Kerkbode oktober 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 8, oktober 2015 Jaargang 58

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Meditatie

Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. (Rom.12:21)

Een goede strijd

De apostel Paulus wordt nogal eens neergezet als theoreticus. De man van de dogmatische beschouwingen. Soms moeilijk te volgen. Zelfs Petrus geeft toe, dat Paulus soms wat moeilijk schrijft…En toch is dezelfde Paulus o zo praktisch. De praktijk van de godzaligheid is hem als thema op het lijf en in het hart geschreven. Leer en leven zijn één.

Een goed voorbeeld daarvan is de tweede helft van Romeinen 12. Het stukje over de onderlinge liefde. Als Paulus dit schrijft heeft hij Christus voor ogen. De liefde van God, zoals zij in de Zaligmaker wordt geopenbaard. De zichzelf schenkende liefde. De dienende liefde. De liefde die God zoekt en de naaste. Wat een genade als je door die liefde werd overrompeld en nu in die liefde mag wandelen. -En strijden. Strijden tegen het kwade. Een gave; een opdracht!

Een opdracht in een boze wereld. Een wereld vol van haat.
Dat woord haat is een naar woord. Het tegenovergestelde van liefde. De neiging om God en mijn naaste op de tweede, derde, vierde, ja laatste plaats te zetten… Ik voorop! Mijn ik!
Dat is een kwaad. Overwin het! In het zien op Jezus. Niemand is goed dan Eén: Jezus alleen!
Zie Hem. Zie het Lam Gods. En leer dienen; niet heersen.

Het kwade… Wat is er veel kwaad in onze gevallen wereld. Wat zijn er veel rampen en tegenspoeden. Wat kun je je machteloos voelen als kleine “burger van twee werelden”. Als christen, die mag weten van heil, te midden van zoveel onheil.
Hoe zet je je geloofsbelijdenis om in geloofsdaden? Het kan in deze gevallen wereld toch niet toe met alleen maar mooie woorden…

Overwin het kwade door het goede! Allereerst in je eigen(onmiddellijke)omgeving. Hoe doe je dat? In ieder geval niet zonder gebed. Heere, dat ik ziende mag worden!
Soms is het moeilijk. Wat je ook doet, de “tegenpartij” wil niet; -is hardnekkig.
Een psalmdichter zingt: Ik ben vreedzaam. Maar…Als ik van vrede spreek, zijn zij aan de oorlog! (Psalm 120) Dat moet bijzonder teleurstellend zijn geweest.

Het kwade laat zich niet zomaar overwinnen. Soms is de strijd zeer langdurig.
Laat het zo onder ons niet hoeven zijn, zegt Paulus. Laat de kerk een toonbeeld en voorbeeld zijn van vreedzaamheid. Zie toch hoe lief ze elkander hebben! Leesbare brieven van Christus.

Overwin het kwade door het goede. Jezus heeft het gedaan. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft overwonnen. Alle kwaad. “Gij HEER’ alleen Gij zijt, overwinnaar in de strijd!”.
Hij spreekt met recht van een vrede die alle verstand te boven gaat! Mijn vrede laat ik u; Mijn vrede geef ik u!
Ontving u ook reeds Zijn vrede? Vrede op grond van recht. Dan ligt er een opdracht: Overwin het kwade door het goede. In navolging! Ziende de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

Denk niet te gauw dat je er bent. Dat de strijd gestreden is. En wees alert: het kwade ligt dichtbij! Juist als je het goede wilt doen. Lees maar eens Rom. 7 over de geestelijke strijd.
Maar in Hem zijn zij die geloven meer dan overwinnaars. Zeker weten! Voor eeuwig.

Overwin het kwade door het goede. Nu! (GAvG)

Uit de gemeente

 • Onze zieken

Diaken H.van Dam onderging in het UMC een operatieve ingreep. Even leek het niet goed te gaan. Gelukkig kwam er een omkeer. Inmiddels verblijft hij in het Diakonessenhuis in Utrecht. Mogelijk is hij zelfs weer thuis. Zijn adres vindt op de laatste bladzijde van het kerkblad.
We zijn de Heere dankbaar dat het weer beter gaat. We waarderen het erg dat dhr. Van Dam ondanks zijn medische problemen ons wilde helpen als gedelegeerd ambtsdrager!

Mevr. v.d.Wind (Houten) kreeg in het ziekenhuis een gunstig bericht. Met haar en haar man zijn we dankbaar en blij! De HEERE gedenke u de toekomst tegemoet. Groot is Zijn trouw!

Mevr.van Zoeren heeft in de achterliggende tijd ook best wat getobd met de gezondheid. Met vallen ben je snel wat achterop. Maar het gaat weer wat beter. Ook hier alle reden om God te danken!

We wensen al onze zieken en rouwdragenden van harte Gods vertroostende nabijheid toe!

 • Jarigen
 • 25 oktober: Mw. R. v.d. Wind- van Vulpen, ( 76 jaar)
 • 3 november: Mw. A. Kazius-Berkhof, (79 jaar)
 • Bijbelkring

Er werd weer een begin gemaakt. Bidden, wat is dat? Wat doe je als je bidt?
Na de algemene inleiding gaan we ons richten op gebeden in de bijbel.

