Kerkbode juni 2017

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 5, juni 2017,Jaargang 60

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

…Ik kom weder tot u. (Joh.14:18b)

Eeuwige nabijheid!

Wat zijn de discipelen zonder hun Meester?!…
We staan er niet zo gauw bij stil wat het geweest moet zijn voor deze broeders, toen zij van hun Meester hoorden dat Hij weg zou gaan.
Zonder Hem verder in deze hun zo vijandige wereld? Dat kan toch niet! Dat is beangstigend!

In Johannes 14 spreekt Jezus Zijn afscheidswoorden. Hij staat op de drempel van Zijn kruislijden. Zijn ure is gekomen. Hij verbergt het niet, maar spreekt open over dat wat Hem en Zijn discipelen wacht.
Zeer indrukwekkende woorden zijn het. Woorden die door de eeuwen heen door velen als bijzonder troostvol zijn ervaren. Johannes 14 behoort tot de meest geliefde en bekende Bijbelgedeelten.

Wat zegt Jezus?
1. Ik ben altijd bij jullie. Ik laat jullie nooit alleen.
Je denkt onwillekeurig aan de geweldige woorden uit Jesaja 54, over Gods onwankelbare trouw. Ja, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar de goedertierenheid van God in Christus Jezus blijft staan in eeuwigheid.
2. Ik, jullie Trooster, ga nu weg, maar de andere Trooster komt. De Heilige Geest. Die zal in jullie wonen en altijd bij jullie blijven. Die zal de Waarheid bekendmaken en jullie er in leiden.
De Vader zal jullie de verworven Heilige Geest zenden in Mijn Naam. Ik zal de verworven Heilige Geest zenden naar de wil van de Vader.
3. Ik geef jullie mijn blijvende vrede. Dat is vrede op grond van recht!
Dat is werkelijk een geweldige troost. Als je althans deze woorden in het geloof aanvaardt.

Ik kom weder tot u. Wat bedoelt Jezus?
*Jezus is teruggekeerd tot Zijn discipelen als de Opgestane, de Opgewekte, de Levendgemaakte. Het graf heeft Hem niet kunnen houden. Gods Heilige heeft geen verderving gezien. Hij leeft! Meerdere keren verscheen Hij aan Zijn discipelen.

*Jezus keert terug in Zijn geestelijke tegenwoordigheid (tegenwoordigheid door de Geest) in alle tijden.
*En: eens keert Jezus terug op de wolken van de hemel om alle dingen te voltooien!
“Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen!”

De discipelen van de Heiland hoeven niet bang te zijn. Toen niet, nu niet. Ons staat Gods sterke Held terzij. Die dood en graf overwon. Dat betekent niet dat er geen tegenslagen of kruiswegen zullen zijn… Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige… Maar in al die duisternis is en blijft God het Heil van Zijn volk. Vertrouw op Hem. Houd in je weg het oog op God gericht. De uitkomst zal niet falen. God is goed en trouw!

Zie Ik ben met ulieden, al de dagen! -Eeuwige nabijheid! Die God is onze zaligheid.
Mijn Licht en mijn Leven. Mijn Hulp en mijn Heil. Mijn Weg en mijn Waarheid.
Mijn alles! -Ik zal niet bang zijn.
Maar… Als ik Hem als ver weg ervaar?… Geloof dan nochtans zijn heil- en troostrijk woord: Ik kom weder tot u! (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

Zeker, er zijn zo hier en daar best zorgen…Ook al worden die begrijpelijkerwijs niet altijd breed gedeeld.
Van harte wensen wij onze gemeenteleden die te maken hebben met zorg en ziekte Gods nabijheid toe. Voor de Heere zijn er geen hopeloze gevallen of situaties. Bij Hem is sterkte en raad. Houd in uw weg het oog op God gericht! (GAvG)

  • Jarigen

* 7 juni: Mw. G. v. Stokkum-v. Loenen, (85 jr.)
* 20 juni: Bert Nokkert, (50 jr.)
* 21 juni: Dhr. G. Barneveld, (92 jr.)

  • Vakantie

De eerste drie weken van juli hoop ik met vakantie te zijn. Voor pastorale bijstand heeft ds.Baan zich beschikbaar gesteld. Daarvoor wil ik hem nu reeds hartelijk bedanken. Schroom niet hem zonodig te bellen! (Gegevens zie achterzijde kerkblad) (GAvG)

Van de Kerkenraad

  • Voortgaan van de gemeente

Het is goed te begrijpen dat u zich afvraagt: hoe gaat het nu toch allemaal verder met onze gemeente? Nu, nadat er een concept-overeenkomst van samenwerking was opgesteld waarin zowel onze kerkenraad als de kerkenraad van De Ark zich kon vinden, liet de algemene kerkenraad van de Prot. Gem. Bilthoven duidelijk weten graag te willen meedenken, alvorens formele stappen te ondernemen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat in dat denkproces hobbels moeten worden overwonnen.
Het gaat allemaal niet zomaar. In het bijzonder als het financiële middelen en (voorwaarden van) overdracht daarvan betreft.
De kerkenraad probeert een goede, eerlijke en verantwoorde weg te gaan.
Uw gebed om licht en wijsheid wordt zeer gewaardeerd.

