Kerkbode juni 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 6, juni 2015 Jaargang 58

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Keert u tot Mijn bestraffing; ziet, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloedig uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekend maken. (Spr.1:23)

De Geest der Wijsheid

Pinksteren ligt alweer achter ons. Het appèl van het pinksterevangelie klinkt na en blijft staan.
Keert u tot Mijn bestraffing. Laat je tuchtigen. Laat je trekken met de koorden van Gods liefde.
Keer je niet af. Keer weer tot de Heere. Laat je leiden door de Geest.
Een oproep die vandaag tot ons komt vanuit ongedachte hoek: het boek Spreuken.
Nee, Spreuken is niet maar een boek vol spitsvondige gedachten. Een boek met levensernst. Wijze raad, die je soms zelfs een glimlach bezorgt. Spreuken is bovenal evangeliewoord! Woord van God. Woord van leven.
Ook Spreuken getuigt van Christus en Zijn Geest.

De opperste Wijsheid roept overluid!
Tot wie? Slechten, onverstandigen, spotters, zotten en dwazen. Stervelingen, die vanuit zichzelf de wijsheid niet kennen. Die zich zo makkelijk laten misleiden en verleiden.
Wellicht voelt u zich nu niet aangesproken…
Een uitlegger zegt echter: Spreuken bedoelt ook u! Spreuken trekt de kring breed. Spreuken omvat de hele gevallen aarde.
Ook wij behoren er helemaal bij! Maar we laten ons uiteraard niet zomaar onverstandig, zot of dwaas noemen. Nee, daar is de Geest voor nodig. Ontdekking…

Keert u tot Mijn bestraffing. Vermaning. Terechtwijzing. Tucht. Trekkende liefde!
’t Gaat om de gemeenschap met God. De vreze des HEEREN. De HEERE kennen, liefhebben en dienen. En dus ook je naaste… En dat met je hele hart.
Keert u. Spreuken staat in de traditie van de wet en de profeten. Spreuken spreekt geen andere taal dan Mozes, Jesaja of Jeremia.Keer je om. Keer je tot God, de levende God.

Een appèl, een belofte. Ik zal Mijn Geest u overvloedig uitstorten. Mijn Geest. De Geest van de Wijsheid in mijn dwaasheid. De Geest van de Waarheid in mijn leugen. De Geest van Christus.
Overvloedig. God is geen karig God. Maar alles op Zijn tijd en Zijn wijze. De Geest wordt eerst verworven door de Zaligmaker. In Zijn gerechtigheid en volkomen genoegdoening voor de zonden. De verworven Geest wordt uitgestort.

Uitstorten. Met goddelijke haast en onnavolgbaar. God geeft Zich volledig. God houdt niets achter. -Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig!
God schenkt Alles. En Alles heeft bij God een naam: Christus Jezus.

Ik zal Mijn woorden u bekend maken. Deze woorden doen onmiddellijk denken aan de afscheidsrede van de Heiland in Joh.14,15 en 16; zo kort voor Zijn kruislijden en sterven.
Hij belooft Zijn discipelen de andere Trooster, de Heilige Geest. En Hij belooft dat Die Zijn woorden indachtig zal maken en hen in alle waarheid zal leiden. De Geest zal getuigen en overtuigen, leren en leiden. De Geest zal het uit Christus nemen en verkondigen!

Zijn de woorden van de opperste Wijsheid ons reeds bekend gemaakt?
Hoe overluid is het evangeliewoord ook ons verkondigd. Wie niet hoort heeft geen heil te verwachten. Integendeel. Maar wie hoort zal zeker wonen! Wonen bij God. Voor eeuwig gerust van de vreze des kwaads. Voor eeuwig vervuld met de liefde van God! (GAvG)

Uit de gemeente

Onze zieken

Gelukkig hoeven we geen ernstig zieken te vermelden. In sommige kerkbaden lees je een hele lijst…
Er zijn zeker ook onder ons wel zorgen en tobberijen. Ook de kleine (en grotere) ongemakken van de oude dag…
Verdriet ook over lege plaatsen… We denken aan de fam.Barneveld-Berkhof (Versteeglaan).
Enkele weken geleden overleed de oudste zus van dhr.Barneveld. Zus Annie mocht lang op de wereld zijn, zij werd 94 jaar oud. En toch…
Je kunt elkaar zo moeilijk missen… We denken ook aan mevr.Voskuil, fam. Heldoorn en Adri Kamps, die allen onlangs te

maken kregen met verlies van een geliefde in hun familiekring. Alles is nog zo vers.De God des levens zij u allen vertroostend nabij! (GAvG)

Onze jarigen

In de komende periode hopen D.V. jarig te zijn:

  • 20 juni: Bert Nokkert, (48 jr.)
  • 21 juni: dhr. G. Barneveld, (90 jr.)

