Kerkbode maart/april 2024

Nr. 2 
Jaargang 6, maart, april 2024

————————————————–

En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. (Matth.11:6)

Mens, erger u niet!

Ja, je kunt je ergeren. Aan iets. Aan iemand. -Zelfs aan Jezus…

Johannes de Doper heeft alle reden -zou je zeggen- om zich te ergeren. Aan Herodes Antipas en Herodias, vanwege hun onrechtmatige liefdesrelatie. Aan het feit dat hij, door daartegen te protesteren, in de gevangenis terecht is gekomen. En aan het feit dat hij daar nog steeds moet verblijven, terwijl er Eén is, Die hem er uit zou kunnen bevrijden, maar Die dat niet doet. Tenminste als Hij echt Degene is Die Johannes meende te hebben aangewezen: de beloofde Messias! Het Lam van God!

Johannes hoort van Hem. In de gevangenis. Hoort van Zijn werken, de wonderen door Hem verricht. Maar Jezus lijkt hem totaal voorbij te gaan. -Wat is dit? Wie is dit?

“Zijt Gij Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander?”

Sommigen zeggen: dit was een pedagogische vraag. Johannes wilde zijn twijfelende discipelen “opvoeden” en zond hen daarom met deze vraag naar Jezus.

Maar nee, dat is het niet… Johannes zit zelf met vragen. Kan dat? Ja, dat kan.

Jezus antwoordt niet door mee te gaan en de deuren van de gevangenis te openen. Nee…

Hij antwoordt met verwijzing naar het Woord. Naar teksten uit Jesaja, die spreken over de heilstijd van de Messias: blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt! En tot slot de climax: en de armen wordt het Evangelie verkondigd! Daar mag en moet Johannes het mee doen. U ook. Ik ook.

De poort van de gevangenis blijft dicht. Maar het Evangelie wordt ontsloten. Voor armen; uit gena.

Mens, erger u niet!

De woorden en de werken van Jezus zijn ergernis wekkend… Als Hij zegt: Mijn vlees is waarlijk spijs; Mijn bloed is waarlijk drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven.

Wie zegt nu zoiets? Ergernis wekkend. Kom, laten we gaan.  Laten we weggaan bij Hem, zeggen ze.

En Jezus vraagt: Wilt u ook niet weggaan? …

En aan armen wordt het Evangelie verkondigd van Zijn gerechtigheid; Zijn Middelaarsbloed.

Tot volkomen bevrijding van alle slaafse banden en jukken van dienstbaarheid.

De Zoon des mensen moet gaan lijden, sterven en weer opstaan, zegt Jezus.

Wat een woord. Ergernis wekkend. En Petrus begon Hem te bestraffen: Nee Heere, wees U genadig, zo hoeft het niet, zo zal het niet. Dit zal echt helemaal niet gebeuren!

Wat een ergernis!

Ergernis? Maar Simon Petrus, wat zal een mens dan geven tot verlossing van zijn ziel? Wat zal  jij dan geven?

Achter Mij! Volg Mij!

Mens, erger u niet!

Ja Petrus ergert zich wel. In die zaal van Kajafas. Daar staat Hij, Zijn Meester, als een lam dat ter slachting wordt geleid. Hij zegt niets. Hij doet niets. Hij hoeft maar te spreken en het is er, -te gebieden en het staat er! (…) Petrus neemt afstand: Ik ken deze Mens niet!

Het woord gaat in vervulling.

En in deze nacht zullen jullie allen aan Mij geërgerd worden. Ja, ook  jij Petrus!

En een omziende Zaligmaker vervolgt Zijn onbegrepen weg. Zonder ergernis.

Zalig worden, -door de ergernis heen.  Wat moet je worden ingewonnen -oud woord…- voor de Weg Die Jezus is en die Hij gaat! Ingewonnen, door de Heilige Geest. Bid er om!

Liet u het Kerstkind uit de doeken gaan? Niet? Laat Hem gaan om voor uw zonden, uw schuld de losprijs te voldoen! Om nu voortaan in en uit Hem te leven. Het liefdeleven dat God bedoelt.

Zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. En aan de armen wordt het Evangelie verkondigd: Die gevangenen vrijheid schenkt, en aan hun ellende denkt!

Nooddruftigen zal Hij verschonen, aan armen uit gena, Zijn hulpe ter verlossing tonen: Hij slaat hun zielen ga! (Ps.72) (GAvG)

Voor alle in het kerkblad genoemde data geldt:  Deo Volente! Voor adressen van genoemde personen:  zie het u toegezonden of uitgereikte adressenblad.

Bij de diensten

De Hersteld hervormde gemeente Groenekan heeft gevraagd voor te willen gaan in de morgendienst op de Goede Vrijdag, 29 maart. Uit oogpunt van onderstreping van goede verhoudingen en vanuit het verlangen om, waar mogelijk, een signaal van verbondenheid af te geven, wil ik graag aan dat verzoek voldoen. Een dienst die gehouden wordt onder verantwoordelijkheid van genoemde gemeente, maar waarin onze Huisgemeente van harte is uitgenodigd. Ik hoop u te mogen ontmoeten onder de bediening van het Woord. Aanvang 10.00 uur.

Meeleven

We leven van harte mee met de familie Van Es in Maartensdijk, nu mevr. Aartje Maria van Es-Wendt (88) is overleden.  Enige tijd geleden kreeg mevr. Van Es een zeer ernstige boodschap: ongeneeslijk ziek. Enige maanden werd geleefd tussen hoop en vrees. De laatste twee weken voor haar overlijden zette de ziekte versneld door. Op 22 februari nam de Heere haar weg uit dit leven.

