Kerkbode oktober 2016

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Nr. 08, oktober 2016, Jaargang 59

Meditatie

 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7)

Bekommernis en zorg

Het woord van Petrus is een geliefd woord in trouw- en ook rouwdiensten.
Ik zag de tekst onlangs weer op een merklap in het Brabantse land, geborduurd in verband met het 40-jarig huwelijksjubileum van Josina en Jacob, die trouwden op 30 juni 1949.

Een troostwoord in tijden van beproeving. Ja, daarvan is Petrus overtuigd: ons geloof wordt beproefd in deze wereld! Hij waarschuwt ons allen trouw te zijn en te blijven, ziende met de ogen van het geloof op Jezus’ kostbaar bloed.
Hij ziet het lijden naderen voor de ware gelovige. Ga dan niet schelden of slaan, maar zie op het Lam van God. Die als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Die, Die rechtvaardig oordeelt.

Bekommernis. Het is een woord dat niet past bij Gods goede schepping. Nee, het was immers goed, zeer goed. Alles. Het is een woord dat past bij de zondeval… Er hoefde geen bekommernis te zijn. Geen zorgcentrum. Geen ziekenhuis. Geen donkerheid. Geen dodenakker. Maar wij!…

Wat kunnen er nu veel zorgen zijn. Over ons persoonlijk geestelijk leven. Over hoe we ons verhouden ten opzichte van God. Over leven en sterven. Over kinderen en kleinkinderen. Over kerk en maatschappij. Over de kwalen van het lichaam. Over o zoveel.
-HEERE, Gij weet het!
Werp al uw bekommernis op Hem!
Blijf er niet mee zitten. Laat God uw stem horen. Zonder enig uitstel. De stem van een rechteloze, die alleen van genade kan leven.

Roep de Naam aan. Vraag toch de HEERE! Zoek Zijn aangezicht voortdurend.
In alle dingen. Ook die zogenaamd “ongeestelijke”, zo alledaagse.
Ik denk aan tante Ger. Ze was haar huissleutel kwijt. Ze kon hem nergens vinden.

Ze wierp haar zorg op God. En vond. En dankte.
Is het te simpel, te kinderlijk? –Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij, die al hun kracht en hulp alleen van de HEERE verwachten. Die Hem in alles erkennen en benodigen als hun God, Die om Christus wil genadevol nabij is. Bij Wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood.
Die God is onze zaligheid!

Leven met God. Wandelen met Hem. Niet tobben, maar zingen. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, Hem roemen Die ons blijdschap geeft. Nu en straks. Een heerlijke toekomst wacht voor hem die gelooft. Voor haar die vertrouwt. Eeuwig zonder zorgen en zonder zonden. Omdat hij, Christus Jezus, al onze last heeft weggedragen. Omdat Hij eeuwig zorg draagt voor Zijn gemeente. (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Mevr. Riek van de Wind (Houten) krijgt t.z.t. een regulier onderzoek om te zien in hoeverre medicatie iets heeft uitgewerkt ten goede. Spannend blijft het… De Heere bepaalt haar en ons bij de broosheid en kwetsbaarheid van ons leven. Wentel uw weg op de HEERE!
Vertrouw op Hem. Die de HEERE verwachten, zullen nieuwe kracht ontvangen.
Dhr. G. Barneveld (Groenekan) onderging een medische behandeling in het Diakonessenhuis.
Gelukkig mocht de ingreep slagen en keerde hij spoedig naar huis terug.

We hoorden het al eens eerder, -het is misschien niet zo origineel…Onlangs was er iemand die, gevraagd naar de welstand, antwoordde: “Ik heb net als zovelen PHPD”.
Rekenend op een verbaasde blik, voegde hij zelf al onmiddellijk de verklaring toe: “pijntje hier, pijntje daar”.
Nu, zo zijn er ook onder ons in Groenkan, Zeist, Bilthoven, Maartensdijk… of waar het ook mag zijn. In stilte wordt er veel gedragen, waar geen ander van weet.
Laat dan de troost zijn, dat God er van weet.

De krachten van het lichaam worden minder. Paulus zegt: “Wij dan weten dat zo ons aardse huis(…) gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, (…)eeuwig in de hemelen!”
Geloofstaal! Onze taal?…

  • Meeleven

We leven mee met Ria van Vulpen – Nobel. (Rietdijk 6; 3994AJ Houten) Op 16 aug. jl. overleed haar vader, Cornelis Nobel, 84 jaar oud. Van jongsaf aan had vader een betrekking op de God van het Woord. Op zee in het hart gegrepen, wist hij van Gods genadevolle toewending. De HEERE zegene de rouwdragende familie Nobel met Zijn nabijheid.

  • Jarigen

3 oktober: Dhr. J. v.d. Wind, ( 78 jaar)
25 oktober: Mw. R. v.d. Wind- van Vulpen, ( 77 jaar)
3 november: Mw. A. Kazius-Berkhof, (80 jr.)

