Kerkbode mei 2018

Pen tekening Kerkgebouw

Hervormde gemeente BlauwkapelGroenekan

Nr. 4, mei 2018, Jaargang 61

http://www.blauwkapel-Groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit… (Psalm 19:3)

Een bijzondere taal

Psalm 19 staat bekend als een lied waarin de grootheid van God in de natuur en in Zijn Woord wordt bezongen. God spreekt in het bijzonder in Zijn Woord, de heilige Schrift, de Bijbel.

Maar God spreekt ook in de natuur. Sommigen gebruiken het als een excuus om zondag niet in de kerk te hoeven zijn. “Een mooie voorjaarswandeling zegt toch genoeg? Dat spreekt!”

Iedere dag is er de “sprake Gods” in de natuur. Hoe wordt dat in het bijzonder in deze prachtige lentedagen gezien. Terwijl ik dit schrijf, is het buiten meer dan 20 graden. De natuur springt open, met een onvoorstelbare kracht. Bomen lopen uit, struiken staan in bloei, tulpen strijden om wie de mooiste is. Lammetjes, witte en gelukkig ook zwarte (…),  springen in de wei, waar de pinksterbloemen al bloeien. En in dat alles is de hand van de Schepper. God. De HEERE. De “adem van God”; de Geest van nieuw leven.

Maar… zie je het ook? Hoe moeten je ogen geopend worden om de hand van God te zien, Die weeft en schept. Die voortdurend zorgt en onderhoudt.

Een psalm zingt: Gij vernieuwt het gelaat van de aarde. En dat is waar. God is het, Die alles doet uitbotten en uitspruiten. God is het Die de wasdom geeft. God is het Die geeft dat de aarde vruchtbaar wordt gemaakt. De zegeningen komen van Boven. Maar wij, mensen van beneden, vinden het maar lastig dat te erkennen. Zelfhandhavers die we zijn. Tenzij!…

Iedere dag is er een overvloedige sprake van het werk van de HEERE. Dat is genade, God toont u Zijn werken opdat ook u zult erkennen dat Jezus Christus de Heere is en gelovende het leven hebt in Zijn Naam! In Hem, om Wie Hij is en om hetgeen Hij heeft gedaan,  vernieuwt God de aarde. De ganse schepping.

Dus: het gaat niet zozeer om mijn persoonlijke zaligheid, het gaat om de totale vernieuwing van de schepping; tot eer van God. Ik sta niet centraal, God staat centraal. Alles wat adem heeft love de Heere!

Iedere dag spreekt met een stortvloed aan woorden. Van Gods majesteit en macht. Zijn trouw en liefde. Uit genade alleen. Maar willen wij het ook horen? Er zijn zoveel stemmen die onze aandacht vragen, dat “de stem van de dag” makkelijk niet wordt gehoord…of wordt veronachtzaamd.Er is veel ruis op de lijn in onze dagen.

Hoor deze dag de stem van de HEERE. Laat je niet afleiden of misleiden. Zalig zijn zij die het Woord horen en het bewaren.

Iedere dag weer komt God tot ons met het Woord van Zijn barmhartigheid en genade. Laat u vinden! Laat u vermanen. Laat u vertroosten. Er is een overvloedige sprake van Gods onvoorstelbare liefde!

De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit. Een woord van de dag, voor mensen van de dag. Daarom temeer word ik genodigd in Gods huis, om de boodschap van Gods ontferming en liefde in Christus te horen. Die boodschap wordt mij niet verkondigd door de bomen in het bos of het zand van het strand…Wel in de werkplaats van de Geest.

Hoor des HEEREN woord. Dag aan dag! (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Opnieuw noemen we in deze kleine rubriek de ons bekende namen: fam. Lam (Zeist) en fam. Heldoorn (Bilthoven).
De zorgen zijn niet gering… Hoe makkelijk kunnen we een ander zeggen wat hij dan het beste kan doen. Het is niet moeilijk om sprekende Bijbelteksten aan te halen en toe te voegen.
Maar… Als het nu eens onszelf betrof? Mensen zijn soms maar moeilijke vertroosters. Job wist er alles van.
Toch wensen we allen die te maken hebben met ziekte en zorg, of ook rouw en verdriet, van harte Gods zegenrijke nabijheid toe.
Het is goed om in gebed met elkaar mee te leven! (GAvG)

  • Jarigen

20 mei: Cees van Eijk, (66 jr.)
27 mei: Cees Blauwendraat, (48 jr.)

