Kerkbode juli / augustus 2017

Hervormde gemeente Blauwkapel – Groenekan

Nr. 6, juli / augustus 2017 Jaargang 60

*http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

Deze allen (…) hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. (Hebr.11:13)

Anders dan de rest

Onlangs, tijdens een pastoraal bezoek, viel mij een tijdschrift op dat onder de salontafel lag. Met grote letters stond op de cover: “Christenen zijn niet anders dan de rest”. Ik heb het artikel niet gelezen; daar was geen tijd voor. Maar…zo’n kreet blijft hangen en zet je aan het denken… Is dit waar?
De apostel die de brief aan de Hebreeën schrijft, helpt ons bij het zoeken naar een antwoord.
Hij weet dat we inderdaad “van nature” allen hetzelfde zijn voor God: mensen die hun God hebben verlaten en de eeuwige dood verdienen. Maar het maakt wel een verschil of je dit gelooft en voor God belijdt, of niet. Of je weet van Gods opzoekende liefde in Christus, of niet. Of je door de Geest wordt geleid, of niet. Dat maakt een allesbepalend, wezenlijk verschil.

Er zijn twee soorten mensen: mensen die God vrezen en mensen die dat niet doen. Hebreeën schetst een wolk van getuigen: mensen die reeds in de tijd van het Oude Testament Christus hebben omhelsd in de belofte! Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Mozes en nog veel meer. Wat een geloof! De vervulling van de belofte dat de Messias geboren zou worden, liet nog op zich wachten, maar zij zagen, geloofden en omhelsden Hem reeds, in de belofte.

Waren zij anders dan de rest? Ja. Zij zochten de stad die fundamenten heeft. Zij gingen uit tot God. Niet tot een willekeurig vakantieland, maar tot dat ene vaderland. In een vakantieland verblijf je tijdelijk, maar in het land van Vader verblijf je altijd! Niet als gast en voorbijganger, maar als kind aan huis.-Aangenomen kind! Om Christus wil.

Onlangs was ik op bezoek bij mensen die niet kerkelijk meeleven. Aan het einde van het gesprek vroeg ik of ik een stukje mocht lezen uit de bijbel en een gebed doen. Ik vroeg het, want, zo zei ik: “Ik ben hier maar te gast.” Daarop zei mevrouw: “Nee, u bent niet te gast, u hebt uzelf uitgenodigd. Mijn gast bent u, als ik u uitnodig.”
Doordenkertje…Ze had gelijk.

Des te meer verbaas ik mij over God. Wat een wonder dat God, mij zondaar, nodigt aan Zijn tafel! Dat Hij Zelf de tafel toebereidt voor gasten en vreemdelingen. Wie aan Zijn tafel zit is gast en “vreemd’ling hier beneen”, maar tegelijk huisgenoot van God!

Je bent anders. Anders dan de rest. Omdat je van een Ander bent. Omdat je de wereld ziet door de bril van het Woord, het getuigenis van God. Anders, omdat je ziet met de ogen van het geloof. Omdat je ziet met een de wereld zo vreemde blik. Je bent anders, omdat je niet meer anders kunt en wilt. Uit genade. Door de Geest.

Anders dan de rest. Maar niet met zelfverheffing! God maakt Zijn pelgrims klein. Klein voor Hem in dienstbaarheid, aan Hem en de naaste. Nog even… Die heimwee hebben, die komen Thuis.
Om nu eeuwig Hem te dienen; te loven, omdat Hij, mijn Zaligmaker, een Gast en Vreemdeling wilde worden op aarde, om mij te brengen in het Vaderhuis.

Anders dan de rest. Ja, toch wel. Christenen, -vreemde gasten. Op weg naar Huis. (GAvG)

Uit de gemeente

  • Onze zieken

We weten dat ziekte en zorg ook onze gemeente niet voorbij gaan. We weten ook wie van ons er in het bijzonder mee te maken hebben. En in gedachten en gebeden leven we met hen mee.

