Kerkbode november 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan

Nr. 11 november 2015 Jaargang 58

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Meditatie

En die man zal zijn als een verberging tegen de wind.
Jesaja 32 : 2a

Een verberging tegen de wind.
Al hebben we er dit najaar nog weinig mee te maken gehad, we weten allemaal wat een storm is. Kijk er maar niet al te raar van op, als binnenkort de stormwind om uw huis giert. Nu heb je echter niet alleen stormen buiten. Ze woeden ook wel onzichtbaar in ons hart van binnen. Daar zullen wij allemaal wel het nodige van weten! Er zijn van die tijden, dat er zwaar aan een mens gerukt wordt. We moeten in dit leven nogal eens dwars door een storm heen. De storm van tegenspoed. De storm van ziekte. Het wil ook wel stormen in het gezin. En niet te vergeten: de storm van de dood.

Waar komen al die stormen vandaan? Die komen voort uit dat enorme lagedrukgebied, dat wij veroorzaakten, toen we de Heere hebben verlaten. Sinds we God de rug hebben toegekeerd in het paradijs zijn er constant orkanen op ons af gekomen. Niet dat een mens daar zoveel last van heeft. Van nature zijn we ongevoelig voor dit soort tornado’s. Daar moet een mens eerst aan ontdekt worden door de Heilige Geest!
Maar als dat gebeurt, dan gaat die mens zoeken. Dan gaat die mens beschutting zoeken tegen die oppermachtige stormwind van Gods toorn! Dan zoek je bijvoorbeeld bescherming door het goede te gaan najagen. Of door in ernst Gods aangezicht te zoeken. Velen zoeken een schuilplaats tegen Gods toorn door vroom te worden.
En wat is het resultaat? Al die dingen worden finaal weg-geblazen! De kracht van Gods toorn, daar begin je helemaal niets tegen!
Ja, zult u zeggen, maar is er dan helemaal niets bestand tegen de onvoorstelbare windkracht van Gods toorn? Jawel! Lees maar! In de tekst hierboven: en die man zal zijn als een verberging tegen de wind.
Christus kwam op aarde om de stormwind van Gods toorn een halt toe te roepen! Hoe heeft de Heere Jezus dat gedaan? Door de winden Gods over Zichzelf heen te laten gaan. Zie Hem eens staan in die donkere hof van Gethsémané? Daar raakt de toorn van God Hem voluit: dikke droppels zweet met bloed vermengd vallen op de grond.
Ja, zult u zeggen, maar waarom laat de Zaligmaker dat toe? Hij heeft de toorn van God toch helemaal niet verdiend?

Nee! Maar het behaagde God Hem te verbrijzelen. En uit zondaarsliefde heeft de Heere Zich overgegeven. Overgegeven tot in de dood!
En nu komt het er op aan, of we daar ook van weten mogen door het geloof: van die Christus, die zondaren in Zijn Schuilplaats verbergt tegen alle gevaren! Mag u het zeggen: Hij is mijn Toevlucht? Hebt u het wonder gezien, dat Christus uit enkel ontferming voor u ging staan om Gods toorn op te vangen?
Dan weet u ook, dat niet alleen de pijlen van Gods toorn door Christus werden opgevangen. Maar ook de pijlen van satan. Want de overste dezer wereld kàn zulke machtige stormen ontketenen in het hart van Gods kind! Zo hevig, dat die er steil van achteroverslaat. Met wat voor resultaat? Het geloofsleven zakt in. Het gebed verflauwt. Het zwakke geloof dreigt zelfs te sterven.
Maar dat gebeurt niet! Waarom niet? Omdat de Heere dat kwijnende geestelijke leven weer levend maakt! En hoe doet de Heere dat? Wel, de Zaligmaker is niet alleen gestorven, maar ook opgestaan. Om met Zijn levende doorboorde handen te pleiten bij Zijn Vader voor een arme zondaar: Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt! Hij pleit op Zijn kruisverdiensten. Opdat zwakke kinderen van Hem behouden worden.
Bent u ook zwak? En schuldig? Schuil dan achter Hem! Iedere zondaar mag bij Hem schuilen.
Zelfs als eenmaal de zwaarste storm van de dood komt, dan verandert Hij de schaduw des doods in het morgenlicht.

