Kerkbode maart 2015

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Home

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Nr. 3, Maart 2015 Jaargang 58

 

…en Gij zet Uw hand op mij. (Psalm 139:5b)

God’s hand op mijn schouder!

Psalm 139 staat te boek als het lied over God’s alwetendheid en almacht.
God weet alles en God kan alles. Voor de psalmdichter is echter allesbepalend dat Die God de HEERE is. De Verbondsgod, Die temidden van zo velen mij ziet en mij kent.
Hij is daarover verwonderd! Dat God hem heeft geschapen; in het lichaam van zijn moeder heeft geborduurd. En dat Die God hem vol van heil omringt!

Gij zet Uw hand op mij. God heeft hem in beslag genomen. God heeft hem gearresteerd. Om hem te binden met de banden van Zijn liefde.
Zoals een Saulus van Tarsen. Jezus, Die hij vervolgt, overrompelt hem. “Wie zijt Gij, Heere? Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?”
Hij, de HEERE, heeft een zeer gewillig volk op de dag van Zijn heirkracht.

Gij zet Uw hand op mij. De dichter spreekt antropomorf over God; alsof God een menselijk lichaam heeft. Dat heeft God niet. God is een Geest, zegt Jezus Zelf in het gesprek met de Samaritaanse bij de Jacobsbron. En toch…: de HEERE komt ons bevattingsvermogen enigszins tegemoet door Zich zo te openbaren. En in Christus, de Zoon des mensen, krijgt Hij letterlijk handen en voeten!

Gij zet Uw hand op mij. Kijk naar God’s handen. Kijk naar Zijn sterke Rechterhand: Christus Jezus. De hand van de grote Profeet uit het midden der broederen. De hand van de geheel enige Hogepriester van het Nieuwe Testament. De hand van de Koning der koningen.
*De hand van de Profeet, Die mij de woorden van God spreekt en de weg der zaligheid aanwijst en aanprijst: “Ik ben de Weg!” –Hij is het Zelf!
*De hand van de Hogepriester, Die voor mij, doemwaardige, Zijn leven offert op Golgotha’s vloekheuvel. Die mij met Zijn doorboorde handen zegenend overtuigt van de eeuwige nabijheid van de Vader, door Zijn Geest! Die altijd voor mij bidt aan de rechterhand van de Vader.
*De hand van de Koning, Die mij bewaart en beschermt. Die mij regeert door Zijn Geest.
De Koning der koningen, voor Wie elke vorst zich moet buigen! Voor Wie mijn hoogmoedige, vorstelijke IK van de troon moet komen. En mag komen. De genade van het buigen voor Hem!

Gij zet Uw hand op mij. God, de HEERE, drukt Zijn stempel en zegel op mijn bestaan. Met het volste recht legt Hij beslag op mijn zitten en mijn gaan. En uit genade wil ik niets liever dan met die hand op mijn schouder door het leven gaan, als een leesbare brief van Christus..
En als die hand dan soms neerdrukt in een weg van beproeving en loutering? Of om tot boetedoening te leiden? “Uw hand was dag en nacht zwaar op mij”,zegt David. (Psalm 32) Job weet er ook van.(…) Wat dan? Dan is dat niets anders dan de vasthoudende liefde van de HEERE. Zo bereidt Hij de tafel toe!

Gij zet Uw hand op mij. Het is een uitroep van verwondering. Als ik deze genade overdenk, word ik klein! Heel klein voor Die grote God. Die zegt: “Gij zijt Mijn!”
Want wie ben ik? O, HEERE, doorgrond mij en ken mijn hart. Is er in mij een schadelijke weg, leidt Gij mij dan op de eeuwige weg. De weg van dankzegging en lofprijzing van Uw Naam! (GAvG)

Uit de gemeente

Onze zieken

De toestand van mevr. van de Water is min of meer onveranderd. En dus stabiel zorgelijk… De HEERE zij dank voor de tijd en de rust die Hij wil geven.
Psalm 39 blijft een “nabij lied”: Nu dan, o HEERE, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op U alleen!. -Van harte!

Mevr.Kazius maakte een val van de keukentrap en brak haar schaambeen.Na een ziekenhuisopname en een kort verblijf ter revalidatie in Driebergen, mag zij thuis verder herstellen. Rust is het devies!
We wensen haar van harte verder herstel toe. Weer thuis in haar vertrouwde omgeving bij haar man.

Mevr.v.d.Wind heeft gelukkig relatief weinig last van bijwerkingen van de toch straffe medicijnen.
De HEERE zij dank dat het lichaam de medicatie zo goed verdraagt en voor de rust die Hij geeft op het destijds genomen besluit om deze weg te gaan. Van harte Zijn nabijheid toegewenst.

Verder zijn er die in familiekring te maken hebben met verdriet en zorgen. We denken aan Adri Kamps die op 27 febr. jl. haar broer Henk verloor. Henk was korte tijd zeer ernstig ziek.
Adri verwachtte reeds dat haar broer spoedig zou sterven. Nu dit een feit is, wensen we haar en de rouwdragende familie de vertroostende nabijheid van de HEERE toe.
We denken ook aan Gerrie Heldoorn en de zorgen omtrent broer Egbert.

