Kerkbode maart 2016

Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan

Nr. 2, maart 2016 Jaargang 59

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

Want de ijver van Uw huis heeft mij verteerd; en de smaadheden dergenen die U smaden zijn op mij gevallen. (Psalm 69:10)

De ijver van Uw huis

Psalm 69 wordt aangeduid als lijdenspsalm. David lijdt aan de broederen. Hij ervaart zichzelf als in een diepe put. Uit de diepte roept hij tot God. “Maar mij aangaande, mijn gebed is tot U, o HEERE!”
Door alle tijden heen is deze psalm uitgelegd met het oog op het lijden van de Messias.

De psalm spreekt dan profetisch over Jezus Christus, onze Heere, Die door de broederen wordt bespot, verworpen en gehaat.

Waarom? Ogenschijnlijk worden allen door hetzelfde gedreven: de ijver voor Gods huis!
Wetgeleerden, Schriftgeleerden, overpriesters…En dan toch: verwerping!
Kennelijk is er sprake van een verschillende motivatie…

Waarom ijveren de wetgeleerden, Schriftgeleerden, overpriesters en vele anderen voor Gods huis? Wat beweegt hen? Wie beweegt hen? –En mij?

Jezus ijver gaat uit van het huis van God. Zijn ijver vindt de oorsprong in de hemel.
De eeuwige, verkiezende liefde van en tot de Vader. Hij verlangt intens om de wil van de Vader te doen en het werk van de Vader te volbrengen. Het gaat Hem om de heerlijkheid van de Vader en de zaligheid van de zondaar!
Hij is vol van de Geest!

Dat roept weerstand op. Zijn ijver vraagt ons naar de oprechtheid van onze motieven. Gaat het ons om God? Om het behoud van onze naaste? Of… gaat het ons louter om eigen eer en zaligheid?
Jezus optreden is ontdekkend. Hij keert de stoelen en tafels van binnen om. Hij breekt onze heilige huisjes af. Dat doet pijn… Dat willen we niet. “Weg met Deze!”

Verworpen wordt Hij in Zijn profetische dienst. Hij, Die de woorden van God spreekt, wordt weggezet als een bastaard die de duivel heeft.
Bespot wordt Hij in Zijn Hogepriesterlijke dienst. Uitgedaagd om van het kruis te komen. Neergezet als een machteloze.

Veracht wordt Hij in Zijn koninklijke dienst. Koningsmantel, rietstaf en doornenkroon zijn het deel van de Zoon. Spot, hoon.

De ijver van Uw huis heeft mij verteerd. Hij vervolgt Zijn weg. Hij is de Weg!
Geen tragiek, maar vervulling. Geen noodlot, maar de weg van God.
De kruisweg. De vloekweg. Dwaasheid die wijsheid blijkt. Vloek die zegen blijkt. En dat voor spotters, zotten en dwazen. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!”
“Het is volbracht!”

Alles verterende ijver. Zonden verterend. Schuld verterend. Vloek verterend.
Wat blijft er dan over? -Gods lof verrijst uit stof en as! De verteerde Christus is de Bron der zaligheid! Mijn Opstanding en mijn Leven!

Mijn God U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan! Gij alleen, en Gij volkomen!
(GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Mevr. Riek v.d. Wind – van Vulpen ontving een ernstig bericht. Onderzoek wees uit dat er inderdaad iets helemaal niet goed zit… Het werd reeds gevreesd. Zij ondergaat inmiddels chemokuren in het St.Antoniusziekenhuis in Utrecht.. Om de veertien dagen. -Op hoop van zegen! “Hoop op God!”
In vertrouwen op God, biddend om Zijn nabijheid, gaan we de toekomst tegemoet.
“En word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op U mijn vast betrouwen staan.”

Mevr. Barneveld – Berkhof werd opgenomen in d’Amandelboom te Bilthoven (Noord – Houdringelaan 82; 3722BT. Afdeling Olijf.)
Het werd helaas moeilijk om thuis te kunnen blijven… De dingen werden bespoedigd door een aanstaande ziekenhuisopname van dhr. Barneveld. Daar wacht hem een operatieve ingreep i.v.m. poliepen in de blaas.
Van elkaar gescheiden worden is ingrijpend. Ook al is het gelukkig geen scheiding door de dood. We hopen van harte dat mevr. Barneveld haar plek mag vinden. En dat dhr. Barneveld baat zal hebben bij de ingreep. Gods zegen toegewenst!