Van de Kerkenraad

  • Gemeenteavond

Tijdens de gemeenteavond van 11 april jl. is besloten, de gemeenteleden gehoord hebbende, toe te gaan werken naar de vorming van een huisgemeente. Een huisgemeente kun je wellicht het beste vergelijken met een evangelisatie: er zijn kerkdiensten, er is pastoraat, catechese etc. zonder kerkenraad, maar wel onder verantwoordelijkheid van een commissie die zorg draagt voor een goed functioneren. Ambtelijke ondersteuning wordt, indien nodig, verleend door een buurgemeente. Met die betreffende buurgemeente is een minimaal samenwerkingsverband.
De classis houdt de vinger aan de pols.

Er moet nog veel geregeld worden. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de dingen.

We mogen dus ook doorgaan met de zondagse eredienst. Dat stemt tot dankbaarheid.
Inmiddels is het preekbeurtenrooster tot en met de zomermaanden ingevuld.

We mogen niet onvermeld laten dat sommigen van ons moeite hebben met het voortgaan van de gemeente als huisgemeente. Zij hebben dat tijdens de gemeenteavond kenbaar gemaakt. We willen hun overwegingen en besluiten respecteren, hoezeer we het ook betreuren dat onze wegen nu wellicht uiteen zullen gaan. Wij wensen hen elders van harte een goede tijd toe.

Graag wil ik onze gedelegeerde ambtsdragers heel hartelijk danken voor hun geweldige inzet voor onze gemeente, nu al zo vele jaren! De Heere gaf en geeft kracht en liefde! (GAvG)

  • Hemelvaartsdag

Donderdag 10 mei DV zal het Hemelvaartsdag zijn. Met onze consulent ds. Baan is uitvoerig gesproken over de wenselijkheid van een dienst op de middag van die dag. Het leek ons om meerdere redenen het beste u te adviseren de morgendienst mee te maken in Bilthoven (De Ark), Lage Vuursche of … in Groenekan. De HHGem. heeft ons hartelijk uitgenodigd haar dienst bij te wonen, die om 10.00 uur aanvangt. Ds.N.P.J.Kleiberg hoopt voor te gaan.
Gedachtig het Bijbelse advies de ander uitnemender te achten dan zichzelf en het goede te zoeken voor en met elkaar, moet het toch mogelijk zijn om met zegen bij “de naaste” te kerken. Allen een goede dienst toegewenst! (GAvG)

Van de Kerkvoogdij

  • Collecte
Verantwoording van de collecten in maart 2018:
Diaconie
Algemeen  €    72,10
HGJB  €    27,70
Totaal  €    99,80
Kerkvoogdij
Algemeen  € 225,65

De opbrengst van de Biddagcollecte is eerder reeds doorgegeven.

Felicitatie

Graag willen wij ook hier onze verbondenheid met de koninklijke familie uitspreken en haar van harte feliciteren met de gevierde gedenkdagen. De Koning der koningen gedenken ons Oranjehuis. “Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor Hem neer!” (GAvG)

Emeritaat ds. P. J. Teeuw

7 januari 1981 was een bijzondere dag. Die dag werd kand. P.J. Teeuw verbonden aan de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan.
Als jonge predikant heeft hij de gemeente trouw en met liefde gediend. Nog spreekt men over zijn beminnelijke omgang met de gemeenteleden en niet-gemeenteleden. En dan wordt ook de naam van mevrouw. Teeuw genoemd!
Belangrijker: voor ds. Teeuw stond het Woord van de Gekruisigde en Opgestane, Christus Jezus, centraal. Een beminnelijk karakter van een dominee is tenslotte niet zaligmakend… Alleen het bloed van het Lam.
In september ’82 leidde hij als consulent van het vacante Maartensdijk de rouwdienst van onze oma, opoe van Ek.De liefde en bewogenheid waarmee hij het Woord bediende uit Joh.14, zullen we nooit vergeten.
In december ’85 werd dominee geroepen naar Moordrecht; 6 mei aanstaande neemt hij afscheid van zijn laatste gemeente, Papendrecht. Die dag hoopt hij dan ook jarig te zijn…; 66.
Van harte hopen we dat Zijn werk in Blauwkapel-Groenekan en elders, dat hij in kracht die God hem gaf mocht verrichten, veel vrucht mag dragen. Tot eer van God. We zien dankbaar om en omhoog! We wensen dominee en zijn gezin van harte Gods zegen toe voor de toekomst. (GAvG)

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 25 mei
de heer A. Verstoep uit Barneveld (maar verbonden aan Westbroek) voor.
De aanvangstijd is half acht, na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te spreken.

Pinksteren…

image001