Kerkbode januari 2015, gelijk aan december 2014

Van de Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 12, DECEMBER 2014 Jaargang 57
Nr. 1, JANUARI 2015 Jaargang 58

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Alle goede gave en alle volmaakte gifte is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is, of schaduw van omkering. (Jac.1:17)

Geen verandering

Wat is er veel veranderd in de laatste 50 jaar. In 10 jaar. In 1 jaar!
-In2014.
In onze wereld. In de kerk midden in die wereld. En misschien ook in onze gedachten. Over het leven. De oorsprong en het doel er van.
De zin van ons bestaan. God…
De tijd geeft veel te denken.

Ik denk aan de dominee die onlangs met een zekere triomfantelijkheid zijn nieuwe inzicht naar voren bracht, voor een gezelschap van zeer betrokken kerkleden, ambtsdragers en kerkelijk werkers “op bijscholing”: Er is geen persoonlijke God.
Geen God Die Zich persoonlijk met mij bemoeit. Ik ben veranderd van gedachten. -Zo oreerde hij.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar je schrikt toch niet weinig van zo’n getuigenis.
Het meest echter schrok ik van het applaus dat volgde op zijn betoog. Onvoorstelbaar. Er rest slechts één conclusie: er is kennelijk veel veranderd in de kerk. En niet ten goede.

De Onveranderlijke blijkt dus helemaal niet te bestaan, als ik het moet geloven. De verhalen over Hem zijn op z’n best veredelde sprookjes. En nu, bij het uitgaan van 2014 en het ingaan van 2015 hebben we het door: we hebben onszelf en elkaar voor de gek gehouden. Het wordt tijd voor verandering!
Tijd om de bakens te verzetten.

Ik denk aan een Woord uit de Schrift: God zal lachen! De Onveranderlijke, de Eeuwige, de Alwijze. Hoe zal Hij denken over een theologische aardverschuiving; een oprisping van een kleine voorbijganger slechts; een uit de lucht gegrepen oratie van één die aan de Wijsheid Gods geen boodschap meer heeft?
Jesaja 55 spreekt boekdelen: Mijn gedachten zijn niet uw gedachten; al het Mijne is hoger dan het uwe.

God, de Vader der lichten, is niet veranderd. Zal ook niet veranderen. Vader van de zon, maan en sterren; kandelaren van de belofte. Zolang de zon en maan er zullen zijn gaat Hij voort Zijn Naam te planten van kind tot kind! God van de geslachten. Nog altijd!
God, Die zondaren uitleidt tot buiten de legerplaats: Tel de sterren in de nacht!
Vader van het Licht der wereld. Vader van de Zon der gerechtigheid onder Wiens uitgebreide vleugelen een arme zondaar schuilt; in Wiens doorboorde handen hij rust vindt voor zijn ziel.
Vader der lichten. Die kinderen van de duisternis maakt tot kinderen van het Licht.
Zoals Paulus zegt in Zijn brief aan Efeze: Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Ef.5:8)

Hij schenkt Zijn heilzame en volmaakte gift, Christus Jezus, de Messias. Licht in de duisternis. Hij doet mijn duisternis wijken, mijn lamp lichten. Hij verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Door Zijn Geest. Hij is mijn Licht en mijn Heil.
God’s goede Gave, van boven afdalende! De Opgang uit de hoge. De Zon der gerechtigheid. Meer dan wachters wachten op de morgen verlangt mijn ziel naar Hem!
Advent. Kerst. Een nieuwe toekomst. Christusfeest!

Kom Heere Jezus, ja kom haastig! Uw komst alleen is het, die mijn heil volmaakt!
(GAvG)

Uit de gemeente

Onze zieken

Mevr.Riek van de Wind (Houten) gebruikt trouw haar medicijnen en ondervindt vooralsnog geen ernstige bijwerkingen. Daar zijn we dankbaar voor. Dat zij de weg mag vervolgen in vertrouwen op de HEERE!

Ria van Vulpen (Houten) maakte opnieuw een ernstig feit mee. Het kindje van dochter Adri werd levenloos geboren. Temidden van alle verdriet was er en is er de dank aan God, Die kennelijk Zijn nabijheid toonde. De HEERE gedenke in het bijzonder Adri en haar man.

