Kerkbode juli / augustus 2018

Hervormde gemeente BlauwkapelGroenekan       Pen tekening Kerkgebouw

Nr. 6, juli / augustus 2018,Jaargang 61

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

 Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

Bekering en vergeving der zonden.

En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.
Luk 24 : 47b

In deze tekst lezen we heel duidelijk wat er volgens de Heere Jezus Christus gepreekt moet worden: bekering en vergeving der zonden! Dus niet wat wij leuk vinden, of interessant vinden, of actueel vinden. Nee, de Heere heeft de inhoud van de prediking Zelf vastgesteld: bekering en vergeving der zonden!
Dus de noodzaak van de bekering mag nooit achterwege blijven in een preek.
Wat is bekering? Het is een verandering, waar het diepst van je innerlijk bij betrokken is. Het is een omkering van de nacht in de dag. Van de dood in het leven. In de bekering keert de Geest des Heeren je wil om. Hij vervangt je smaak. Hij verandert je verlangen. Hij draait je daden en je hele denken om. Kortom: Gods Geest bekeert de mens totaal!
Maakt deze prediking, dat God een mens bekeert, die mens dan niet lijdelijk? Nee, want deze bekering moet gepreekt worden! Dat wil zeggen: de Heere zoekt de goddeloze op! Hij roept hem weg uit de duisternis tot het licht!
En waarom bekeert Christus zondaren? Omdat de Zaligmaker in de bekering vergeving der zonden schenkt. Echte bekering doet je uitzien naar het offer van de Heere Jezus Christus. Echte bekering leert je, dat er alleen vergeving van alle zonden is in het bloed van het Lam!
Wat moeten predikanten dus altijd preken? Dat de Heere een verloren zondaar volkomen vergeving schenkt! Dat moet verkondigd worden aan iedereen. Beginnende van Jeruzalem. En dan tot aan de einden der aarde!
Zal dat ook resultaat opleveren? Nou, uit alle tong en taal en natie en geslacht zullen Gods kinderen tevoorschijn komen. En gaat die bekering dan vanzelf? Nee! Maar hoe luidt het bevel van Christus aan de discipelen precies? Dat er in Zijn Naam gepredikt moet worden bekering en vergeving der zonden.
Wat willen die woorden “in Zijn Naam” zeggen? Dat de oproep tot bekering en geloof maar niet wat in de lucht hangt. Nee, Christus zal daar Zelf voor zorg dragen! Bekering en vergeving worden in Zijn Naam geschonken!
Ik hoef u dus nergens van te overtuigen! De Heere overtuigt u! Hij zegt: mensen, wie u nou ook bent, waar u ook mee zit, hoe u ook denkt, wat u ook kunt, wat u ook nog niet ontdekt hebt: wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen!
Weet u wat dat inhoudt?
Als u tot Hem komt, dan kàn Christus u niet weigeren!
Zeg het daarom met alle vrijmoedigheid: Heere, en ik zal U niet laten gaan tenzij Gij mij zegent!

Ds. M. Baan
Veenendaal

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We denken aan allen die te maken hebben met ziekte en zorg. In het bijzonder wel Jan Heldoorn (Bilthoven), die nog steeds wacht op een oproep. Wachten duurt lang…
Zondag 24 juli werd Jan met spoed opgenomen in het UMC, niet voor de lang verwachte ingreep, maar in verband met zijn plotseling sterk verslechterende conditie.
We wensen Jan en zijn gezin van harte Gods nabijheid toe.

Ook onze rouwdragenden van harte Gods bijstand toegewenst! Adri Kamps meldde ons op 26 juni jl. het overlijden van haar moeder in zorgcentrum De Wijngaard in Bosch en Duin. Hoewel moeder een zeer hoge leeftijd mocht ontvangen, blijft haar wegvallen aangrijpend.
We wensen Adri van harte sterkte toe.

  • Jarigen

1 september: Mw. J.A. van Zoeren-Kazius, Zeist

  • Prediking

In de komende tijd wordt er geen bijstand meer verleend in de erediensten door de herv. wijkgemeente De Ark. We willen alle ambtsdragers die ons in de achterliggende tijd hebben geholpen heel hartelijk dank zeggen!