Mevr. Van Es zocht in haar leven dicht bij de HEERE te leven. Zij was ervan doordrongen dat een zondaar alleen verzoend door het bloed van het Lam voor God kan verschijnen; – kan ingaan in de eeuwige rust en vreugde. Zij verlangde.

We mogen van harte geloven dat God , Die het verlangen geeft, ook de vervulling geeft. Om Christus wil! Uit louter genade.

Haar laatste levenstijd wordt gekenmerkt door het lied dat haar ging vergezellen: Als mij geen hulp of uitkomst bleek,-wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend’, hebt Gij o HEER’, mijn pad gekend. (Psalm 142)

We denken in het bijzonder ook aan haar man, Wim. Zeer oud en lichamelijk broos…Reeds 65 jaar mocht hij met Aartje in de echt verbonden zijn. En nu… Hoe mocht ook hij ervaren dat de HEERE kracht geeft. Voortgaan, van kracht tot kracht. Het was het thema in de rouwdienst die op 28 februari jl. werd gehouden in onze Stulpkerk.

We wensen dhr. van Es, de dochters Marian, Ineke en Coby met de gezinnen van harte Gods troostvolle nabijheid toe. Voortgaande in Zijn kracht. Zingende het lied van Zijn liefde.

Waar liefde woont, gebiedt de HEERE Zijn zegen.  (GAvG)

We leven ook van harte mee met de familie Barneveld. Ons oudste gemeentelid, dhr. Gijs Barneveld (98), overleed  in de avond van zondag 25 februari jl. Al geruime tijd namen zijn krachten af. Vooral het lopen ging steeds moeizamer. Hij voelde hoe zijn levenseinde naderde.

In een van de  laatste ontmoetingen reikte hij de stof aan die in de liturgie van de rouwdienst een plaats kreeg. “Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig HEER’.”

Sinds 19 januari 2016 was Gijs weduwnaar van Annie Berkhof. Het overlijden van zijn vrouw heeft hij als diep ingrijpend ervaren. Maar hij kreeg de kracht om verder te gaan. Kracht die hij toeschreef aan God. Het Woord van God was belangrijk in zijn leven. -Het gebed om Gods genade. Als je zo met hem zat, zag je hem een moment in gedachten verzonken en kon je plots van hem horen: HEERE, help mij…

In De Wijngaard werd hij liefdevol verzorgd. Een zorg die hij in dankbaarheid aanvaardde.

Zijn kinderen en kleinkinderen vergaten hem niet. Wim, Ariët, Jan…

Blij was hij ook met de kleine Huisgemeente en de aandacht die hij van haar kreeg. Ik denk in het bijzonder ook aan de laatste gemeentemiddag. Wat heeft hij er van genoten dat hij er bij kon zijn!

Onze oude vriend is niet meer bij ons. We gunnen hem van harte de verhoring van zijn gebeden! We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van harte Gods nabijheid toe.

Op vrijdag 1 maart werd de rouwdienst gehouden in het Groenekanse kerkgebouw. Daarna werd het lichaam van dhr. Barneveld ter aarde besteld op de Groenekanse begraafplaats.

Voor ons allen opnieuw een roepstem: Zoek de HEERE en leef. Roep Zijn Naam aan terwijl Hij nabij is!

(Correspondentieadres fam.Barneveld, p/a. Versteeglaan 94, 3737XB Groenekan)  (GAvG)

We leven mee met Gerrie en Jan Heldoorn die onlangs aan het graf stonden van een broer en zwager. Mevr. Jans Lam (De Wijngaard) nu haar zus is overleden. En mevr. Kazius nu haar zwager, die zo vlak bij haar woonde in De Wijngaard, is overleden.

Dhr. Wim Veen verbleef vanwege gezondheidsklachten enige tijd in het Antoniusziekenhuis.

Gelukkig mocht de behandeling gezegend worden. Wat een opluchting, letterlijk en figuurlijk.

God dank!

We denken ook aan anderen die te maken hebben met chronische klachten, zoals mevr. Joke Boom. Ook dhr. Co v. d. Wind weet er over mee te praten. Bij het ouder worden krijg je wel eens iets en

mag je het voortaan ook houden… Mee leren leven, zeggen de dokters.

Werp uw bekommernis op Mij, zegt de HEERE. Al uw bekommernis. (GAvG)

Bijbelkring

De Bijbelkring, seizoen 2024-2025 heeft een einde gekregen. Vijf maart is de laatste samenkomst. We zien met dankbaarheid en vreugde terug op de goede “interkerkelijke” ontmoetingen rondom het Woord. De Bijbelstudie, de gesprekken.

Dank voor uw aanwezigheid, -uw meedoen. Als u er was… Als u er niet was, ja,-dan hebt u echt iets gemist…

Verjaardagen

  • Daan van Ginkel, 7 maart 1999, Dorpsweg 232A, 3738 CM Maartensdijk

Dank

Gemeente, van harte – mede namens mijn vrouw – bedankt voor de stijlvolle en mooie wijze waarop jullie als hervormde gemeente van Groenekan aandacht hebben willen schenken aan mijn ambtsjubileum. Ik kreeg de mogelijkheid om via de bediening van Gods Woord te verkondigen wat de Heere mij in al de achterliggende jaren heeft opgedragen te preken. Ik ben nooit zo erg openhartig geweest om uiting te geven aan wat mij innerlijk in alles gedreven heeft, maar de wijze waarop de herdenkingsdienst en het samenzijn daarna vorm kreeg heeft mij en mijn vrouw geweldig goed gedaan. Nogmaals onze dank!