Kerkbode maart 2019

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 2, maart 2019, Jaargang 62

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

En Petrus, Hem tot Zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! Dit zal U geenszins geschieden. (Matth.16:21)

Zo niet!? – Zo wel!

Je kunt je vergissen! Dat is niet zo erg, als het om een onbeduidende zaak gaat. Maar als het je verlossing en zaligheid
betreft, dan is het toch een zaak van levensbelang om je niet te vergissen!

Simon Petrus heeft zojuist zijn geloof beleden. Op de vraag van Jezus: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, heeft hij onmiddellijk en zonder nadenken geantwoord: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.
Dat was gauw gezegd, maar toch ook niet zomaar. Jezus zegt immers: Zalig zijt gij, Simon Bar Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Maar nu moet Petrus nog leren verstaan, wat het betekent dat Hij de Christus is. De Hogepriester van het Nieuwe Testament. De Enige!

Jezus wil Zijn discipelen voorbereiden op Zijn lijden, sterven en opstanding. Hij zegt dat Hij veel zal moeten lijden van de ouderlingen, overpriesters en Schriftgeleerden. Dat Hij gedood zal worden en -maar dat horen zijn discipelen niet…- op de derde dag opgewekt zal worden.
Nee, denkt Petrus, zo niet! Zo zal het niet gaan. Hoe kan de Meester zoiets denken! Zo hoeft het niet; zo zal het niet! -Petrus neemt de Heere apart. Op bestraffende toon zegt hij: Heere, wees U genadig! Dit zal U geenszins geschieden.
Nee, geenszins. Dat is dus helemaal niet en nooit! Wij zijn er ook nog!

Die Petrus is toch een sympathieke man! Wat wil hij zijn Meester graag beschermen en wat gelooft hij in een toekomst van heil met Hem! -Nu moet zijn Meester niet onnodig depressief of moedeloos worden. Petrus bedoelt het zo goed. Maar als zijn wil was geschied, dan hadden we geen Zaligmaker…

Petrus, je vergist je! En hoe!

Ga weg, achter Mij, tegenstander! Petrus de rots, Petrus het struikelblok! Een steen om je aan te stoten. Ga weg, achter Mij. Alsof Jezus zegt: Loop Mij niet voor de voeten! Laat Mij gaan. Immers: Wat zal een mens geven tot verlossing van zijn ziel?
Simon Petrus, hoe zal je ziel gered worden van het eeuwige verder?. Hoe zul je eeuwig gelukkig zijn? Alleen als Jezus de lijdensweg gaat en volbrengt! Voor jou. Voor mij.
Ja, zo wel! En zo alleen!

De noodzakelijkheid van Jezus lijden is een verborgenheid! Alles vraagt om openbaring door de Heilige Geest. Hoe moeten we allen leren verstaan dat er geen andere weg is, terug tot God, dan het bloed van Jezus?! Hoe nodig is het dat je echt aan een einde komt met je eigen offers van goede beloften, gerechtigheid en heiligheid. Om je als een vloekwaardig zondaar totaal te verlaten op Hem, de Rechtvaardige, Die geheel alleen de kruisweg gaat.
Het is Zijn strijd en Zijn overwinning. Niets uit mij, alles uit Hem.

Vergis je niet! Wij redden Jezus niet. Wij kunnen Hem de kruisdood niet besparen. Zo moet het. Zo is de wil van de Vader. Zo komt een zondaar thuis: door bloed en kruis. Zijn bloed. Zijn kruis. Zo redt Hij ons. Zo redt Hij mij. (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

De maand februari was een maand van tobben voor mevr. van Zoeren-Kazius in Zeist (Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2; 3708 AB). Meerdere keren is zij gevallen; daarnaast was er de hoest en kortademigheid. Inmiddels gaat het weer een beetje beter. We wensen haar van harte Gods troostvolle nabijheid toe.

Koster Douwe herstelt van een flinke val van de keukentrap. Niets gebroken, maar zodanig vreemd gevallen dat lopen een aantal weken pijnlijk en moeilijk was. Maar Douwe is niet gewend te klagen… Het gaat prima!

Allen die tobben met de gezondheid en die de perikelen van het ouder worden meer en meer leren kennen, van harte de bijstand van de Eeuwige toegewenst. (GAvG)

  • Van gemeente naar huisgemeente

U bent uitvoerig geïnformeerd tijdens de gemeenteavond op 6 februari jl.
Op (wellicht) 1 mei dit jaar zullen de dingen hun beslag krijgen. De herv,gem. Blauwkapel-Groenekan houdt dan op te bestaan en de herv. huisgemeente Blauwkapel-Groenekan is dan een feit. Emotioneel gezien toch het meest ingrijpend voor de echte Groenekanners onder ons. Wat is er veel veranderd: eerst -inmiddels alweer jaren geleden- de School met de Bijbel gesloten, daarna de kerkelijke gemeente kleiner en kleiner geworden en nu zelfs opgeheven. Maar… als huisgemeente voortgezet!
’t Is allemaal ook wel een beetje verwarrend.

En toch…We mogen de HEERE danken dat we nog mogen voortgaan!
Let wel: alles gaat zoveel mogelijk door als vanouds. Dus ook de eredienst op de zondagmiddag blijft. En gewoon in de kerk, dus niet ergens aan huis..

Iedereen kan lid of vriend zijn of worden van de huisgemeente, ook met behoud van inschrijving elders. Meerderen hebben hun

wens reeds schriftelijk aangegeven. Wie het nog niet deed, kan zich alsnog wenden tot mevr. Neelke van Ginkel. Graag.
(Adres zie redactie kerkblad.)

Voor mij betekent het dat ik met ingang van 1 mei feitelijk niet meer in dienst ben van de gemeente, omdat zij formeel niet meer bestaat. Ook al gaat zij “anders” verder. Vanwege regelgeving van overheidswege kan ik pas op 2 november een benoeming aanvaarden bij de huisgemeente.
Kortom, formeel ben ik ter afronding van mijn dienstverband de maand april vrijgesteld van werkzaamheden en daarna gedurende een half jaar als het ware “met vakantie”…
Maar, laten we iets afspreken: als u in de genoemde tijd behoefte hebt aan pastoraal bezoek, dan belt u gewoon. Ik, van mijn kant, probeer wellicht sowieso in die tijd een vriendschappelijk bezoekje te brengen. Kortom: er verandert ook pastoraal gezien niet zo veel, hoewel in sommige gevallen de regelmaat van bezoek kan verminderen.

Graag wil ik allen die zorg dragen voor onze gemeente (gemeenteadviseur; consulent; namens classis gedelegeerde ambtsdragers etc.) nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet, nu reeds jarenlang.

In de kerkbode van april hopen we u op de hoogte te brengen van de verdere ontwikkeling en stand van zaken. (GAvG)