Tallozen in deze wereld hebben gezocht naar de zin van het lijden. De psalmdichter zegt: “Het is goed voor mij, dat ik verdrukt ben geweest.”Het had hem des te meer verbonden aan God. God weet wat Hij doet en toelaat. -Opdat Zijn Naam gevreesd wordt in liefde.
Allen heel veel sterkte en nabijheid van God toegewenst.

We denken hier ook aan onze rouwdragenden. Het gemis kan soms zo hevig zijn…
Bij de Heere is troost! In Hem is kracht.

  • Jarigen en jubilea

1 september: Mw. J.A. van Zoeren-Kazius, (86 jaar).

Onder het voorbehoud van Jacobus vermelden wij twee huwelijksjubilea:
*7 juli 2017 – Hans en Maria du Mortier, 40 jaar getrouwd.
*15 aug. 2017 – Co en Riek v.d.Wind, 55 jaar getrouwd.

  • Vakantie

De eerste drie weken van juli hoop ik met vakantie te zijn. Noodzakelijk bezoekwerk wordt waargenomen door onze consulent ds.M.Baan, die we daarvoor heel hartelijk dank zeggen.
(Telefoonnummer zie achterzijde kerkblad.) (GAvG)

  • Kinderclub

Ook de kinderclub gaat met vakantie. Graag willen we de kinderen bedanken voor hun komst en de leidinggevenden voor hun inzet!
Heel fijn dat dit interkerkelijke werk in onze gemeente tot op heden mag doorgaan.
We danken God en bidden om Zijn zegen! (GAvG)

Op woensdag 29 september hopen we er weer te zijn. Je bent welkom!

We ontvingen € 50,00 van een meelevend gemeentelid om te besteden voor de kinderclub. Dank u wel!

Kerkenraad

  • Gemeenteavond

DV 7 september aanstaande, 20 uur in de consistoriekamer. Nu reeds heel hartelijk (en met enige aandrang….) uitgenodigd. Vergeet de datum niet!

Kerkvoogdij

  • Collecten in de maand mei
Diaconie
Algemeen  €    83,04
Gereformeerde Zendingsbond  €    37,70
Totaal  €  120,74
Kerkvoogdij
Algemeen  €  241,10
Predikantsplaats  €    37,90
Totaal  €  279,00
.
  • Collecten in de maand juni
Diaconie
Algemeen  €  112,85
Hulp Oost-Europa  €    39,00
Totaal  €  151,85
Kerkvoogdij
Algemeen  €  129,50
Predikantsplaats  €    29,90
Totaal  €  159,40

JAARREKENING HERVORMDE GEMEENTE BLAUWKAPEL-GROENEKAN
(exclusief Begraafplaats)
Balans

Activa 31-12-2016 31-12-2015
Onroerende zaken 818 1.226
Installaties en inventarissen 343 457
Vaste activa 1.161 1.683
.
Vorderingen 4.361 4.708
Geldmiddelen 379.942 426.866
Vlottende activa 384.303 431.574
.
Balanstotaal 385.464 433.257
.
Passiva
Eigen vermogen 381.177 427.581
Schulden, kortlopend 4.287 5.676
.
Balanstotaal 385.464 433.257

Staat van lasten en baten

Baten 2016 2015
Verhuur onroerende zaken 400 3.000
Rentebaten 675 410
Bijdragen levend geld 10.015 14.010
Totaal 11.090 17.420
.
Lasten
Lasten onroerende zaken 19.765 15.000
Pastoraatskosten 27.052 31.431
Advieskosten Landelijke kerk 5.640 9.120
Overige lasten 9.226 5.513
Totaal 61.683 61.064
.
Tekort (salto baten – lasten) 50.593 43.644

Het kerkgebouw is ongewijzigd op € 1,- gewaardeerd.
De vorderingen en de schulden zijn in 2017 geheel afgewikkeld.
Het eigen vermogen ad € 381.177 bestaat bijna geheel uit geldmiddelen.