Vakantie

De vakantietijd breekt weer aan. Ook hier geldt alles Deo volente. De week van 12 juli (week 29) ben ik niet aanwezig. (Zondag de 19e hoop ik wel te preken.) Ds.Baan wil waarnemen. Dank daarvoor. Schroom niet hem in geval van grote zorg of nood te bellen! (Tel.nr. staat op de achterzijde van elk kerkblad.)
Voor het overige hoop ik in de zomervakantie op een laag pitje te functioneren. De achterliggende maanden was er veel dat aandacht vroeg. Het woord van de Zaligmaker -En rust een weinig- verdient het gehoord te worden. In principe doe ik in augustus alleen het dringend nodige. De laatste twee weken van augustus (wk.34 en 35) geldt opnieuw: waarneming door ds.Baan. Zondag 30 aug. hoop ik dan in de morgendienst weer voor te gaan.
Allen een goede vakantietijd toegewenst. (GAvG)

Van de kerkenraad

Gemeenteavond

Op de gemeenteavond van 11 mei hebben we als kerkenraad onze zorg uitgesproken over het voortbestaan van onze gemeente. Eén van de ernstigste problemen daarbij was de omvang van de kerkenraad. Ondanks aanvulling vanuit de classis telde de kerkenraad op dat moment minder dan de helft van het minimum aantal leden. Dat houdt in, dat de kerkenraad over elk te nemen besluit twee keer apart moet gaan vergaderen.
Op de gemeenteavond kwam spontaan uit de gemeente een voorstel om de kerkenraad met een aantal leden uit te breiden. Inmiddels hebben we als kerkenraad op de vergadering van 2 juni jl. ons beraden op de ontstane situatie. Om persoonlijke redenen gaf diaken v.d. Horst te kennen tòch af te treden als diaken. Wij betreuren maar respecteren zijn besluit en willen hem allereerst bijzonder dank zeggen voor het vele werk dat hij en niet te vergeten zijn vrouw voor onze gemeente hebben gedaan en nog steeds (blijven) doen!
Tegelijk hebben we daarmee enkele problemen. Ten eerste zullen we bij de classis het verzoek indienen of door de kerkenraad één of meer collectanten benoemd mogen worden, die tijdens de kerkdiensten de diaken mogen vervangen. Vervolgens ligt het probleem weer op tafel, dat de kerkenraad in de huidige samenstelling geen rechtsgeldige besluiten meer kan nemen. Daarom zullen we de classis vragen om 1 of 2 extra gedelegeerde kerkenraadsleden, zodat we zo snel mogelijk weer besluiten kunnen nemen. Dat wil niet zeggen, dat u als gemeente buitengesloten wordt. We zouden de kerkenraad graag aangevuld zien met nieuwe ambtsdragers uit eigen gelederen. Daarom hierbij onze oproep aan u als gemeente om namen in te dienen van hen die naar uw mening voor verkiezing in het ambt van ouderling of diaken in aanmerking komen. U kunt die namen schriftelijk en ondertekend indienen op het postadres van het scribaat: Groenekanseweg 66, 3737 AH Groenekan en wel vóór D.V. zaterdag 27 juni.

We hopen na de vakantie niet alleen een uitbreiding van de kerkenraad te kunnen melden, maar samen met u op een gemeenteavond de situatie opnieuw te bespreken.
Tenslotte. Na ernstig beraad heeft de kerkenraad besloten verkennende gesprekken te gaan voeren met de herv. wijkgemeente De Ark (Bilthoven) met het oog op toekomstige samenwerking. Juist op deze wijze wordt gepoogd het kerkelijke leven van onze gemeente zo lang mogelijk gaande te houden.
Voor dit moment: weest allen Gode bevolen!
Ds. M. Baan (consulent)

Nieuwe koster

Een nieuw gezicht in onze kerk: Douwe Tijsma. Douwe, met z’n mooie Friese naam, is bereid gevonden de kosterstaken over te nemen van Albert en Ina. Als kerkenraad zijn we erg blij met zijn hulp.
Douwe woont in Maartensdijk en vindt het geen bezwaar om zich voor onze gemeente in te zetten. Zo kennen we hem: waar nood is, springt hij graag en trouw bij.
We heten Douwe heel hartelijk welkom en wensen hem een goede en gezegende tijd in ons midden.
Albert en Ina hebben aangegeven het kosteren tijdens rouw- en trouwdiensten ook in de toekomst te willen blijven doen. Ook dragen zij zorg voor het regelen van zaken rondom de begrafenis voor zover dat het gebruik van de begraafplaats betreft. We zijn hier dankbaar voor. (GAvG)

