Kerkbode juni 2018

Pen tekening KerkgebouwHervormde gemeente BlauwkapelGroenekan

Nr. 5, juni 2018, Jaargang 61

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

En wat boven dezelve is, mijn zoon! Wees gewaarschuwd; van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing des vleses. (Pred.12:12)

Wees gewaarschuwd!

Ja, wees gewaarschuwd. Niet voor leeuwen of beren, maar voor veel schrijven en lezen.
Wie zegt dat? De Prediker. De koning te Jeruzalem. De Wijsheidsleraar. Hij die de gemeente samenroept om haar te onderwijzen. Hij heeft heel veel uitgezocht en onderzocht. Hij weet waarover hij praat en schrijft. Hij volgt zijn eigen raad op; hij houdt zijn boekje kort.

Een vreemde waarschuwing. En: waarom? Werd er in zijn tijd, -een tijd zonder laptops of zelfs makkelijke pennen, zoveel geschreven?… Er werd geschreven, dat zeker, maar in vergelijking met de lectuurstroom van nu, valt het in het niet. Dat was toen toch echt wel een heel beetje anders dan nu.
En: werd er zo veel gelezen?… Toen? En nu; zo vragen we er maar bij…

Er is wat geschreven. Ga je naar de christelijke boekhandel, dan puilen de boekenkasten en ook je ogen uit! Wat een boeken! Alleen al op het terrein van Bijbel en geloof, kerk en kerkhistorie. Verklaringen, dogmatische uiteenzettingen, levensbeschrijvingen, preken, dagboeken, romans. En zo maar voort. Onafzienbare rijen gedegen lectuur.
Het duizelt u. Waar moet ik toch beginnen?
Je wordt bijna moe, alleen al bij het zien van zoveel ruggen en kaften.

Toch zouden we best willen dat er wat meer wordt gelezen. Nee, dat hoeft niet het laatste boekwerk van Franca Treur te zijn. ”Hoor nu mijn stem.” Haar stem is zeker niet oninteressant, maar wel enigszins vermoeiend…Zoals het voortdurend knielen op een bed violen, uiteindelijk ook erg vermoeiend kan zijn. En het bladeren in “De aansprekers.” (Met verwijzing naar enkele van Treur’s vakbroeders.)
Wees gewaarschuwd: u wordt moe!En dat geldt niet alleen de zonen, maar ook de dochters.

En toch meer lezen? Ja,wat meer lezen, om wat meer thuis te raken in de Heilige Schrift. Dat vooral. Waarbij boven alles blijft staan: lees dagelijks de Bijbel zelf, biddend om de Heilige Geest. Nee, lees de Bijbel nooit alleen, -lees geleid door de Geest. Bid om die genade.
Je hoort nog wel eens de opmerking: “Vroeger las ik de Bijbel; nu leest de Bijbel mij.” Vroeger was ik een alleen lezer en begreep niets van de Bijbel. Maar nu lees ik door de Pinkstergeest verlicht!Dat is wat wordt bedoeld met lezen door de Geest geleid.

De kennis van de Heilige Schrift is soms schrikbarend klein. Ook in de consistoriekamers…
Je kunt wel eens een merkwaardige combinatie horen van Bijbelse geschiedenissen…
Doe er iets aan, -aan vermeerdering van kennis en inzicht! God is het waard dat we Zijn Woord zeer serieus nemen. Dat we het horen, overdenken en ter harte nemen. Een dagboek kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Lezen komt van het Latijnse woord legere: verzamelen. Veel lezen, veel verzamelen vermoeit. Nee, je hoeft echt niet alles te lezen. Het kan ook niet. Verzamel u goede dingen.
Verzamel u een schat in de hemel, waar een uitgelezen Kerk haar Heere en Heiland eeuwig mag groot maken. Hij, Jezus, schreef slechts in het zand. (Joh.8) Het zij ons een teken: Zijn Woord, geschreven op de aarde, -geschreven in mijn wereld, zij mij genoeg. Dat woord vermoeit niet.
Wees gewaarschuwd! (GAvG)

Uit de gemeente

  • Jarigen

7 juni: Mw. G. v. Stokkum-v. Loenen, (86 jr.)
20 juni: Bert Nokkert, (51 jr.)
21 juni: Dhr. G. Barneveld, (93 jr.).

