Kerkbode maart 2018

Van de Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 2, maart 2018, Jaargang 61

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

Daarom heeft Mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. (Joh.10: 17,18)

Geen tragiek!

Veel is er nagedacht en gesproken over Jezus. Wie was Hij, Die daar zoveel jaren geleden aan een Romeins kruishout stierf? Een groot Profeet? Een Wijsheidsleraar? Een tragische Held?… Hoe komt iemand erbij om dit laatste te veronderstellen?

Er zijn er die geloven dat Jezus een Rabbi was met zeer goede bedoelingen, grote zeggingskracht en bijzondere gaven van genezing, Die helaas op een tragische wijze de dood vond aan het kruis. Zijn discipelen zouden vervolgens Zijn opstanding hebben verzonnen om Zijn gedachtenis in leven te houden.
Wellicht schrikt u van deze gedachten…En toch… In de wereld om u heen kunt u het horen, hoe schrikbarend er over Jezus (en Zijn volgelingen) wordt gedacht. Het raakt u.
Wij geloven immers van harte, op grond van het bijbelse getuigenis, dat de Heere Jezus Christus onze Borg en Zaligmaker is. De Vorst des Levens. De Koning der koningen. Op grond van het bijbelse getuigenis, ja! En dan doet in het bijzonder Jezus’ Zelfgetuigenis mee, zoals in Johannes 10, het hoofdstuk over de Goede Herder, Die Zijn leven stelt voor de schapen. De Heiland zegt hier dat Hij Zelf Zijn leven aflegt en weer neemt. Niets tragiek! Maar macht van Hem die waarachtig God is en waarachtig en rechtvaardig mens.
Jezus legt Zijn leven af en neemt het weer naar het gebod van Zijn Vader. Kortom: Jezus vervult de wil van God. Het raadsplan van God. Naar de wil van de Vader in de hemel neemt Hij onze schuld op Zich,-de straf die ons de vrede aanbrengt. De Herder is het Lam. Het Lam dat geslacht wordt. Zeer gewillig. Niet lijdelijk, maar actief Gods raadsplan vervullend! “Zie Vader, hier ben Ik, om al Uw welbehagen te doen!” Niets tragiek! De wil van de Zoon, valt samen met de wil van de Vader. De Geest getuigt er van.
Daarom heeft Mij de Vader lief, zegt Jezus. Het afleggen (Golgotha) en weer nemen (Pasen) van Zijn leven is het liefdegebod van de Vader. Sta er eens bij stil… Heel fundamenteel: Alzo lief heeft God de wereld gehad!
Jezus legt Zijn leven af naar de wil van de Vader om de Vader te verheerlijken in Zijn heilig recht en zo zondaren te zaligen! Dat vraagt om geloof. Geloof dit heil- en troostrijk woord! Dit woord van vrede op grond van recht. Hij in mijn plaats! Zeer gewillig. Een volkomen offer voor al mijn zonden. Een volmaakte Borg. De Vader heeft Hem lief. De Vader heeft mij lief, in Hem. Is dat tragiek?… Nee, dat is de actieve openbaring van Gods liefde.
Geloofd zij God met diepst ontzag. Bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. Geen tragische ondergang, maar eeuwig leven. In Hem Die vrijwillig en vrijmachtig Zijn leven heeft afgelegd en weer genomen! (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We leven mee met Jan en Gerrie Heldoorn. Jan voelt zich al lange tijd helemaal niet goed en wacht op een levertransplantatie. Allemaal heel ingrijpend… Wat is het belangrijk te mogen weten van een God Die ons kent en met ons gaat. Om Christus wil! En ook… te mogen weten van gemeenteleden die biddend om je heen staan.
We denken aan fam. H.Lam. De heer Lam onderging een operatieve ingreep in verband met zijn ernstige ziekte. Ondanks alles proberen dhr. en mevr.Lam trouw de diensten te bezoeken. De HEERE zij zeer nabij in alle zorg die er is! “En word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op Hem mijn vast betrouwen staan.”
Ook onze andere zieken en rouwdragenden van harte Gods onmisbare nabijheid en vertroosting toegewenst. (GAVG)

  • Jarig

15 maart: Mw. R. Veen, (73 jaar)
23 maart: Adri Kamps, (53 jaar)

  • Bedankje…

Rondom de overgang van het kerkgebouw in andere (schoonmaak)handen, heb ik iets verzuimd… Graag had ik in de vorige kerkbode het echtpaar Wim en Ria Veen (Houten) en dhr. Co v.d. Wind willen bedanken voor het schoonhouden van het kerkgebouw in de achterliggende jaren. Ik denk hierbij ook aan mevr. Riek v.d. Wind, die zo lang zij maar kon heeft meegedaan. Niemand hoefde bang te zijn voor verwaarlozing of vervuiling van het gebouw… Op tijd stond er een auto voor de kerkdeur en werden de handen met liefde uit de mouwen gestoken! Heel hartelijk dank voor al het werk dat jullie in alle bescheidenheid en zo trouw hebben gedaan! (GAvG)

