Kerkbode September 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Nr. 8, september 2015 Jaargang 58

 

Meditatie

Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning en mijn God! (Psalm 84:4)

Zelfs de mus en de zwaluw

Een mus stelt niet veel voor. Zo’n simpel vogeltje in grijsbruin verenpak. Weinig opvallend.
Je haalt je schouders op.
Een zwaluw… Dat gaat al beter. Z’n snelle, sierlijke vlucht imponeert. Maar verder… Och, wat is een zwaluw?

God heeft oog voor de mus en de zwaluw. Als hun Schepper betrekt Hij hen zelfs in Zijn werk van herschepping. Juist door hen laat Hij Zijn genadewerk onderstrepen. Zoals gebeurt in deze prachtige psalm. Psalm 84. Een lied van verlangen. Een lied van ruimte. Ruimte bij God!

Nog niet zo erg lang geleden zongen we op een zondagmorgen ergens Psalm 84:2. Zelfs vindt de mus een huis, de zwaluw een nest voor zich.
Juist daarvóór had de koster ons in de consistoriekamer even gewaarschuwd: “U moet zo dadelijk niet schrikken als u de kerk binnengaat hoor, maar er vliegt een zwaluw in de kerk.”
Terwijl wij zongen werd de boodschap van het Woord -Er is ruimte bij God!- als het ware door de zwaluw onderstreept! Voortdurend. De hele dienst bleef hij aanwezig. Zonder storend te zijn. Integendeel.
Toen de kerk uitging vertrok ook hij. Bovenuit. Daar kwam hij immers vandaan… De koster zei: “Hij heeft z’n werk gedaan en is weer gegaan.”
Het diepst van ’s aardrijks ingewand, het hoogst gebergt’ is in Zijn hand. ’t Is al’ gehoorzaam op Zijn wenken.

Er is ruimte bij God! Voor slechten, onverstandigen, spotters, zotten en dwazen.
Keer je tot Mijn bestraffing! Zo roept de opperste Wijsheid luid en duidelijk. Weer. Nóg.
Hoe diep je ook gezonken bent: Die naar Mij hoort zal zeker wonen en gerust zijn van de vreze des kwaads.

Wat een ruimte tot zaligheid. In het licht van Gods altaar: Golgotha! Christus Jezus. Maar dan ook alleen in de weg en het werk van Die grote gezalfde Koning!

Bidt u het ook: O HEERE, aanschouw toch Uw gezalfde Koning! Zie mij aan in Christus Jezus.

Ruimte bij God. Bij ons, gevallen mensen, is geen plaats voor God. Geen plaats voor Christus. En zij ontvingen Hem niet…
Maar bij God is plaats voor een arme zondaar! Als een wonder van vrije genade!
Maar om dat nu te zijn: een arme zondaar. Met zo’n grijsbruin bestaan. -Een snelle vlucht bij God vandaan… Om dat -ouderwets gezegd- in te leven! En voor God te belijden…
Och schonkt Gij mij de hulp van Uw Geest!
Voor zo’n vloekwaardig mens breidt Christus de handen uit: Kom herwaarts tot mij, vermoeid en belast, met al je zorgen en al je zonden! Ik zal je rust geven.
Alleen geborgen in Zijn doorboorde handen kom ik voor eeuwig thuis.

Waarom nog gedraald? Waarom nog getwijfeld? Waarom? Welgelukzalig is de mens die op de HEERE vertrouwt en op Hem alleen bouwt! Die Hem gelooft op Zijn Woord.
Eenzame mus, op weg door het dal: Er is plaats bij God! Laat je vinden. (GAvG)

Van de kerkenraad

Gemeenteavond/beknopt verslag

Afgelopen dinsdag, 1 september, hebben we u mogen ontmoeten op de gemeenteavond.
Na het zingen van psalm 79 vers 4 en 7 gaat ds Baan voor in gebed en houdt een korte meditatie over Jer. 50 vers 5.

De pastorie en De Ontmoeting zijn verkocht. De overdracht zal, zo is gepland, medio oktober plaatsvinden. Vanaf de overdracht zijn de (dreigende) financiële problemen voorbij.

De jaarrekening over 2014 vertoont een tekort van € 24.000,00. Voor 2015 wordt een vergelijkbaar tekort verwacht.