ds. M. Baan
Veenendaal

Uit de gemeente

 • Onze zieken

Meer en meer is het te merken bij “velen van onze weinigen ”: bij het ouder worden nemen de ongemakken toe… Soms gaan de dingen nog maar net. Met hulp van stok en rollator.
Maar bovenal dankzij kracht die God nog geeft.
We wensen een ieder die te maken heeft met lichamelijke tobberijen, vermindering van denkkracht, sombere gedachten en wat dies meer zij, van harte Gods vertroostende en versterkende nabijheid toe.
Ook mag en moet de dankbaarheid worden genoemd voor de ontvangen trouwe zorg van de Heere in tijden van voor- en tegenspoed. “Want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid!”

Diaken van Dam mocht na een ingrijpende operatieve ingreep weer terugkeren naar huis.
Even was er grote zorg. De Heere heeft alles wel gemaakt! Hem zij de dank!

 • Overleden

Vele jaren lang kerkte zij in ons Groenekanse kerkgebouw. Samen met haar man Cornelis. Hij overleed reeds in 1999. We kenden hem als melkboer van Voorst. Een man die zich inzette voor onze kerkelijke gemeente. En betrokken bleef, ook na de verhuizing naar Maartensdijk.
Nu, onlangs, ontvangen wij de rouwkaart van Jacoba Hendrika van Voorst-Veldhuizen. Gestorven op 27 oktober jl. op de leeftijd van 98 jaar! Ja, mevr.van Voorst mocht zeer oud worden. En…hoe helder van geest bleef zij tot vrijwel het einde. Een geschenk van God.
Een vrouw met een goed inzicht in (inter)menselijke verhoudingen en met een verstandig oordeel. -Ook een hartelijke betrokkenheid op en bewogenheid met het wel en wee van Groenekan. In het bijzonder kerkelijk Groenekan.
We wensen de rouwdragendekinderen en klein- en achterkleinkinderen van harte Gods vertroostende nabijheid toe.
Correspondentieadres: Maarten Schrijverlaan 27, 3526XW Utrecht.

 • Jarigen
 • 25 november: Jan Westeneng, Kockengen (61 jaar)
 • 5 december: Mw. J.J. Barneveld-Berkhof, Groenekan (86 jaar)
 • Dankdag

Met dankbaarheid mogen we terugzien op wat de Heere ons heeft gegeven in de tijd tussen bid- en dankdag. Een zorgvolle tijd voor onze kerkelijke gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Dankzij hulp van omringende gemeenten konden de zondagse erediensten voortgang vinden.
We denken aan De Ark, De Vuursche en Westbroek.
Dankbaar zijn we ook voor de aanvulling van de kerkenraad vanuit De Vuursche.

Een aanvulling die nodig was om kerkordelijk rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
Ook Bijbelkring, catechese en kinderclub mogen nog steeds voortgang hebben!
Laat ons vertrouwen voor de toekomst op de HEERE alleen staan!
Vertrouw op Hem, Hij zal het maken!

Graag willen we ook allen danken die zich inzetten voor het voortgaan van het gemeente- leven! Een inzet, ook op de achtergrond. Zo denk ik ook aan de schoonmaaksters van de kerk. Je ziet hen niet, maar je merkt het wel: ze zijn er met regelmaat! Hartelijk dank!

 • De Pastorie en De Ontmoeting

Even leek het erop dat de overdracht van de Pastorie en de Ontmoeting pas half november (of nog daarna) zou plaatsvinden. Maar opeens voltrokken de dingen zich snel en vond de formele overdracht plaats op 15 oktober jl.

