Kerkbode februari 2019

Hervormde gemeente Blauwkapel-Groenekan

Nr. 1, februari 2019, Jaargang 62

http://www.blauwkapel-groenekan.nl

Zelfs vindt de mus een huis bij Uw altaren (ps. 84)

Meditatie

Zo werd Zijn Naam genaamd Jezus (Lk.2:21m)

Een Naam boven alle naam!

Eind november vorig jaar kwam er plotseling een onbekend klein meisje groot in het nieuws.
Abcde was haar naam. Epsiedie, -zo spreek je uit. Een grondstewardess lachte om de vreemde naam. Door die lach op de luchthaven, de lach die van moeder niet mocht, werd Abcde wereldnieuws.
Is er een andere naam die meer verwondering of verbazing kan opwekken?… Ja.
Een naam van ook maar vijf letters: Jezus! Een naam om heilig te lachen!

De oorsprong van die naam ligt in het Vaderhart van God. In de stilte van de eeuwigheid.
In het vrijmachtig welbehagen. Ik weet, dat klinkt erg plechtig, maar het is dan ook zo: de naam Jezus vindt geen raakvlakken of aanknopingspunten in de mens. -De gevallen mens.

De naam Jezus betekent Zaligmaker, Redder. “Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden!” Verlossen van het grootste kwaad, vervullen met het hoogste goed. Verlossen van zonde en schuld, vervullen met God Zelf! Zijn liefde, Zijn gemeenschap.
Een heerlijke naam, een heilige naam, een levensbelangrijke naam. Een naam die je moet (leren) kennen om te leven. En te loven! -Om tot je bestemming te komen.

De naam Jezus komt midden in de tijd; de geschiedenis. In de belofte en -op Gods tijd- in het vlees.
Je hoort en ziet de naam geboren worden: de moederbelofte (Gen 3:15), de maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren: Immanuël (Jes.7); de wonderlijke namen voor het Kind: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. (Jes.9)
En dan, op de bestemde tijd: “En zij baarde haar eerstgeboren Zoon” (Lk.2:7) Het Woord is vlees geworden.

Zo werd Zijn naam genaamd Jezus. In de weg van wet en verbond van de HEERE, wordt Zijn naam gegeven. Op de achtste dag, de dag van de besnijdenis. Het Kind voegt Zich in alles naar de wil van de Vader. Van den beginne. Van eeuwigheid.
Als Zijn bloed vloeit, wordt Zijn naam genoemd: Jezus. Heenwijzing naar Golgotha. De enige weg naar Pasen. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder Zijn bloed geen Leven.
Zo werd Zijn Naam genaamd. Zo, naar de wil van de Vader.

En nu? Nu worden ook wij geroepen om met Jozef en Maria Zijn naam te noemen: Jezus.
Gij zult Zijn naam heten Jezus! Doen wij dat ook? Ziet u in Hem uw Zaligmaker?
Buigt u vol verwondering? Hem aanbiddend… Waarom niet? Er is geen andere naam tot zaligheid gegeven.

Wanneer noem ik Zijn naam, -ziende op Zijn bloed? Als ik aan een einde ben gekomen met al mijn offers. Als het door het werk van de Geest in mijn hart waar is geworden: “De HEERE onze gerechtigheid!” Niets uit mij, alles uit Hem! Erken Hem. Buig voor Hem! Kom van de troon. Ja elk der vorsten zal zich buigen, en vallen voor Hem neer.
In zijn Christus-hymne (Fil.2) zingt Paulus het: Voor Hem zal alle knie zich buigen. Tot roem en eer van de Vader in de hemel!

Eén naam boven alle naam: Jezus. Vijf vreemde letters, totdat de Geest die mij openbaart!
In mijn onzaligheid, -Zijn heil. Ja, dan is er een heilig lachen: verheugd in God, naar waarde nooit te danken!

Abcde?… Nee, het hele Alfabet: “Ik ben de Alfa en de Omega!” Hij is mijn Begin en mijn Einde; mijn Licht en mijn Leven. Mijn Woord. De Zin van mijn bestaan. Het Verhaal van mijn leven. Het Loflied van mijn hart. Mijn Jezus

“Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,
men loov’ Hem vroeg en spa!
De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen
met amen, amen na!”