Van de Kerkenraad

  • Gemeenteavond

Een herinnering: DV 11 april aanstaande is er (voor allen die tot de hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan behoren) een heel belangrijke gemeenteavond! Het zal gaan over het voortgaan van onze gemeente. Hoe moet, mag en kan zij verder?… U hebt daar ongetwijfeld zelf ook gedachten over. Er is alle ruimte om uw overwegingen naar voren te brengen. Zorg dat u er bij bent!

  • Begraafplaats

Hierbij willen wij u melding maken van de ontwikkelingen rond
de begraafplaats van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan.

Ter verwezenlijking van de gewenste uitbreiding van de begraafplaats is een perceel weiland gelegen achter de begraafplaats aangekocht van de heer P.M. Bos. De notariële levering hiervan heeft plaatsgevonden op 8 januari 2018 ten overstaan van notaris Bokdam te Soest. Inmiddels is de bovenlaag zwarte grond van het gekochte perceel afgegraven en wordt het perceel opgehoogd met wit zand waarna de afgegraven zwarte grond er weer over heen komt.

Naast de uitbreiding van de begraafplaats speelt ook de verzelfstandiging van de begraafplaats. Deze komt los te staan van de Hervormde Gemeente.
De notariële oprichting van de stichting waarin de begraafplaats zal worden ingebracht en die de begraafplaats gaat beheren was op 14 januari 2018 ten overstaan van notaris Bokdam te Soest.
De akte van inbreng van de begraafplaats in de opgerichte stichting moet nog worden opgemaakt en notarieel worden vastgelegd.
Bij de Belastingdienst zal voor de stichting door de notaris de ANBI-status worden aangevraagd.

De stichting heeft als naam “Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan”.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuurders. Voor de eerste maal zijn tot bestuurder benoemd:

1. De heer Chr. Van Asselt, als voorzitter
2. De heer R. Westeneng, als secretaris
3. De heer G. Steenbeek, als penningmeester
4. De heer J. van der Neut, als bestuurder
5. Mevrouw I. van der Horst – van Zoeren, als bestuurder

Namens het college van kerkrentmeesters
J.J. Burghout

Van de kerkvoogdij

  • Collecten

Verantwoording van de collecten in januari 2018 (exclusief Nieuwjaarsdag):

Diaconie
Algemeen  €    89,20
Woord en Daad  €    21,90
Totaal  €  111,10
Kerkvoogdij
Algemeen  €  195,30
Predikantsplaats  €    41,50
Totaal  €  236,80

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 16 maart onze eigen pastoraal werker G.A. van Ginkel voor. De aanvang is om half acht, na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te spreken.

3 gezustersGETHSEMANE

Jezus, de laatste der nachten,
Ging naar de hof der olijven,
Liet zijn discipelen blijven
Buiten de duistere gaard;
Toen koos Hij drie uit hun midden,
Met Hem te waken, te bidden,
Maar door het bidden en wachten
Werden hun ogen bezwaard.

Kon dan niet één met Hem waken ?
Eén in die smartelijke uren
Met Hem de droefheid verduren
Van Zijn verwerping, Zijn smaad ?
Moest Hij, die zwartste der nachten,
Eenzaam de kruisdood verwachten,
Eenzaam de bitterheid smaken
Van de triomf van het kwaad?

‘k Wil bij Uw droefheid verwijlen,
In Uwe smarten verzinken,
Gij, die de beker moest drinken,
Die de verzoening ons bracht,
Wie zal de angsten doorgronden
Van deze nachtelijke stonden ?
Wie zal de duisternis peilen
Van deze duistere nacht ?

Jacq. E. van der Waals

 

DIE MIJNS HARTE VREDE ZIJT …

Die mijns harten vrede zijt.
En de eenig ware ruste,
Reine bron van klare lusten,
Zuivre zon van zaligheid –
Laat mij willen en niet willen,
Wat Gij wilt en niet en wilt,
Blijde gaande door het stille
Leven in uw vreê verstild.
Buiten U is niets dan strijd,
Niets dan moeiten, niets dan zorgen –
Laat mij, in Uw rust geborgen,
Slapen gaan in eeuwigheid.

Jacq. E. van der Waals (naar Thomas à Kempis)

 

rembrandt 2Rembrandt (Louvre)