*De eredienst op de zondagmiddag blijft in ieder geval gehandhaafd tot eind september. In september hopen we dan opnieuw een gemeenteavond te beleggen en kunt u zich uitspreken over al dan niet voortgaan met de middagdienst.

*Wat betreft de verkoop van het kerkgebouw: de besprekingen met de HHGem. zijn nog niet helemaal afgerond. Aan beide zijden is er het verlangen om tot een goede afronding te komen.

*De begraafplaats wordt zo mogelijk op korte termijn ondergebracht in een zelfstandige stichting. Er is veel voorbereidend werk verricht door een door de kerkenraad aangestelde commissie onder leiding van Hans du Mortier. We zijn dankbaar voor de nauwgezetheid en voortvarendheid waarmee een en ander plaatsvindt. (GAvG)

  • Gemeenteavond

Graag nu reeds noteren: DV 7 september gemeenteavond, 20.00 in de consistorie-kamer.

Van de Kerkvoogdij

Collecten over de maand april 2017
Kerkvoogdij
Algemeen  €  303,65
Predikantsplaats  €    40,90
Totaal  €  344,55
Diaconie
Algemeen  €  106,15
VBOK  €    41,00
Totaal  €  147,15

Kinderclub

Op woensdag 28 juni is er kinderclub, de laatste keer van dit seizoen, in de consistorie van de kerk. Om kwart over twee beginnen we.
Je bent welkom, DV !

We ontvingen opnieuw € 20,00 voor de kinderclub van een trouwe Groenekanse supporter.
Hartelijk dank!

Weeksluiting Dijckstate

De eerstvolgende maandelijkse weeksluiting in Dijckstate zal DV plaatsvinden op vrijdag 16 juni a.s.
Drs G.A. van Ginkel uit Maartensdijk hoopt dan voor te gaan.
Aanvang 19.30 u. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
Allen hartelijk welkom.

Woord en Daad Feestelijke Fietsdag, image00125 jaar voor elkaar

Fietstocht-Diner-Concert voor het goede doel

Woord en Daad Soest e.o. organiseert op woensdag 5 juli a.s. een fietstocht, een openluchtdiner en een concert voor het goede doel. De route voert door de regio waarin het comité al 25 jaar actief is. De opbrengst van deze dag wordt verdubbeld door de overheid en is bestemd voor het project: Cashew, de noot aan de man. Dat wil zeggen het steunen van de productie en verwerking van cashewnoten in Burkina Faso, om zo boerengezinnen en fabriekswerkers te helpen aan een baan.

Fietstocht
De fietstocht voert langs de verschillende dorpen uit onze regio en is ruim 40 km lang. Een mooie route door bossen en polders met diverse stops (voor koffie/thee of een versnapering) en mogelijkheden van bezichtiging. Er kan tussen 10.00 en 11.00 uur gestart worden bij fam. Van Wiggen op het terrein van Houthandel J. van der Krol, Maartensdijkseweg 10 in Bilthoven. Tussen 16.00 en 17.00 uur zult u daar ook weer ‘finishen’. Het is mogelijk een fiets of E-bike te huren. U dient deze te reserveren. Meer informatie volgt t.z.t. op de website.

Diner
Na afloop van de fietstocht wordt er van 17.00 tot 18.30 uur een 3-gangen diner geserveerd in de tuin van de fam. Van Wiggen.

Concert
’s Avonds geeft het Young Chamber Choir uit Barneveld o.l.v. Mirjam van den Hoek een concert in de Stulpkerk van Lage Vuursche. Diederik Blankenstein bespeelt het orgel. De kerk is open om 19.00 uur en het concert begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Wel is er een collecte bij de uitgang.

Kosten
De kosten van de fietsdag (excl. lunch en diner) bedragen € 8,50 voor een volwassene en € 5,00 voor een kind t/m 12 jaar. De prijs van de lunch bedraagt € 6,50 p.p. en van het diner € 15,00 p.p.

Aanmelden
Voor deelname aan de fietstocht, de huur van de fiets, de lunch en het diner dient u zich van te voren aan te melden. Dit kan op onze website www.woordendaadsoest.nl of telefonisch bij Marian Steenbeek via tel.nr. 0346-213592 of 06-17696885. Als u zich aanmeldt via de website, ontvangt u een bevestiging per email. U betaalt contant bij inschrijving.