(GAvG)

Uit de gemeente

  • Jarig

16 februari: Ds. M. Baan, Veenendaal
16 februari: Dhr. W. Veen, Houten
25 februari: Mw. J. Lam-Wendt, Zeist

  • Jubileum 1

Reeds lang mag ds. M. Baan, onze consulent, het predikantenambt vervullen. Onlangs passeerde hij de 45 jaren! Dat is een gave van God. Graag en van harte willen wij hem danken voor de jarenlange inzet voor onze gemeente. De Heere gaf kracht, wijsheid en liefde. Hem bovenal zij de dank! We hopen nog een poosje samen op te mogen trekken. Ook mevr. Baan van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

  • Jubileum 2

Tot mijn spijt verzuimde ik in het kerkblad dec./jan. het huwelijksjubileum te vermelden van onze ouderling J.J. Burghout en zijn echtgenote. (Utrechtseweg 375, 3731GB DE Bilt)
30 oktober 2018 waren zij 50 jaren in de echt verbonden. Destijds werd er weliswaar in voorbede en bezoek aandacht aan gegeven, maar een hartelijke vermelding in het kerkblad werd verzuimd. Hierbij alsnog!
We zijn bijzonder dankbaar voor de jarenlange inzet van onze door de classis gedelegeerde ambtsdragers en beseffen dat de
echtgenotes menigmaal hun man een avond hebben moeten missen vanwege “Groenekan”. Veel waardering daarvoor!
We wensen broeder Burghout en zijn echtgenote nog vele gezegende huwelijksjaren. De HEERE zij u zeer nabij in Zijn liefde en trouw! Een wens, ook voor de kinderen en kleinkinderen.

  • Verjaardag

Hartelijk dank voor uw felicitaties ter gelegenheid van mijn 61ste verjaardag! Als u in de buurt bent: altijd welkom op de koffie! (GAvG)

  • Gemeenteavond

Op woensdag 6 februari wordt er een gemeenteavond gehouden in de consistoriekamer van het kerkgebouw. U ontving reeds een brief en uitnodiging.
Het zal een zeer informatieve avond zijn. Centraal thema is de Huisgemeente.
U wordt (nogmaals) hartelijk uitgenodigd om er bij te zijn. Aanvang 20.00 uur.

Van de kerkvoogdij

  • Giften

Bij het bezorgen van de Kerstattentie ontving diaken Stam 2x € 20. En ook mij werd 2x € 20 meegegeven. Zus Neelke ontving € 10
Hartelijk dank! (GAvG)

  • Collecten december 2018 
 
Kerkvoogdij   € 384,57
 
Diaconie
Algemeen  € 120,45
Daklozenzorg  €   44,70
Totaal   € 165,15

Weeksluiting Dijckstate

Op 15 februari gaat ds. M. van der Zwan uit Westbroek voor in de weeksluiting. Na afloop is er gelegenheid samen een kopje koffie of thee te drinken en wat na te praten.

Als wij oud worden

Een ietsje vermoeider als d’avondzon daalt,
Wat minder verstoord als een plannetje faalt,
Wat minder geneigd om een oordeel te vellen,
Wat meer om de deugden der naasten te tellen:
Zo wachten wij stil op het eind van de baan
Waar het tijdelijk’ in ’t eeuwige over zal gaan.

Wat minder beangst voor effecten en goud,
Wat meer berusting bij wat men aanschouwt,
Wat beter van blik en wat ruimer van geest
Bij veel wat ons vroeger zo eng is geweest:
Zo gaan wij dan verder door vreugd’ en verdriet
Met de poort van de betere dag in ’t verschiet.

Met wat meerdere liefde voor anderen vervuld,
Wat minder hoog woord dat geen tegenspraak duldt,
Wat zachter gestemd waar ’t gevallenen geldt,
Wat minder op praatjes en nieuwtjes gesteld:
Zo wachten wij kalm op het eind van de reis,
Verlangend naar rust in ’t hemels paleis.

Wat minder gejacht, wat meer tijd om te dromen,
Wat minder beangst om wat na ons zal komen,
Wat dichter bij hen die ons voor zijn gegaan
En zo dierbaar waren in ’t aardse bestaan:
Zij gingen, wij reizen naar vrediger oord
En houden ons vast aan de Heer’ en Zijn Woord.

Nog wat leed, nog wat vreugd, nog een lach en een traan
Dan komt onze beurt … en de reis is gedaan.
Het boek is gesloten, ’t vaarwel is gezegd,
Wij worden bij de and’ren ter ruste gelegd:
Gezegend de dode die dan wordt begroet,
Dank, God, dat ik U op mijn pad heb ontmoet!

Uit: Zwerfgedichtjes, ds. J.J. Poort, De Groot Goudriaan, Kampen