Mede als gevolg van minder kerkdiensten zijn de “bijdragen levend geld” met € 3.995,- gedaald ten opzichte van vorig jaar. In de “lasten onroerende zaken” is begrepen € 7.337,- voor vervanging van de dakgoten.
De daling van de “pastoraatkosten” is voornamelijk het gevolg van het teruggaan naar één kerkdienst per zondag. De stijging van de “overige lasten” heeft o.m. te maken met de aanstelling van de koster.

De vermindering van het vermogen met € 46.404,- is ontstaan door € 50.593,- tekort uit exploitatie en € 4.189,- boekwinst uit verkoop van een perceeltje grond aan de bewoner van de voormalige pastorie.

JAARREKENING BEGRAAFPLAATS
Balans

Activa 31-12-2016 31-12-2015
Onroerende zaken 1 1
Vaste activa
Vorderingen 13.505 2.781
Geldmiddelen 413.807 410.288
Vlottende activa 427.312 413.069
.
Balanstotaal 427.313 413.070
.
Passiva
Eigen vermogen 336.978 321.054
Voorziening onderhoud 88.555 89.739
Schulden 1.780 2.277
.
Balanstotaal 427.313 413.070

Staat van baten en lasten

Baten 2016 2015
Opbrengst begraafplaats 22.029 29.067
Rentebaten 684 1.834
Totaal 22.713 30.901
.
Lasten
Lasten begraafplaats 7.974 9.092
Toevoeging aan voorziening onderhoud 3.301 6.588
Onttrekking aan voorziening onderhoud -4.486 -4.376
Totaal 6.789 11.304
.
Overschot (saldo baten – lasten) 15.924 19.597

De grond van de begraafplaats is juridisch eigendom van de Hervormde Gemeente.
De “onroerende zaken” betreft de opstal op de begraafplaats.

De minder-opbrengst ad € 7.038,- ten opzichte van 2015 is het gevolg van minder verkochte graven en minder bijzettingen.

De toevoeging aan de voorziening onderhoud is overeenkomstig de ontvangen opbrengst onderhoud. Vanaf het boekjaar 2008 wordt 5% van het saldo van de voorziening per 1 januari van het boekjaar onttrokken, met dien verstande dat deze onttrekking niet meer zal bedragen dan het gepleegde onderhoud in het boekjaar.

Tegenover het vermogen met de onderhoudsvoorziening ad totaal €425.532,- staat € 413.807,- aan geldmiddelen. De vorderingen zijn geheel geïncasseerd.

Niet uit de balans blijkt de enige jaren geleden aangegane verplichting tot aankoop van de heer P.M. Bos te Groenekan van een perceel grond ter grootte van 26 are 40 ca. voor uitbreiding van de begraafplaats.
Met de aankoop zal een bedrag van ca. € 60.000,- gemoeid zijn.

De kerkenraad heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in zijn vergadering van 28 maart 2017 en heeft de heer J. van der Wind en de heer W. Veen verzocht deze jaarrekening aan een onderzoek te onderworpen in samenhang met de onderliggende administratieve bescheiden en overige gegevens.
Dit onderzoek is gedaan op 8 juni 2017.
Beide heren hebben verklaard geen onrechtmatigheden te hebben geconstateerd en dat het onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen.
Zij hebben dan ook voorgesteld het college van kerkrentmeesters te déchargeren.

De jaarrekening 2016 met onderliggende bescheiden ligt voor een ieder die dat wenst vanaf 24 juli 2017 t/m 19 augustus 2017 ter inzage in de consistoriekamer van de kerk na telefonische afspraak met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer J.J. Burghout, onder telefoonnummer 030-2202933 of 06-28202218.

Indien er geen opmerkingen komen dan is de jaarrekening 2016 definitief vastgesteld.

Namens uw college van kerkrentmeesters
J.J. Burghout,voorzitter/penningmeester
B. van der Wilt, secretaris

Een goede vakantietijd toegewenst!