  • Meeleven

In de vroege morgen van 31 mei kregen we het bericht van overlijden van dhr. Henk Lam (86), Ds. Nahuyslaan 34, 3705JHZeist), echtgenoot van mevr. Jans Lam-Wendt.
Het echtpaar Lam leefde de laatste tijd met onze gemeente mee en werd ook pastoraal bezocht, in het bijzonder toen bleek dat dhr. Lam ernstig ziek was. Hij was zich zeer bewust van het naderende levenseinde. Het vervulde hem met veel gedachten over hoe zijn leven zich verhield tot God. Hij verlangde naar zekerheid van het Heil van de HEERE en bad er om! -Voortdurend bezig met de vraag naar Gods eer. Immers: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.
Dhr. Lam was niet iemand van grote woorden. Als het over God ging sprak hij eerbiedig en voorzichtig. Maar op zijn sterfbed werd des te meer duidelijk waar zijn verlangen lag.
Ik moet denken aan het woord: Deze ellendige riep en de HEERE hoorde en verloste hem uit al zijn benauwdheid. Zeker, God is Rechter Die beslist. Maar wij treuren niet zonder hoop!
De HEERE ondersteune zijn vrouw, de kinderen: Bert, Marja en Adri en allen die bij hen horen, groot en (heel) klein. Ook het echtpaar Van Es-Wendt dat vaak samen met echtpaar Lam ter kerke kwam. In de HEERE is kracht!
Mogelijk ontvangt u de kerkbode nog net voor de rouwdienst. Daarom de gegevens:
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen DV maandag 4 juni van 19.30 tot 20.30uur. Rehobothkerk, Joubertlaan 5, Zeist. De rouwdienst is DV 5 juni 14.30 uur in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats, Woudenbergseweg 46, Zeist. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren.

We leven mee met Liesbeth en Manus Osnabrugge. Onlangs overleed de vader van Liesbeth; 98 jaar oud! Wat mocht hij veel jaren ontvangen!
-En hij stierf… Opnieuw een roepstem voor ons allen. De HEERE zegene Liesbeth en Manus en allen die bij hen horen, met Zijn nabijheid en troost.

Mevr. van Stokkum moest het overlijden vernemen van haar zwager, dhr. C.G. van Woudenberg in Maartensdijk. We wensen ook haar Gods vertroosting toe; in het bijzonder ook haar zus Joke, die nu haar man moet missen. Vele jaren heeft Kees meegeleefd met onze gemeente in Groenekan. Ds. P.J. Teeuw is destijds een vriend geworden en heeft ook de rouwdienst geleid. We mogen van harte geloven dat Kees een goede ruil mocht doen. Alleen uit genade! Om Christus wil!

Jan Heldoorn (Bilthoven) wacht nog steeds op een oproep, voor een ingrijpende operatie. Wachten duurt lang… In het bijzonder als je gezondheid er niet beter op wordt.
Wat dan? … Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEERE!

Laten we biddend om onze zieken en rouwdragenden heen staan. (GAvG)

  • Vertrek

In de achterliggende jaren leefde dhr. J. de Rooij op de achtergrond met onze gemeente mee. In een onlangs ontvangen hartelijke brief geeft hij aan voortaan te willen meeleven met de hersteld hervormde gemeente Bl.Groenekan.
We vinden het jammer, maar willen het besluit van dhr. de Rooij respecteren. We wensen hem een zeer gezegende tijd en kerkgang toe. (GAvG)

Van de Kerkenraad

  • Kerkdiensten

We zijn er een beetje aan gewend geraakt dat het kerkgebouw nu ook intensief door anderen wordt gebruikt! Het is zichtbaar. Een extra stoel in het pad. Een kussen erbij. Hoeden in de hal… Dat is allemaal prima uiteraard. We zijn dankbaar dat ook onze dienst nog steeds kan doorgaan. Blijf trouw komen, want… als er niemand meer komt, dan houdt het op!

