Kerkbode januari / februari 2021

Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 1, januari, februari 2021, Jaargang 3

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

En wond Hem in doeken…(Lukas 2:7b)

Laat Hem gaan!

Een nieuw jaar. Ga met Hem! En…laat Hem gaan!
Het Kerstfeest ligt nog maar kort achter ons. ‘t Was anders dan andere jaren. Toch dezelfde boodschap. Het Evangelie is niet veranderd en ligt niet aan coronabanden.
We hoorden hoe Maria haar eerstgeboren Zoon baarde en Hem in doeken wond.

Waarom deed ze dat? En waarom zouden wij het juist niet moeten doen?

Maria windt de doeken om haar Zoon uit liefde. Zij zoekt voor Hem het allerbeste.
Warmte, genegenheid, bescherming… Dat zal zij Hem geven!
Maar wonderlijke woorden spreekt die oude man, Simeon, profetisch in het tempelcomplex: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan.

Maria moet Hem loslaten. Hem laten gaan. De weg van de Vader. De Weg Die Hij is!
Hij moet uit de doeken gaan. Om de raad en wil, het heilsplan van de Vader, te volvoeren.
De Vader verheerlijken, de zondaar zaligen.
Dat kan niet als Hij in de doeken blijft.
Nee, de Vader zal al onze ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
De straf die ons de vrede aanbrengt zal op Hem zijn!
Door Zijn striemen zullen wij genezen worden.
Laat Hem gaan!

Ooit riep een dominee uit: Jezus is geboren; wind er geen doekjes om!
Nee, laat Hem gaan!
Het is een boodschap voor ons allen: Laat Hem gaan om uw Profeet, Priester en Koning te kunnen zijn. Hij is immers de Gezalfde, de Christus. Zaligmaker in de weg van de vervulling van Zijn ambten.

Laat Hem gaan!

Wind Hem niet in de doeken. Doeken van gezelligheid, lekker eten en drinken, honderd kerkverbanden en eindeloos getheologiseer.
Laat Hem gaan. Voor u! Houdt Hem niet in de kribbe, zoals de wereld graag doet. Immers, zo is Hij “onschuldig”, -vormt Hij geen enkele bedreiging voor ons. Zo maakt Hij ons niet onrustig.
Laat Hem gaan. Laat u onrustig maken door Zijn Woord. U moet wederom geboren worden, anders kunt u het Koninkrijk van God niet zien en niet binnengaan.
Laat u leiden tot Golgotha. Laat u bedienen uit het heiligdom: Zijn doorboorde handen! -Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven.
Laat Hem, de Levensvorst, Koning zijn van uw hart. Regeer mij door Uw Geest en Woord. Zo wordt Uw lof gehoord!

Laat Hem gaan!
Nee, niet zoals de wereld om ons heen het roept: Stop toch met dat achterhaalde geloof!
Nee, houd juist vast! Vast aan Hem! Heere, ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent!

Ga met Hem! Laat Hem gaan!
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! (GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data geldt Deo Volente!

Onze zieken.

Meerderen in onze gemeente hebben te maken met afnemende kracht. Het spreekwoord zegt: De oude dag komt met gebreken. En oom Hendrik zei: Als je oud wordt en je krijgt wat, dan mag je het meestal houden. Een veelzeggende opmerking.
Wij wensen allen, zonder namen te noemen, van harte Gods nabijheid toe. Kracht om voort te gaan, “vergenoegd met het tegenwoordige”, in de wetenschap: Dit weet ik dat God met mij is. Hij is mijn krachtige Helper. (GAvG)

Kerkelijk leven

Het verenigingsleven ligt helaas alom stil vanwege het coronavirus.
We zijn dankbaar dat er toch op de zondag een uitzending kan zijn vanuit het kerkgebouw. Zo kan de dienst doorgang vinden, weliswaar vooralsnog zonder bezoekers. U krijgt tijdig bericht wanneer het weer kan.
Het is nog altijd niet verstandig om als Bijbelkring samen te komen. Jammer. Ook hier geldt dat u bericht krijgt zodra het weer kan.
Laten we voortgaan in vertrouwen op God. God de HEERE regeert. Corona heeft het niet voor het zeggen, -God spreekt! Hoor Zijn stem. Buig voor Hem. Geef je in vertrouwen over.

We zijn dankbaar dat Hans du Mortier zijn werk als commissielid kan en wil voortzetten.
(GAvG)

Jubileum ds. P.J. Teeuw

Toen ik onlangs ds. P.J. Teeuw, onze oud-predikant, belde om hem te vragen voor een preekbeurt, gaf hij aan dat het niet meer zo gaat en dat hij (vooralsnog?) stopt met voorgaan in diensten, Hij herinnerde er aan dat hij begin januari 40 jaar in het ambt hoopt te staan en dat hij destijds in Blauwkapel-Groenekan mocht beginnen. Met dankbaarheid wordt er terug gezien. Ook door ons!
We wensen dominee, zijn vrouw en gezin in alles van harte Gods zegenrijke nabijheid toe.
Ons gebed is dat de HEERE de Woordbediening van destijds ook nu nog tot rijke zegen stelt.
Het adres van ds. Teeuw is Karel Doormanlaan 30, 3354XG Papendrecht. ‘
(GAvG)

Dank

Half december ontvingen we allen een attentie van de huisgemeente! Een prachtige tas met waardevolle inhoud! Namens allen wil ik in het bijzonder Liesbeth, maar ook alle anderen die dit geregeld en bezorgd hebben, heel hartelijk bedanken!
(GAvG)

Groet

Allen een gezegend 2021 toegewenst! Ga met Hem!
Ik zou u graag uitnodigen voor bezoek tijdens mijn verjaardag (13 jan.), maar gezien de omstandigheden is ook dat niet verstandig. Als de tijden weer normaal zijn bent u hartelijk welkom, ook andere dagen van het jaar. (GAvG)

Jarig

13 januari: G.A. van Ginkel, Maartensdijk
16 februari: Dhr. W. Veen, Houten
16 februari: Ds. M. Baan, Veenendaal
25 februari: Mw. J. Lam-Wendt, Zeist

Kinderclub

Graag hadden we in januari weer willen starten met de kinderclub.
Vanwege de lockdown i.v.m. het coronavirus is dat niet mogelijk.
Misschien later in het jaar …

Financiën

November 2020

Kerkvoogdij
Ontvangen:
collectes € 297,85
per bank € 310
dankdagcollecte € 425 + € 220 per bank

Diaconie
Ontvangen:
collectes € 246,85
per bank € 20

Oktober 2020

Kerkvoogdij
Ontvangen:
collectes € 106,20
per bank € 143

Diaconie (bestemming De Herberg)
Ontvangen:
collectes € 101
per bank € 51

Leden en vrienden,
Het afgelopen jaar 2020 konden wij als Hervormde huisgemeente Blauwkapel – Groenekan onze financiële verplichtingen met Gods hulp goed afsluiten. Hartelijk dank hiervoor namens de commissie. Dat de Heere onze harten mag vervullen met Zijn goedheid.
Co v.d. Wind