Kerkbode mei 2017

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 4, mei 2017, Jaargang 60

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

En wat boven dezelve is, mijn zoon! Wees gewaarschuwd; van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezens is vermoeiing des vleses. (Prediker 12:12)

Genoeg geschreven…

Als je denkt aan een bijbelse waarschuwing, krijg je niet direct een boekenkast voor ogen…
De gedachten gaan eerder in de richting van al hetgeen God verboden heeft in Zijn heilige wet: Gods Naam misbruiken, overspel plegen, liegen en bedriegen en zo meer.

De wekelijkse lezing van de wet in de eredienst is niet overbodig!

Maar… een waarschuwing tegen schrijven en lezen… Hoe moet je die nu opvatten? Hoe heeft de wijze Prediker dit bedoeld?
De kanttekenaren van de Statenvertaling menen de richting te kunnen wijzen. Allereerst zeggen zij dat “wees gewaarschuwd” ook goed kan worden vertaald met “wees verlicht”.

Dan: “Te weten , uit de spreuken, die in dit boek staan, en inzonderheid ook in het boek mijner spreuken en andere boeken meer. Gij hebt hieraan genoeg, bewaar dit maar wel, en wacht u van aan te nemen hetgeen de filosofen of wereldwijzen geschreven hebben van het opperste goed en de gelukzaligheid der mensen: want deze zijn van de Geest Gods niet geregeerd geweest, daarom zijn zij wijd van de rechte weg afgetreden.”

Je hebt aan het Woord van God genoeg! Pas op voor wereldse waanwijsheid. Het gaat uiteindelijk om “de vreze Gods”: Hem kennen, liefhebben en dienen.

Er is genoeg geschreven.
In het Nieuwe Testament horen we dezelfde overtuiging verwoord door de evangelist Johannes. “Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam.”(Joh.20:31)
Dus… het gaat niet over nog meer schrijven of lezen, maar om geloof!
Geloven dat Jezus de Gekruisigde, de Opgestane is! De Christus der Schriften. En zo de Zaligmaker. Mijn Redder en mijn God.

Er is genoeg geschreven. Ook voor u, jou en mij!
“En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen.”

Er is genoeg geschreven. Lees en onderzoek de Schriften, vragend om de Heilige Geest!
Biddend om een vroege Pinksteren. Want één ding is zeker: zonder de gave van de Geest is er geen “indachtig makende genade”. Zoals Jezus Zelf heeft gezegd: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb!”

Er is genoeg geschreven, maar…goed lezen, moet je leren. Door de Geest. (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Meerdere gemeenteleden hebben te maken met zorgen. Van harte wensen we onze zieken en rouwdragenden Gods troostvolle nabijheid toe. In Psalm 42 heeft de psalmdichter het niet breed. Er is een flinke tegenwind, -storm! Maar daar midden in belijdt hij: “HEERE, het zijn Uw golven, Uw baren, die over mij heengaan. U weet er van!” Die woorden zijn als een profetie. Hoe is er Eén Die op Golgotha de volle last van de golven en baren van Gods toorn en gramschap over onze zonden en schulden heeft gedragen! Eén Die in al onze benauwdheid benauwd is geweest. Eén Die behoorlijk kan medelijden hebben met al onze zwakheden. Jezus ALLEEN! In Hem is kracht. Bij Hem moet je zijn.

  • Jarigen

* 20 mei: Cees van Eijk, (65 jr.)
* 27 mei: Cees Blauwendraat, (47 jr.)
* 7 juni: Mw. G. v. Stokkum-van Loenen, (85 jr.)

  • Catechese

De catechese seizoen 2016/2017 is reeds beëindigd, maar er staat nog iets te gebeuren.
Een herinnering aan DV vrijdagavond 26 mei: bowlen in Soest!
Verzamelen uiterlijk 19.40 uur bij de Ontmoetingskerk, Julianalaan, Maartensdijk.
Ook als je niet kwam tijdens de catechese, mag je je welkom weten! (GAvG)

Weeksluiting Dijckstate

De eerstvolgende maandelijkse weeksluiting in Dijckstate zal DV plaatsvinden op vrijdag 19 mei a.s.
Ds. R.W. de Koeijer uit Bilthoven hoopt dan voor te gaan.
Aanvang om 19.30 u. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
Allen hartelijk welkom.