Naast de blijdschap die er is over de verkoop -er wordt immers geld gegenereerd, waardoor het gemeenteleven financieel gezien zonder zorgen kan voortgaan- is er het verdriet over het afscheid. In het bijzonder bij onze “echte” Groenekanners. Er zijn jubilea gevierd; er zijn rouwdiensten gehouden; er is catechese gegeven en het verenigingsleven heeft er gebloeid.
Toen! En nu…; nu is er het verdriet.

Het spijt de kerkenraad oprecht dat er nu geen gelegenheid meer is, voor u en de andere gemeenteleden, om afscheid te nemen van de gebouwen. Inmiddels heeft ontruiming plaatsgevonden. Dit had beter geregeld kunnen worden…Er was immers een belofte gedaan.
Hier past een welgemeend excuus.

Wellicht zijn er bij u nog vragen. Bijvoorbeeld over de inventaris van de Ontmoeting. Wat is of wordt ermee gedaan? We willen van harte proberen uw vragen op de gemeenteavond te beantwoorden.

 • Gemeenteavond

DV 17 november zal er opnieuw een gemeenteavond worden gehouden. Nu, na de verkoop van De Ontmoeting, in de consistoriekamer. Aanvang 20.00.
We nodigen u van harte en met enige aandrang uit, om zo mogelijk aanwezig te zijn!
Waarom weer zo’n avond?
Om u op de hoogte te brengen van de voortgang van de dingen rondom de gemeente, in haar huidige situatie.

Wat valt er te zeggen over en na de verkoop van pastorie en Ontmoeting? De mogelijke verkoop van het kerkgebouw? De samenwerking of samenvoeging met De Ark? Het voortgaan van de Woordverkondiging in ons kerkgebouw in het nieuwe jaar?
Wat dit laatste betreft:U hebt al gehoord van de voorgenomen middagdienst… Komt die er? Tijdelijk?…

Het is zeker niet de bedoeling van de kerkenraad om u zomaar voor voldongen feiten te plaatsen!Wel om u te informeren en te horen over noodzakelijke (voorlopige) besluiten van de kerkenraad,om vervolgens bij de uitvoering daarvan zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met uw gevoelens en wensen. Kom!

 • Catechese

Dankbaar mogen we vaststellen dat er weer een hele groep is op de donderdagavond om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. Dit seizoen luisteren we in het bijzonder naar hetgeen Gods Woord ons aanreikt naar aanleiding van het gebed,-het Onze Vader.
Weet je welkom!

 • Bijbelkring

Eerstvolgende Bijbelkring, DV 18 november, in de consistoriekamer (aanvang 20.00 uur) zal gaan over Daniel 9. Het gebed van Daniël.
Allen hartelijk welkom. (GAvG)

 • Censura morum

DV 16 nov. Om 19.30 in de consistoriekamer.

 • Kinderclub

Het was een mooi gezicht, die woensdagmiddag de 28e oktober om kwart over twee. Zoveel kinderen rondom de Groenekanse dorpskerk. Nog even spelend op het kerkplein, want de Ontmoeting was, toch nog onverwacht, niet meer beschikbaar.
We mochten echter de consistorie gebruiken. Daar is even later verteld en geknutseld.
DV woensdag 25 november is de volgende kinderclubdatum!
Welkom!

 • Koffiedrinken na de dienst

Zondag 15 november hopen we koffie te drinken met onze pastoraal werker drs. Van Ginkel. Welkom!

Kopij

Graag kopij voor de maand december inleveren voor D.V. dinsdag 1 december.

Puzzel

ABC
De antwoorden op de vragen beginnen met de letters in de volgorde van het alfabet De W, de X en de IJ ontbreken, want er zijn geen Bijbelse namen die met deze letters beginnen.