De kerkenraad is aangevuld met de gedelegeerden Kuus en Van Dam uit Lage Vuursche. Er zijn geen ambtsdragers meer uit de eigen gemeente Groenekan. “De Ark”biedt hulp door een ambtsdrager ter beschikking te stellen voor de eredienst. De classis heeft goedgekeurd, dat, in plaats van een diaken, tot 1 jan. 2016 een collectant dienst doet.

De kerkenraad heeft verschillende mogelijkheden afgewogen om tot samenwerking te komen.
Gebleken is, dat de beste keuze is om samen te werken met “De Ark”. Ds. De Kam, gemeenteadviseur voor de classes Utrecht en Zeist, zal het proces begeleiden,
Bij het komen tot een overeenkomst zal de kerkenraad zich sterk maken zoveel mogelijk taken/werkzaamheden te behouden. Met name wordt gedacht aan o.a. voortgang van het pastorale werk, de
kinderclub, Bijbelkring, gebruik van de kerk voor trouwerijen/begrafenissen en eventueel nog erediensten.
In principe zal iedereen lid worden van de samengevoegde gemeente. Het staat echter een ieder vrij om voor een andere gemeente te kiezen.
Over wat er in de toekomst met het kerkgebouw zal gebeuren, is nog niet beslist. De voorkeur van de kerkenraad gaat naar overdracht aan een andere kerkelijke gemeente, zodat de functie van kerk behouden blijft. Het betekent niet, dat er reeds een datum is vastgesteld waarop onze kerkdiensten worden beëindigd. Het is de insteek van de kerkenraad om, in overleg met “De Ark” de diensten in de Dorpskerk zo lang mogelijk voort te zetten.

De bezittingen van de beide gemeenten komen bij de samenvoeging toe aan de samengevoegde/nieuwe gemeente. Het is mogelijk af te spreken dat gelden geoormerkt worden voor pastoraat en kinderclub.

Van Ginkel leest en overdenkt Klaagliederen 3: 21-23 en besluit met gebed.

Vervolg:

. De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 3 september jl., de gemeente gehoord hebbende, besloten de samenwerking met “De Ark” voort te zetten.

. Voor de overdracht van De Ontmoeting zal plaatsvinden, zal aldaar nog een bijeenkomst plaatsvinden om de gemeente gelegenheid te geven afscheid va De Ontmoeting te nemen. In de volgende kerkbode zal opgenomen worden wanneer dat zal zijn.

Uw kerkenraad van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan

Uit de gemeente

Onze zieken

Mevr.Riekv.d.Wind (Houten) mocht een gunstig bericht ontvangen na darmonderzoek. Alles schoon! Toch blijft er nog even wat spanning: zit er elders toch misschien nog iets? Tegen eind september is er wat meer “zekerheid”. Kortom: zij blijft voorlopig goed onder controle.
De HEERE is goed en trouw. Hij gaf rust en aanvaarding; hoop en vertrouwen.
Van harte hopen we op goede uitslagen in de toekomst.

Mevr.Voskuil werd enkele keren in de kerk gemist, maar is de laatste tijd weer present. Fam.Kazius werd weer meerdere keren gezien. Fijn!
Ieder heeft zo te maken met wat ongemakken bij het ouder worden. Iemand schreef: we hebben als we oud worden allemaal PHPD; pijntje hier, pijntje daar. PHPD.–’t Is een beetje luchtig en niet zonder humor gezegd, maar… het valt voor velen soms echt niet mee. Ik denk ook aan mevr. van Zoeren in Zeist, die onlangs weer viel en het bed moe(s)t houden. En ook aan mevr. van Stokkum in Bilthoven, die regelmatig laat horen dat haar handen “het niet meer doen”. Wat heeft ze vroeger veel gehandwerkt en geschreven! ’t Wil niet meer.

Hoezeer moeten we inzien totaal afhankelijk te zijn van de goede God. Zonder de Heere kunnen we niets doen. Dat geldt uiteraard ook onze jonge mensen!
De Heere geve dat de taal van Paulus ons niet vreemd zal zijn: Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft.

