Hervormde huisgemeente Blauwkapel-Groenekan | Groenekanseweg 66 3737 AH Groenekan

Onderhoud begraafplaats door vrijwilligers, komt u ook?

De Groenekanse begraafplaats voor Groenekanners
Onderhoud begraafplaats deels door Groenekanse vrijwilligers van alle gezindten.

Sinds 1811 ligt aan de Groenkanseweg de begraafplaats van de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan. Door de hoge waterstand onder en om het kerkje van Blauwkapel was daar begraven bijna onmogelijk geworden, daarnaast lag er ook een verbod van de Franse overheid om nog in kerken te mogen begraven. Een stuk land aan de Groenekansedijk werd aangekocht om daar de ‘leiken’ te begraven. Nu, 250 jaar later ligt het kerkhof er idyllisch en een klein beetje sleets bij. Tussen en op de graven van veel Groenekanners groeit veel mos, dat geldt ook voor de niet verharde tussen paden.

Een van de regelmatige bezoekers van de begraafplaats vond dat de begraafplaats er wat ‘netter’ bij moest liggen en kreeg van de kerkenraad toestemming om met vrijwilligers onkruid en mos te verwijderen. Tijdens de eerste twee avonden is met een aantal vrijwilligers van alle gezindten een begin gemaakt met het verwijderen van het mos tussen de graven, de tussenpaden en een aantal graven. Verder is een deel van de grindverharding van de hoofdpaden meer verspreid zodat rolstoelen er beter uit de voeten kunnen. Het is niet de bedoeling aan de grafmonumenten zelf onderhoud te doen.
Dat is de taak van de rechthebbenden van de graven.

Het werk is nog lang niet af, u en jij kunnen zich per telefoon of mail aanmelden bij de heer Jan van der Neut,
per telefoon 06 21 58 04 41 of per mail j.vanderneut@solcon.nl
Voor koffie, thee en gereedschappen wordt gezorgd.