Het kerkhof in Groenekan

Er is onduidelijkheid over de oppervlakte van het oorspronkelijke kerkhof aan de Groenekansesteeg.
In 1811 wordt het kerkhof aangelegd, het is dan 150 roeden groot.
In 1826 wordt van Herman Vringer, landbouwer in de Blauwkapel, het kerkhof definitief aangekocht. Het kerkhof is dan 150 roeden, 27 ellen, 25 palmen en 50 duimen groot.
In 1834 wordt het kerkhof door het kadaster opgemeten. De gehele begraafplaats zonder het stuk van de familie Calkoen bedraagt 21 roeden en 80 ellen. Het deel van de familie Calkoen
bedraagt 4 roeden en 79 ellen. Is het kerkhof in ruim 20 jaar tijd zoveel kleiner geworden en kloppen de getallen uit 1811, 1826 en 1834 ? Het antwoord volgt.

Voor 1820 hadden veel gemeenten hun eigen maten en gewichten. De gemeente Maartensdijk, waarin het kerkhof lag, volgde de maten en gewichten van de stad Utrecht. In 1820 wordt op basis van de ijkwet uit 1816 het metrieke stelsel in Nederland ingevoerd. Vanaf dat jaar zijn de maten en gewichten in heel Nederland gelijk getrokken.

Welke oude oppervlakte maten kenden we voor 1820?

een hoeve = 20 morgen
een morgen = 0,848 ha
een morgen* = 6 hond
een hond = 0,14 ha
een hond = aan 100 m2 roede
een roede = 14,13 m2

* een morgen was de oppervlakte die door 1 persoon met een span ossen in een ochtend omgeploegd kon worden.

Wat werden de oppervlakte maten na 1820 ?

een roede = 100 m2
een el = 1 m2
een palm = 1 dm2
een duim = 1 cm2
een streep = 1 mm2

In 1811 bedroeg de oppervlakte van het kerkhof 150 roeden. 150 x 14,13 m2 = 2119 m2

In 1826 wordt er, lijkt het, met twee maten gemeten. Voor de roede, wordt de maat van voor 1820 aangehouden, 14,13 m2. Voor de overige maten waarschijnlijk de metrieke maten van na 1820. De oppervlakte van het kerkhof bedraagt 150 roeden, 27 ellen, 25 palmen en 50 duimen. In hedendaagse m2: 2119m2 + 27m2 + 0,25 m2 + 0,005 m2 = 2146,255 m2

In 1834 wordt door het kadaster, en die waren toen al heel precies, 21 roeden en 80 ellen gemeten. 2100 m2+ 80 m2 zijn 2180 hedendaagse m2. Een oppervlakte die aardig overeenkomt met de 2119 m2 uit 1811 en de 2146 m2 uit 1826.

In 1869 wordt de oude benaming voor maten afgeschaft en is het voor winkeliers strafbaar om nog met de oude maten te rekenen.
(DT, koster a.i.)

DE LAATSTE DAG

Ze grepen hem terwijl zijn vrienden sliepen
En het verraad kuste als een vriend zijn mond.
Rumoer was in de stad, en mannen liepen
Met toortsen in de donkre straten rond.

Een menigte drong op het plein: ze riepen:
‘Kruis hem! Kruis hem!’ – Hij, die gebonden stond
Voor het paleis, zag in hun oogen ‘t diepe
Geheim, waarvoor hem God ter wereld zond.

En naakt werd hij gekruisigd door soldaten,
De vrouwen weenden en de priesters praatten,
Er werd gedobbeld en veel wijn vermorst.

Het voorhang scheurde, de dooden werden wakker,
Een man wierp zilver ten verdoemden akker.
Het is volbracht! – Zijn hoofd viel aan zijn borst.

Martinus Nijhoff
Uit DE WANDELAAR 1916