Kerkbode september 2017

Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 7, september 2017 Jaargang 60

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus eenhuis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar. (Joh.8:7b)

De eerste steen

Jaren geleden. Een kleine plaats op de Veluwe. De deur zwaait uitnodigend open voor een eerste pastorale ontmoeting. Een vriendelijke oude dame met een royale glimlach en op de deurmat, in de hoek, -de steen. De onvergetelijke steen, met in witte letters daarop geschreven: De eerste steen. De vrouwglimlacht en de steen spreekt: “Hier wonen mensen die bepaald niet zonder zonden zijn, maar vergeet vooral ook niet wie je zelf bent!”

Een goede binnenkomer!…

De eerste steen. Het is een bekende geschiedenis. Johannes 8. De overspelige vrouw.
Ze hadden haar betrapt. Op heterdaad. En als bewaarders van wet en eer, dienaren van de Heer’, wisten zij feilloos te oordelen. Zij wel.
Ze bewezen alert te zijn in het signaleren van zonden (bij een ander); ze bewezen de wet te kennen als hun broekzak; ze bewezen de zuiverheid in de leer te bewaken: “Gij dan, wat zegt Gij?”

We kunnen schamper doen over deze dienstknechten van God, maar op hun manier waren zij integer en trouw.Zoals er ook vandaag zijn die ijveren met veel vuur voor God. Maar… niet alle vuur is heilig vuur.

Jezus biedt hun en ons een moment van bezinning. Hij zegt: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst de steen.” De steen van recht, gerechtigheid. Geworpen door de aanklager, de getuige.
Hij schrijft ondertussen in het zand. Wat schrijft Hij?
Je kunt zeggen: “Dat moet je helemaal niet vragen; het staat er immers niet bij. Het gaat Jezus alleen maar om de bezinning!”
Maar, gedachtig het woord dat het goed is Schrift met Schrift te vergelijken, kun je met recht verdedigen dat er meer te zeggen valt.
Jeremia 17:13 zegt: “O HEERE, Israëls Verwachting! Allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden; want zij verlaten de HEERE, de Springader des levenden waters.”

Dat Woord kende Jezus. Dat woord kenden zij…

Zie je je eigen naam, geschreven in het zand? Je eigen zonde geschreven met diamant?
Onuitwisbaar dus,-tenminste als jij het moet doen…Afwijker van God!
Wie ben ik? Die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel gedaan! Wie kan dan voor God bestaan?
Bezin je! Biddend: “Doorgrondt Gij mij en ken mijn hart o HEERE!”
Heb je er dan nog behoefte aan de steen op haar te gooien? Als een boemerang keert de steen terug: Gij zijt die man! -Die vrouw!

De bezinning zou moeten leiden tot buigen voor Jezus met belijdenis van persoonlijke zonde en schuld. Maar… zij gaan weg. De oudsten en aanzienlijksten voorop… In plaats van te buigen voor Hem. Zo vervullen zij zelf de profetie van Jeremia.
Wat doen wij?

Wat doet Jezus? Hij is zonder zonde. Hij is de Enige Die de steen kan werpen. Hij is de Rotssteen van Gods recht. Wat doet Hij? Hij vervolgt de weg naar Golgotha. Daar zal de steen van Gods recht Hem treffen. Hem, Die nooit één zonde heeft gedaan.
Opdat zondaarsnamen geschreven kunnen worden, in het boek van het Lam. Onuitwisbaar. Met zijn bloed.

Zo is Hij de eerste Steen, de Hoeksteen van het Godsgebouw waarin plaats is voor de allergrootste zondaar, -maar: in de weg van geloof en bekering, berouw en boetedoening, schuldbelijdenis en toewending tot God.

Jezus veroordeelt de vrouw niet. Een verklaarder zegt: het oordeel wordt uitgesteld. De vrouw krijgt nog de gelegenheid om haar schuld te belijden, om vergeving te bidden en het ware leven van liefde en trouw te zoeken en te vinden. -Wij ook.

