Kerkbode november/december 2023

Nr. 6 
Jaargang 5, november, december 2023

————————————————–

Verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams
Psalm 86:11b

   

Neig mijn hart en voeg het saam!

 

Ja, dat was wat geweest. Een prachtige, kostbare vaas, gevallen in duizend stukken. Maar ze hadden hem laten restaureren. En werkelijk, je moest wel heel erg goed kijken om de sporen van herstel te zien. Alle stukken waren geweldig samengevoegd.

 

Is alles wat in scherven ligt weer wonderlijk goed te herstellen?

 

Ons hart ligt in scherven. Hoor wat Jezus zegt: Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.

Ons hart was heel. Helemaal voor God. Op God gericht.

Maar wij vielen… In scherven. -En dat niet omdat God ons liet vallen!…

 

Je kunt proberen de scherven van je hart te verenigen. Proberen door eigen werk en in eigen kracht je hart te vernieuwen en te richten op God. Een inspannend werk.

Maar… tevergeefs! Het lukt niet en nooit er weer een mooi, geheel hart van te maken.

 

Wat dan? Bid: HEERE, verenig, uit genade, mijn hart dat in scherven ligt. Verenig het tot de eer van Uw Naam. U bent het waard!

 

God hoort het gebed. Om Christus wil. Zijn bloed is het middel om het hart te verenigen. Alleen door zijn bloed wordt mijn hart geheeld, -HEEL. En dat tot grote verwondering en verootmoediging.

Wie ben ik, dat God de scherven van mijn hart en leven verenigt tot de vreze

van Zijn Naam. Dat ik Hem mag leren kennen, liefhebben en dienen?…

 

In Psalm 86 spreekt David over vijanden die hem naar het leven staan. Als hij bidt verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam, dan vraagt hij vooral: HEERE, leer mij het alles in vertrouwen

 

over te geven in Uw handen. De handen van U, de Almachtige, Die alles weet van mijn leven en de angsten van mijn hart. Dat ik in stil vertrouwen, ziende op U, de weg mag vervolgen. Mijn hart richt zich zo makkelijk op de vijand en zijn wapens, maar richt U mijn hart geheel op U. Dan zal ik U loven, hoe de omstandigheden ook zullen zijn.

 

Misschien ligt ook ons hart beangst bij heel veel zorgen… Dingen die ons bezig houden. Dingen die ons aangaan. Over onszelf. Over mensen van wie wij houden. Over dingen die gebeuren in de wereld. Wat is het dan goed om te letten op wat David deed. Om met hem te bidden: HEERE, verenig mijn hart. Richt het geheel op U. Opdat ik in vertrouwen dat U genadevol ook mij ziet en kent de weg mag vervolgen.

In het geloof: Al de weg leidt mij mijn Heiland!

 

God doet een teken ten goede. Hij wenkt tot Zijn Naam en Woord! Hoe de omstandigheden ook zijn of zullen zijn, Zijn Naam is HEERE: Ik ben Die Ik ben; Ik zal zijn Die Ik zijn zal.

De trouw aan Zijn Naam staat. De trouw aan Zijn Woord is eeuwig! Wie of wat zal ik dan vrezen in deze angstige tijd?

 

Vrees slechts de HEERE en dien Hem trouw met uw ganse hart!(GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data geldt:  Deo Volente!

Voor adressen van genoemde personen:  zie het u toegezonden of uitgereikte adressenblad.

 

Zieken en meeleven

Meerderen van ons ondergingen medische onderzoeken of ook een ingreep.

Dhr. Wim Veen kreeg een betrekkelijk gunstige uitslag van onderzoek te horen. We hopen dat medicijnen en therapie gezegend worden, zodat hij meer lucht heeft en minder benauwd zal zijn. 

Mevr. Joke Boom tobt voort met de gezondheid, maar probeert toch steeds in de dienst aanwezig te zijn. Ook haar wensen we toe dat hetgeen medisch gedaan wordt om haar te helpen, gezegend zal worden.

Dhr. Co v.d. Wind ondervindt nog altijd de gevolgen van “verkeerd tillen”; toen. Het heeft alles een lange adem… 

Mevr. Ida Vroegindeweij werd geholpen om tot beter zicht te komen. En dat mocht slagen!