Van harte wensen we allen die tobben met de gezondheid en met kwalen van de oude dag God’s onmisbare zegen toe. In de HEERE is kracht!
We denken aan dhr.Voskuil, mevr.v.d.Water, mevr.Barneveld, mevr.van Zoeren… En het lijstje is niet compleet…
(GAvG)

Onze Jarigen

In de komende periode hopen DV jarig te zijn:

  • 21 december: Mw. J.P. Bouwman-Vink (93 jaar)
  • 22 december: Mw. M. Blauwendraat – van Ginkel (82 jaar)
  • 7 februari: Mw. W. Voskuil-Meerveld (84 jaar)

We wensen u een goede verjaardag en bovenal Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Namens de kerkenraad

Rondom de eredienst

Zoals u allen inmiddels wel weet, heeft ouderling G.B. van Hell zijn ambt als ouderling voortijdig neergelegd. Hij voelde zich daartoe genoopt door spanningen rondom het ambt.
Dat is geen geheim. Het is verdrietig dat de dingen zo gelopen zijn.
Graag bedanken we Bert voor al hetgeen hij in de achterliggende tijd voor onze gemeente heeft gedaan. We weten: ook zijn werk was niet volmaakt, evenmin als ons werk. Ook zijn werk kende fouten en gebreken. Maar zijn intentie was de gemeente van de Heere trouw te dienen. Jarenlang heeft hij zijn krachten kunnen, willen en mogen geven. In pastoraat en scribaat. Vele dominees hoorden zijn stem als hij met hen preekbeurten afsprak. Dat is nu voorbij… De Heere geve dat zijn arbeid vrucht mag dragen.
We wensen onze oud-ouderling en zijn vrouw van harte God’s nabijheid toe op hun weg door het leven en in het bijzonder in het kerkelijke veld.

Kan er nu een nieuwe ambtsdrager komen, uit het midden van onze gemeente?
De kerkenraad heeft zich met deze vraag beziggehouden, gepeild en gepoogd, maar…
Alles afwegende en overwegende blijkt het vooralsnog niet goed mogelijk.

Ondertussen zien we ons dus door het vertrek van oud. van Hell gesteld voor een groot probleem, in het bijzonder rondom de ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst. De omringende hervormde (wijk)gemeenten De Ark (Zuiderkapel Bilthoven), Westbroek en De Vuursche hebben zich bereid verklaard ons bij te staan. Ook ouderling Burghout wil ons helpen.
We zijn gekomen tot de volgende afspraak (globaal): de eerste en derde zondag van de maand ambtelijke vertegenwoordiging door Westbroek; de tweede en vierde zondag ambtelijke vertegenwoordiging door De Ark. De vijfde zondag ouderling Burghout. En incidenteel De Vuursche.
We zijn de drie genoemde gemeenten en oud.Burghout zeer erkentelijk voor hun hulp!

Ook willen wij gemeenteadviseur ds.S.de Kam hartelijk bedanken voor zijn constructieve meedenken, nu en (de bereidheid daartoe) in de toekomst.

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u, lid van onze gemeente, hartelijk en dringend uit om de gemeenteavond te bezoeken op DV donderdag 15 januari 2015, 20.00 uur in De Ontmoeting, achter ons kerkgebouw.
Op deze avond zal uitleg worden gegeven over de situatie waarin onze gemeente verkeert en het perspectief voor de toekomst. U krijgt volop de ruimte voor uw eigen inbreng.
De exacte agenda voor deze avond ontvangt of verneemt u ter plekke.
De leiding van deze gemeenteavond berust bij onze consulent
ds. M. Baan.
Ook gemeenteadviseur ds. S. de Kam hoopt aanwezig te zijn.
(GAvG)

40 jarig ambtsjubileum

Op Deo volente 25 januari 2015 zal het 40 jaar geleden zijn dat ik aan de hervormde gemeente van Blauwkapel – Groenekan verbonden werd als dienaar van het Woord. Als bevestiger trad wijlen mijn schoonvader ds. G.H. van Kooten uit Delft op. Tien dagen eerder waren mijn vrouw en ik door hem in het huwelijk bevestigd, waarna we de pastorie in Groenekan hadden betrokken. Tot mei 1979 stond ik in mijn eerste gemeente en vertrok toen naar Veenendaal, waar ik de gemeente diende tot 1994. Tot op heden wonen mijn vrouw en ik daar nog altijd, terwijl ik als predikant in bijzondere dienst en hoogleraar mij mag bezig houden met theologisch onderwijs aan de Christelijke Hogeschool Ede, de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen) en de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven).
Op 1 februari 2015 hoop ik in de morgendienst in Groenekan voor te gaan. Deze dienst zal in het teken staan van gedenken en danken.

