Kerkbode oktober 2018

Hervormde gemeente Blauwkapel- Groenekan

Nr. 8, oktober 2018, Jaargang 61

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

“Eén Heere is het, één geloof, één doop.” (Ef.4:5)

Eén!

Onze geliefde broeder Paulus schrijft soms een beetje moeilijk, zegt Petrus in zijn tweede brief. Of -Petrus wellicht beter geciteerd- : hij schrijft dingen die soms moeilijk zijn om te verstaan, -te begrijpen. Om de wijsheid die Paulus gegeven is te kunnen verstaan, heb je de Geest nodig. Licht en leiding.

Wat Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze, in hoofdstuk 4 van zijn brief, lijkt echter niet zo moeilijk. Centraal staat het woord “één”. Paulus wekt op om te letten op onze roeping: waardig christelijk leven, met ootmoedigheid, zachtmoedigheid en geduld; elkaar verdragend in liefde. We dienen tenslotte Eén en Dezelfde God, geloven in Eén en Dezelfde Zaligmaker en bidden om leiding door Eén en Dezelfde Geest.
Kortom, Paulus wijst op de eenheid van het geloof en de noodzaak om die eenheid in praktijk te brengen, met woord en daad.

Deze oktobermaand staan we weer stil bij de Reformatie. In onze kerken belijden we haar algemeen als een geschenk van God. Alleen de Schrift, alleen genade, alleen geloof. Opdat die roemt, roeme in de Heere!Daar zijn we het allen goed over eens.

En toch… Er wringt iets. Terwijl we het zo eens zijn, zijn we enorm verdeeld en zitten we in andere kerken. Of in dezelfde kerk op dezelfde dag, maar op een iets ander tijdstip en onder een net iets andere vlag…; een net iets ander verband.

Natuurlijk, -ik begrijp goed dat je niet zomaar kerken en gemeentes in elkaar kunt schuiven. Ook ben ik dankbaar, als we elkaar in Groenekan goed verdragen, voor elkaar bidden en gezamenlijk de Hervorming kunnen gedenken.
En toch… Te makkelijk hebben we de verdeeldheid in onze reformatorische kerken geaccepteerd. Hebben we haar niet te pijnloos voor kennisgeving aangenomen? Praten we niet te goedkoop over eenheid? Als het er op aan komt, zitten we verkleefd aan onze principiële kerkstoel. Vanuit die stoel strijden we onze strijd voor onze waarheid. Maar wat is waarheid? De Waarheid zoals God haar bedoelt en schenkt?

De Waarheid is een Persoon. De Heere Jezus Christus; de Zaligmaker. Die bidt: Vader, -opdat zij allen één zijn, gelijk als Wij!
Wat zou er meer eenheid zijn, als we eindelijk mochten ervaren (=verstaan in het geloof) door de Heilige Geest, dat de waarheid geen stelsel is van regels, of een dogmatisch systeem, of een geestelijke overtuiging, of een kerkverband, maar een levende Persoon: de Gekruisigde, de Opgestane!
Als wij meer verwonderd zouden zien op Hem, Die volkomen Zaligmaker, zouden we minder kritisch kijken naar de (vermeende) gebreken en ontsporingen van onze naaste. Daar vinden we in Christus de kracht om kerkmuren te slechten en één te zijn.

Het begint klein. Het begint bij u en mij! Wandel dan waardig uw roeping. Hoe dat is? Zie Efeze 4 en lees dan ook eens Filippenzen 2.
Er ligt een taak voor u en mij. Zoek de eenheid en betracht haar. Het is tenslotte één Heere, één geloof, één doop. Eén Kerk. Als het er echt op aan komt!… (GAvG)

NB voor alle in onderstaande tekst genoemde data en activiteiten geldt Deo volente.

 

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Een bekend kopje: onze zieken. Wat mogen we blij en dankbaar zijn als we hier nu geen namen hoeven te vermelden van mensen die grote zorgen kennen. Het is rustig in de gemeente.
Dat betekent niet dat er geheel geen zorg of verdriet is.Er zijn ook dingen in het verborgene. Dingen die soms niemand weet… “HEERE, Gij weet het!”
Onze troost zij te allen tijde het Woord van God! (GAvG)

  • Jarigen

3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, (80 jaar)
4 oktober: Mevr. A.C. Vroegindeweij – Voskuil

  • Een huisgemeente

Hoe gaat het met de vorming van een huisgemeente? Zit er schot in?
Nu, omdat er nog weinig is vastgelegd “van hogerhand”, verlopen de dingen in een zeer rustig tempo. Dus er wordt niets overhaast gedaan. Ook blijven wij als kerkenraad steeds bezien in hoeverre er principieel en praktisch gezien draagvlak is voor de huisgemeente.
De weg is ingeslagen en wordt vooralsnog vervolgd. Dat betekent ook dat de prediking op de zondagmiddag wordt voortgezet. We zijn er dankbaar voor dat dat nog steeds kan. Meerdere voorgangers geven nog steeds aan graag naar Groenekan te komen, ondanks het geringe aantal kerkgangers.
De HEERE zegene de Woordbediening met de gave van Zijn Geest! (GAvG)

Van de kerkvoogdij

  • Collecten augustus
Kerkvoogdij  €203,70
Diaconie
Algemeen  €  91,60
Bond tegen het vloeken  €  22,90
Totaal  €114,50

Weeksluiting Dijckstate
Op 19 oktober hoopt ds. G.H. Kruijmer voor te gaan in de weeksluiting.

Herdenking Hervorming

De hersteld hervormde gemeente belegt een avond ter herdenking van de Hervorming.
De avond staat in het teken van koor- en samenzang. Het bekende koor Con Forza uit Woerden, onder leiding van Willem Nijhof zal deze avond in Groenekan zijn.
Mij is gevraagd die avond een meditatief woord te verzorgen. Met die vraag wordt ook de hartelijke verbondenheid geaccentueerd, die men met ons als gemeente wil nastreven. Ik wil de vraag dan ook graag honoreren en trek dan gelijk een lijn naar IRS, de stichting In de Rechte Straat, waaraan ik ben verbonden (Com.Gooi en Sticht).
Heel graag nodigen we u allen uit om deze avond bij te wonen:
Vrijdag 26 oktober, Dorpskerk, aanvang 19.30 uur. (GAvG)