Kerkbode maart 2017

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 2, maart 2017, Jaargang 60

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

 

“En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! Waarom hebt gij gewankeld?”- Mattheus 14:3

Twijfel

Deze vraag stelde de Heere Jezus aan Petrus. Petrus, die op het Woord van Christus uit het schip geklommen was en op het water gewandeld had. Petrus, die het wonder had mogen beleven, dat hij niet wegzakt in het water. Maar die nu toch de diepte in gaat zakken. En dan niet verdrinkt, omdat de Heiland hem bij de hand grijpt. Maar het blijft niet alleen bij dat grijpen, wat de Heere doet. Christus stelt Petrus ook een vraag!
Een vraag, waar door Petrus blijkbaar geen antwoord op gegeven wordt. Maar wel een vraag die het overwegen waard is! Immers, de Heere kan die vraag niet alleen aan alle ongelovigen stellen, maar ook aan allen die Hem vrezen!Van nature twijfelt ieder mens, maar na ontvangen genade is de twijfel nog vaak meester in het hart.
Waarom had Petrus gewankeld? Wat had hem aan het twijfelen gebracht? Was dat wellicht hierom gebeurd, omdat deze discipel de woorden van de Heiland al eerder in twijfel had moeten trekken? Wist Petrus uit ervaring, dat het Woord van Christus soms onbetrouwbaar was? Had de Zaligmaker Zijn Woord wel eens niet gehouden?
Ach, als we deze mogelijke redenen neerschrijven, dan merken we meteen al, dat dergelijke gedachten dwaas zijn. De Heere spreekt nooit onwaarheid. En Hij trekt Zijn Woord nooit in. Hij schaft Zijn beloften ook nooit af, want de Heere verandert niet.
Was Petrus dàn gaan twijfelen, omdat geen mens op het water kan lopen? Nee, dat kan de reden ook niet geweest zijn. De Heere wandelde immers Zelf op het water! En nog maar even geleden had ook Petrus op het water gewandeld! Petrus kon niet zeggen dat dit wonder onmogelijk was! De ervaring had hem al meerdere malen geleerd, dat geen ding bij de Zaligmaker onmogelijk is!
Maar wat was de oorzaak van de twijfel dàn?
Als we dit hoofdstuk lezen, lijkt er in vers 30 de reden genoemd te worden, waarom de twijfel in het hart van Petrus de boventoon kon gaan voeren: Petrus had de sterke wind gezien! Had het nu maar niet zo hard gewaaid, tja, dàn zou Petrus wel verder hebben gewandeld op het water van de zee. Maar die wind, hè? Die bracht Petrus aan het twijfelen! Want zo’n hevige wind veroorzaakt golven. En dan worden je voeten nat. En vervolgens brengen de golven je uit balans! Was het nu maar windstil geweest, dan zou het geen problemen hebben gegeven. De moeite kwam dus van buitenaf!
Zo wordt vaak gedacht. Ook vandaag. Had ik maar niet zoveel last van de zonde. Werd ik maar niet belaagd van alle kanten. Woedde de wereld maar niet. Hield de duivel zich maar stil. Dàn, ja dàn zou ik wel op de Heere vertrouwen! Maar nu is er zóveel tegen mij.
Maar dat ìs de reden niet! De windkracht is niet de oorzaak van de twijfel. Die is hooguit de aanleiding! En door deze aanleiding kwam uit het hart van Petrus omhoog, wat er allang binnenin schuilde. Wat zat er dan in dat hart? Angst!De golven om hem heen brachten de golven van zijn angst in beweging!En die angst deed hem nadenken. En toen ging het mis!
Zodra de ogen van Petrus gericht werden van de Heere àf naar de zee, let Petrus alleen nog op zichzelf! En dan kan hij niet meer lopen. Hij zakt weg naar beneden.
Wat kunnen we hieruit leren? Moeten we hier de les uit leren, dat wij mensen alleen maar op Christus moeten letten en al ons zelfvertrouwen achterwege moeten laten?
Wie dat kàn, die moet dat inderdaad maar doen! Maar voor al diegenen die dit niet kunnen, wijst onze tekst een andere weg: Christus greep Petrus vast! En Hij trok hem omhoog! En bracht hem in het schip!Kortom: de Zaligmaker droeg de twijfelaar uit het gevaar!
Dàt is de weg voor allen die niet wandelen kunnen. De Heere kàn dragen. En Hij wìl ook dragen. Na slechts één schreeuw om behoud, grepen de handen van Christus Petrus beet. En toen zonk niemand meer weg in de golven.
Wordt u door twijfel belaagd? Na ontvangen genade of nog altijd onbekeerd? De Heere Jezus Christus heeft armen, die Hij graag opent om wegzinkende zielen omhoog te trekken en op een vaste grond te stellen.
Wat is dus het antwoord op al die bange klachten, dat je niet wandelen kunt? Je láten vinden te midden van de grootste nood. Je láten dragen uit zelfgekozen verderf. Je láten oprapen uit de kolkende zee van ellende, waarin je vergaat.
Hoe dat in de praktijk beleefd wordt?
Eer u roept, zal Hij antwoorden!
ds. M. Baan

Uit de gemeente

  • Onze zieken

In de achterliggende weken kregen meerderen van ons te maken met ziekte en zorg.