Een bijzonderheid is dat het een gezamenlijke dienst zal zijn met de hervormde gemeente ‘de Ark’ uit Bilthoven, waar verscheidene vroegere gemeenteleden uit mijn Groenekanse tijd gekerkt hebben of nog altijd kerken.
Ik ben dankbaar dat beide kerkenraden bereid zijn om voor deze gezamenlijke dienst verantwoordelijkheid te dragen.
Na afloop van de dienst zal er gelegenheid zijn om in het gebouw ‘de Ontmoeting’ een kopje koffie of thee te drinken.
Ds. J. Hoek

Van de Kerkvoogdij

Kerkbalans 2015

Wij willen u attent maken op de actie Kerkbalans 2015, die in alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gehouden in de periode 18 januari t/m 31 januari 2015 onder het motto “ Mijn kerk in balans “.

Ook in 2015 zullen wij in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan deze jaarlijkse landelijke actie houden, ook wel genoemd “actie Vrijwillige Bijdrage”.

Het gaat hier om de kosten van het pastoraat, de kosten van de kerkelijke gebouwen alsmede de overige kosten die aan het gemeentelijk leven in de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan zijn verbonden.

Bij dit nummer van “Kerknieuws” ontvangt u indien van toepassing van het college van kerkrentmeesters een envelop inhoudende een acceptgirokaart en een algemene landelijke folder. Uw kerkrentmeesters gaan ervan uit dat u zich verantwoordelijk voelt voor uw financiële “verplichtingen” ten aanzien van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat de kerk haar unieke en onmisbare functie nog kan blijven vervullen. Van ons worden geen “tienden” gevraagd zoals dat ten tijde van het oude testament een wet was. Maar wij mogen wel naar vermogen van de ons gegeven overvloed afstaan voor de dienst van de Heere. Geven voor de kerk geeft voldoening, toch?
U investeert immers in iets dat van blijvende waarde is, een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan.

De vraag is hoe we de hoogte van onze bijdrage zullen bepalen.
U kunt daarbij bijvoorbeeld de vergelijking eens trekken met bedragen die u uitgeeft voor vakanties en genotsmiddelen. Wij vragen u om serieus na te denken over wat de kerk u waard is. En daarvoor te geven, met uw hart én met uw verstand!
Als richtlijn vragen wij uw bijdrage van vorig jaar met ongeveer 5% te verhogen. Overigens: elk bedrag is uiteraard zeer welkom maar overweeg of u in ieder geval € 50,- wilt of kunt betalen.

Ook op personen die in het verleden gegeven hebben maar de laatste jaren dat niet meer doen, wordt een beroep gedaan om hun steentje weer bij te dragen.

Ook u kunt op deze wijze mede zorg dragen voor het in stand houden van het kerkgebouw aan de Groenekanseweg dat toch een karakteristiek monument en een silhouet is voor het dorp Groenekan. Wat zou het mooi zijn als de opbrengst hoger wordt dan bij de vorige actie!

Het college van kerkrentmeesters rekent erop dat u – indien mogelijk – in ruime mate zult bijdragen!
Laten we ons daarbij wel leiden door het onderwijs dat Jezus gaf bij de schatkist van de tempel. Een arme weduwe gaf in de ogen van mensen erg weinig. Jezus zei dat zij ontzettend veel gaf, zie Markus 12:41-44.

Aangezien uw gemeente een ANBI-status heeft komt uw bijdrage aan kerkbalans onder voorwaarden in aanmerking voor aftrek van uw belastbaar inkomen.

Namens het college van kerkrentmeesters
J.J. Burghout, voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Terugblik en vooruitblik

Een bewogen jaar ligt nu bijna achter ons.
Al het werk in onze gemeente mocht nog voortgang hebben. We mogen de HEERE daarvoor oprecht danken. Ook onze consulent ds.M.Baan en de gedelegeerde ambtsdragers Burghout, Van der Wilt en Stam hartelijk dank voor hun inzet voor onze gemeente.

Bij het voortgaan van de dingen, denken we in het bijzonder aan de bediening van het Woord. Alle zondagen. Zoveel keren!
Jesaja’s vraag is nog actueel: Wie heeft onze prediking geloofd?…

Enkele keren werden wij geroepen om samen te komen omdat er iemand was overleden, met wie pastorale banden werden onderhouden. Ons ontvielen:
-29 jan. mevr.Ali Hartman-Pul, 90 jaar
-17 mei mevr.Marretje Melissen-Schouten, 88 jaar
-1 juli dhr.Willem van Vulpen, 76 jaar

Drie roepstemmen.We hebben hier geen blijvende stad. Zoek de HEERE en leef!
We wensen de rouwdragende families nogmaals God’s vertroostende nabijheid toe.

