Kerkbode Mei 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 5, MEI 2015 Jaargang 58

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

 

Maar ik vertrouw op U, o HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand,. (Psalm 31:15,16a)

Mijn tijden

U mag het onmiddellijk weten. De tekstkeuze staat tegen de achtergrond van het overlijden van onze oude vriend Gijs Voskuil. Een paar uur voor zijn verscheiden lazen we aan zijn bed in het Diakonessenhuis de woorden uit deze psalm van David. We zijn niet overgeleverd aan het lot; we zijn in de handen van God.

Psalm 31. Er boven staat: klacht, gebed en dank.
Nee, over God, de HEERE, heeft David niet te klagen. Integendeel. U ook niet. En zelfs ook een rouwdragende familie niet. God is en blijft goed! Onuitsprekelijk goed.

David roept Zijn Naam aan. Met treffende woorden: Mijn Steenrots en mijn Burcht!
’t Is een lied van groot vertrouwen.
Denk nu niet dat David zijn ogen sluit voor de beangstigende werkelijkheid. Hij erkent openlijk: Ik ben bang. Maar middenin de realiteit van benauwende omstandigheden belijdt hij: Gij zijt mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand. Ik vertrouw op U, o HEERE!
David vindt al zijn kracht in de Naam: HEERE, God van het verbond.

Psalm 31, een lied van om en nabij 3000 jaar oud, is voor ontelbaar velen tot troost geweest. En nog. In tijden van grote donkerheid. Als de vragen opeen stapelen. Als je met haast zegt: Waar is God? Zou God het ook weten? Ben ik afgesneden van voor Zijn ogen?
Weet dan: dan nóg hoort God de stem van Zijn kind, dat tot Hem roept! God heeft een groot goed weggelegd voor degene die Hem vreest en die op Zijn Naam betrouwt, temidden van alle omstandigheden. -Die Zijn Naam vrijmoedig belijdt voor alle mensen.

Bij het lezen van Psalm 31 vond menig pelgrim nieuwe kracht om de weg te vervolgen.
En ook om zijn reizende metgezel op te wekken: Wees sterk, en Hij zal ook uw hart versterken. Het hart van u allen, die op de HEERE hoopt!

Hoop op God! Wees sterk. Die hoop is niet vanzelfsprekend. Was zij dat wel, dan zou de psalmdichter er niet toe hoeven oproepen. Maar nu wekt hij zijn eigen hart en uw hart op.
Hoop en kracht zijn genadegaven van God. En… wij worden ertoe opgeroepen. Versta biddend uw verantwoordelijkheid. Hoop op God. Wees sterk.

Mijn tijden zijn in Uw hand. Al mijn levenstijd. Mijn morgentijd. Mijn kindertijd. De tijd van mijn jeugd. Mijn middagtijd. De tijd die God mij geeft om te leven met haar die mij lief is. Mijn avondtijd. Als de grijsheid mij kroont. -Al mijn tijden.
Prediker helpt ons in zijn derde hoofdstuk om David te verstaan. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, zegt hij. In de tussentijd zijn wij geroepen Gods geboden te onderhouden en Hem kinderlijk te vrezen. Dat betaamt alle mensen. En dus ook ons.
God heeft recht op ons leven. Op onze lofprijzing en dankzegging. Mijn tijden zijn Gods tijden. Tijden die God mij geeft met een heilig doel.

Mijn tijden zijn in Uw hand. Laat de tijd van ons leven zijn in de doorboorde handen van Christus Jezus. Wandel in Hem, de tijd die nog over is. In ootmoedige dankbaarheid. Bid om die genade.
God is het waard! (GAvG)