Van kerkenraad

  • Onze gemeente en De Ark

Nadenken en beleidsvorming over samenwerking en samenvoeging is kennelijk een langzaam proces…
Te zijner tijd (en tijdig!) wordt u geïnformeerd en gehoord over verdere stappen.
Ook rondom de begraafplaats (uitbreiding en vorming van een Stichting) en de (mogelijke) verkoop van het kerkgebouw.

Voorlopig kunnen de erediensten voortgaan. Dat stemt tot dankbaarheid.
Maar….: blijf wel komen! Indien mogelijk! Met uw komst laat u zien, dat u het waardeert dat er nog dienst wordt gehouden.
Als de gemeente niet meer komt, houdt het op…
(GAvG)

Van de kerkvoogdij

  • Bijdrage voor “kerknieuws’

Via “Kerknieuws” wordt u door de jaren heen op de hoogte gehouden van het wel en wee van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Voorts wordt in dit blad telkens een meditatie opgenomen.
“Kerknieuws” is voor een ieder beschikbaar zonder dat er abonnementsgeld in rekening wordt gebracht. Het wordt echter wel bijzonder op prijs gesteld dat u bijdraagt in de kosten, die ca € 15,- per jaar bedragen.

Uw bijdrage, een door u te bepalen bedrag maar gaarne minimaal € 15,-, kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer NL06 RABO 0308 3546 05 ten name van Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan onder de vermelding van “Kerknieuws 2016”.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,
J.J. Burghout, voorzitter
B. van der Wilt, secretaris

  • Collecten in augustus 2016
Kerkvoogdij
Algemeen  €  195,90
Predikantsplaats  €    44,45
Totaal  € 240,35
Diaconie
Algemeen  €    55,60
Bond tegen vloeken  €    37,25
Totaal  €    92,85

Weeksluiting Dijckstate

Op 21 oktober hoopt drs. G.A. van Ginkel uit Maartensdijk de weeksluiting te verzorgen. Aanvang half acht.

De hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan, deel 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Blauwkapelse kerkje rond 1900

Het Onze Vader

Bij het afbikken van de muren komt in zwarte verf de tekst van het Onze Vader en het jaartal 1651 in zwarte verf te voorschijn. De tekst is in slechte staat en wordt overgestuct. Het jaartal 1651 is zichtbaar gelaten. Van Maerlant, de koster/schoolmeester, schildert er het jaartal 1850 bij.

Banken
In 1852 maakt timmerman Pieter Copijn banken en een nieuwe avondmaalstafel.

Verwarming
In 1850 staat er een kachel in de kerk, koster Van Vloten is verantwoordelijk voor het ‘aanleggen’ er van.

Verlichting
De koster ontvangt in 1850 fl 19,- per jaar voor het aansteken van de lampen. Waarschijnlijk zijn dit gaslampen geweest, vanaf 1842 stond er in Utrecht een gasfabriek.
In 1868 is er brand in de kerk. Waarschijnlijk veroorzaakt door de heer Schuurman. Zijn ‘assurantiemij.’ keert fl 140,- uit ( 12 mrt. 1869 ). In 1891, ruim 20 jaar later, lezen we: ‘daar bij de jongste brand de kerklampen verloren zijn gegaan en de nieuwe nog niet aangekocht moeten worden.’
In 1920 wordt er over gesproken om de ‘Pastorie en kerk ‘electries’ te verlichten, geschatte kosten fl 600,- . In 1923 komt de elektriciteit in de kerk.

Orgeltrapper
1923 is het laatste jaar dat orgeltrapper Kreuger betaald wordt.

Van de restauratie in 1957 naar het heden
Bij de restauratie van de kerk in 1957 wordt dit interieur zonder enig gevoel voor de neo gotiek verwijderd. Neo gotiek werd door monumentenzorgers uit die tijd gezien als lelijk. De trekbalken met sleutelstukken komen weer terug in het schip en de transept armen, het koor wordt weer bij het schip getrokken en de hele kerk wordt voorzien van losse stoelen met rieten zittingen. Het deurtje in de noordgevel van het schip wordt weer in ere hersteld.

Orgel
Het oude kabinet orgel, van de Rotterdamse firma Kam en van der Meulen uit 1844,
wordt al eerder uit kerk gehaald en geplaatst in noodkerk. Op 8 augustus 1953 gaat het orgel naar de nieuwe kerk. Waar het in 1969 vervangen wordt door het huidige Van Damorgel uit 1865. Het oude orgel gaat naar naar de Hoeksteen in Vianen. In het kerkje van Blauwkapel komt een 1 klaviers Belgisch orgel uit 1711.

Inrichting kerkje Blauwkapel 2016
In 2010 komt het predikanten bord, eigenlijk twee borden, vanaf de kerkzolder van de kerk van Groenekan weer terug in het kerkje Van Blauwkapel. In 2014 komt een bij de restauratie in 1957 gevonden bijbel retour.
Douwe, koster a.i.