Kerkbode oktober 2017

Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Nr. 8, oktober 2017, Jaargang 60

Meditatie

Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens – Lukas 5 : 8b

Een wonderlijke uitroep

Op het bevel van de Heere Jezus hebben de discipelen hun netten in de zee van Tiberias uitgegooid en vervolgens zo veel vis naar boven gehaald, dat er twee vissersschepen tot aan de rand mee gevuld kunnen worden. En wat roept Petrus dan uit? Heere, ga uit van mij! Dat is een wonderlijke uitroep! Want eigenlijk zegt Petrus hier iets heel vreemds! Wàt zegt deze discipel dan? “Heere, gaat u alstublieft weg!” Wil Petrus ineens niets meer van de Heiland weten?
Nou nee! Dat Petrus deze woorden sprak tegen de Heere, daar moeten we vooral dit achter zoeken, dat deze discipel op dat moment de grote afstand voelde tussen de Zaligmaker en hemzelf. Door dit wonder van die onverklaarbaar grote visvangst ziet Petrus, dat de Heere maar niet een gewoon mens is! Hij is God Zelf! En naast deze Heere Jezus voelt Petrus zich bijzonder klein.
Dat gebeurt altijd als je met de Heere te maken krijgt. Toen God Abraham opzocht, wist die aartsvader op dat ogenblik niets anders dan dat hij slechts stof en as was. Zo verging het Simon Petrus hier ook. De grootheid en de kracht van de Heere Jezus Christus, ze rezen naast hem op als machtige bergen. En wie was Simon Petrus? Niet meer dan een nietige sterveling.
Zo beleefde Petrus kort na elkaar twee totaal verschillende werelden. Eerst had hij een hele nacht gevist. Nutteloos gevist. Maar kijk nou eens!! Zijn hele boot tot de rand toe gevuld met vis! En dat niet vanzelf! Maar door die Man, Die spreekt zoals niemand ooit gesproken heeft! Maar – zo gaat het in een flits door Simon heen – maar dan is Deze de Langbeloofde, de Messias!! En het is díe opperste verwondering, waardoor hij uitspreekt: Heere, ga uit van mij!
Weet u ook iets van die grote verbazing af? Als de Heere in je leven komt, dan doe je altijd de ontdekking, dat Hij de Heere is en dat je zelf niets bent. Die ootmoedige houding kom je vaker tegen in de Bijbel. Mefiboseth verwonderde er zich over, dat David nog naar hem had omgezien. Want wie was hij zelf? Een dode hond! En als de ene mens zich al zó vernedert voor de andere mens, is het dan erg vreemd, dat Petrus zich hier vernedert voor Hem, Wiens Naam is Heere der Heerscharen? Hoe kan ik, kleine mens, zondige mens, toch verkeren met U, de Heilige? Heere, ga uit van mij! Wie ben ik? En wat is mijn boot? Hoe kan de Zaligmaker mij, de onwaardige, nu zoveel vis schenken? Is dat allemaal niet teveel eer voor mij? Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Herkent u dit? Waarom deze vraag? Omdat de Heere dat erkennen door een mens van eigen geringheid en zwakheid en zondigheid zo graag hoort. Dat verhoogt Zijn Naam! Het verhoogt niet de mens. Nee, Gods kinderen staan niet hoog! Die blijven in zichzelf stof en as. Maar ze roemen in de Heere! Hebt u die les al geleerd? Zelf laag staan en zeggen: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En intussen de hoge Heere toch niet kunnen missen. Dàt is het leven door het geloof! Dan kom je weliswaar niet hoger dan: Heere, ik ben het niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen! Maar zulke nederigen veracht de Heere niet!!

Ds. M. Baan

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We leven mee met de fam.v.d.Wind in Houten. We hoeven elkaar niet meer te vertellen wat er gaande is. We weten de dingen en worden een beetje stil… Laat het zijn “stil voor God”.
Met de psalmdichter: “Mijn ziel is immers stil tot God!”
De Heere zij u en ons allen in alles zeer nabij. We zijn dankbaar, dat we elkaar regelmatig onder de bediening van het Woord mogen ontmoeten. Laat het gebed om Gods zegen niet verstommen! “Bidt zonder ophouden!” En: verwacht grote dingen van God. Om Christus wil.

