Kerkbode september 2018

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 7, september 2018 Jaargang 61

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel.(Spr.25:25)

Een goed bericht!

’t Was een mooie dag in de zomer. Het meisje dat de drankjes serveerde was spraakzaam, openhartig. Geslaagd voor de havo. Nog even wat bedienen en geld verdienen. En dan …. Naar Australië! Haar stellige voornemen werd bekrachtigd met een brede glimlach. Ze had er duidelijk zin in!
Ik dacht: Wat een ver land! Wat zullen je ouders blij zijn als ze van je horen dat je goed bent aangekomen. En, als je er lang blijft, dat je zo nu en dan laat horen dat het je goed gaat.
Een goede tijding uit een ver land…

Een goede tijding uit een ver land. De Spreukendichter heeft het prachtig verwoord. Zoals koud water verkwikkend is voor een afgematte reiziger, zo is een goede tijding opbeurend voor een vermoeide ziel.

Een goede tijding uit een ver land. Ik denk aan de tijding die Jacob mocht ontvangen uit Egypte: Jozef leeft nog! Zijn dood gewaande zoon! Wat moet dat een onvoorstelbaar heerlijk bericht zijn geweest. Als je meent dat je elkaar nooit meer levend zult zien, en dan…: hij leeft nog!Dat was een goede tijding voor de hele familie. Een bericht van behoud voor een heel volk. We hoeven niet om te komen, niet te sterven. Er is leven! Leven, uit Jozefs schuren.

Verlangt u ook naar een goed bericht? Een bericht dat u mag leven! Bent u vermoeid van uw reis door het leven? Heeft de vakantietijd geen echte rust gebracht? Tobt u misschien over dingen waar niemand u over vraagt of spreekt…De last van zonde en schuld. De vraag hoe u rechtvaardig zult zijn voor God…
U vermoeit zich om God te behagen en het lukt niet…

Er is een goed bericht uit een ver land: Kom herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven!Er blijft dan een rust over voor het volk van God.
Dat vraagt om geloof. Dat vraagt om het werk van de Geest.
Een goed bericht uit een ver land. Het land van God.
Australië is ver, maar dit…Dit is voor ons onbereikbaar ver. De Reisgids zegt ons dat er maar Eén is Die ons daar kan brengen:Jezus alleen. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn!
De weg naar het land van God is een Naam.

Jozef leeft nog! Jezus leeft nog! Wat een goede tijding, voor een vermoeide ziel. Het bericht van Gods liefde. Gods welbehagen. Ik poogde God lief te hebben en liep vast;maar Hij zegt: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde! Zijn liefde is nu mijn redding, mijn vreugde, mijn rust.
Hier wordt de rust geschonken! In Zijn gerechtigheid en volkomen genoegdoening voor al mijn zonden.

Heb je het bericht al ontvangen? Zoals de herders in de velden in nacht van Kerst. U is heden geboren de Zaligmaker. Een zeer goede tijding uit een ver land, voor mensen van het verloren paradijs. Een bericht dat leidt tot verwondering, aanbiddingen een ongekend mooie nazomer.

Bid om die goede tijding. Tot roem van Gods genade! (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

11 juli jl. werd Jan Heldoorn opgeroepen door het Erasmusziekenhuis. Het was zover.
De lang verwachte levertransplantatie. De zieke lever werd verwijderd, een gezonde werd geplaatst. Zou die niet worden afgestoten?… Spannend!…
Nu, de Heere heeft alles wonderlijk wel gemaakt! Jan mocht voorspoedig herstellen en is met Gerrie en de kinderen bijzonder dankbaar. Geloofd zij God met diepst ontzag!

Van harte wensen we onze zieken en rouwdragenden Gods nabijheid toe. De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen. Allen, die Hem aanroepen in waarheid en geloof! (GAvG)

  • Jarigen

1 september: Mw. J.A. van Zoeren-Kazius, (87 jaar)

Van de kerkvoogdij

  • Kerkbode

Mocht u de kerkbode niet (meer) op uw huisadres ontvangen en dat toch graag willen, geef dat dan door aan het redactieadres. (Neelke van Ginkel; 0346-211469) U krijgt dan voortaan het blad (weer) thuisbezorgd.

  • BIJDRAGE VOOR “KERKNIEUWS”

Via “Kerknieuws” wordt u door de jaren heen op de hoogte gehouden van het wel en wee van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Voorts wordt in dit blad telkens een meditatie opgenomen.
“Kerknieuws” is voor een ieder beschikbaar zonder dat er abonnementsgeld in rekening wordt gebracht. Het wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld dat u bijdraagt in de kosten, die ca € 15,- per jaar bedragen. Uw bijdrage, een door u te bepalen bedrag maar gaarne minimaal € 15,-, kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer NL06 RABO 0308 3546 05 ten name van Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan onder de vermelding van “Kerknieuws 2018”. Van personen die “Kerknieuws” per post ontvangen, verwachten wij een hoger bedrag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