Dhr. Manus Osnabrugge (die in het verleden ambtsdrager was) hoopt de dienstdoende predikant naar de kansel te begeleiden, tenzij er bijstand van elders is.
Na de zomermaanden zal wellicht ook een ander die taak kunnen en willen waarnemen.
We zijn dankbaar dat de diensten nog altijd mogen doorgaan! -Dank God!

  • Vakantie

Zondag 5 aug. DV hoop ik nog in de dienst voor te gaan. Daarna ligt voor mij het bezoekwerk en de prediking in de maand augustus stil. De laatste week van augustus hoop ik wel een preek voor te bereiden voor zondag 2 september.)

Voor pastorale zorg kunt u in die tijd met vrijmoedigheid een beroep doen op ds. M. Baan, onze consulent. Zijn telefoonnummer is 0318-302069. We zijn dankbaar voor de toegezegde hulp!

Allen een goede vakantietijd toegewenst! (GAvG)

AVG

Sinds kort hebben wij ook als kerkelijk gemeente te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Het komt er op neer dat u altijd mag weten welke gegevens er over u staan in de administratie van de kerkelijke gemeente.
Vervolgens: dat u zich er van mag laten verzekeren dat die gegevens goed (dat is naar de
wet )worden beheerd.
Tenslotte: dat “het kerkelijke kader” (predikant/pastoraal werker/ kerkenraad) uw gegevens alleen met uw toestemming kan en mag gebruiken.

Om het concreet te maken: We vragen u het bij ons aan te geven als u niet wilt dat uw naam in het kerkblad wordt vermeld in het kader van ziekte, zorg, verdriet, verjaardag, jubileum etc. (GAvG)

Vergeet niet het door te geven, als u geen abonnee bent, maar het kerkblad wel wilt blijven ontvangen. 

Woord en Daad Fietsdag

Fietstocht-Diner-Concert voor het goede doel

Woord en Daad Soest e.o. organiseert op woensdag 18 juli a.s. een fietstocht, een openluchtdiner en een samenzangavond voor het goede doel. De route voert door een afwisselend landschap ten zuiden van Bilthoven. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het project Sterk voor werk in Ethiopië.  Dit programma pakt de migratieproblematiek in het zuiden van Ethiopië aan en zet in op de ontwikkeling van vakonderwijs en werkgelegenheid voor jonge mensen in Ethiopië.

Fietstocht
De fietstocht is ongeveer 45 km lang. Een mooie route door bossen en dorpen, met diverse stops (voor koffie/thee of een versnapering) en mogelijkheden voor een lunch en van bezichtiging. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart worden bij fam. Van Wiggen op het terrein van Houthandel J. van der Krol, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. Tussen 16.00 en 17.00 uur zult u daar ook weer ‘finishen’. U kunt vanaf 9.30 uur inschrijven.

Diner
Na afloop van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een drie-gangen diner geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen.

Concert
’s Avonds is er in de Stulpkerk van Lage Vuursche een muzikale afsluiting van de dag, waarin samenzang en instrumentale intermezzo’s op het programma staan. Gert van Ginkel uit Maartensdijk begeleidt de samenzang op het orgel. De kerk is open om 19.00 uur, de muzikale afsluiting begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte.

Kosten
De kosten van de fietsdag (excl. lunch en diner) bedragen € 8,50 voor een volwassene en € 5,00 voor een kind t/m 12 jaar. De prijs van de lunch bedraagt € 7,50 p.p. en van het diner € 19,50 p.p. De huurprijs van een fiets is € 8, 50 en van een E-bike € 19,50. Fietsen reserveren kan tot uiterlijk maandagavond 16 juli 21.00 uur.
U betaalt contant bij inschrijving.

Aanmelden
Wilt u alleen meefietsen, dan is aanmelden niet noodzakelijk. Voor de huur van de fiets, de lunch en het diner dient u zich van te voren wel aan te melden. Dit kan op onze website www.woordendaadsoest.nl of telefonisch bij Marieke van Wiggen, 06-652589191.  Als u zich aanmeldt via de website, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan vernemen we dat graag van u via wendsoest@gmail.com

Info
Verdere informatie over de fietsdag en het te steunen project, vindt u op  website www.woordendaadsoest.nl