*Mevr. Voskuil-Meerveld werd in het Diakonessenhuis opgenomen met problemen rondom het functioneren van het hart.
Overbelasting van het hart door vochtophoping en ook een longontsteking. Inmiddels ontvingen wij het bericht van haar overlijden. (Zie verder onder het kopje Overleden (1).)

*Mevr.Blauwendraat-van Ginkel kreeg van de dokter enkele weken huisarrest, juist om serieuze problemen met de longen te voorkomen. En ook hier geldt: zij is inmiddels overleden. (Zie verder onder het kopje Overleden (2).)

*Dhr. Jan Heldoorn tobt met de lever. Bekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn om de werking van de lever te stimuleren of te verbeteren.

*Ook dhr. Kazius had de nodige gezondheidsproblemen, maar onlangs werd hij weer in de kerk gesignaleerd.

*Mevr. Van Zoeren-Kazius weet ook maar al te goed, wat het betekent dat bij het ouder worden de krachten afnemen.

*Mevr. v.d. Wind-van Vulpen blijft goed onder toezicht staan van haar artsen. Ze is dankbaar dat het gaat, zoals het gaat. Een zekere spanning blijft, maar de HEERE staat boven alles.

*dhr. J. v.d. Neut onderging een ingrijpende operatie. Dhr.v.d.Neut is wellicht niet bij allen van ons bekend. Hij is echter op de achtergrond van harte betrokken bij het wel en wee van onze gemeente. In het bijzonder de begraafplaats te Groenekan heeft zijn aandacht.

Wij wensen al onze zieken en rouwdragenden van harte Gods vertroostende nabijheid toe.
In de HEERE is kracht. Zoek Zijn aangezicht voortdurend in het gebed. Verwacht Hem. Laat er in een weg van tegenslagen iets goeds geboren mogen worden voor God. (GAvG)

  • Overleden (1)

Onlangs ontvingen wij een aangrijpend verhuisbericht.
Op 22 februari 2017 ontviel ons mevrouw Willemijntje Voskuil-Meerveld, -Willy (Groenekanseweg 28, 3737AG Groenekan). Onze altijd vriendelijke, meelevende en opgetogen “oude vriendin”. Onlangs mocht zij nog haar 86ste verjaardag gedenken.
Zij overleed in het Diakonessenhuis te Utrecht. God schonk haar op het ziekbed Zijn nabijheid en genade. Ze mocht haar geloof in de Heere Jezus Christus belijden.
In vertrouwen op haar Heiland is zij gestorven,- “bedelend bij de Bron”.
Haar man, Gijs, is haar voorgegaan in het voorjaar van 2015.
Twee trouwe kerkgangers. Symbolen van “oud Groenekan”. Gijs zei het zo vaak: “Het gaat voorbij!” Hij had gelijk. Maar…Wat blijft is de trouw van God; het getuigenis van Zijn Woord; de kracht van Zijn Geest, Die Heere is en levend maakt!
De laatste Bijbelkring, gehouden in de boerderij van mevr.Voskuil, stond het woord genade centraal. Zeer betrokken luisterde zij. We mogen geloven dat ze die genade van God heeft ontvangen. “Ik roem in God ik prijs ’t onfeilbaar Woord, ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord!” Wat? Dat bij de Heere, de HEERE, uitkomsten zijn tegen de dood! Die God is onze zaligheid. Geloofd zij God!
Mevr. Voskuil; hoeft niet meer te verhuizen naar Maartensdijk. Ze is Thuis.
Maandag 28 febr. jl. is haar lichaam ter aarde besteld op de Groenekanse begraafplaats, nadat we eerst in ons kerkgebouw waren samengekomen rondom Gods Woord. Centraal stond Psalm.37:5. De trouwtekst van destijds: “Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem. Hij zal het maken”.