1. De broer van Mozes.
A…..
2. Hier droomde Jacob van een ladder tot aan de hemel.
B…..
3. Een zoon van Noach.
C…..
4. Van deze koning was Isaï de vader.
D…..
5. Naar dit land vluchtten Jozef en Maria, toen Herodes het kind wilde doden.
E…..
6. Tegen dit volk vocht Simson.
F…..
7. De reus die door David werd verslagen.
G…..
8. De moeder van Samuël.
H…..
9. De andere naam van Jacob.
I…..

10. David nam deze stad in en maakte er zijn hoofdstad van.

J…..

11. Op deze berg offerden Elia en de priesters van Baäl.
K…..
12. De derde zoon van Jacob en Lea.
L…..
13. De moeder van Jezus.
M…..
14. Op deze berg stierf Mozes.
N…..
15. Deze slaaf vluchtte en kwam bij Paulus terecht.
O…..
16. De Romeinse stadhouder die Jezus ter dood veroordeelde. P…..
17. De gouverneur van Syrië in de tijd van Jezus’geboorte. Q…..
18. De vrouw van Izak.
R…..
19. Bij deze berg maakte God aan Israël de wet bekend.
S…..
20. Aan hem schreef Paulus twee brieven.
T…..
21. Uit dit land kwam Abraham.
U…..

22. De eerste vrouw van koning Ahasveros.
V…..
23. De vader van Johannes de Doper.
Z…..

Uit: Nieuw Bijbels Puzzelboek van het NBG

Weeksluiting Dijckstate

DV zal op vrijdagavond, 20 november a.s. in Dijckstate Maartensdijk weer een weeksluiting worden gehouden, waarin Ds. De Koeijer hoopt voor te gaan.
Het begint om half acht, en na afloop is er gelegenheid voor gezellig samenzijn bij een kopje koffie.

Concert Preludium Maartensdijk

Het Woord en Daad comité Soest e.o. organiseert op DV zaterdag 14 november een concert dat verzorgd wordt door gemengd koor Preludium uit Woerden o.l.v. Leo Mauritz in de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk.
Arjen J.A. Uitbeijerse bespeelt het orgel, Gerben Plomp de piano.

De netto-opbrengst van de avond is bestemd voor vakonderwijs aan jongeren in Burkina Faso.
Kerk open: 19.00 u. Aanvang concert: 19.30 u. Slot: ongeveer 21.15 u.

Op het programma staat muziek van o.a. Goudimel, Mendelssohn Bartholdy en Mozart en is er samenzang. Appelwoord door Woord en Daad. Jong en oud is hartelijk welkom. Entreeprijs is € 3, – voor volwassenen en € 1, – voor kinderen. Er is een collecte aan de uitgang.

Luther over de Heere Jezus:

Ik heb de Heere Jezus nooit gezien. Ik ken eigenlijk alleen Zijn Naam. Maar daarvan heb ik dan ook zóveel gehoord, uit de Schrift, dat ik er mede tevreden ben. Daaruit heb ik in mijn grootste zwakheid en bij de schrik van mijn zondenlast, in angst en vrees voor de dood, in vervolging en nood, goddelijke kracht ontvangen.
Die Naam heeft mij, toen ik van alle schepselen verlaten was, uit de dood gerukt en weer levend gemaakt, mij in de grootste vertwijfeling getroost, en in het bijzonder op de rijksdag te Augsburg, in het jaar 1530. Daarom hoop ik, als God wil, bij die Naam te blijven, te leven en te sterven.

Uit: Keur uit de tafelgesprekken van dr. Maarten Luther.