Verwonderd dat de HEERE ons tot hiertoe spaarde, mogen wij het jaar gaan besluiten.
Samen met Petry en Eline van Erkelens, die zich bij ons voegden. Verheugd met hen, dat zij dit jaar mochten trouwen. Zoals eerder Bart en Petra Bieshaar.
Dankbaar voor wat Hij gaf en geeft, besluiten wij het jaar.
Onze zorgen voor de toekomst werpend op Hem. Nu dan o HEERE, wat is het dat wij verwachten? Onze hoop staat op U!

Zeker, er zijn grote zorgen rondom het ambt en rondom de financiën.
In alle eerlijkheid moeten we elkaar zeggen dat het goed denkbaar is dat 2015 het laatste jaar zal zijn van het functioneren van de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan als zelfstandige gemeente. Duidelijker gezegd: dat het goed denkbaar is dat de kerkdeuren op 31 december 2015 sluiten… Geen Woordbediening meer op de ons zo vertrouwde plek. Je moet er niet aan denken.
Toch denk je er aan. Ik zeg dit met veel pijn! En met u hoop ik vurig dat de Onveranderlijke nog verandering wil geven. Geen ding is onmogelijk bij God!

Het is goed om hier met dankbaarheid op te merken dat onze kleine gemeente zeer trouw was en is in de opkomst onder de Woordbediening! Al gaat het maar net, -we proberen er te zijn!
Ook in uw gaven -ik denk aan de dankdag- blijkt uw hartelijke betrokkenheid.
U geeft daarmee aan hoe graag u wilt dat de dingen voortgaan! Een duidelijk signaal in de richting van de classis.

Wat de toekomst brengen moge, ons geleide ’s HEEREN hand!

Bijbelkring

U wordt van harte uitgenodigd voor de Bijbelkring. We vervolgen onze reis met Abraham.
DV de volgende data:
*10 dec. Abram’s offer, Gen.15:7-21
* 7 jan. Hagar en Ismaël, Gen.16
*28 jan. Verandering van naam; en besnijdenis, Gen.17
Aanvang 20.00uur in de consistoriekamer.

Catechese

Met dankbaarheid zien we terug op de catechese in de achterliggende maanden.
Het is goed om elkaar te ontmoeten en rondom het Woord horende te spreken.
In de weken rond Kerst en oud en nieuw is er geen catechese. Het betreft de volgende donderdagen:18 dec., 15 dec., 1 jan.
Graag ontmoeten we jullie weer op DV donderdag 8 jan. 2015.

Wens

Mede namens vrouw en kinderen allen goede Kerstdagen en een gezegend nieuw jaar toegewenst! En mocht u zin hebben om op dinsdag 13 januari (overdag) langs te komen (mijn verjaardag), -weet u hartelijk welkom! (Geheimpje: die dag is ook onze Albert jarig.
U weet wel, Albert van Ina…) 
(GAvG)

Kinderclub

In verband met Kerstmis is de kinderclub in december eerder dan normaal: jullie worden allemaal weer uitgenodigd om DV op woensdagmiddag 17 december om twee uur aanwezig te zijn.
In januari is het DV weer gewoon op de laatste woensdag van de maand: 28 januari.

Kerstzang

Woensdag 17 december zal DV de Kerstzang weer gehouden worden in ons kerkgebouw.

Dit jaar is er meer ruimte voor samenzang. De Schriftlezing wordt verzorgd door oud burgemeester P. Diepenhorst.
Jannie Baron zal de Kerstvertelling weer voor haar rekening nemen.
Andere medewerkers zijn Jan Hilbert (solozang) Qasem Ahmadi (solozang), Klaas van Boggelen (orgel) en Michiel Plomp (trompet).
Enige kinderen van de woensdagmiddag kinderclub zullen een lied ten gehore brengen.

De collecte die gehouden wordt komt ten goede aan het Straatpastoraat Utrecht.

Na afloop is er weer, de inmiddels beroemde, warme chocolademelk.

We hopen u allemaal weer te mogen begroeten!
De deuren gaan open om 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur.

Koffie drinken na de dienst

Nieuwjaarsdag hopen we elkaar weer te ontmoeten na de dienst met Drs. Van Ginkel.

Op 1 februari zullen we DV na de dienst met Prof. Dr. J. Hoek koffie drinken in de Ontmoeting i.v.m. zijn jubileum.