De conditie van mevr. Louise Rijksen gaat erg achteruit. Nu ik dit schrijf verblijft zij in het Diakonessenhuis te Zeist. 

Met mevr. Lam in de Wijngaard wordt het allemaal minder…

Ook dhr. Gijs Barneveld en mevr. Aaltje Kazius zijn daar niet voor niets opgenomen…  Terzijde: mevr. Kazius verhuisde intern naar afdeling Laurier, kamer 8. Zij en haar zwager, dhr. Barneveld, verblijven  nu op dezelfde afdeling.

We denken hier  ook aan mevr. van Es-Wendt. Zij kreeg te horen dat er zeer grote zorgen zijn omtrent haar bloed… Enige tijd geleden was er grote zorg omtrent haar man,  dhr. Van Es. Met hem mag het, gegeven de omstandigheden, wonderlijk goed gaan. We wensen het echtpaar van Es, dat op  de achtergrond met ons meeleeft en dat, zo de Heere het geeft, 30 december 65 jaar getrouwd hoopt te zijn, van harte Gods nabijheid toe.

Veel zorgen en tobberijen dus… De Heere zij u allen (ook als ik uw naam verzuimde te noemen)  genadevol nabij. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het overgeven in Zijn handen.

We denken hier ook aan hen die onlangs een familielid, vriend of goede bekende verloren.

Zo stonden dhr. Co v.d. Wind en mevr. Ria van Vulpen onlangs aan het graf van schoonzus Neel. Zus van Riek v.d. Wind en Wim van Vulpen, die ons beiden reeds eerder ontvielen. Weer een roepstem… Zoek de HEERE en leef!

Op de valreep kan nog in het kerkblad worden meegenomen dat ook dhr. Wim Veen te maken kreeg met een sterfgeval in de familiekring. Vrijwel precies een jaar na het overlijden van zijn

vrouw Ria, overleed nu de oudste zus van Ria. Maandag 13 november zal de rouwdienst zijn. Ook Wim van harte Gods nabijheid toegewenst!

Op weg naar kerst

Het lijkt ieder jaar sneller te gaan… Alweer bijna Kerst… In de winkels wordt er al helemaal op ingespeeld. Ook commercieel immers een aantrekkelijk feest.(…) December, feestmaand. 

Toch ook altijd een maand van weemoed…

Ja, we kijken met een zekere weemoed om. Wat missen we er al veel met wie wij reisden… Zij zijn ons voorgegaan.  We staan stil en denken: alweer zoveel tijd voorbij. En hoe besteedde ik die door God aan mij gegeven tijd? Hoe lang rest mij nog?

Nee, we weten onze tijd niet, maar we weten wel dat we moeten worden toebereid voor de eeuwigheid. “Kinderkens het is de laatste ure!” Besteed dat uur als uw laatste dag, ook in het nieuwe jaar. God zij met u!

 

Maar voor de jaarwisseling dus eerst nog Kerst. Wat hebben wij het Kind van Kerst nodig tot verzoening van onze zonden en voldoening voor onze schuld. Als je eens zo het jaar uit mag gaan en het nieuwe jaar in: Ik weet mijn Verlosser is gekomen; ook voor mij. Ik weet mijn Verlosser leeft! En ik mag nu leven in Hem.

 

Kortom: we wensen elkaar van harte een zeer gezegende Kerst en goede jaarwisseling toe.  Ga voort in de tijd in vertrouwen op Hem, de Eeuwige. Want wie op  Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheden. En bovenal: Hij is het waard, dat we Hem in alles kennen en liefhebben! Van harte!

Graag wil ik ook iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het welzijn en voortgaan van de Huisgemeente in het jaar 2023. Onze commissieleden. En juist ook hen die op de achtergrond hun steentje bijdragen. Ik denk bijv. aan onze “penningmeester” dhr. Kees Leeflang, die altijd trouw zorgt voor een correct beheer van de financiën. En aan zus Neelke in haar trouwe zorg voor ons kerkblad. Hartelijk dank!   