Van de kerkvoogdij

Solidariteitskas

Wij willen u attent maken op de Actie Solidariteitskas 2015, die in alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gehouden.
Bij dit nummer van “Kerknieuws” ontvangt u als gemeentelid van het College van kerkrentmeesters een envelop inhoudende een brief met een korte toelichting in combinatie met een acceptgiro met een standaardbedrag van € 10,-.
Als gemeente zijn wij verplicht om voor ieder belijdend lid € 5,- af te dragen aan de landelijke Solidariteitskas. Wanneer wij door
deze actie meer inkomsten krijgen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan de eigen gemeente.
Met de gezamenlijke bijdragen is het mogelijk dat de landelijke kas ondersteuning kan geven aan plaatselijke gemeenten en de kosten van gemeente overstijgend pastoraat – zoals pastoraat in nieuwbouwwijken en pastoraat voor studenten, doven, gevangenen en binnenschippers – kan vergoeden.
Het college van kerkrentmeesters rekent op uw solidariteit !

Namens het college van kerkrentmeesters
van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan

J.J. Burghout, voorzitter
B. van der Wilt, secretaris

Kinderclub

Op woensdag 17 juni hopen we, voor de laatste keer in dit seizoen, bij elkaar te komen. Dus niet op woensdag de 24e!
Van 2 tot 3 zijn kinderen in de basisschoolleeftijd hartelijk welkom!

Koffie drinken

D.V. zondag 5 juli drinken we na de morgendienst koffie in de consistorie-kamer met ds Vroegindeweij.

Weeksluiting Dijckstate

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Westbroek e.o. organiseert op vrijdag 19 juni 2015 in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk een weeksluiting.
Ds. R.W. de Koeijer uit Bilthoven zal de bijeenkomst leiden. Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen, daarover wordt een korte meditatie gehouden en er wordt gezongen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
Voor eventueel vervoer kunt u bellen 0346-213592.
Aanvang 19.30 uur(zaal open 19.15 uur), einde rond 21.00 uur.

Kopij

Graag kopij voor de maanden juli en augustus inleveren vóór D.V. woensdag 1 juli.

Een kleine wolk
Verhaal geschreven door mevr. Nellie Teekens-Krijgsman

De brousse is eindeloos dor, kaal en heet.
Hier en daar staan wat bomen.
Soms is er het geritsel van een slang. Parelhoenders rennen door het droge gras.
De zon brandt op het land.
Aan de rand van de brousse, vlakbij de weg naar de stad, liggen de dorpen.
Daar loopt een kleine jongen. Helemaal alleen gaat hij het dorp uit, de brousse in. Als de jongen een poosje heeft gelopen, gaat

hij onder een grote boom op een steen zitten.
Met zijn handen boven zijn ogen tuurt hij omhoog naar de hemel.
De lucht is strakblauw en de zon is warm.
En tòch… en tòch zal het gebeuren, denkt Nebbi.
Zelfs vader en moeder geloofden hem niet.
Vader was zelfs kwaad.
Maar hij, Nebbi, gelooft het vast!
De juffrouw op de zondagsschool heeft het verteld.

Er zijn grote zorgen in het land.
Het is regentijd, maar het regent niet.
Ja, in het begin zijn er een paar buitjes geweest.
Alle mensen zijn toen gaan zaaien.
Maar na een paar dagen hield het op met regenen, de zon kwam en nu is alles kurkdroog.
Het zaad komt niet op en als het niet snel gaat regenen, zal er dit jaar hongersnood zijn.
Als het wel gaat regenen kan er nog een keer worden gezaaid.
De mensen hebben de heks om raad gevraagd.
Alle amuletten zijn opgehangen zoals de heks het wilde.
De schelpjes zijn in kringen op de grond gelegd.
De heks heeft met zijn regenstok gezwaaid boven het land, maar het heeft niet geholpen.

Op een dag kwam Nebbi met zijn verhaal.
Nebbi gaat weleens naar de zondagsschool, er komen maar een paar kinderen.
De juffrouw komt uit een ander dorp. Ze kan niet eens iedere week komen.
Maar ze kan zo prachtig vertellen.
Op een keer vertelde ze een verhaal uit haar dikke Boek. Het was een verhaal over een grote droogte. Er waren een oude man en een jongen… wordt vervolgd