Ook de familie Heldoorn (Bilthoven) kent zorgen… Van harte Gods nabijheid toegewenst temidden van alle tobberijen die er zijn. Gods zorg kent geen grenzen! Hij is de bevrijdende God!

Ieder die te maken heeft met ziekte en zorg, verdriet en rouw van harte Gods vertroosting toegewenst. (GAvG)

  • Jarigen

3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, (79 jaar)
25 oktober: Mw. R. v.d. Wind-van Vulpen, (78 jaar)
3 november: Mw. A. Kazius-Berkhof, (81 jr.)

  • Meeleven

Ook wij leven van harte mee met onze overbuurvrouw van de kerk, mevr. H. van Schaik-Colijn. Op 19 september jl. overleed op 93 jarige leeftijd haar man, dhr. Wim van Schaik.
Van Schaik was een sociaal bewogen, hartelijke, zeer bekende Groenekanner.
In ons kerkgebouw werd een herdenkingsbijeenkomst gehouden op woensdag 27 september jl.
Wij wensen mevr. van Schaik en verdere familie welgemeend de troost toe, die er is in Hem, Die dood en graf overwon.
(…)
Het morgent daar, het avondt hier,
en wonderschoone verven
zie ‘k wentelen in het westervier
en stille, stille sterven.
(…)
O Heere, (…) hoe zal ik U aanschouwen?
Guido Gezelle

Van de Kerkenraad

  • Gemeenteavond

Op de avond van 7 september jl. kwamen we in de consistoriekamer bijeen om elkaar te horen en te spreken over het voortgaan van onze gemeente. Welk perspectief is er voor onze gemeente in de moeilijke situatie waarin wij verkeren?
*De beoogde samenwerking met Bilthoven, hervormde wijkgemeente “De Ark” is min of meer vastgelopen.
*Ds.P.Verhoeff (adviseur classes) informeerde ons o.a. over de mogelijkheid om als “huisgemeente” verder te gaan. Met een slag om de arm weliswaar, omdat de synode zich nog nader moe(s)t beraden. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.
*Het kerkgebouw wordt werkelijk verkocht en wel aan de plaatselijke hersteld hervormde gemeente. Wij behouden het recht om een kerkdienst te beleggen en om, onder duidelijke, schriftelijk vastgelegde voorwaarden, gebruik te maken van het gebouw voor verenigingswerk.
*De begraafplaats wordt ondergebracht in een Stichting. Uitbreiding van de begraafplaats wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd.
*De predikbeurten worden ingevuld tot en met december 2017; Deo volente. Over de periode daarna zal de kerkenraad zich beraden.

Dat zijn zo enkele belangrijke aandachtspunten, die op deze avond op de agenda stonden.
De sfeer was goed, open en hartelijk.

We zijn de Heere dankbaar dat het Woord-werk in onze gemeente nog steeds voortgang mag vinden!

Graag wil ik de (gedelegeerde) kerkenraadsleden, en ds. Baan, onze consulent, hartelijk danken voor het vele werk dat op de achtergrond werd en wordt verricht! Wat een energie, tijd en liefde werd er al aan ons Groenekan gegeven! Dat mag gezegd. De Heere zegene dit werk! Ook de adviseurs W.R. Hendriks en ds. P. Verhoeff, hartelijk dank! (GAvG)

Van de kerkvoogdij

Hierbij de verantwoording van de collecten in september 2017:

Diaconie
Algemeen 77,30
Leerstoelfonds Geref. Bond 29,40
Totaal 106,70
Kerkvoogdij
Algemeen 189,70
Predikantsplaats 52,00
Totaal 241,70

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 20 oktober ds. Van der Zwan uit Westbroek voor. Aanvang half acht en na afloop koffie.

500 jaar Reformatie

Reformatieherdenking Lage Vuursche
Het nieuwe seizoen van IRS Gooi & Sticht vangt aan met een Reformatieherdenking in de Stulpkerk van Lage Vuursche op zaterdag 28 oktober, aanvang: 19.45 u. De plaatselijke predikant Ds. G.H. Kruijmer verzorgt de opening, en ds. J. van Amstel, emeritus predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerken spreekt over ‘Een vrolijke ruil’. Muzikale intermezzo’s door dwarsfluitgroep o.l.v. Marieke van Ginkel-Slootweg, Joletta Van Meer, viool en Rick Grootendorst, orgel.