Onze buurgemeente “De Ark” heeft aangegeven vanaf 1 juli (de zomertijd) geen bijstand in de diensten meer te kunnen verlenen. In de vakantietijd heeft men de eigen ambtsdragers zelf hard nodig.
We hebben hier begrip voor en danken “De Ark”en in het bijzonder de ambtsdragers die ons meehielpen van harte voor de geboden bijstand! (GAvG)

  • De Boskapel

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Boskapel nodigt ons van harte uit om haar laatste kerkdienst mee te maken.
24 juni, 10.30 – 11.30 uur Grothelaan 1A, Groenekan. Voorganger drs. Peter van der Steeg. Organist dhr. Klaas van Boggelen. Na de dienst is er een samenzijn met koffie, een drankje en een hapje.

De uitnodiging vermeldt het volgende:
Meer dan 6 decennia wordt in de Boskapel in Groenekan op iedere zondag en een aantal kerkelijke feestdagen een kerkdienst verzorgd, maar ook doopdiensten, huwelijken en begrafenissen In de 60,5 jaar dat de kerkelijke gemeente bestaat zijn velen verbonden geweest aan deze kerk, jong en oud, meestal uit het dorp, soms van iets verder. De tijd van de kinderkerk ligt inmiddels ver achter ons en de leden van de kerk zijn er niet jonger op geworden. Dat is ook de reden dat gekozen is voor het samengaan met de Protestantse gemeente De Bilt (Opstandingskerk/Immanuëlkerk) Na 24 juni 2018 zullen de diensten in de Boskapel stoppen.

In de achterliggende jaren, met name na 2004, is er wat onderling contact geweest tussen onze gemeente en De Boskapel en gepoogd zo nu en dan samen iets te doen. Met name in de tijd van ds. P. Pannekoek, die zich, met anderen, erg inzette voor goede onderlinge verhoudingen.
We denken aan de actie “Soep in de kerk” en de Kerstzangavond voor het hele dorp. Uiteindelijk zijn deze contacten weer geminimaliseerd…Er was kennelijk toch een te groot verschil in -ik noem het maar- kerkelijke cultuur.
Dat neemt niet weg dat er nog altijd met individuele Boskapellers zeer hartelijke contacten zijn. Laat dat vooral zo blijven.

We hopen en bidden dat het gepredikte Woord en de pastorale arbeid in De Boskapel verricht tot zegen mogen zijn! We danken een ieder die zich inzette voor goede contacten en meer wederzijds begrip. Allen een goede tijd elders toegewenst. (GAvG)

Van de kerkvoogdij

  • Overdracht Begraafplaats te Groenekan

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan te Groenekan deelt u hierbij mede dat de bij de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan in eigendom zijnde begraafplaats aan de Groenekanseweg 202 te Groenekanop30 april 2018
ten overstaan van notaris mr. B. Bokdam te Soest notarieel in eigendom is overgedragen aan “Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan”, gevestigd te Groenekan, kantoorhoudende aan de Versteeglaan 96, 3737 XB Groenekan.

De rechthebbenden, die een contract met betrekking tot graf- en/of andere rechten hebben gesloten met de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan, worden hierbij geïnformeerd dat deze contracten ongewijzigd zijn overgegaan naar de“Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan” voornoemd.

De “Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan” verklaart hierbij deze contracten met alle verplichtingen en rechten ongewijzigd te hebben overgenomen.

Namens het college van kerkrentmeesters
van de Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan
J.J. Burghout, voorzitter
B. van der Wilt, secretaris

Namens het bestuur van Stichting Bijzondere Begraafplaats Blauwkapel-Groenekan
Chr. Van Asselt, voorzitter
R. Westeneng, secretaris

  • Collecten

Verantwoording van de collecten in april 2018

Diaconie
Algemeen €    77,15
VBOK €    31,25
Totaal € 108,40
Kerkvoogdij €215,40

Verantwoording van de collecten in mei 2018

Diaconie
Algemeen €   54,25
GZB €   52,70
Totaal € 106,95
Kerkvoogdij € 181,20

Weeksluiting Dijckstate

In de maandelijkse weeksluiting gaat op DV vrijdag 15 juni Ds. G.H. Kruijmer voor. De aanvangstijd is half acht, na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te spreken.