Ook Douwe voor de trouwe kostersdiensten. Gerrie voor het orgelspel, nu al zoveel jaren! En Wim de Waal voor het waarnemen, als Gerrie verhinderd is. Hartelijk dank!
(GAvG)

Terugblik gemeentemiddag

Zaterdag 16 september jl. werd de gemeentemiddag gehouden. In een hartelijke sfeer en met prima weer mochten we elkaar ontmoeten. Ons oudste gemeentelid, dhr. Gijs Barneveld, mocht ook aanwezig zijn! Zijn gezondheid liet het gelukkig toe. Zo werd hij door dhr. Bert Boom opgehaald en nadien weer thuisgebracht. Hij heeft genoten van de middag. En wij met hem. Het werd ook gewaardeerd dat ds. en mevr. Baan aanwezig waren, -gekomen vanuit het “verre” Veenendaal.

 

Allen die hun medewerking verleenden bij het organiseren en ordelijk laten verlopen van de dingen, willen we heel hartelijk bedanken. In het bijzonder Wilma en Joëlle voor de heerlijke taarten (meervoud ja!); mevr. Joke Boom voor de buitengewone soep; en mevr. Liesbeth Osnabrugge voor de heerlijke broodjes.

 

We danken God voor hetgeen Hij ons geeft, ook in de hartelijke onderlinge verhoudingen.

Bijbelkring

Opnieuw een uitnodiging voor de Bijbelkring! Mooie plek om elkaar te ontmoeten.

Hartelijk welkom op de volgende dinsdagavonden:

  • 14 november | kernwoord: verbond
  •  5 december | kernwoord: verwachten
  •  9 januari | kernwoord: Vader

Aanvang 20.00 in de consistoriekamer van het kerkgebouw.

Verjaardagen

  • 17 november: mevr. Ria van Vulpen, Rietdijk 6b, 3994 AJ Houten
  • 25 november: Jan Westeneng, Waterlelie 24, 3628 ND Kockengen
  • 25 november: mevr. Maria du Mortier, Pr. W.A. plantsoen 35, 3738 DJ Maartensdijk
  • 7 december: Rick van Ginkel, Dorpsweg 232a, 3738 CM Maartensdijk
  • 13 januari: dhr. G.A. van Ginkel, Dorpsweg 232a, 3738 CM Maartensdijk

Felicitatie

We feliciteren van harte onze voorganger in de Woordbediening Walter Reitsma, nu hij zijn studie mocht afronden. De Heere schenke hem duidelijkheid in de weg die Hij voor hem heeft, in dienst van Zijn gemeente. Dien de HEERE met blijdschap!

In het onderstaande vindt u een bericht van Walter zelf, gericht aan onze gemeente:       

Beste huisgemeente te Groenekan,

 

Graag deel ik u mee dat ik afgelopen zomer mocht afstuderen aan de Masteropleiding Gemeentepredikant aan de PTHU. Hiervoor ben ik erg dankbaar, zonder Gods zegen was het niet gelukt; ik dank u daarbij ook voor uw trouwe gebeden. Binnenkort heb ik een colloquium gesprek met de landelijke PKN, ik hoop op een goede afloop. Daarnaast heb ik ook nog ander nieuws: 18 augustus ben ik verhuisd naar een appartementje in Zwolle. Het is voor mij een nieuwe en uitdagende ervaring om daarheen te gaan en ook in de noordelijke regio voor te kunnen gaan. Daarbij ga ik natuurlijk wel de huisgemeente missen, al zal ik natuurlijk wel op afstand meeleven. Ik dank u hartelijk voor de goede tijd en de hartelijke ontvangst die ik in de Groenekanse huisgemeente heb gehad en ik wens u Gods onmisbare zegen toe!

 Hartelijke groet,

Walter Reitsma

Weeksluiting 'Dijckstate' Maartensdijk

Op vrijdag 17 november wordt de weeksluiting verzorgd door ds. A.J. Speksnijder uit Maartensdijk.

De avond begint om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

U wordt van harte uitgenodigd!

In de maand december is er geen weeksluiting.

Financiën

Augustus 2023

Kerkvoogdij

Ontvangen: € 50, per bank

September 2023

Kerkvoogdij

Collectes € 518,25

Per bank € 450

Totaal ontvangen € 968,25 (voor het orgel)

Diaconie

Collectes € 237,15

 

Oktober 2023

Kerkvoogdij

Collectes € 315,70

Per bank €250

Totaal ontvangen € 565,70

Diaconie

Collectes € 209,10

Per bank € 50

Totaal ontvangen €259,10 (bestemming Isaäc da Costafonds)

 

Namens de commissie heel hartelijk dank voor al uw giften.