De HEERE zij de rouwdragende kinderen en kleinkinderen, die zo hartelijk en liefdevol om moeder en oma (en om elkaar) heen hebben gestaan, vertroostend nabij! (GAvG)

  • Overleden (2)

Mevr. Maatje Blauwendraat-van Ginkel (84) was al enkele weken niet in de kerk gezien.
“Niets voor haar!”, dacht menigeen. En dat is waar. Het was dan ook niet zonder oorzaak. We hoorden van mogelijke problemen met de longen. Of was het het hart?…
En toen was daar opeens het bericht van haar overlijden. Aan tafel met Gert-Jan, zo tijdens de maaltijd, was zij plots gestorven. Hoe aangrijpend! We schrijven 25 februari 2017.
Boven haar rouwkaart staat de tekst “Welgelukzalig is hij die de God Jakobs tot zijne hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE zijnen God is.” Een tekst die tante Maatje ooit naar voren bracht, als een Woord dat haar raakte.
Ze vond het moeilijk om haar geloof en twijfel te verwoorden… Met een terloopse opmerking gaf ze haar strijd en verlangen aan.
En nu, -eeuwigheid. Kort geleden zei ze nog: “Ik kan wel eens zo opeens weg zijn…”
We denken aan haar kinderen en kleinkinderen, in het bijzonder wel aan zoon Kees. Wat heeft zij haar gehandicapte zoon trouw bezocht! Iedere zondagmiddag, vóór de kerkdienst eerst naar Kees in Baarn. Ook Gert-Jan willen we in het bijzonder noemen. Zijn leven was min of meer verweven met dat van moeder. Samen wonend onder hetzelfde dak.
We wensen allen van harte Gods vertroostende nabijheid toe. Tante Maatje is begraven op Den en Rust, Bilthoven, waar reeds in 1995 het lichaam van haar man, Gerrit, ter aarde werd besteld. Voorafgaand werd een rouwdienst gehouden in besloten kring.

Straks, als de rozen bloeien op het kerkplein – mevr. Blauwendraat zorgde ieder jaar weer voor bloeiende rozen om het perk -, noemen we nogmaals haar naam… (GAvG)

  • Jarigen

15 maart: Mw. R. Veen, (72 jaar)
23 maart: Adri Kamps, (52 jaar)

Van de Kerenraad

  • Bijbelkring en gemeenteavond

De Bijbelkring, die op de agenda staat voor 22 maart DV, vervalt. Die avond zal er nl. een gemeenteavond worden gehouden in de consistoriekamer, aanvang 20.00 om elkaar verder te informeren, te horen en te spreken over de voortgang van het samenvoegingsproces, de verkoop van de kerk en de verzelfstandiging van de begraafplaats. Zie de afgedrukte agenda.
U wordt met enige klem gevraagd deze avond aanwezig te zijn; indien enigszins mogelijk.

U I T N O D I G I N G / A G E N D A

Gemeenteavond Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan
D.V. 22 maart 2017
Consistoriekamer 20.00 uur

Welkom, Ds M. Baan
– Zingen
– Gebed
– Schriftlezing
– Korte meditatie

Even voorstellen: de heer W. Hendriks, W. Hendriks
– Wie ben ik, wat zullen mijn werkzaamheden zijn
reactie/vragen

Samenwerking en samenvoeging met De Ark, W. Hendriks
– Stand van zaken
reactie/vragen

Voortgang gemeenteleven in 2017, Ds M. Baan
– Evaluatie
– Voortgang eredienst 2017 ?
reactie/vragen

Kerkgebouw, B. van der Wilt
– Verkoop (onder voorbehoud eigen gebruik)
reactie/vragen

Begraafplaats, B. van der Wilt
– Stand van zaken
reactie/vragen

Afsluiting van de avond, pastoraal werker G.A. van Ginkel

Er wordt deze avond GEEN PAUZE gehouden

  • Wisseling van de wacht

In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering heeft gemeenteadviseur ds. S. de Kam afscheid van ons genomen. Hij was geruime tijd aan onze gemeente verbonden als adviseur en begeleider van het samenvoegingsproces. Zijn taak is inmiddels overgenomen door dhr. W.R. Hendriks. We heten laatstgenoemde hartelijk welkom en danken zijn voorganger voor het vele dat hij voor ons heeft willen doen.

Van de kerkvoogdij

Verantwoording van de collecten over januari 2017 exclusief Nieuwjaarsdag:
Diaconie
Algemeen  €  101,15
Woord en Daad  €    73,70
Totaal  €  174,85
Kerkvoogdij
Algemeen  €  159,85
Predikantsplaats  €    36,60
Totaal  €  196,45

Weeksluiting Dijckstate

De maandelijkse weeksluiting in Dijckstate in, DV, maart 2017 wordt voorgegaan door Proponent G. A. van Ginkel, op vrijdag de 17de .
Het begint om half acht en na afloop is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.