Overleden

We ontvingen bericht van het overlijden van mevr. Willemina Boekhout. Zij werd geboren op 27 febr.1931 en overleed 22 aug. jl.; 84 jaar oud.
Velen van ons kennen Mien nog van vroeger. Mien, de zus van Joop. Mien hoorde bij Groenekan. Om praktische redenen moest zij een aantal jaren geleden verhuizen van de Ruigenhoeksedijk naar het vreemde Maartensdijk. Maar zij vond ook daar haar draai. Kerkelijk kreeg zij onderdak bij de hersteld hervormde gem. van ds. Britstra. Hij leidde de rouwdienst op 27 aug. jl. in ons kerkgebouw. Daarna werd het lichaam van Mien op de Groenekanse begraafplaats ter aarde besteld. Weer een oude Groenekanse weggebracht… Weer een roepstem.
Het eerste Bijbelkringseizoen dat ik mocht leiden, kwam Mien ook trouw met een vriendin de avonden bezoeken. Ook daar had zij haar eigen, bescheiden (maar niet minder markante) inbreng. We denken met vreugde terug aan de goede contacten die er (destijds) waren.
Familie en vrienden van Mien, in het bijzonder dhr. Jan de Rooij, wensen we van harte Gods vertroostende nabijheid toe.
(Correspondentieadres fam. Schotanus, De Brink 74; 3703AT Zeist)

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. G. Barneveld (Versteeglaan 22, 3737XA Groenekan) hopen op DV 8 september 55 jaar getrouwd te zijn! Graag willen wij het echtpaar en hun kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren en Gods zegen toewensen voor de toekomst!
De HEERE zij u genadevol nabij in alle dingen. In voorspoed en in tegenspoed. In vreugden en in zorgen. Zij waren er; zij zijn er.

Dhr.Barneveld zien we bijna altijd op zondagmorgen in de kerk. Mevr.Barneveld luistert thuis trouw naar de diensten. Maar, …wat is het soms moeilijk om het hoofd overal goed bij te houden…
Toch fijn als je zo ook thuis mee kunt doen; -meebidden, meeluisteren, meezingen.
De HEERE is goed! We zijn de HEERE dankbaar voor hetgeen Hij u heeft geschonken.

Onze jarigen

21 september: Dhr. J. Kazius (88 jaar)
3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind (77 jaar)

Catechese

DV donderdag 1 oktober willen we samen met ds. Kruijmer weer beginnen met de catechese.
Voor deze eerste avond (in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk) nodigen we alle jongeren uit om 7 uur; (19.00 uur dus!)
We willen samen kijken of en hoe we eventueel weer twee groepen maken.
Juist ook jij bent hartelijk uitgenodigd! Misschien heb je niet zo heel veel zin… Dat kunnen we best een beetje begrijpen. Maar…Je bent gedoopt! Je ouders hebben beloofd je op te voeden zoals God het van ons vraagt: naar Zijn Woord. God heeft recht op ons leven. Ook jouw leven.
En misschien valt de catechisatieles toch best een beetje mee. Mooie plek om elkaar te ontmoeten bij het opengeslagen Woord van God en elkaar te spreken over geloof. En ongeloof…
Je wordt verwacht!

Koster Douwe

We zijn inmiddels gewend geraakt aan de aanwezigheid, hartelijkheid en zorgzaamheid van onze nieuwe interim-koster, Douwe Tijsma. Steeds weer, als ik hem in de kerk bezig zie, vind ik het een reden tot dankbaarheid, dat Douwe zo spontaan zijn hulp heeft aangeboden. Douwe doet de dingen uiteraard wel op zijn eigen wijze. Ieder heeft immers zijn eigen manier van doen.
We zijn Albert en Ina lang niet vergeten! Douwe gaf al aan: Als Albert het weer wil doen, doe ik zonder probleem en graag een stap terug!
We hopen van harte dat het Ina en Albert goed zal gaan en dat we hen blijven ontmoeten!
In het bijzonder tijdens de eredienst. (GAvG)

Bijdrage voor “Kerknieuws”

Via “Kerknieuws” wordt u door de jaren heen op de hoogte gehouden van het wel en wee van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Voorts wordt in dit blad telkens een meditatie opgenomen.
“Kerknieuws” is voor een ieder beschikbaar zonder dat er abonnementsgeld in rekening wordt gebracht. Het wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld dat u bijdraagt in de kosten, die ca € 15,- per jaar bedragen.

