Kerkbode november 2014

Van de Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan

Nr. 11, NOVEMBER 2014 Jaargang 57

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal… (Psalm 85:9a)

Antwoord op je vragen

Vragen en raadsels,-die zijn er veel in dit leven. Bij het ouder worden eerder meer dan minder. Hoezeer je ook overtuigd kunt zijn van de waarheid van de Schrift; van kaft tot kaft…
Vragen bij het zien van kerk en wereld. Vragen bij onszelf. Vragen.
Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen?
Wie ben ik voor God? Wie is God voor mij?
Hoe zal ik voor God rechtvaardig zijn? En nog veel en veel meer.
Soms lijkt het leven net één grote puzzel.
Je komt er niet uit. Je hebt een puzzelwoordenboek nodig. Maar dan wel een goed!

Het puzzelwoordenboek voor levensvragen is de Bijbel. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft! Let er op. Met grote aandacht.
Nee, God geeft niet antwoord op al onze vragen. De HEERE geeft wel antwoord op alle vragen die Hij van levensbelang acht. Vast en zeker.
Daarom is het goed om te luisteren naar de vragen die God ons stelt.

Zulke vragen horen wij verwoord door de Heere Jezus, onze Zaligmaker.
*Onderweg met Zijn discipelen vraagt Hij hun opeens: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En direct daarna: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?
*Even later krijgt een dwalende Simon Petrus te horen: Wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?
*Na een indrukwekkende rede over het Brood des Levens ziet Jezus velen bij Hem weggaan. Hij wendt Zich tot Zijn discipelen en vraagt: Willen jullie ook niet weggaan?
*Een verdrietige Martha hoort: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Gelooft gij dat?
*Petrus wordt apart genomen na de verloochening in de zaal van Kajafas: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief?
Allemaal vragen. Levensbelangrijke vragen.

Ik zoek naar een antwoord. Een eerlijk antwoord. Immers: God heeft lust aan waarheid in het binnenste! Ik tast mijn hart af…Midden in een ontredderde wereld en verwarde kerk.
Wie is Jezus voor mij? Weet ik mij verlost door Zijn gerechtigheid? Wil ik nooit meer bij Hem weg? Is Hij mijn Opstanding en mijn Leven? Heb ik Hem hartelijk lief?
Het zijn zulke grote vragen… Om stil van te worden. Ik sta verantwoordelijk voor God.
En ik sta sprakeloos, -hoe meer ik over de vragen nadenk….

Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. God geeft u te antwoorden. Uit genade. Door de Geest van Christus. God geeft mij, sprakeloze, de woorden in de mond; het Woord in het hart!
Ja, Heere, de zaligheid is in geen ander dan in Jezus Christus alleen. Dat geloof ik met mijn hele hart. Vrede op grond van recht.
God toont mij en schenkt mij Zijn goedertierenheid in Christus Jezus! De hitte van Gods gramschap is geblust! Met dat hemelse bluswater: het bloed van het Lam. Zijn liefde is geopenbaard in doorboorde handen. Zie het Lam Gods! God schenkt Zijn heil.
Ik ben sprakeloos, als het Woord klinkt met kracht. Ik wil horen wat God de HEERE spreken zal. Tot mij! Ik ben verwonderd. Diep verwonderd.

God geeft mij Zijn antwoord: Jezus alleen! (GAvG)

Uit de gemeente

Onze zieken

Mevr. Riek v.d.Wind- van Vulpen mocht thuis snel opknappen na de operatieve ingreep. Dat stemt tot dankbaarheid.
Maar helaas is wel een verdere behandeling nodig met een pittig medicijn. Dat zal, als alles goed mag verlopen, zo’n half jaar duren. Inmiddels is zij dit traject ingegaan.
Met haar en de mensen om haar heen die haar lief zijn, bidden wij om Gods onmisbare zegen. Hij staat overal boven. In Zijn handen zijn onze tijden.
In de doorboorde handen van de Zaligmaker zij onze hoop en kracht. Zoals Paulus zegt: “Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft.”

Onze koster en diaken Albert van der Horst werd ook verrast met een kort verblijf in het ziekenhuis.
Opeens was daar de vreemde pijn. Een niersteen misschien? Toch maar naar het ziekenhuis.
Gelukkig dus voor korte tijd. Inmiddels weer thuis bij zijn Ina, heeft Albert de draad weer volop opgepakt. Met dankbaarheid.
Wat kan er snel iets zijn! Wat kan het dan door je gedachten flitsen dat je maar een heel klein mensje bent… De sterkste is enkel ijdelheid!
En dan… Ben ik klaar voor de ontmoeting met Die grote God?
De HEERE bereide ons allen toe. Uit genade alleen!

Ook mevr. van Zoeren en dhr. Voskuil beleefden soms wat mindere dagen.
We denken ook aan anderen die tobben met een kwakkelende gezondheid, afnemende krachten en verwarde gedachten. Soms plaatst ook de zorg voor onze naaste ons voor vragen. Hoe verder? De HEERE zij ons allen genadevol nabij. Jacobus zegt: “Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij haar van God begere!”
(GAvG)

Onze Jarigen

In de komende periode hopen DV jarig te zijn:
25 november: Jan Westeneng (60 jaar)
5 december: Mw. J.J. Barneveld-Berkhof (85 jaar)

We wensen u een goede verjaardag en bovenal Gods onmisbare zegen in het nieuwe levensjaar.

