € 164,25

 

Oktober 2022

 Kerkvoogdij

Ontvangen:

Collectes € 348,95

Per bank € 290,70

 

Diaconie (Stichting Steunfonds Israël, voorheen het Isaäc da Costafonds)

Ontvangen:

Collectes € 222,20

(In het vorige kerkblad is per abuis, door de kerkbladredacteur, bij de maand augustus €135 teveel vermeld)

Kinderclub

De data voor kinderclub zijn 30 november en 21 december