 • Dv 7 oktober Het gebed van Mozes Ex.32
 • En 28 oktober Het gebed van Elia 1 Kon.18

Allen heel hartelijk welkom. Consistoriekamer; aanvang 20.00 uur

 • Catechese

De catechese begint weer! Graag nodigen we al onze jongeren uit om te komen op DV 8 oktober! Ontmoetingskerk (Maartensdijk); 19.00 uur. Wellicht mogen we naast onze trouwe clan enkele nieuwe gezichten begroeten.
Daarna in principe altijd op donderdagavond catechisatie, behalve in de schoolvakanties en in de week van biddag en dankdag.

Heel hartelijk welkom!
Mede namens ds. Kruijmer, GAvG

Hervormingsavond

DV zaterdag 31 oktober willen we de kerkhervorming herdenken. De afd. Gooi en Sticht van de Stichting IRS belegt een samenkomst in ons kerkgebouw. Aanvang 19.30 uur.

Deze avond wordt er vooral gezongen. Liederen, gedicht door Maarten Luther staan centraal.
Petry van Erkelens, ons allen welbekend, zal één en ander inleiden.
We hopen u te mogen ontmoeten!

Van de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 5 okt. jl. werd besloten het arbeidscontract met onze pastoraal werker ook na 1 jan. 2016 voort te zetten. Dus in principe kunt u ook volgend jaar het vertrouwde pastorale contact behouden.
Uiteraard Deo volente!
Laat het alles tot zegen mogen zijn!

Kopij

Graag kopij voor de maand november inleveren voor D.V. dinsdag 3 november.

Puzzel

Zeven plaatsen. Bethlehem, Silo, Kapernaüm, Jaffa, Nazareth, Bethanië en Sichem.
Zeven zinnen. Bij iedere zin hoort een plaatsnaam. Welke plaats hoort bij welke zin?

 • 1 In de haven van deze stad werd het hout voor Salomo’s tempel gelost.
 • (2 Kron. 2:15).
 • 2 Hier zalfde een vrouw het hoofd van Jezus. (Matth. 26: 6,7)
 • 3 Hier genas Jezus een verlamde man. (Markus 2:1-5)
 • 4 De eerste plaats waar Abraham een altaar bouwde. (Gen. 12:5-7)
 • 5 Hier woonde Eli. (1Sam. 1:3)
 • 6 Hier woonde Ruth toen ze uit Moab kwam. (Ruth 1: 22)
 • 7 Hier woonde Jezus bijna 30 jaar lang. (Lucas 2:39, 40)

Uit: Nieuw Bijbels puzzelboek van het NBG

Een kleine wolk (slot)

Verhaal geschreven door mevr. Nellie Teekens-Krijgsman

Onder een groene boom in de brousse zit een jongen.

Hij heeft zijn handen gevouwen en zijn ogen gesloten. Zijn lippen bewegen.

Nebbi bidt tot de God van hemel en aarde. Hij bidt om het wonder van de regen.
Nadat hij gebeden heeft trekt hij een takje uit het zand en gooit het weg. Er staat nog één takje…
Met zijn kleine hand boven de ogen tuurt hij naar de hemel.
Die is blauw, zonder een wolkje.
Hij loopt bij de boom vandaan tot de eerste huizen van het dorp. Met een bonzend hart keert hij zich om en gaat terug naar de boom.
Eén takje staat er nog!
Nebbi voelt tranen in zijn ogen en zijn keel lijkt zo dik.
Als hij zijn handen vouwt en zijn ogen sluit, proeft hij het zout van de tranen in zijn mond.
Hij snikt zachtjes als hij bidt tot die machtige God.

Langzaam trekt Nebbi het laatste takje uit de grond en gooit het weg.
Zou hij durven kijken naar die strakblauwe lucht?
De zon schijnt nog fel en hij loopt onder de boom vandaan om goed alle kanten op te kunnen kijken.
Want nu, nú moet het gebeuren!
En daar ziet Nebbi het wonder …
Er is een kleine wolk, heel ver weg …
Nebbi legt zijn twee handen bij elkaar, hij steekt ze omhoog en hij doet alsof hij ze tegen het wolkje houdt.
Ja, dat wolkje is zo groot als de hand van een man!
Hij rent naar het dorp, hij vliegt vader in de armen.
Hij schreeuwt, lacht, huilt: “Er komt regen, er komt regen! Er is een wolk!”
Alle mensen staren naar de lucht. Naar die kleine wolk die snel groter en zwarter wordt. Dan begint het te waaien en in de verte kunnen de mensen de regen al horen ruisen.
Ze lachen naar elkaar, ze dansen van blijdschap.

Het is een uur later. Alle mensen en kinderen zijn buiten.
Als het regent, blijft iedereen meestal schuilen.
Maar vandaag niet.

Ze lopen door de stromende regen en ze laten zich helemaal nat regenen. Het regent dagen achter elkaar.
De mensen kunnen weer zaaien en in hun hart is hoop gekomen.

Nee, er zal geen hongersnood zijn dit jaar.