Uit de gemeente

Overleden

*’t Is nog maar zo kort geleden: mevr. Bouwman, mevr. v.d.Water… En nu opnieuw het kopje: overleden.
Voor mij ligt de kaart: 26 april 2015, Gijsbert Voskuil, op de leeftijd van 89 jaar.
We zagen het de laatste tijd: Voskuil werd nu echt oud. Er was nogal eens iets, dat hem de lust en de moed benam. En toch… weer naar de kerk. “Nu is het vanavond helemaal verkeerd. Nu kom ik eigenlijk voor u en dat is niet goed…”, zei hij. Meerdere keren sprak hij dezelfde inleidende woorden in een andere variant, als hij toch weer naar de bijbelkring kwam. Daar zat hij dan, linksvoor. Na afloop bleven we nog even met elkaar napraten. Dan vertelde hij zijn verhalen over “toen”. Prachtige anekdotes, met een glimlach en in ernst. Maar ook dingen die hem somber stemden. Voskuil kon het moeilijk verwerken dat alles zo anders was geworden in het kerkelijke leven.
In het bijzonder in zijn Groenekan… De laatste bijbelkring over het leven van Abraham was nogal persoonlijk. Daar bleek ook zijn verlangen naar “waarheid in het hart”. Een teer leven, zoals hij het vroeger bij anderen had bespeurd…

Meer dan eens komen de dingen terug in onze gedachten.
Dat geldt wellicht in het bijzonder voor zijn vrouw Willy Voskuil-Meerveld, van wie hij zo ontzettend veel hield. Met haar was hij bijna 60 jaar getrouwd. Dankbaar leefden zij toe naar de gedenkdag op 3 mei. De kaarten werden verzonden. En nu… die andere kaart.
De mens wikt, God beschikt.
Verwonderd haalde hij meerdere keren naar voren hoe liefdevol de kinderen om hem en zijn vrouw heen stonden. Een hartelijke familieband. Hij kon er om huilen van ontroering.
Van harte wensen we mevr.Voskuil, de kinderen en kleinkinderen Gods vertroostende nabijheid toe. Voor nu en voor de toekomst.
Het lichaam van Gijs Voskuil is op vrijdag 1 mei jl. ter aarde besteld, na een rouwdienst in de Groenekanse kerk. “Hoop op God!”

*We leven ook mee met Gerrie en Jan Heldoorn. Op dinsdag 28 april stonden zij aan het graf van broer Egbert in IJsselmuiden. Egbert was ernstig ziek en overleed; nog maar 48 jaar oud. In enkele maanden tijd verloor hij alle kracht. Een zware weg…Egbert laat vrouw en kinderen achter. Van harte wensen wij allen Gods vertroostende nabijheid toe.

Onze zieken

*mevr.v.d.Wind (Houten) en haar man zijn dankbaar voor het verloop van de medische behandeling tot nu toe. De kuur is zonder ernstige bijwerkingen ten einde. De toekomst moet uitwijzen of de medicijnen hun werk goed hebben gedaan. De Heere staat er boven. In Zijn hand zijn onze tijden. Ook in Houten.
*fam.Kazius (Maartensdijk) werd weer in de kerk gezien. Dat tekent het proces van herstel. Man en vrouw hebben getobd met de gezondheid. Maar er lijkt een keer ten goede te zijn.
Met hen zijn we dankbaar!
*Ina van der Horst (Groenekan) willen we van harte sterkte en innerlijke rust toewensen. Het is heel naar om je zo uitgeblust te voelen. Terwijl je zo graag er voor iedereen maximaal wil zijn. Verplicht pas op de plaats… Samen met Albert Gods nabijheid van harte toegewenst.

Allen die tobben met de gezondheid, die psychisch lijden of geestelijk tobben, kracht van omhoog toegewenst!
(GAvG)

Onze jarigen

In de komende periode hopen DV jarig te zijn:

  • 20 mei: Cees van Eijk, (63 jaar)
  • 27 mei: Cees Blauwendraat, (45 jaar)
  • 7 juni: Mw. G. van Stokkum-van Loenen, (83 jaar)

Wij wensen u een goede verjaardag en bovenal Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Van de kerkenraad

Gemeenteavond

Zoals u wellicht reeds weet, zal er DV maandag 11 mei een gemeenteavond worden gehouden. Alle meelevende gemeenteleden worden hierbij (nogmaals) zeer hartelijk uitgenodigd!
Half april ontvingen de kerkgangers na de morgendienst de volgende mededeling:

“Kerkenraad Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Aan onze gemeenteleden

Groenekan, april 2015

In onze laatst gehouden kerkenraadsvergadering, op 7 april jl., hebben wij besloten u nogmaals uit te nodigen voor een gemeenteavond. Deze avond staat op de agenda voor

DV maandag 11 mei 20.00 uur in de Ontmoeting.