Dankdag

Ondanks de grote zorgen waarmee wij als gemeente te maken hebben, is er alle reden tot dankbaarheid. De HEERE is goed en zeer te prijzen. Zijn goedheid en grootheid zijn ondoorgrondelijk.
Met dankbaarheid stellen we vast dat tot op deze dag het gemeentewerk mag voortgaan: prediking, pastoraat, catechese. We zijn ook dankbaar voor hulp die ons in de sfeer van het ambtelijke van buitenaf wordt geboden.
Ook heeft het ons allen aan niets ontbroken als het gaat om onderdak, eten en drinken, kleding etc.
Wees niet mismoedig, maar dankbaar. Hef de ogen op naar omhoog en verwacht de HEERE!
Wat de toekomst ook moge brengen, ons geleide de hand van Gods trouw.

Catechese

Wekelijks komen twee groepen jonge mensen samen in een zaal van de Ontmoetingskerk in Maartensdijk. Een groep van 6 en een groep van 4. Samen overdenken we een bijbel gedeelte of bijbels thema. En dat in zeer goede harmonie!
Er zouden er nog een paar meer kunnen zijn… Nogmaals de uitnodiging om de catechese te volgen! Van harte welkom!
Donderdag, 19 uur van 12 t/m 17 jaar; en 19.45 uur vanaf 18 jaar.

Bijbelkring

DV 19 nov. willen we weer samenkomen om de geschiedenissen van Abraham verder te overdenken. Te behandelen stof: Gen.14:18 t.m 15:6 Melchizedek’s zegen en God’s belofte.
En opnieuw: zeer hartelijk welkom! Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer.

Verheugend bericht

Bezig met de copy voor het kerkblad, word ik gebeld door Petry van Erkelens. Met zijn verloofde Eline van der Esch zagen wij hem reeds enkele keren in ons kerkgebouw, onder de bediening van het Woord.
Zij hopen te trouwen DV 14 nov. aanstaande te Sprang-Capelle, (18.30 uur kerkgebouw Herst. Herv. gem ’s Grevelduin-Capelle) waarna zij zich vestigen in Westbroek.
En… zij geven te kennen kerkelijk te willen gaan meeleven met onze gemeente. Dat maakt ons erg blij! Samen hebben zij goed nagedacht over de kerkelijke gemeente en zij nemen uit overtuiging dit besluit. We worden er een beetje stil van…
We denken aan de woorden op de trouwkaart:
Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE. Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van Uw goedertierenheid. (Psalm 104:24)
We wensen Petry en Eline een zeer gezegende tijd toe in onze gemeente! Hartelijk welkom!
(GAvG)

Kinderclub

De kinderclub komt DV. weer samen in de Ontmoeting op woensdagmiddag 26 november om 2 uur.

Volkskerstzang

De Volkskerstzang, welke samen met de Boskapel georganiseerd wordt, hopen we DV woensdag 17 december weer te beleven.

Koffie drinken

We hopen DV. koffie te drinken zondag 9 november na de dienst met drs. Van Ginkel en zondag 7 december na de dienst met ds. G.H. Kruijmer.

Begrensde beproeving

“Er zijn grenzen gesteld aan de kracht, de scherpte, de duur en het aantal van onze beproevingen.
Als God een bittere beker bereidt voor Zijn volk, dan zijn alle bestanddelen ervan nauwkeurig afgewogen. Er is geen druppel teveel en geen druppel te weinig in.
De toorn van onze Vader over de zonde zal nooit overgaan in toorn tegen ons, hoewel Hij in Zijn genade ons zal slaan om onze zonde. Houd die genaderijke grens dan in gedachten. ‘De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven’. Nooit is ons kwaad overkomen, dat niet nog erger had kunnen zijn. De ene beproeving doodt de andere; de wind waait nooit uit het oosten en westen tegelijk. Als de Heere u slaat met de linkerhand, als de benauwdheden zich vermenigvuldigen, zullen ook de vertroostingen door Christus Jezus overvloedig zijn. De hele bende van beproevingen komt nooit tegelijk.
Alles wat pijnlijk en smartelijk is, is evenredig aan en geregeld naar de mens en zijn kracht.
Met de beproeving bereidt de Heere ook de weg ter ontkoming, opdat wij in staat zullen zijn haar te dragen.
Het oog des geloofs echter kan een eind en grenspaal onderscheiden, waar het verduisterd natuurlijk oog niets dan eindeloze verwarring gewaar wordt. Waar het vleselijk zintuig iedere dag nieuwe moeilijkheden ziet en zich afvraagt waar het eind zal zijn, ziet het geloof over de tussenliggende ruimte heen en vertroost zich met wat nog te komen staat.
Het geloof kan liefelijke psalmen zingen, terwijl het voortschrijdt over de moeizame weg. Die weg moge ruw zijn, lang kan hij niet wezen, zo laat ons hem dan effenen door de hoop en vervrolijken door een lied. Moge de Heere uw geloof levendig houden en welke beproevingen u dan ook als golven aanlopen, boven die golven bent u veilig gezeten op de Rots der eeuwen en zingt ge de lof van uw Goddelijke Verlosser! O, hoe liefelijk is het, om te mogen zeggen: ‘De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven’.”

Overgenomen uit “Woorden van Spurgeon II”