“Ga dan heen en zondig niet meer.”(GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We leven mee met allen die tobben met de gezondheid of ook bezorgd zijn om het welzijn van kinderen, kleinkinderen en anderen aan wie zij zich verbonden weten..
*Dhr. Jan Heldoorn (Bilthoven) heeft te maken met gezondheidsklachten rondom het functioneren van de lever.
*Mevr. Riek v.d. Wind weet dat er menselijkerwijs gesproken geen genezing voor haar kwaal kan zijn.
En toch…. De grote Geneesheer staat overal boven. Sla de ogen naar ’t gebergte heen! In geloof; in waarheid. Hij zal uw voet niet laten wankelen.
De Heere zij ook al onze rouwdragenden nabij.

  • Jarigen

1 september: Mw. J.A. van Zoeren-Kazius, (86 jaar).
3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, Brouwersgilde 2, ( 79 jaar)

  • Felicitatie

In de vorige kerkbode werd reeds geattendeerd op twee aanstaande huwelijksjubilea. Inmiddels zijn de data gepasseerd, is er met dankbaarheid herdacht en wensen we de familie J. W. du Mortier-Hoepel (Maartensdijk) en J. v.d. Wind-van Vulpen (Houten) nogmaals van harte Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst die wacht.

Onlangs mocht ook diaken van Dam samen met vrouw, kinderen en kleinkinderen een gedenkdag ontvangen: 55 jaar in de echt verbonden. Ook hier,in ons kerkblad,een hartelijke felicitatie en Gods zegen voor de toekomst toegewenst!(GAvG)

  • Catechese

Ook dit seizoen hopen we samen met ds.Kruijmer (Lage Vuursche) de catechese te verzorgen in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk.
Graag ontmoeten we onze jonge mensen elke maandagavond om 19.00 uur. Eerste samenkomst DV 2 oktober. Tijdens de reguliere schoolvakanties is er geen catechisatie.
Dit seizoen hopen we te werken met een boekje: Leer en leef uit je Bijbel boekje.
Heel hartelijk welkom!

  • Bijbelkring

D.V. woensdag 20 september is de eerste Bijbelkring van dit seizoen.
U wordt van harte uitgenodigd.
20.00 uur in de Consistorie-kamer van de Dorpskerk van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.

  • Kinderclub

De laatste woensdag (25ste) van oktober hopen we jullie allemaal weer in de Consistorie-kamer te mogen ontmoeten.

Opnieuw werden we verrast met een gift van € 50 voor onze kinderclub. Dank u wel!

Van de Kerkenraad

  • Gemeenteavond

U wordt nogmaals herinnerd aan de gemeenteavond op DV donderdag 7 september aanstaande in de consistoriekamer van ons kerkgebouw; aanvang 20.00uur.
Uw aanwezigheid (als gemeentelid of gastlid) is zeer gewenst, aangezien er belangrijke dingen worden besproken over het voortgaan van onze gemeente.
Hoe kunnen en mogen wij verder? (GAvG)

Van de kerkvoogdij

  • Collecten in de maand juli 2017
Diaconie
Algemeen 75,60
Vakantieweken Hervormde Vrouwenbond 38,70
Totaal 114,30
Kerkvoogdij
Algemeen 231,14
Instandhouding Predikantsplaats 39,80
Totaal 270,94
  • Collecten in de maand augustus 2017
Diaconie
Algemeen 70,90
Bond tegen het vloeken 33,20
Totaal 104,10
Kerkvoogdij
Algemeen 195,80
Instandhouding Predikantsplaats 42,95
Totaal 238,75
  • Bijdrage voor “KERKNIEUWS”

Via “Kerknieuws” wordt u door de jaren heen op de hoogte gehouden van het wel en wee van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Voorts wordt in dit blad telkens een meditatie opgenomen.
“Kerknieuws” is voor een ieder beschikbaar zonder dat er abonnementsgeld in rekening wordt gebracht. Het wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld dat u bijdraagt in de kosten, die ca € 15,- per jaar bedragen.