Uw bijdrage, een door u te bepalen bedrag maar gaarne minimaal € 15,-, kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer NL06 RABO 0308 3546 05 ten name van
Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan onder de vermelding van “Kerknieuws 2015”.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,
J.J. Burghout, voorzitter
B. van der Wilt, secretaris

Kopij

Graag kopij voor de maand oktober inleveren voor D.V. zaterdag 3 oktober.

Puzzelt u (je) graag?

Elf richters en één vijand

Je kent ze vast wel, de richters Gideon en Simson. Er zijn er veel meer geweest. Hieronder staan er elf. Van elke naam ontbreekt één letter. Als je de ontbrekende letters op de puntjes schrijft, lees je van boven naar beneden de naam van een volk waartegen Gideon heeft gevochten.

Sa…gar (Richteren 3:31)
S…mson (Richteren 13:24)
Ehu… (Richteren 3:15)
…aïr (Richteren 10:3)
Debor… (Richteren 4:4)
Gideo… (Richteren 6:11)
Otn…el (Richteren 3:9)
…lon (Richteren 12:11)
…ola (Richteren 10: 1)
J…fta (Richteren 11:1)
Abdo… (Richteren 12:13)

Gideon vocht tegen de ……….

Uit: Nieuw bijbels puzzelboek van het Nederlands Bijbelgenootschap

Een kleine wolk (vervolg)
Verhaal geschreven door mevr. Nellie Teekens-Krijgsman

Somber staat vader bij zijn hut.
De mannen kunnen niet naar hun veld. Er groeit immers niets.
Zelfs geen onkruid.
Als hij Nebbi ziet, zegt hij dreigend: “Denk erom, je mag nooit meer naar die school. Misschien blijft het wel droog omdat jij niet naar onze goden luistert.”
Nebbi schrikt ervan.
Zou dat waar kunnen zijn?
Zouden de goden boos op hem zijn omdat hij die vreemde God geelooft?
Aarzelend loopt hij naar de rand van de brousse.
Zou hij wel gaan?
Zo’n kleine wolk, wat zegt dát nu?
Er is trouwens helemaal geen wolk, zelfs geen kleine.
In de verte ziet hij ‘zijn’ boom.
Daar staan nog maar een paar takjes.
Nee, hij gaat niet. Vader heeft vast gelijk. De goden zijn niet boos op de andere mensen, maar op hem.
Als hij dan in het dorp ook nog de heks tegenkomt, huivert hij van angst.
De heks keek hem zo kwaad aan. Zou hij het weten?
De uren verstrijken en het wordt middag.
Somber en verdrietig loopt Nebbi wat rond.
Hij moet steeds aan die takjes denken, goed verborgen bij de grote boom. Dan is het, alsof hij de stem van de juffrouw hoort die zegt: “Mijn God is machtiger dan alle goden bij elkaar.” (Wordt vervolgd)

Verkoping voor de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg

Op D.V. Zaterdag 19 september hopen wij onze 29ste verkoping te houden voor de Stichting Adullam.
Deze verkoping zal, net als ieder jaar, in en rond het Hervormd Centrum, Dorpsweg 42 te Maartensdijk zijn. Van 10.00 uur tot ± 15.00 uur hopen wij de verkoping te houden.
Naast heel wat attracties kunt u ook heerlijk eten. U kunt dus ruimschoots uw 12-uurtje of tussendoortje bij ons nuttigen !!
Er zal weer van alles te koop en te doen zijn. Een greep uit wat aanwezig is: Ondergoed, (kinder-) kleding, oliebollen, allerlei soorten koeken, vlees en vleeswaren, kaas, noten, speelgoed, aloë vera-produkten, bloemen en bloembollen, boeken, houtsnijwerk, antiek, deco-artikelen, kaarten, snoep, cadeau-artikelen, levensmiddelen, kinderkleedjesmarkt, kinder- en Young Lady dopjes en baretten, babykleding en nog veel meer.
Voor de kinderen zijn er allerlei spelletjes en activiteiten.
Graag uw aandacht voor het volgende:
– U kunt uw fiets stallen in het grind onder de consistorie bij de kerk.
– U kunt uw auto parkeren op de Dierenriem, Nachtegaallaan, bij de Vierstee, enz.
Tot slot: Wij hopen op mooi weer en een gezellige verkoopdag ten behoeve van onze gehandicapten.

Allen hartelijk welkom!

Comité Adullam