Waarom weer een gemeenteavond? We kwamen nog niet zo lang geleden samen!?…
Wij begrijpen die vraag goed.
Toch nodigen wij u dringend uit aanwezig te zijn.

Gezien de laatste ontwikkelingen in de gemeente en gedachten over de toekomst van de gemeente, willen wij onze zorg én visie graag met u delen.

Het betreft in het bijzonder
1. de situatie rondom ambt en eredienst,
2. besluitvorming tot samenwerking met een buurgemeente en
3. (het regelen van) verdeling van de werkzaamheden van Albert en Ina.
Het is goed en zeer gewenst om u in deze dingen te kennen en te horen.

Graag vragen wij ook uw gebed, om in alle wijsheid en met liefde over het voortgaan van de gemeente te kunnen beslissen.
In het vertrouwen dat God de HEERE regeert, vragen wij u van harte uw verantwoordelijkheid te nemen en zo mogelijk aanwezig te zijn.

Uw kerkenraad”

Bijbelkring

Het seizoen zit er weer op. Met vreugde kwamen we regelmatig samen in de consistoriekamer. De bijbel werd geopend, biddend om Gods zegen. En er was ruimte om elkaar wat meer persoonlijk te ontmoeten en te leren kennen. Waardevol.
Te zijner tijd hopen we weer een aanvang te maken. U wordt tijdig via het kerkblad geïnformeerd.

Geboren

In de voorbede in de kerkdienst werd er aandacht aan gegeven, maar ik verzuimde het te vermelden in het vorige kerkblad: de geboorte van Willem Jan Bieshaar, zoon van Bart en Petra die regelmatig onze diensten bezoeken.
Bart en Petra, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij het grootbrengen van de kleine Willem.

Albert en Ina

Zoals Albert aangaf: om gezondheidsredenen wordt het kosterschap beëindigd en het diakenambt neergelegd. DV 14 juni is als einddatum gesteld.
Persoonlijk betreur ik dit besluit zeer, maar tegelijkertijd wil ik het respecteren. Ik denk te spreken namens velen.
Graag wil ik dan ook namens onze gemeente Ina en Albert heel hartelijk danken voor het vele werk dat in de loop der jaren werd verricht. Het meeste onzichtbaar voor anderen.
De Heere gaf jullie kracht. Hem bovenal zij de dank en eer.
Van harte veel sterkte toegewenst voor nu en voor de toekomst.
(GAvG)

Kinderclub

Woensdag 27 mei zal er D.V. in de middag weer kinderclub zijn in de Ontmoeting. Julie worden allemaal weer verwacht om 2 uur.

Koffie drinken

We hopen DV 17 mei koffie te drinken na de morgendienst met ds.
M. Baan en 7 juni na de dienst met Kand. J.A. de Kruijf.

Persberichten

Weeksluiting Dijckstate

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Westbroek e.o. organiseert op vrijdag 15 mei 2015 in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk een weeksluiting.
Ds. G.H. Kruijmer uit Lage Vuursche zal de bijeenkomst leiden.
Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen, daarover wordt een korte meditatie gehouden en er wordt gezongen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
Voor eventueel vervoer kunt u bellen 0346-213592.
Aanvang 19.30 uur(zaal open 19.15 uur), einde rond 21.00 uur

Orgeltocht ‘70 jaar bevrijding’

Op DV zaterdag 30 mei a.s. organiseert het Woord en Daad comité Soest e.o. voor de achtste keer een orgeltocht voor het hele gezin. Deze keer gaat de tocht van Blauwkapel (Utrecht) via Westbroek naar Groenekan. Naast orgelbespelingen door Gerrit Christiaan de Gier zijn er inleidingen over kerk en orgel en wordt er een maaltijd geserveerd. De tocht kan zowel met de fiets als met de auto worden gereden.