Uw bijdrage, een door u te bepalen bedrag maar gaarne minimaal € 15,-, kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer NL06 RABO 0308 3546 05 ten name van Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan onder de vermelding van “Kerknieuws 2016”. Van personen die “Kerknieuws” per post ontvangen, verwachten wij een hoger bedrag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,
J.J. Burghout, voorzitter
B. van der Wilt, secretaris

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 15 september de heer A. Verstoep voor. Aanvang half acht en na afloop koffie.

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

Maar wat lot,’t zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt’re haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Open monumentendag

Open Monumentendag 2017 op zaterdag 9 september van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Dit jaar is het landelijke onderwerp boeren, burgers en buitenlui. Meer dan 4000 monumenten zullen dit jaar hun deuren openen. Daaronder zijn het kerkje van Blauwkapel, de dorpskerk van Groenekan en het Groenekanse kerkhof. Op het kerkhof en in de kerken zullen o.a. rondleidingen gegeven worden, waarin boeren, burgers en buitenlui uit de geschiedenis van de hervormde gemeente van Blauwkapel-Groenekan ter sprake zullen komen. In de kerk wordt het orgel bespeeld. Van harte welkom op zaterdag 9 september.

500 jaar Reformatie

Veel, heel veel is er reeds gezegd en geschreven over het thema 500 jaar Reformatie.
Is er nog iets aan toe te voegen? …
Het is in ieder geval goed om met dankbaarheid stil te staan bij hetgeen de Heere ons heeft geschonken.

Wat is “De Reformatie”; wat betekent zij?
Een paar opmerkingen en overwegingen:

1 Hoewel de Reformatie qua tijd geplaatst wordt in de 16e eeuw, kun je haar omschrijven als een nog altijd voortgaande beweging die terugleidt tot de Bron. (Re-Forma) Nee, het gaat niet om bijzondere personen, kloeke daden, dikke boeken…, het gaat niet om Luther of Calvijn (hoe groot en belangrijk hun betekenis ook is geweest),
het gaat om het Woord van God. “Alzo spreekt de HEERE.”
De Reformatie leidt de aandacht terug van het zichtbare (de rituelen, de beelden, de schilderingen)
naar het hoorbare (het Woord van de levende God). “Hoor des HEEREN Woord.”

2 De Reformatie weet slechts van één Kerk: de gemeenschap van hen die uit genade geloven in de Heere Jezus Christus als hun Heiland, de enige Weg der zaligheid.
Het gaat niet om de rooms-katholieke kerk (de katholieke kerk, naar het beeld van Rome), het gaat om het Koninkrijk van God; de katholieke Kerk naar het beeld van Christus.

De verdeeldheid binnen de reformatorische gezindte vandaag, is dan ook volstrekt strijdig met het belijden van de Reformatie: “Wij geloven één algemene, christelijke kerk!”…
We kunnen en mogen ons de luxe van de verdeeldheid niet langer veroorloven!
In een samenleving waarin de kerken meer en meer in de marge worden gedrongen, is het de hoogste tijd elkaarwerkelijk te zoeken en te vinden in dat wat werkelijk verbindt: één Naam tot zaligheid gegeven.

De Reformatie heeft ook duidelijk gemaakt dat geloof een heel persoonlijke zaak is.
Je wordt niet zalig door kerkelijke rituelen, maar alleen door het bloed van Christus, aan jou, zondaar, persoonlijk geschonken, tot volkomen vergeving en verzoening. De Geest overtuigt: “voor mij!” (Het “pro me” van de Reformatie.)Tot diepe verwondering. Rechtvaardiging van de goddeloze.
Het gaat niet om een “ingewikkeld” geloof, dat wil zeggen: het geloof dat mijn deelname aan de kerkelijke traditie en rituelen mij zalig maakt. Nee, het gaat om persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus.

Wellicht hoorde u ook wel eens spreken over de “nadere-reformatie”.Wat wordt daarmee bedoeld? We denken aan de tijd van de oudvaders (predikers van toen; globaal 1600-1800) die ons duidelijk maakten: het gaat niet slechts om zuiverheid in de leer, maar bovenal om leven voor de Heer’; -de praktijk der God-zaligheid. Leer en leven zijn één.