En Nebbi?
Nebbi heeft alles aan zijn vader verteld.
In zijn hart is een grote vreugde gekomen. Hij weet, dat de God tot Wie hij heeft gebeden de Machtigste is.
Vader gelooft het nog niet, maar Nebbi mag toch weer naar de zondagsschool. En Nebbi hoopt, dat de juffrouw gauw zal komen. Dan kan hij haar vertellen over het wonder.

Onder een grote boom in de brousse zit een kleine jongen.
De regen stroomt uit de hemel. De jongen wordt nat, de boom beschermt hem niet tegen zóveel regen.
Hij heeft zijn handen gevouwen en zijn ogen gesloten.
Hij bidt tot de God, Die hij niet kent, maar Die zijn eenvoudige gebed verhoorde.
Hij zegt: “Machtige God, ik wil zoveel van U weten. Voortaan geloof ik, dat U sterker bent dan alle goden.”
In zijn hart komt een grote rust. Lachend gaat hij terug naar zijn dorp.

Persberichten

 • Concert Preludium Maartensdijk

Het Woord en Daad comité Soest e.o. organiseert op DV zaterdag 14 november een concert dat verzorgd wordt door gemengd koor Preludium uit Woerden o.l.v. Leo Mauritz in de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Arjen J.A. Uitbeijerse bespeelt het orgel, Gerben Plomp de piano.

De netto-opbrengst van de avond is bestemd voor vakonderwijs aan jongeren in Burkina Faso.
Kerk open: 19.00 u. Aanvang concert: 19.30 u. Slot: ongeveer 21.15 u.

Op het programma staat muziek van o.a. Goudimel, Mendelssohn Bartholdy en Mozart en is er samenzang. Appelwoord door Woord en Daad. Jong en oud is hartelijk welkom. Entreeprijs is € 3, – voor volwassenen en € 1, – voor kinderen. Er is een collecte aan de uitgang.

Meer informatie op www.woordendaadsoest.nl

 • Weeksluitingen Dijckstate

In Dijckstate – Maartensdijk zullen DV in het komende seizoen weer maandelijks op vrijdagavond weeksluitingen gehouden worden door predikanten uit de regio.
U bent voor deze bijeenkomsten, die om half acht beginnen, van harte uitgenodigd.
Hieronder een overzicht van data en sprekers:
13 november 2015: Ds. R.W. de Koeijer, Bilthoven
18 december 2015: Prop. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
22 januari 2016: Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche
De muzikale begeleiding is in handen van Gert van Ginkel.
Wij hopen u te ontmoeten!

Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Westbroek e.o.

 • In de Rechte Straat

Sinds 1999 wordt er in Maartensdijk jaarlijks een lezingenserie belegd door IRS Gooi & Sticht. Het seizoen 2015/2016 begint met een Reformatieherdenking op 31 oktober, daarna volgen drie lezingen.
Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven. Komend seizoen gaan we daarbij in de leer bij één van de grote hervormers, Maarten Luther.

De Reformatieherdenking vindt plaats op zaterdag 31 oktober in de Hervormde Dorpskerk te Groenekan, Groenekansweg 66. Aanvang: 19.30 uur.
Petry van Erkelens geeft een korte inleiding op Luther en zijn liederen.
Er is deze avond volop samenzang, onder andere van zes Lutherliederen.
Drs. G.A. van Ginkel houdt een korte meditatie over één van deze liederen,‘Dit is de dag, die God ons schenkt’.
Dianne van Woudenberg (viool), Jacquelien van Woudenberg (dwarsfluit) en Anne-Ruth Eits (dwarsfluit) verlenen muzikale medewerking. Wim de Waal bespeelt het orgel en begeleidt de samenzang.

Op dinsdag 24 november houdt ds. P. Molenaar (Lunteren) een lezing over
Luther – als mens tussen God en duivel. Op dinsdag 19 januari 2015 zal ds. K. ten Klooster (Ridderkerk) het thema Luther – als theoloog en hervormer behandelen, terwijl ds. M. Goudriaan (Ede) op dinsdag 22 maart zal spreken over het onderwerp Luther – als blijvende inspirator.
Voor alle voornoemde bijeenkomsten geldt DV. De locatie voor de lezingen is een zaal van de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. Aanvang: 19.45 uur. Sluiting: 21.45 uur. Entree: € 3, –
De netto-opbrengst van deze avonden komt ten goede aan één van de projecten van de IRS.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.inderechtestraat.nl of contact opnemen met de voorzitter: Drs. G.A. van Ginkel 0346-213445.

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

Bewaar ons, Heere, bij uw Woord,
betoom des vijands roof en moord.
Hij trok ten strijde om Uw Zoon
te stoten van Uw hoge troon.

Heer Jezus Christus, toon Uw macht,
Heer aller heren, kom met kracht.
Bescherm Uw arme christenheid,
dat zij U love t’ allen tijd.

O Geest, Die onze Trooster zijt,
geef dat Uw volk één Heer belijkdt,
wees bij ons in de laatste nood,
leid ons ten leven uit de dood.

Maarten Luther (vertaling P. Boendermaker)