Dit vertelde Luther tijdens die tafelgesprekken over zijn reis naar de rijksdag te Worms:

Dinsdags in de lijdensweek voor Pasen bracht de heraut mij het vrijgeleide van de keizer en van vele andere vorsten. Toch heeft men reeds de volgende dag oneerlijk spel gespeeld, daar men mij verdoemde en mijn boeken verbrandde. Reeds toen ik te Erfurt kwam, hoorde ik dit, ja, men had het in alle steden aangeplakt en de heraut vroeg mij, of ik nu nòg van plan was naar Worms te gaan.
En hoewel ik niet weinig verschrikt was, antwoordde ik hem: “Ik zal er heen gaan, al waren er net zoveel duivels als pannen op de daken.” Te Oppenheim, niet ver van Worms, kwam Bucerus tot mij, om mij aan te raden niet naar Worms te gaan, want Solapion, biechtvader van de keizer, was bij hem geweest en had gezegd, dat hij mij moest waarschuwen. Als ik te Worms kwam, zou ik zeker verbrand worden. Ik moest mij maar in de buurt, bij Frans van Sickingen ophouden, die zou mij graag ontvangen. Doch dit was een list om te maken, dat ik niet zou komen. Als ik drie dagen gewacht had, zou de tijd van mijn vrijgeleide omgeweest zijn. Zij zouden mij dan niet verhoord, maar dadelijk veroordeeld hebben.
Maar ik trok voort. Toen ik de stad in het gezicht kreeg, schreef ik aan Spalatine, dat ik kwam en ik vroeg hem, waar ik logeren moest. Zij verwondereden zich allen over mijn onverwachte verschijning. Zij hadden allen wel gedacht, dat ik uit vrees niet zou hebben durven komen.

Twee edellieden, heer van Hirsfeld en heer Johan Schott, brachten mij op bevel van de keurvorst van Saksen in hun kamer. Daar kwam geen vorst tot mij, maar wel kwamen sommige edellieden, die in spanning waren over wat geschieden zou.
De paus had de keizer geschreven, dat hij het vrijgeleide moest intrekken en de bisschoppen waren het allen daarmee eens. Maar de vorsten wilden daaraan niet meedoen om grote opschudding te voorkomen. Zij vreesden meer voor mij, dan ik voor hen. Want de landgraaf, nog een jong vorst, kwam bij mij, sprak met mij en zei tenslotte: “Beste dr. Luther, als u gelijk hebt, zo helpe u God.”
Voor ik te Worms kwam, had ik aan ’s keizers biechtvader geschreven, dat hij mij bezoeken kon, als hij dat wenste. Maar hij kwam niet. Het hielp toch niet, volgens hem.
Spoedig daarop werd ik voor de hele Rijksraad op het raadhuis geroepen. De bisschop van Trier, dr. Eck, vroeg mij: “Martin! erkent gij deze boeken (er lag een stapel voor mij op tafel) als geschriften van uw hand?” Dr. Hieronymus Schurf zei dadelijk: “Men leze hem de titels voor.” Toen dit was geschied, antwoordde ik: “Ja, ze zijn alle van mij.” Vervolgens vroeg hij mij: “Wilt ge ze herroepen?” Ik wendde mij tot de keizer en sprak: “Genadige heer keizer. Sommige van mijn boeken zijn boeken gericht tegen mijn vijanden. Andere zijn leerboeken en deze kan ik niet herroepen, want ze zijn gegrond op Gods Woord. Maar indien ik in mijn verdedigingsgeschriften soms te heftig ben geweest, laat men mij dan aantonen, waarin ik gefaald mocht hebben en vergun mij daarvoor enige bedenktijd.”Men gaf mij een dag en een nacht.
De volgende dag werd ik voor de bisschoppen geroepen, die mij tot herroeping zouden trachtten te brengen. Maar ik sprak: “ Gods Woord is niet mijn woord. Daarom kan ik het niet verzaken. Maar wat daarbuiten valt, daarin wil ik graag gehoorzaam zijn.” Toen sprak markgraaf Joachim: “Dr. Luther, als ik u goed begrijp, is het uw bedoeling, dat gij u wilt laten overtuigen, behalve in datgene wat de Schrift betreft?” “Zo is het”, antwoordde ik, dat wil ik inderdaad. Toen zeiden zij: “ U moet het aan het oordeel van de keizer onderwerpen.” Maar daartegen protesteerde ik. (wordt vervolgd)