Het thema van deze orgeltocht is ’70 jaar bevrijding’. Zowel in de muziekkeuze als op de locaties fungeert dit thema als rode draad.
Verdeeld over de drie kerken worden alle coupletten van het Wilhelmus gezongen. Daarnaast worden improvisaties en composities van het Engelse, Canadese en Amerikaanse volkslied ten gehore gebracht. In de directe omgeving van twee kerken bevinden zich oorlogsmonumenten, terwijl het dorpje Blauwkapel in een fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is gelegen.

De orgeltocht begint in het kerkje van Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21 in Utrecht. Na de inschrijving in de kerk van 13.00 tot 13.20 uur zal er om 13.30 uur een inleiding over kerk en orgel worden gehouden door monumentendeskundige de heer Klaas Boeder.
Om 13.45 uur geeft Gerrit Christiaan de Gier een concert. Hij is organist van de Jacobikerk in Utrecht en orgeldocent aan Kunstpuntgouda, afdeling Muziek te Gouda. Na afloop van het concert, dat een half uur duurt, is er de mogelijkheid het kerkje en het orgel te bezichtigen. Een bezoek aan het fort of een wandeling in dit unieke dorpje kan het best voorafgaand aan het programma gedaan worden.

Vervolgens gaat de tocht naar de Hervormde Kerk van Westbroek, Kerkdijk 12. De kerk is open vanaf 15.15 uur.
Hier is de opzet van het programma vrijwel hetzelfde als in Blauwkapel: om 15.30 uur een inleiding over kerk en orgel door Klaas Boeder en om 15.45 uur een orgelconcert door Gerrit Chr. de Gier. De samenzang wordt mede begeleid door Auke van der Merk, trompet. Ook hier kunt u na het concert de kerk en het orgel bezichtigen.
Naast de kerk bevindt zich een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan 20 Westbroekers die tijdens WO II zijn omgekomen. Voor meer informatie over ‘het drama van Westbroek’ op 5 mei 1945 zie http://www.historischekringdebilt.nl/dbg/archief/jaar-13-2004/mrt-2004/Brugman-2004.pdf

De orgeltocht eindigt in de Hervormde Kerk van Groenekan, Groenekanseweg 66. In De Ontmoeting (achter de kerk) wordt voor de deelnemers aan de orgeltocht van 17.00 tot 18.30 uur een maaltijd geserveerd. Om 18.45 uur wordt er in de kerk een inleiding over kerk en orgel gegeven. Het slotconcert waaraan ook trompettist Auke van der Merk zijn medewerking verleent, begint om 19.30 uur (kerk is open om 19.00 uur).
Tevens wordt door Gerrit Chr. de Gier een aantal orgelstukken ten gehore gebracht en is er samenzang. Naast de kerk is in 2014 een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis aan de bemanning van een Amerikaanse B-17 die op 28 mei 1944 een noodlanding maakte in de directe omgeving. Meer informatie op www.b17groenekan.nl

De kosten van de orgeltocht bedragen € 15,00 p.p. De concerten zijn ook afzonderlijk te bezoeken. De entreeprijs bedraagt € 5, – per concert. De kosten voor deelname aan de maaltijd zijn € 10, -.
Voor deelname aan de orgeltocht en de maaltijd dient men zich vooraf op te geven. Dit kan tot en met DV 28 mei 2015 bij Marian Steenbeek, liefst per e-mail: ja-st@hetnet.nl, tel. 0346-213592.
De opbrengst van deze activiteit is bestemd voor het vakonderwijs in Burkina Faso dat door de partnerorganisatie CREDO is opgezet. Meer informatie op www.woordendaadsoest.nl

Kopij: Gaarne kopij voor de maand juni inleveren vóór DV vrijdagavond 5 juni via het nieuwe mailadres: nvginkel@kliksafe.nl