  • JAARREKENING HERVORMDE GEMEENTE BLAUWKAPEL-GROENEKAN
Balans
 
Activa 31-12-2017 31-12-2016
Onroerende zaken 0 818
Installaties en inventarissen 0 344
Vaste activa 0 1.162
Vorderingen 132.858 4.361
Geldmiddelen 337.948 379.942
Vlottende activa  470.806  384.303
Balanstotaal 470.806 385.465
Eigen vermogen 465.084 381.177
Schulden 5.722 4.287
Balanstotaal 470.806 385.464
Staat van baten en lasten
Baten 2017 2016
Verhuur ontroerende zaken 525 400
Rentebaten 28 675
Bijdragen levend geld 10.542 10.015
Netto verkoopopbrengst kerkgebouw 130.259 0
Totaal 14.354 11.090
Lasten
Lastenontroerende zaken 11.032 19.765
Pastoraatkosten 27.935 27.052
Advieskosten Landelijke Kerk 9.228 5.640
Overige lasten 9.253 9.226
Totaal 57.448 61.683
Resultaat 83.906 -50.593

Het kerkgebouw is in 2017 verkocht aan de Hersteld Hervormde Gemeente.
De begraafplaats is in 2017 ingebracht in een nieuw opgerichte niet-kerkelijke stichting.
Onder de vorderingen is begrepen de nog te ontvangen verkoopopbrengst van het kerkgebouw, die op 3 januari 2018 is ontvangen.
De overige vorderingen en de schulden zijn in 2018 geheel afgewikkeld. Het eigen vermogen bestaat nu geheel uit geldmiddelen. De vermeerdering van het vermogen met € 83.906,- is geheel ontstaan door € 130.259,- boekwinst uit verkoop van het kerkgebouw.

Per 31 december 2017 stonden in de gemeente geregistreerd:

Aantal belijdende leden 41
Aantal doopleden 59
Aantal geboorteleden 116
Totaal leden 216
Pastorale eenheden 135

Het Kantoor der Kerkelijke Administraties te Amersfoort heeft op 25 mei 2018 verklaard: “Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2017 van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017”.
De kerkenraad heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in zijn vergadering van 12 juni 2018.

De jaarrekening 2017 met onderliggende bescheiden ligt voor een ieder die dat wenst ter inzage in de consistoriekamer van de kerk na telefonische afspraak met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters,de heer J.J. Burghout, onder telefoonnummer 030-2202933 of 06-28202218.

Namens het college van kerkrentmeesters,
J.J. Burghout, voorzitter
B. van der Wilt, secretaris

Collecten

Collecten in juni 2018:
Diaconie
Algemeen  €    58,80
Vakantieweken Hervormde Vrouwenbond  €    47,30
Totaal  €   106,10
Kerkvoogdij  €  246,30
Collecten in juli 2018:
Diaconie
Algemeen  €    76,70
Hulp Oost-Europa  €    51,00
Totaal  €  127,70
Kerkvoogdij  €  241,80

Weeksluiting Dijckstate

Op 21 september hoopt ds. G.H. Kruijmer voor te gaan in de weeksluiting.

IRS

Het IRS comité Gooi en Sticht heeft, naast de hervormingsbijeenkomst, voor het komende winterseizoen 3 lezingen op het programma.
DV 26 oktober is er een Hervormingsconcert m.m.v. het Chr. mannenkoor Con Forza in de Dorpskerk van Groenekan, Groenekanseweg 66. Aanvang half acht.

Lezingen verzorgen, mr. drs. J.P. de Man op dinsdag 20 november 2018 (Bruggen bouwen in Brabant, persoonlijke ervaringen bij het pogen de roomse naaste in contact te brengen met het gedachtegoed van de reformatie en ook de reformatorische naaste in contact te brengen met het gedachtegoed van Rome), ds. M. van Kooten op dinsdag 22 januari 2019 (Bijbelse visie op vasten) en ds. M. Goudriaan op dinsdag 19 maart 2019 (thema volgt).
Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, Maartensdijk; aanvang 19.45 uur. Entree euro 3,=

Adullam

Op D.V. zaterdag 15 september hopen wij de Nazomermarkt te organiseren.
Op het terrein achter de Hersteld Hervormde kerk (Dorpsweg 40 Maartensdijk), rondom het Hervormd Centrum worden vele goederen en producten verkocht en zijn er activiteiten voor jong en oud.
Van 10.00 uur tot ± 15.00 uur hopen wij de markt te houden.
Naast heel wat attractie’s kunt u, bij ons, ook heerlijk eten. U kunt dus ook uw 12-uurtje of tussendoortje bij ons nuttigen !!
Een greep uit wat aanwezig is: Ondergoed, kinderkleding, oliebollen, allerlei soorten koeken, vlees en vleeswaren, kaas, noten, speelgoed, aloë vera-produkten, bloemen, boeken, deco-artikelen, (foto)kaarten, snoep, cadeau-artikelen, levensmiddelen, kinderkleedjesmarkt, babykleding en nog veel meer.