Info
Verdere informatie kunt u vinden op onze website www.woordendaadsoest.nl

Vluchtelingen op de Bijzondere Begraafplaats Groenekan

De hele 20e eeuw zijn mensen in Europa op de vlucht. In de 21e eeuw lijkt dat ‘gewoon” door te gaan.
In Nederland krijgen we er mee te maken als er in 1914 meer dan 1.000.000 Belgen naar Nederland vluchten. Waarvan er ruim 300.000 de gehele eerste Wereld Oorlog in Nederland verblijven.
Na de machtsovername van Adolf Hitler in Duitsland vluchten de eerste Duitse joden naar o.a. Nederland. Een aantal daarvan komt in de jaren voor de tweede wereldoorlog terecht in de (voormalige) gemeenten Maartensdijk, Westbroek, Achttienhoven en de Bilt.
Dat er tijdens de tweede wereldoorlog joodse mensen in de voormalige gemeenten Maartensdijk, Westbroek, Achttienhoven en De Bilt woonden kunnen we o.a. terug vinden in de gemeentelijke archieven van Maartensdijk en de Bilt, in het joods digitaal monument en in geschreven bronnen. In totaal hebben de voormalige gemeenten Maartensdijk, Westbroek, Achttienhoven en De Bilt begin 1942, ruim 500 joodse inwoners, waarvan een aantal duits joodse vluchtelingen. In Achttienhoven verbleven ze o.a. in villa Tettenrode, nu dr. Welfferweg 80, te Westbroek.
In de meidagen van 1940 komen nieuwe stromen vluchtelingen op gang. Burgers die in of voor de verschillende verdedigingslinies, Vallei-stelling (Grebbelinie) en Nieuwe Hollandse Waterlinie wonen, worden geëvacueerd. Ook de bevolking van de dorpen Achttienhoven, Westbroek, Groenekan en delen van de Bilt wordt geëvacueerd Deze dorpen liggen in het schootsveld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie of in de te inunderen delen van deze linie. Gelukkig kan de bevolking binnen een paar dagen weer terug naar huis en vinden de mensen hun woningen onbeschadigd en niet geplunderd terug.
In september 1944 starten de geallieerden de operatie Market Garden. Als Duitse tegenmaatregel wordt o.a. Arnhem geëvacueerd en wordt de valleistelling of Grebbelinie onder de naam Panther stellung door de Duitsers weer ter verdediging ingericht. Rhenen komt zwaar onder vuur te liggen. In oktober 1944 moet een groot deel van de bevolking van Rhenen evacueren.
Vanaf maart 1944 worden grote delen van de provincie Zeeland door de Duitsers geinundeerd, onder water gezet, en bombarderen de geallieerden dijken kapot. De bevolking wordt geevacueerd en raakt verspreid over de rest van Nederland. o.a. In Groenekan, Westbroek, Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven komen Zeeuwse vluchtelingen terecht.
In het archief van de begraafplaats Groenekan komen we twee vluchtelingen tegen die in 1945 op het kerkhof van Groenekan begraven zijn geweest en na het eind van de oorlog herbegraven zijn in hun woonplaatsen. Mevrouw Heule-Hack uit Zeeland en mevrouw Hovestad-van den Oosterkamp uit Rhenen.

Mevrouw Hovestad- van den Oosterkamp uit Rhenen
Op 27 januari 1945 wordt mevrouw Hovestad-van den Oosterkamp, oud 75 jaar, uit Rhenen op de begraafplaats van Groenekan begraven. Wat zal deze mevrouw in haar leven allemaal mee gemaakt hebben? Eerst een evacuatie in de meidagen 1940, waarbij, bij terugkomst, twee weken later, een groot deel van de huizen van Rhenen in puin lag. Daarna in september 1944 op nieuw evacueren. In het archief staat: ‘dit lijk werd 11 augustus overgebracht naar Rhenen.’ In het archief van de Nieuwe Rhenense Begrafenis Onderneming van de heer Bep Smit vinden we de echtgenote van T. Hovestad, overleden 24 januari 1945 in Groenekan en herbegraven op 8 augustus 1945 op de begraafplaats Achterbergsestraatweg in Rhenen. Mevrouw Hovestad, meisjesnaam Everdina van den Oosterkamp, is geboren op 3 september 1869 in Rhenen en was getrouwd met de heer Teunis Hovestad, overleden in 1950. Het gezin telde 11 kinderen, waarvan bij het overlijden van hun moeder nog 8 in leven waren.

Mevrouw Maria Heule-Hack uit Ouwerkerk
Vanaf maart 1944 worden op Schouwen Duiveland, om de geallieerde opmars te voorkomen, uitgebreide inundaties gesteld. De bevolking van het eiland, samen met die van Tholen en een deel van Sint Philipsland, in totaal ongeveer 60.000 personen, moet evacueren en raakt verspreid over het hele land. Mevrouw Hack komt van uit het dorpje Ouwerkerk op het eiland Schouwen Duiveland in Zeeland in Groenekan terecht. In een interview met Leentje Ha(c)k, studente, 26 jaar oud, lezen we dat zij en haar ouders in Groenekan wonen. In februari 1944 krijgen haar ouders een telegram van familie uit Ouwerkerk met de vraag bij hen ondergebracht te mogen worden.
Wordt vervolgd (DT koster a.i.)