Voor ons allen ligt er de roep om onze naaste in nood te gedenken in de gebeden. (GAvG)

Onze Jarigen

In de komende periode hopen DV jarig te zijn:

14 maart: Dhr. G. Voskuil, (89 jaar).
15 maart: Mw. R. Veen, (70 jaar)
23 maart: Adri Kamps, (50 jaar)

We hopen dat u een fijne dag hebt. Bovenal wensen we u in het nieuwe levensjaar de onmisbare zegen van de Heere toe.

Bijbelkring

Het seizoen vordert, dus… Kom erbij, voordat het voorbij is!
Van harte uitgenodigd.
DV 4 maart Abraham en Sodom en Gomorra, Gen.18:16-33 en Gen.19: 27-29
En 25 maart Abraham’s beloofde zoon en Abraham’s offer
Gen. 21:1-8 en Gen.22.
Aanvang 20.00uur; consistoriekamer.

Laatste jaar? Gerucht of werkelijkheid?

Meer dan eens hebben we samen vastgesteld dat de zorgen in onze gemeente niet klein zijn. Ook dat als er dit jaar niets verandert ten goede met betrekking tot de ambten en de financiën, het dan goed denkbaar is dat we de kerkdeuren moeten gaan sluiten.
Maar wij leven niet zonder hoop!
Het is goed om dat nog eens te onderstrepen. Er is bepaald geen besluit genomen over sluiting van de kerk en opheffing van de gemeente! Laat dat alstublieft duidelijk zijn.
We mogen nog steeds doorgaan. Met (weliswaar soms aangevochten) perspectief. Onze hoop staat op God. De God, Die nog wonderen doet. En Die ons roept tot gebed.

Geen soep…

De jaarlijkse maaltijd in lijdenstijd met Boskapel en dorpsgenoten komt te vervallen.
Meerdere jaren troffen we elkaar in De Ontmoeting. Vele goede ontmoetingen mochten er zijn. Contacten werden gelegd en hier en daar sneuvelde (gelukkig) een karikatuur.
Rondom de maaltijd leer je elkaar een beetje kennen. Toch is er nu de gedachte dat de maaltijd een verzadigingspunt heeft bereikt… Allen die meewerkten (alsnog) hartelijk dank!
(GAvG)

Kinderclub

Woensdag 25 maart zal er DV om 2 uur ´s middags weer kinderclub zijn in de Ontmoeting.

Hulp bij het “kosteren”

Wij zijn heel blij met de hulp die ons de laatste tijd geboden wordt.

Zo heeft Jan Heldoorn aangeboden om de voorgangers te benaderen m.b.t. de liturgie, hij is daar inmiddels mee begonnen.
Bij het schoonhouden van het kerkgebouw krijgen we hulp van Adri en tijdens de diensten worden de kosterswerkzaamheden verricht door Daan en Rick en/of Co.

Lieve mensen wij zijn jullie heel dankbaar!
Albert en Ina

Koffiedrinken

DV zondag 19 april hopen we na de morgendienst met Drs. G.A. van Ginkel koffie te drinken.

Door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53:5)

Arme, neergebogen, bedroefde ziel, zou u graag vreugde hebben? Kom, wendt u dan naar Golgotha. Uw neerslachtig hart zal dan spoedig ophouden met treuren. Wie kreupel is, wie moedeloos is, wordt onder het kruis genezen.
Bent u vaak neergebogen en moedeloos? Er is een geneesmiddel dat zeker helpen zal. Voelt u zich ongelukkig en ellendig?
Ga in uw binnenkamer en denk aan Hem, Die in Gethsémané gesidderd heeft. En zeg dan: “Wat is mijn lijden vergeleken met het Zijne?”
En ga dan naar Golgotha, en zie dan op het bloed dat daar vloeit, dat bloed dat vrede schenkt aan het hart.
Het kruis van Golgotha is een onfeilbaar geneesmiddel tegen het lijden.
Het kruis van Christus brengt zaligheid en vrede.
Eén blik op Hem geeft ware vrijheid.
Eén blik op Hem verdrijft de vrees.
Eén blik op Hem bewaart voor struikelen.
Weet u wie het gelukkigst is? Die het nauwst met Christus verbonden is.

C.H. Spurgeon

Persberichten

Weeksluiting Dijckstate

De Hervormde Gemeenten van Maartensdijk en Westbroek zijn per 1 januari 2015 samen gegaan onder de naam Hervormde Gemeente te Westbroek e.o. De kerkenraad van de nieuw gevormde gemeente organiseert op vrijdag 20 maart 2015 in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk een weeksluiting.
Ds. G.J. van Beusekom uit Bilthoven zal de bijeenkomst leiden.
Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen, daarover wordt een korte meditatie gehouden en er wordt gezongen.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.
Voor eventueel vervoer kunt u bellen 0346-213592.
Aanvang 19.30 uur(zaal open 19.15 uur), einde rond 21.00 uur.

Kopij: Gaarne kopij inleveren voor de maand april vóór DV vrijdagavond 3 april.