We zijn dankbaar dat de Heere ook ons steeds opnieuw roept tot de Bron. Dankbaar dat ook in Groenekan het appél nog klinkt in de zondagse eredienst, bij ons en elders.

In onze gemeente wordt niet in een aparte, afzonderlijke dienst stilgestaan bij de Reformatie. Graag nodigen wij u uit om de IRS-herdenkingsbijeenkomst bij te wonen op DV 28 oktober in de kerk van Lage Vuursche.
U kunt de datum reeds noteren. In de volgende kerkbode vindt u nadere gegevens.(GAvG)

Verkoping Adullam

Jaarlijkse “grote”-verkoping.
Op D.V. Zaterdag 16 september hopen wij onze 31ste verkoping te houden voor de Stichting Adullam.
Deze verkoping zal, net als ieder jaar, in en rond het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42 te Maartensdijk zijn. Van 10.00 uur tot ± 15.00 uur hopen wij de verkoping te houden.
Naast heel wat attractie’s kunt u ook heerlijk eten. U kunt dus ruimschoots uw 12-uurtje of tussendoortje bij ons nuttigen !!
Er zal weer van alles te koop en te doen zijn. Een greep uit wat aanwezig is: Ondergoed, (kinder-) kleding, oliebollen, allerlei soorten koeken, vlees en vleeswaren, kaas, noten, speelgoed, aloë vera-produkten, bloemen, boeken, decoartikelen, (foto)kaarten, snoep, cadeau-artikelen, levensmiddelen, kinderkleedjesmark, hoeden, babykleding en nog veel meer.
NIEUW: Verkoop van de Slowjuicer sap pers voor een gezond sapje.
Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten.
Of wat vindt u van een ritje in een Oldtimer naar de Adullam Molenwinkel in Westbroek, tegen een kleine vergoeding?

Graag uw aandacht voor het volgende:
– U kunt uw fiets stallen in het grind onder de consistorie bij de kerk.
– U kunt uw auto parkeren op de Dierenriem, Nachtegaallaan, bij de Vierstee, enz.
Tot slot: Wij hopen op mooi weer en een gezellige verkoopdag ten behoeve van onze gehandicapten.
Allen hartelijk welkom! Comité Adullam

Begraafplaats
Mevrouw Heule-Hack, vervolg 1944-1945

Naar aanleiding van het stukje over vluchtelingen op het kerkhof van Groenekan reageerde via Tineke van het Land, mevrouw Rie (Maria) van den Hoek-Heule, zij is een kleindochter van de in 1945 overleden mevrouw Maria Heule. Zij vertelde mij over haar en haar familie en de bijzondere relatie met Groenekan en de familie Van het Land. Die relatie begint in 1944 als zij met haar ouders, net als haar oma en opa Heule-Hack, en opa en oma Kip-Minne, als vluchtelingen in Groenekan komen. Rie Heule woont samen met haar vader en moeder in Sirjansland. Haar vader Adriaan Heule is er hoofd van de lagere school en haar moeder Janna Jacoba Heule-Kip is er onderwijzeres.

Vader, moeder en Rie komen vanuit Sirjansland, via Breda en Velp rijden ze met de fiets naar Groenekan. In Breda verblijven ze even boven een rooms-katholieke kleuterschool, waar Rie zich heel snel de wees gegroetjes eigen maakt. In Groenekan wordt ze samen met haar ouders liefdevol ondergebracht in de net herbouwde boerderij van Teunis van het Land en zijn vrouw Gerrie (Ger) van het Land-Beekhuis aan de Ruigenhoeksedijk. Een gouden gezin. Hier verblijven ze tot het einde van de zomer van 1945. Na thuiskomst in Sirjansland zegt ze tegen haar ouders dat ze rooms wil worden. Nog een overblijfsel van haar korte verblijf op de RK kleuterschool in Breda. Haar oma en opa van vaders zijde, de heer en mevrouw Heule-Hack, verblijven bij de familie van Jacob Hack met ongetrouwde dochter Leentje aan de Kon.Wilhelminaweg 371, huize Groene Inge. Jacob Hack was een gepensioneerd hoofd van een lagere school in Nieuw Lekkerland . Hier overlijdt oma Heule. Opa Heule had een klein akkerbouwbedrijf in Ouwerkerk. Naast dochter Leentje, was er ook een oudere dochter Sara. Tijdens de oorlog wordt ze Adri genoemd. Sara klonk heel erg joods. Na de oorlog bleven ze haar tante Adri noemen. Na de oorlog wordt ze met TBC opgenomen in het sanatorium Sonnevanck in Harderwijk. Leentje wordt anesthesist. Na het overlijden van haar man gaat ze terug naar de geboortegrond van haar vader, Ouwerkerk. Rie’s grootouders van moederskant, de familie Kip-Minne uit Dreischor, verblijven bij Wim Hack, zoon van Jacob, en zijn vrouw Ilse aan de Vijverlaan 37 in Groenekan. Hun zoon Joost is in 1941geboren. Vanuit dit huis kijk je dan nog over de weilanden. In Dreischor hebben opa en oma Kip een akkerbouwbedrijf en in de winter houden zij mestvee.