Ook onze andere zieken, tobbenden en rouwdragenden van harte zicht op de Gekruisigde en Opgestane Zaligmaker toegewenst. “Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft!”

  • Jarigen

15 maart: Mw. R. Veen, (71 jaar)
23 maart: Adri Kamps, (51 jaar)

  • Bijbelkring

DV 16 maart hopen we de laatste Bijbelkring van het seizoen te houden. We staan stil bij de biddende Hogepriester; het Hogepriesterlijk gebed. (Joh.17). Iedereen hartelijk welkom. Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer.

  • Voortgang diensten

Inmiddels zijn we meerdere keren op de zondagmiddag samengekomen rondom het Woord.
U komt trouw en hebt daarmee aangegeven dat u graag zou willen doorgaan. De kerkenraad heeft daarom besloten ook voor de komende maanden de diensten in te vullen.
We zijn dankbaar voor de medewerking vanuit De Ark en de Vuursche.
Meerderen van ons vonden inmiddels de weg naar De Ark. Petry en Eline gaven reeds op een gemeenteavond aan dat zij vanaf 1 januari zich bij De Ark zouden voegen. Zo hebben zij ook gedaan. We wensen beiden van harte een goede en gezegende tijd toe. We waarderen het dat zij trouw onze Bijbelkring blijven bezoeken.
Ook anderen gingen inmiddels richting Bilthoven of beluisteren de diensten van De Ark via de kerktelefoon.

Sommigen blijven het moeilijk vinden om een goede weg te vinden voor de morgendienst.
Heel begrijpelijk. Het is allemaal zo vreemd. Je voelt je ontheemd.
We hopen dat u allen onderdakzult vinden. Probeer een invulling te vinden. Het is van het grootste belang om onder de bediening van het Woord te komen. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En dat zoveel te meer als we zien op “het naderen van de Grote Dag!” –Hij komt!

  • Terzijde

*De Oud Ger. Gem. Utrecht heeft gevraagd eenmalig een dienst te mogen beleggen in ons kerkgebouw en wel op DV vrijdag 4 maart. Er zal dan een proponent voorgaan in de dienst.
We hebben besloten dit verzoek te honoreren.

*DV 27 maart (1e Paasdag) zou ds. J. Vroegindeweij voorgaan in de dienst. Zijn gezondheidstoestand is zodanig dat wij naar een ander moesten omzien. Het is geworden proponent J. Mulder uit Nijkerkerveen, studievriend van weleer. We wensen ds. Vroegindeweij van harte sterkte toe.

* Over toekomstig medegebruik van het kerkgebouw door de Hersteld. herv. gem. te Groenekan wordt gesproken en verder  nagedacht. Zoals ons bekend werd gemaakt tijdens de gemeenteavond, zou deze gemeente op korte termijn ruimte nodig hebben. Achteraf blijkt er toch geen sprake van acute nood. We willen proberen elkaar te helpen, gedachtig het Woord dat ons oproept elkaar in liefde te dienen.

Van de kerkenraad

  • Verantwoording van de collecten

De collecten brachten in de maand januari op:

Diconie € 107,22
Kerkvoogdij € 413,62

Hartelijk dank!

Rondom mijn 70ste verjaardag mocht ik uit de gemeente diverse blijken van meeleven ontvangen. In alle eerlijkheid moet ik erkennen, dat deze hartelijkheid mij en mijn vrouw goed heeft gedaan. Ik wil u dan ook langs deze weg hartelijk danken voor uw hartelijkheid! Als je 70 wordt, is dat een getal dat ons eraan herinnert, dat we de leeftijd van de sterken inmiddels bereikt hebben. We hopen en bidden, dat de Heere ook voor de nabije toekomst onze gezondheid nog wat zal sparen.
Ds. M. Baan

Weeksluiting Dijckstate

De weeksluiting in Dijckstate in maart 2016 wordt voorgegaan door Ds. M. van der Zwan op vrijdag de 18e. Het begint om half acht en daarna is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.

De soldaat die Jezus kruisigde

Wij sloegen hem aan ’t kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen ‘k den hamer hief –
Maar hij zei zacht mijn naam en: ‘Heb mij lief -‘
En ’t groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief – en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in ’t hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch – zijn naam, zijn monogram –
In ied’ren muur, in ied’ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

En antwoord als de menschen mij wat vragen:
‘Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.’

Martinus Nijhoff