Ook bij de familie Roosendaal in Groenekan verblijft een Zeeuwse familie
In Groenekan viert Rie als zes jarig meisje, ze is geboren op 28 april 1939, de bevrijding. Na de oorlog vertrekt opa Heule weer naar Ouwerkerk waar hij de eerste tijd in een houten tent moet verblijven i.v.m. met opgelopen t.b.c . Hij overlijdt in 1947.
Op 1 februari 1953 breken bij springtij en volle maan vele dijken door. Watersnood opSchouwen Duiveland en ook Sirjansland loopt onder water.
Vader is nog steeds het hoofd van de school in Sirjansland. Rie zit op de Ulo in Zierikzee. ’s Morgenvroeg worden ze uit huis geklopt. Vader, moeder, Rie, broertje Jan, uit 1947, en broertje Kees, uit 1950, worden met een vrachtauto eerst naar Oosterland gebracht. Daar verblijven ze in de pastorie. Vervolgens worden ze met een dukw, een voertuig dat ook kan varen, overgebracht naar Bruinisse. Via Rotterdam reizen ze door naar Groenekan. Ze zijn weer van harte welkom bij de familie Van het Land op hun boerderij aan de Ruigenhoeksedijk. Rie is een verlegen meisje en durft niet in de grote stad Utrecht naar de Ulo. Ze gaat als 13 jarig meisje met zoon Herman van het Land naar de 8e klas van de School met de Bijbel in Groenekan. Ze herinnert zich nog de dochter van dokter Buisman, Anneke. Verder herinnert ze zich Arie van Keulen, een man met waarschijnlijk een verstandelijke handicap. Ze was daar een beetje bang voor. Hij riep, Riet, en de adressen waar ze voor de familie Van het Land verbleven, Sirjansland, Breda enVelp steeds na. Hij woonde ongeveer tegenover de molen. Ze gaan met de familie Van het Land naar de kerk. Dit moet de houten Zwitserse noodkerk geweest zijn, de huidige kerk is pas eind 1953 opgeleverd en moet toen in aanbouw zijn geweest. Ze blijven in elk geval in Groenekan tot de zomervakantie. Bij terugkomst in Sirjansland blijkt dat het water ruim boven de deuren heeft gestaan, ruim 2,5 meter.

Hoe ging het met Rie verder? Door de week woonde ze bij haar grootouders Kipin Dreischor. Ze kon dan makkelijker via slechte wegen naar de Ulo in Zierikzee. In de weekeinden was ze bij haar ouders en broertjes in Sirjansland. Ze maakte in Zierikzee haar ulo af, deed administratief werk, en trouwde na zeven jaar verkering met een boerenzoon en werd boerin. Al die tijd hield ze contact met de familie Van het Land, moeder Ger van het Land was een fanatieke briefschrijfster. In de dorpskerk van Groenekan komt ze nog twee maal, voor de uitvaarten van Teunis van het Land in 1981 en van Ger van het Land in 2002. Via Tineke blijft het contact met de familie van het Land tot op heden bestaan. (DT)